Wykaz skrótów

używanych w „Misceallanea Historico-Archivistica”
AA – Archiwum Archidiecezjalne
abp – arcybiskup
adiec. – archidiecezja, archidiecezjalny
AAD – Archiwum Akt Dawnych
AAN – Archiwum Akt Nowych
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych
AP – Archiwum Państwowe
APAN – Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
AR – Archiwum Radziwiłłów w AGAD
AU – Akademia Umiejętności
BPAN – Biblioteka Polskiej Akademii Nauk
BOssol. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN we Wrocławiu
BCzart. – Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie
b.d. – bez daty
BJ – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
BN – Biblioteka Narodowa w Warszawie
BOZ – Biblioteka Ordynacji Zamoyskich
bp – biskup
CPAHU – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy (we Lwowie; w Kijowie); Центральний державний історичний архів України.
cz. – część
diec. – diecezja
dz. – dział
ed. – edidit, edit, edited by
egz. – egzemplarz
F. – Fond (zespół archiwalny)
fl. – floren
fot. – fotografia, fotograficzny
gen. – generał
gr.-kat. – greckokatolicki; grekokatolicka
h. – herb, herbu
hetm. – hetman
hr. – hrabia
j.a. – jednostka archiwalna
j. inw. – jednostka inwentarzowa
k. – karta
kard. – kardynał
kaszt. – kasztelan
kop. – kopia
kor. – koronny
ks. – książę, księżna; ksiądz
łac. – łacina, łaciński
marsz. – marszałek
mb. – metr bieżący
mf. – mikrofilm
mps – maszynopis
n. – i następna, i następne
nadw. – nadworny
NDAP – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
nn. — i następne
ob. – obrządek, obrządku
ob. łac. – obrządek łaciński; obrządku łacińskiego
op. – опис (część inwentarza archiwalnego; „seria”)
op. cit. – opus citatum (dzieła cytowanego uprzednio)
oprac. – opracował, opracowała
oryg. – oryginał
pap. – papież
PAN – Polska Akademia Nauk
par. – parafia, parafialny
PAU – Polska Akademia Umiejętności
perg. – pergamin, pergaminowy
płk – pułkownik
por. — porównaj; porucznik
pow. – powiat, powiatowy
przyp. – przypis
pw. – pod wezwaniem
rkps – rękopis
ryc. – rycina
rzym.-kat. – rzymskokatolicki; rzymskokatolicka
star. – starosta
sygn. – sygnatura
św. – święty, święta
tabl. – tablica
UJ – Uniwersytet Jagielloński
UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ur. – urodzony, urodzona
USC – Urząd Stanu Cywilnego
v. – verso (odwrocie niepaginowanej karty); von; vel
vol. – volume; rocznik, tom, księga
w. – wielki
w. kor. – wielki koronny
w. lit. – wielki litewski
W. Ks. Lit. – Wielkie Księstwo Litewskie
woj. – wojewoda; województwo
wyd. – wydanie; wydał
z. – zeszyt
Zb. – Zbiór
Zb. dok. perg. – Zbiór dokumentów pergaminowych
złp. – złoty polski
zm. – zmarły, zmarła