Przykładowe edycje źródłowe

Przykładowe edycje źródłowe

 
  • Acta Alexandri regis ...(1501 - 1506), wyd. F. Papée, "Monumenta medii aevi historica", t. 19, Kraków 1927
 
  • Akta litovskoj metriki, t. 1 z. 1 - 2, wyd. T. J. Leontowicz, Warszawa 1896 - 1897
 
  • Akta Metryki Koronnej co ważniejsze z czasów Stefana Batorego 1576 - 1589, wyd. A. Pawiński, "Źródła dziejowe", t. 2, Warszawa 1882
 
  • Akta unii Polski z Litwą (1385 - 1791), wyd. S. Kutrzeba i W. Semkowicz, Kraków 1932
 
  • Akty otnosiascijasia k istorii jugo - zapadnoj Rossii, Petersburg 1863 - 1889
 
  • Akty otnosiascijasia k istorii zapadnoj Rossii, Petersburg 1864 - 1863
 
  • Antosiewicz K.: Zachowane źródła do dziejów zakonu Ducha Św. de Saxia w Polsce, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 20: 1970
 
  • Archiwum ks. Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, t. 3 - 4, wyd. B. Gorczak, Lwów 1890
 
  • Backmund N.: Monasticon Praemonstratense, t.1- 3, Straubing 1949 i 1956
 
  • Bystroń J.: Przyczynek do historii języka polskiego z początku XV w. na podstawie zapisków sądowych w księdze ziemi czerskiej. "Sprawozdania Komisji Językowej", t. 4, Kraków 1891
 
  • Codex diplomaticus Maioris Poloniae (984 - 1444), wyd. I. Zakrzewski i F. Piekosiński, t. 1 - 5, Poznań 1877 - 1908
 
  • Codex Diplomaticus Masoviae Novus, cz. 2, Dokumenty z lat 1248 - 1355, wyd. I. Sułkowska - Kurasiowa i S. Kuraś, Wrocław 1989, cz.1, Wrocław 1987
 
  • Codex diplomaticus Poloniae Minoris (1153 - 1450), t. 1 - 4, wyd. F. Piekosiński, "Monumenta medii aevi historica, t. 3, 9, 10, 17, Kraków 1876
 
  • Codex diplomaticus Poloniae, t. 1 - 4, wyd. L. Rzyszczewski, J. Muczkowski, J. Bartoszewicz i M. Bobowski, Warszawa 1847 - 1867
 
  • Codex diplomaticus Regni poloniae et Magni Ducatus Lituanie, t. 1, 4, 5, wyd. M. Dogiel, Wilno 1758 - 1764
 
  • Codex epistolaris saeculi XV (1384 - 1492), wyd. A. Sokołowski i J. Szujski, Monumenta medii aevi historica, t. 2, Kraków 1876
 
  • Codex epistolaris Vitoldi (1376 - 1430), wyd. A. Prochaska, Monumenta medii aevi historica, t. 6, Kraków 1880
 
  • Corpus iuris Polonici t. III (1506 - 1529), wyd. O. Balzer, Kraków 1906
 
  • Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen im XV Jahrhundert. Hrsg. E. Weise. Bd 1, Königsberg 1939, Bd. 2 Marburg 1955
 
  • Documente privitoare la istoria Romanilor ... culese din archive si biblioteci polone, wyd. J. Bogdan, "La collectanea lui Hurmuzaki", Suplement II, t. 1 - 3, Bukareszt 1893
 
  • Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII w., wyd. B. Ulanowski, "Archiwum Komisyi Historycznej" IV i odb., Kraków 1888
 
  • Dzieje Żydów w Polsce XI - XVIII wiek, wybór tekstów źródłowych, oprac. P. Fijałkowski, Warszawa 1994
 
  • Dzieje Żydów w Polsce XIX wiek, wybór tekstów źródłowych, oprac. Z. Borzymińska, Warszawa 1994
 
  • Grzegorz M.: Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego 1466 r., "Rocz. TN Tor.", R. 15: 1970 z. 1
 
  • Gumowski M.: Handbuch der polnischen Heraldik, Graz 1969
 
  • Gumowski M.: Handbuch der polnischen Siegelkunde, Graz 1966
 
  • Gumowski M.: Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV wieku, "Rocz. TN Tor." 62: 1960 z. 2
 
  • Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, (Dopełnienie Niesieckiego), Kraków 1870
 
  • Horodyński B.: Fragmenty katalogu dokumentów pergaminowych Biblioteki Ordynacji Zamoyskich, "Przegląd historyczny", t. 36, 1946
 
