Miscellanea Historico-Archivistica

Informacja o czasopiśmie

„Miscellanea Historico-Archivistica” to periodyk Archiwum Głównego Akt Dawnych, ukazujący się od 1985 roku. Czasopismo początkowo publikowane było we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz Wydawnictwem PWN, a od tomu IV wydawane jest w koedycji z Wydawnictwem DiG.
ISSN 0860-1054

Tematyka czasopisma nawiązuje do jego tytułu. Zamieszczane są w nim różnorodne teksty z zakresu historii (do 1918 r.) i jej nauk pokrewnych oraz szeroko rozumianej archiwistyki, dotyczące dziejów Rzeczypospolitej w jej historycznym rozumieniu, a także wspólnego dziedzictwa archiwalnego narodów wchodzących w jej skład. Co zrozumiałe, szczególne miejsce w czasopiśmie zajmują edycje źródeł historycznych, a także informacje o nabytkach archiwalnych w zasobie AGAD. Do artykułów dołączane są streszczenia tłumaczone na język angielski. Czasopismo jest recenzowane.

Redakcja zaprasza do nadsyłania tekstów pocztą elektroniczną na adres sekretariat@agad.gov.pl).

Spisy treści poszczególnych tomów: