Procedura „ghostwriting” / „Ghostwriting” procedure

Informacja o wdrożeniu procedury „ghostwriting”
Biorąc pod uwagę rzetelność badań naukowych Redakcja informuje o wszelkich podmiotach przyczyniających się do powstania czasopisma, zwłaszcza ze względu na ich wkład merytoryczny, rzeczowy bądź finansowy. W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” lub „guest authorship” („honorary authorship”), tj. ukrywania autorstwa bądź przypisywania sobie autorstwa cudzych tekstów, wprowadzono następujące procedury:

1. Redakcja wymaga od autorów tekstów ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst.

2. Redakcja informuje, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.).

3. Redakcja podaje informacje o źródłach finansowania publikacji.

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.