  • Hube R.: Sądy, ich praktyka i stosunki prawne społeczeństwa w Polsce ku schyłkowi XIV w., Warszawa 1886
 
  • Inwentarium omnium et singulorum privilegiorum, litterarum et munimentorum, quae in arce Cracoviensi continentur, wyd. E. Rykaczewski, Paryż 1862
 
  • Inwentarz dóbr starostwa brzeskiego na Kujawach z roku 1494, wyd. W. Posadzy i A. Kowalewicz, "Stud. i Mater. Dziej. Wielkp.", t. 2, 1956
 
  • Inwentarz starostw puckiego i kościerskiego z XVII wieku, wyd. G. Labuda, TN w Toruniu, "Fontes.", t. 39, 1954
 
  • Inwentarz starostwa bytowskiego i lęborskiego z XVII i XVIII wieku, wyd. G. Labuda, Toruń 1959
 
  • Inwentarz starostwa dobrzyńskiego z 1616 roku, oprac. Z. Górski, "Zapiski Kujawsko - Dobrzyńskie", t. 7, 1990
 
  • Inwentarz starostwa grudziądzkiego z r. 1603 oraz rejestr dochodów z lat 1601 - 1603, wyd. S. Cackowski, Grudziądz 1965
 
  • Inwentarz starostwa grudziądzkiego z r. 1739, wyd. A. Wolnikowski, red. A. Tomczak, Grudziądz 1963
 
  • Inwentarz starostwa inowrocławskiego z r. 1510, wyd. R. i Z. Guldonowie, "Ziem. kuj.", t. 3, 1971
 
  • Inwentarz starostwa radziejowskiego z 1767 r., oprac. Z. Górski, "Zapiski Kujawsko - Dobrzyńskie", t. 7, 1990
 
  • Inwentarz starostwa skarszewskiego z 1628 r., wyd. i oprac. E. F. Kozłowski, Gdańsk 1986
 
  • Inwentarz zamku, folwarków i młynów starostwa sanockiego z r. 1558, wyd. A. Fastnacht, Warszawa 1948
 
  • Inwentarze lustracyjne królewszczyzn w ziemi dobrzyńskiej z lat 1774 - 1777, wyd. Z. Górski i A. Mietz, "Miscellanea Archiwalne do Dziejów Ziemi Dobrzyńskiej", t. 1, Rypin 1988
 
  • Iura Masoviae terrestria (1228 - 1526), wyd. J. Sawicki, t. 1 - 2, Warszawa 1972 - 1973
 
  • Iura Masoviae terrestria (1228 - 1526), wyd. J. Sawicki, t. 1 - 3, Warszawa 1972 - 1974
 
  • Iura Masoviae terrestria, wyd. J. Sawicki, t. 1 -3, Warszawa 1972 - 1974
 
  • Jar łyk chana złotoj Ordy Tochtamyša k polskomu korolju Jogajlu, wyd. M. Oboleński, Kazań 1850
 
  • Jewish Pricilepes in the Polish Commonwealth Chartes of Rights Granted to Jewish Communities in Poland - Lithuenia in the Sixteenth to Eigteenth Century, Critical Edition of Orginal latin and Polish Documents with English Introduction and Notes by Jacob Goldberg, Jerusalem 1985
 
  • Katalog dokumentów tureckich, Dokumenty do dziejów Polski i krajów ościennych w latach 1455 - 1672, oprac. Z. Abrahamowicz, Warszawa 1959
 
  • Kodeks dyplomatyczny księstwa Mazowieckiego (1196 - 1506), wyd. T. J. Lubomirski, Warszawa 1862
 
  • Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 6 - 8, Warszawa 1982 - 1989
 
  • Konstytucja 3 Maja 179, Faksymile Oryginału, oprac. J. Kowecki, Warszawa 1991
 
  • Korespondencja Namiestników Królestwa Polskiego 1861 r., red. S. Kieniewicz, I. Miller, Wrocław 1974
 
  • Korespondencja Namiestników Królestwa Polskiego z lat 1861 - 1863, red. S. Kieniewicz, I. Miller, Wrocław 1973
 
  • Księga ławnicza miasta Nowej Warszawy 1416-1458, wyd. A. Wolff, Warszawa 1960
 
  • Księga ławnicza miasta Płocka 1489 - 1517, oprac. D. Poppe, Warszawa 1995
 
  • Księga ławnicza miasta Starej Warszawy 1427-1453, wyd. S. Ehrenkreutz, Warszawa 1916
 
