Miesięczne archiwum: czerwiec 2022

System zarządzania czasopismem / Journal management system

W pracach redakcyjnych wykorzystywany jest elektroniczny system zarządzania czasopismem EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją), rejestrujący wszystkie etapy prac nad tekstem autorskim, od chwili nadesłania do Redakcji aż do akceptacji do druku.

In editorial work, the electronic journal management system EZD (Electronic Documentation Management) is used, which records all stages of work on the author’s text, from the moment of sending it to the Editorial Office until approval for printing.