Procedura recenzowania

1. Do oceny każdego tomu powoływanych jest minimum 2 recenzentów zewnętrznych (spoza AGAD).
2. W przypadku tekstów obcojęzycznych, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora tekstu.
3. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”) lub – w przypadku przekazania do recenzji tekstów autorskich opatrzonych nazwiskiem twórcy – recenzent podpisuje oświadczenie o braku konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie (lub o odrzucenie) artykułu do publikacji.
5. Lista recenzentów jest zamieszczana na stronie internetowej czasopisma.