  • Księga radziecka miasta Starej Warszawy 1447-1527, wyd. A. Wolff, Warszawa 1963
 
  • Księga skarbowa Janusza II księcia mazowieckiego z lat 1477-1490 (księga nr 7), wyd. J. Senkowski, Warszawa 1959
 
  • Księga ziemska płońska 1404 - 1417, wyd. M. Handelsman, "Najdawniejsze księgi sądowe mazowieckie", t. 1, Warszawa 1920
 
  • Księga ziemska zakroczymska druga, 1434 - 1437, wyd. K. Tymieniecki, "Najdawniejsze księgi sądowe mazowieckie", t. 3, Warszawa 1920
 
  • Księga ziemska zakroczymska pierwsza, 1423 - 1427, wyd. A. Rybarski, "Najdawniejsze księgi sądowe mazowieckie", t. 2, cz. 1, Warszawa 1920
 
  • Księgi ławnicze miasta Starej Warszawy z XV w., t. 1, 1427 - 1453, wyd. S. Ehrenkreutz, "Monumenta iuris III", Warszawa 1916
 
  • Księgi podskarbińskie z czasów Stefana Batorego, 1576 - 1586, wyd. A. Pawiński, "Źródła dziejowe", t. 9, Warszawa 1881
 
  • Księgi polskiej koronnej metryki XV w., t. 1 (księga nr 10), "Monumenta iuris II", Warszawa 1914
 
  • Księgi Referendarii Koronnej z drugiej połowy XVIII wieku, wyd. A. Keckowa i W. Pałucki, t. 1: 1768 - 1780, t. 2: 1781 - 1794, Warszawa 1958
 
  • Księgi referendarskie, wyd. I. Baranowski, t. 1: 1582 - 1602, Warszawa 1910
 
  • Księgi ziemi czerskiej, 1404 - 1425, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1879
 
  • Kuczyński S. K.: Najstarsza pieczęć miasta Olkusza, "Wiadomości numizmatyczne" R. 10: 1966, z. 3
 
  • Kuczyński S. K.: Nieznana najstarsza pieczęć Inowrocławia, "Wiadomości numizmatyczne" R. 12: 1968, z. 1
 
  • Kuczyński S. K.: Nieznana pieczęć Wacław (Wańki), księcia mazowieckiego, "Studia Źródłoznawcze" 13: 1968
 
  • Kuczyński S. K.: Pieczęć wielka litewska Jana III w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, "Wiadomości numizmatyczne", R. 7: 1963, z. 3
 
  • Lehns-und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fűrstenthűmer im Mittelalter, Hrsg. C. Grűnhagen i H. Markgraf. Bd 1 - 2, Leipzig 1881 - 1883
 
  • Liber Brzezinensis 1398-1420, "Teki Pawińskiego", t. 2, Warszawa 1897
 
  • Liber castri Lanciciensis 1390-1400, "Teki Pawińskiego", t. 2, Warszawa 1897
 
  • Liber Lanciciensis 1385-1399, "Teki Pawińskiego", t. 3, cz. 1, Warszawa 1897
 
  • Liber Orloviensis 1389-1410, "Teki Pawińskiego", t. 2, Warszawa 1897
 
  • Liber quitantiarum Alexandri regi ab a. 1502 ad 1506, "Teki Pawińskiego", t. 1, Warszawa 1897
 
  • Liber quitantiarum regis Casimiri ab a. 1484 ad 1488, wyd. A. Pawiński, Warszawa 1897
 
  • Liber terrestris Brestensis 1418-1424, "Teki Pawińskiego", t. 7, Warszawa 1905
 
  • Limites Regni poloniae et Magni Ducatus Lituanie, wyd. M. Dogiel, Wilno 1758
 
  • Lites ac res gestae inter Polonos Ordinem que Cruciferorum, wyd. 2, Z. Celichowski, t. 1 - 2, J. Karwasińska, t. 3, Poznań 1890 - 1935; wyd. 3, H. Chopocka, t. 1, Wrocław 1970
 
  • Litovskaja metrika oddeł pervj, cast` pervaja, knigi zapisiej, t. 1, Russkaja Istoriceskaja Biblioteka, t. 27, Petersburg 1910 (ks. 3, 4 i część ks. 5)
 
  • Lustracja dróg województwa krakowskiego z r. 1570, wyd. B. Wyrozumska, Wrocław 1971
 
