Archiwum Główne Akt Dawnych

Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim.

W 2008 roku przypadła dwusetna rocznica utworzenia Archiwum.

20111005230351_e093907a973ce3922ad2514d679740c9 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie ul. Długa 7, 00-263 Warszawa     tel. (+ 48)(22) 831-54-91 do 831-54-93                                    

 

e-mail: sekretariat@agad.gov.pl

strona internetowa: https://agad.gov.pl/

   

Zapraszamy w najbliższą niedzielę na Rynek Starego Miasta o godz. 15.00,
na Spektakl w reżyserii i z udziałem
Olgierda Łukaszewicza poświęcony Wojciechowi B. Jastrzębowskiemu i jego „Konstytucji dla Europy”

   

   

* * *

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż wraz z nadejściem lata i wysokich temperatur, udostępnianie dokumentów pergaminowych w oryginale będzie uzależnione od temperatury i wilgotności panującej w Czytelni AGAD i różnicy warunków klimatycznych pomiędzy Czytelnią a magazynem, gdzie są przechowywane. Podobne ograniczenia dotyczą również zamówień reprograficznych w związku z wysoką temperaturą powietrza w pracowni digitalizacji.

Ladies and Gentlemen!

We kindly inform you that with the arrival of summer and high temperatures, the availability of original parchment documents will depend on the temperature and humidity in the Reading Room and the difference in climatic conditions between the Reading Room and the repoitory where they are stored. Similar restrictions also apply to reprographic orders due to the high air temperature in the digitization studio.

Szanowni Państwo,

Czytelnia jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 9.00-15.30, w środę w godzinach 9.00-18.00. Czytelnia jest zamknięta w sobotę i niedzielę.

Rezerwacja wizyt w czytelni.

Ladies and Gentlemen!

The Reading Room is open on Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 9.00 a.m. to 3.30 p.m., on Wednesdays 9.00 a.m. to 6.00 p.m. The Reading Room is closed on Saturdays, Sundays and on official holidays.

A place has to be booked in advance by the service
A call slip should be ordered by page (also in advance).

 ***

        Zespoły/zbiory nieudostępniane w czytelni od marca 2024 r.
Fonds/collections not available in the Reading Room from March 2024

***

Metrica Regni Poloniae Digitalis

 

***

Księgi metrykalne z zasobu AGAD on-line: Redite ad fontes — źródła wspólnej pamięci

 

***

 

AGAD udostępnia posiadane archiwalia, wykonuje w nich kwerendy i poszukiwania archiwalne, udziela informacji na piśmie (drogą pocztową i e-mailem) i ustnie (bezpośrednio i telefonicznie), wykonuje reprodukcje z posiadanych materiałów archiwalnych; w oparciu o statut archiwum, zarządzenia i regulacje NDAP i zgodnie z KPA.

Archiwum Główne Akt Dawnych informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.

 

***

 

Archivum Patriae

Webmaster AGAD