  • Lustracja poradlnego i rejestr łanów województwa brzesko - kujawskiego i inowrocławskiego z roku 1489, wyd. J. Senkowski, "Teki arch." 7: 1961
 
  • Lustracja województw Prus Królewskich 1624 z fragmentami lustracji 1615 r., wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1967
 
  • Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564 - 1565, wyd. A. Tomczak, C. Ohryzko-Włodarska, J. Włodarczyk, cz. 1, Bydgoszcz 1961; cz. 2, Bydgoszcz 1963; indeksy do cz. 1 i 2, Bydgoszcz 1964
 
  • Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1628 - 1632, , wyd. Z. Guldon, cz. 1: województwa poznańskie i kaliskie, Wrocław - Warszawa - Kraków 1967; cz. 2: województwo sieradzkie, Wrocław - Warszawa - Kraków 1969; cz. 3: województwa łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie i ziemia dobrzyńska, Bydgoszcz 1967
 
  • Lustracja województwa krakowskiego 1564, wyd. J. Małecki, cz. 1, Warszawa 1962, cz. 2, Warszawa 1964
 
  • Lustracja województwa krakowskiego 1765, cz. 1: powiaty sądecki, szczyrzycki, biecki, czchowski oraz księstwa zatorskiego i oświęcimskie, wyd. A. Falniowska-Gradowska, Warszawa - Kraków 1973
 
  • Lustracja województwa krakowskiego 1789, cz. 1, powiat krakowski, proszowicki i księski, wyd. A. Falniowska-Gradowska i I. Rychlikowa, PAN Oddział w Krakowie, Materiały Komisji Nauk Historycznych nr 4, Wrocław - Warszawa - Kraków 1962
 
  • Lustracja województwa krakowskiego 1789, cz. 2, powiat lelowski oraz starostwo kłobuckie i brzeźnickie, wyd. A. Falniowska-Gradowska i I. Rychlikowa, PAN Oddział w Krakowie, Materiały Komisji Nauk Historycznych nr 7, Wrocław - Warszawa - Kraków 1963
 
  • Lustracja województwa krakowskiego 1789, indeksy do części 1 i 2, Wrocław - Warszawa - Kraków 1963
 
  • Lustracja województwa lubelskiego 1565, wyd . A. Wyczański, Wrocław - Warszawa 1959
 
  • Lustracja województwa lubelskiego 1661, wyd. H. Oprawko i K. Schuster, Warszawa 1962
 
  • Lustracja województwa malborskiego i chełmińskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdańskie Tow. Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, Gdańsk 1961
  • Lustracja województwa malborskiego i chełmińskiego 1570, wyd. S. Hoszowski, Gdańskie Tow. Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, Gdańsk 1962
 
  • Lustracja województwa mazowieckiego 1565, wyd. I. Gieysztorowa i A. Żaboklicka, cz. 1, Warszawa 1967; cz. 2, Warszawa 1968; indeksy do cz. 1 i 2, Warszawa 1971
 
  • Lustracja województwa mazowieckiego XVII wieku, wyd. A. Wawrzyńczyk, cz. 1: 1617 - 1620, Wrocław - Warszawa - Kraków 1968
 
  • Lustracja województwa płockiego 1565-1789, wyd. A. Sucheni-Grabowska i S. M. Szacherska, Warszawa 1965
 
  • Lustracja województwa podlaskiego 1570 i 1576, wyd. J. Topolski i J. Wiśniewski, Wrocław - Warszawa 1959
 
  • Lustracja województwa pomorskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdańskie Tow. Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, Gdańsk 1961
 
  • Lustracja województwa rawskiego 1564 i 1570, wyd. Z. Kędzierska, Warszawa 1959
 
  • Lustracja województwa rawskiego 1789 r., wyd. Z. Kędzierska, Wrocław - Warszawa - Kraków 1971
 
  • Lustracja województwa rawskiego XVII wieku, wyd. Z. Kędzierska, Wrocław - Warszawa - Kraków 1965
 
  • Lustracja województwa ruskiego 1661-1665, cz. 1: Ziemia przemyska i sanocka, wyd. K. Arłamowski i w. Kaput, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970
 
  • Lustracja województwa ruskiego 1661-1665, cz. 2: ziemia lwowska, wyd. E. i K. Arłamowscy Wrocław - Warszawa - Kraków 1974
 
  • Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565, wyd. W. Ochmański, Wrocław - Warszawa - Kraków 1963
 
  • Lustracja województwa sandomierskiego 1660-1664, cz. 1, wyd. H. Oprawko i K. Schuster, Kraków 1971
 
  • Lustracja województwa sandomierskiego 1789, wyd. H. Madurowicz-Urbańska cz. 1: powiat sandomierski, chęciński, opoczyński i ziemia stężycka, Wrocław - Warszawa - Kraków 1965; cz. 2: powiat radomski, Wrocław - Warszawa - Kraków 1967; cz. 3: powiat wiślicki, Wrocław - Warszawa - Kraków 1968; cz. 4: indeksy, Wrocław - Warszawa - Kraków 1971; PAN Oddział w Krakowie, Materiały Komisji Nauk Historycznych, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, nr 10, 12, 14.
 
  • Lustracje dóbr królewskich i duchownych województwa i pow. poznańskiego dokonane przez komisarzy poznańskiej komisji porządkowej cywilno - wojskowej (marzec 1790), wyd. J. Sobczak, "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski", t. 16, 1987
 
  • Lustracje województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564 - 1565, wyd. K. Chłapowski, H. Żytkowicz, cz. 1, Warszawa - Łódź 1992
  • Lustracje województw wielkopolskich i kujawskich 1616-1620, wyd. Zb. Górski, R. Kabaciński, cz. 1- 2, Wrocław 1994
 
  • Lustracje województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665, cz. 2 woj. sieradzkie, łęczyckie, brzesko - kujawskie, inowrocławskie i ziemia dobrzyńska, wyd. Z. Górski, J. Pakulski, A. Tomczak, Toruń 1996
 
  • Lustracje województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665, wyd. Cz. Ohryzko- Włodawska, cz. 1, (1978)
 
  • Lustracje województw wielkopolskich i kujawskich 1789, wyd. A. Tomczak, cz.3 (1977)
 
  • Lustracje województwa mazowieckiego XVII wieku, wyd. A. Wawrzyńczyk, cz.2, 1660 - 1661, Warszawa 1989
 
  • Lustracje województwa ruskiego 1661-1665, wyd. E. i K. Artanowscy, cz. 3, Ziemia halicka i chełmska, Warszawa 1976
 
  • Lustracje województwa sandomierskiego 1660-1664, wyd. H. Oprawko i K. Schuster, cz. 2, Warszawa 1977
 
  • Łaguna S., Piekosiński F.: Nieznane zapiski heraldyczne średniowieczne polskie, głównie sieradzkie, "Archiwum Komisji Historycznej", t. 7, Kraków 1898
 
  • Materiały archiwalne do budowy zamku warszawskiego. Rachunki budowy z lat 1569 - 1572, wyd. M. Hałówna i J. Senkowski, "Teki arch." 2:1954
 
  • Materiały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej (1348 - 1607), wyd. A. Prochaska, Lwów 1890
 
  • Materiały dla istorii otnosenij Rossii, Polsy, Moldavii, Walachii i Turcii w XIV - XV w., wyd. W. Uljanicki, Moskwa 1887
 
  • Materiały do historii wojen z Krzyżakami, wyd. K. Marcinkowski, "Rocz. TN Tor.", t. 13: 1906
 
  • Materiały do stosunków historii kulturalnych w XVI w. na dworze królewskim polskim, zebrał i oprac. S. Tomkowicz, Kraków 1915
 
  • Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. 1 - 5/1, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1905 - 1919, t. 5/2, wyd. J. Płocha, A. Rybarski, I. Sułkowska, Warszawa 1961
 
  • Mazowieckie zapiski herbowe z XV - XVI w., wyd. A. Wolff, Kraków 1937
 
  • Metryka Księstwa Mazowieckiego z XV - XVI w., t. 2, (księga nr 334), wyd. A. Wolff, "Mon. iuris." VI, Warszawa 1930
 
  • Metryka Księstwa Mazowieckiego z XV - XVI w., t.1, (księga nr 333), wyd. A. Włodarski, "Mon. iuris." V, Warszawa 1918
 
  • Metryka Litewska, Księga Sigillat 1709 - 1719, oprac. A. Rachuba, Warszawa 1987
 
  • Metryka Litewska, Litovkaja Mertika, oprac. A. Rachuba, Warszawa 1987
 
  • Metryka Litewska, Rejestry Podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, część I, woj. wileńskie 1690, oprac. A. Rachuba, Warszawa 1989
 
  • Niwiński M.: Dokumenty Łokietka dla dóbr łęczyckich opactwa wąchockiego, "Kwart. hist.", 46: 1932
 
  • Oboleński M., Daniłowicz I.: Kniga posolskaja Metriki Velikogo Knjażestva Litovskogo, Moskwa 1843
 
  • Obraz Królestwa Polskiego w okresie Konstytucyjnym, t. 1, Raporty Rady Stanu Królestwa Polskiego z działalności rządu w latach 1816 - 1828, do druku przygotowały i wstępem opatrzyły J. Leskiewiczowa, F. Ramotowska, Warszawa 1984
 
  • Opis Chodcza z 1822 r., oprac. A. Mietz, "Zapiski Kujawsko - Dobrzyńskie", t. 7, 1990
 
  • Opis miasta Włocławka z 1820 r., oprac. M. Kalla, "Zapiski Kujawsko - Dobrzyńskie", t. 7, 1990
 
  • Opisanije dokumentov i bumag chranjascichsja w Moskovskom Archive Ministerstva Iusticii, t. 21, Moskva 1915
 
  • Opisy i lustracje Poznania XVI - XVIII wieku, przygotował do druku J. Mika, Poznań 1960
 
  • Opisy starostwa bydgoskiego z lat 1661-1765, wyd. Z. Guldon, Bydgoszcz 1966
 
  • Orygina Ustawa Seymu 1791, 1991
 
  • Pawiński A.: Dzieje Ziemi Kujawskiej, t. 2 - 5 - Lauda i instrukcje 1572 - 1795, Warszawa 1888
  • Pęckowski Z.: Nieznane dokumenty miechowskie, "Małop. Stud. hist.", t. 5: 1962
 
  • Piekarski K.: Przegląd wydawnictw średniowiecznych zapisek i rot sądowych z ksiąg grodzkich i ziemskich, "Prace Komisji Językowej", nr 4, Kraków 1919
 
  • Piekarski K.: Przegląd wydawnictw średniowiecznych zapisek i rot przysiąg sądowych z ksiąg grodzkich i ziemskich (wykaz ksiąg sądowych mazowieckich), "Prace Komisji Językowej PAU", nr 4, Kraków 1919
 
  • Piekosiński F.: Pieczęcie polskie wieków średnich, Kraków 1899; Uzupełnienie I. "Herold Polski", Kraków 1906; Uzupełnienie II. "Wiad. numiz. - archeol.", t. 16: 1934, t. 17: 1935
 
  • Polska XVI wieku pod względem geograficzno - statystycznym opisana przez A. Pawińskiego: t. 1 - 2 - Wielkopolska; t. 3 - 4 - Małopolska; t. 5 - Mazowsze; t. 6 - Podlasie; t. 7 - Ziemie ruskie (Ruś Czerwona); t. 8 - Ziemie ruskie (Wołyń i Podole); t. 9 - Ziemi ruskie (Kijów, Bracław); t. 10 - Prusy Królewskie; t. 12 - 20 - Źródła Dziejowe, Warszawa 1883 - 1911 (tomy 6 - 9 przygotował A. Jabłonowski, tom 12 - I. Baranowski)
 
  • Pommerellisches Urkundenbuch bis zum Ausgangender pommerelischen Selbständigkeit (1309), Hrsg. M. Perlbach, Gdańsk 1886
 
  • Preussisches Urkundenbuch. Politische Abteilung. Bd 1 - 5/1, Hrsg. R. Philippi, C. Woelky, A. Seraphim, M. Hein, H. Köppen, K. Conrad, Königsberg - Marburg 1882 - 1969
 
  • Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego, "Akta Audytoriatu Polowego z lat 1863 - 1864", red. E. Halicza, t. 1, Warszawa 1960
 
  • Protokoły i dzienniki Rady Zastępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej, t. I - III, wyd. S. Askenazy i W. Dzwonkowski, Kraków 1918; indeks do t. I - III, wyd. W. Dzwonkowski, E. Kipa, R. Morcinek, Wrocław - Kraków 1955
 
  • Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, oprac. M. Kallas, t. III, cz.1, Warszawa 1995
 
  • Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, oprac. T. Mencel, M. Kallas, t. III, cz. 2, Warszawa 1996
 
  • Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, t. I, cz. 2, Toruń 1961
 
  • Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, wyd. B. Pawłowski, t. I, cz. 1, Toruń 1960
 
  • Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, wyd. T. Mencel, B. Pawłowski, t. II, cz.1, Toruń 1965
 
  • Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, wyd. T. Mencel, t. II, cz. 2, Toruń 1966
 
  • Ptaszycki S.: Opisanije knig i aktov Litovskoj Metriki, Petersburg 1887
 
  • Rachunki budowy zamku krakowskiego 1535, wyd. O. Łaszyńska, Kraków 1952
 
  • Rachunki dochodów i wydatków Zygmunta Augusta 1544 - 1548, wyd. A. Chmiel, "Źródła do historii sztuki i cywilizacji w Polsce", t. 1, Kraków 1911
 
  • Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388-1420, wyd. F. Piekosiński, "Monumenta medii aevi historica", t. 15, Kraków 1896
 
  • Rachunki generalne Seweryna Bonera 1545, wyd. O. Łaszczyńska, Kraków 1955
 
  • Rachunki królewskie z lat 1393-1395 i 1412: Rachunki podrzędztwa krakowskiego, Rachunki stacji nowosądeckiej, oprac. H. Wajs, Warszawa 1993
 
  • Rachunki królewskie z lat 1471-1472 i 1476-1478, oprac. S. Gawęda, Z. Perzanowski, A. Strzelecka, Wrocław 1960
 
  • Rachunki skarbu koronnego z r. 1629, wyd. F. Bostel, "Arch. Kom. Hist.", t. 6, Kraków 1891
 
  • Rachunki wielkorządowe Jana Bonera 1558, wyd. J. Garbacik, Warszawa 1974
 
  • Rachunki wielkorządowe krakowskie z lat 1461-1462 i 1471, wyd. S. Krzyżanowski, "Arch. Kom. Hist.", t. 11, Kraków 1909-1913
 
  • Rachunki wielkorządowe krakowskie z roku 1471, przygotował do druku i poprzedził wstępem R. Grodecki, "Arch. Kom. Hist.", seria 2, t. 4, nr 7, Kraków 1951
 
  • Rachunki z prac budowlanych w Nowym Mieście Korczynie w latach 1403-1408, wyd. J. Karwasińska, "Kwart. Hist. Kult. Mat.", r. 4: 1956. Zeszyt dodatkowy
 
  • Rationes curiae Stephani Bathory 1576-1586, wyd. A. Veress, "Font. Ret. Hung.", t. 3, Budapeszt 1918
 
  • Regestra wydatków królewskich w Krakowie i okolicznych zamkach z końca XIV w. (1388 - 1395) i początku XV w. (1403 - 1417), "Biblioteka Warszawska", t. 9: 1854
 
  • Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej o historii Żydów w Polsce (1697 - 1795), wyd. M. Horn, t. 1, Czasy saskie (1697 - 1763 ); t. 2, Rządy Stanisława Augusta, Wrocław 1984
 
  • Regesty przywilejów indygenatu w Polsce (1519 - 1793), oprac. Z. Wdowiszewski, "Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej", t. 5, Buenos Aires - Paryż 1971
 
  • Rejestr poborowy powiatu ostrzeszowskiego z 1441 r., oprac. S. Nawrocki, "Stud. Mater. Dziej. Wielkop.", t. 5:1959
 
  • Rejestr poborowy województwa kaliskiego 1618-1620, wyd. A. J. Parczewski, "Analekta Wielkopolskie", t. 1, Warszawa 1897
 
  • Rejestr poborowy województwa krakowskiego z 1629 roku, oprac. W. Domin, J. Kolasa, E. Trzyna, S. Zyga, red. S. Inglot, Wrocław 1956
 
  • Rejestr poborowy województwa krakowskiego z r. 1680 wraz z aneksem miast według rejestru z r. 1655, wyd. E. Trzyna i S. Zyga, red. S. Inglot, Wrocław 1959
 
  • Rejestr poborowy województwa lubelskiego (Powiat lubelski i urzędowski z r. 1626, ziemia łukowska z r. 1620), oprac. J. Kolasa i K. Szuster, "Wroc. TN. Archiwum Historyczne", t. 1, Wrocław 1957
 
  • Rejestr poborowy województwa pomorskiego z 1648 r., wyd. W. K ętrzyński, "Rocz. TPN Pozn.", t. 6: 1871
 
  • Rejestr poborowy ziemi przemyskiej 1628, wyd. Z. Budzyński i K. Przyboś, Przemyśl
 
  • Rejestr podymnego województwa brzesko - kujawskiego z 1634 r., wyd. R. i Z. Guldonowie, "Prace Kom. Hist. Bydg. TN" t. 9: 1973
 
  • Rejestr wozów skarbowych do miast i miasteczek Reczpospolitej koronnych z r. 1521, wyd. C. Biernacki, "Arch. Kom. Hist.", t. 3, Kraków 1886
 
  • Rejestry wydatków i prac przeprowadzonych na Zamku Królewskim w latach 1567 - 1569, oprac. A. Derelkowski, M. Wrede, "Rocznik Warszawski", t. 22, 1992
 
  • S. Płaza: Źródła drukowane do dziejów wsi w dawnej Polsce. Studium bibliograficzno-źródłoznawcze, Warszawa - Kraków 1974, "Zesz. nauk. UJ" CCCLXXIV
 
  • Semkowicz W.: Wywody szlachectwa w Polsce XIV - XVII w., "Rocz. Tow. Herald. we Lwowie", t. 3, 1911 - 1912
 
  • Taryfy podatkowe ziem pruskich z r. 1682, wyd. S. Kętrzyński, "TNTor. Fontes.", t. 5, Toruń 1901
 
  • Tytuły polskie nadawane cudzoziemcom, oprac. Z. Wdowiszewski, "Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej", t. 3, Buenos Aires - Paryż 1966
 
  • Ukraiński gramoty, wyd. V. Rozov, Kijów 1928
 
  • Ulanowski B.: Inscriptiones clenodiales ex libris iudicialibus palatinatus Cracoviensis, "Starodawne prawa polskiego pomniki", t. 7, Kraków 1885
 
  • Ulanowski B.: Materiały do historii prawa i heraldyki polskiej, "Arch. Kom. Hist.", t. 3, Kraków 1886
 
  • Ustawa Rządowa - Konstytucja 3 Maja 1791; Faksymile rękopisu z Archiwum Głównego Akt Dawnych, (posłowie J. Michalski), Wrocław 1991
 
  • Volumina Legum, Petersburg 1859 - 1860, t. 1 - 8; Kraków 1889 t. 9; Poznań 1952 t. 10
 
  • Wawel - Materiały do budowy zamku, wyd. A. Chmiel, "Teka grona konserwatorów Galicji Zachodniej", t. 4 - 5, Kraków 1908, 1913
 
  • Wdowiszewski Z.: Nieznane dyplomy średniowieczne do dziejów opactwa cystersów w Wąchocku, "Archeion" 16: 1938 - 1939
 
  • Wdowiszewski Z.: Nieznane zapiski heraldyczne, "Rocz. herald.", r. 7: 1926
 
  • Wdowiszewski Z.: Nieznane zapiski heraldyczne. Zapiski mazowieckie z XV i XVI w., "Rocz. herald.", r. 8: 1928
 
  • Wdowiszewski Z.: Zapiski liwskie, "Mies. herald.", 11: 1932
 
  • Woźniakowa M.: Księgi Referendarii Koronnej z czasów saskich, Sumariusz, t. 1 (1698 - 1732), t. 2 (1735 - 1763), Warszawa 1969-1970
 
  • Zachowane rejestry pogłównego 1590 roku, wyd. J. Senkowski, "Kwart. Hist. Kult. Mat.", r. 18: 1970, nr 3
 
  • Zapiski i roty polskie XV - XVI w. z ksiąg sądowych ziemi warszawskiej, wyd. w. Kuraszkiewicz i A. Wolff, "Prace Komisji Językowej", nr 36, Kraków 1950
 
  • Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, t. 1 (1065-1495), t. 2 (1495), wyd. S. M. Szacherska, Warszawa 1975
  • Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej (1063 - 1415), t. 1, wyd. S. Kuraś, Lublin 1965
 
  • Zbiór dokumentów małopolskich (1211 - 1450), t. 1 - 6, wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska - Kurasiowa, Warszawa 1962 - 1973
 
  • Zbiór dokumentów zakonu ojców paulinów w Polsce, Zesz. 1 (1328 - 1464), oprac. J. Fijałek, Kraków 1938
 
  • Źródła do dziejów Warszawy. Rejestry podatkowe i taryfy nieruchomości 1510 - 1770, wyd. A. Berdecka i in., red. S. Arnold, Warszawa 1963; Źródła do dziejów Warszawy... Indeksy, Warszawa 1965
 
 • Źródła Dziejowe, t. 12-23, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana: Wielkopolska, Małopolska, Mazowsze Podlasie, Ziemie ruskie (Ruś Czerwona), Ziemie ruskie (Wołyń i Podole), Ziemie ruskie (Kijów, Bracław), Prusy Królewskie [wyd.] przez A. Pawińskiego, A. Jabłonowskiego, I. Baranowskiego, Warszawa 1883-1911