Praktyki studenckie

Archiwum Główne Akt Dawnych uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferuje możliwość odbycia praktyki w:

– Oddział  I. Akta władz, urzędów i instytucji publicznych do 1795 r.

– Oddział  II. Akta władz i instytucji publicznych od 1796 r.

– Oddział  III. Akta rodzin i osób prywatnych oraz ich posiadłości.

– Odział  IV. Zbiory Kartograficzne.

– Oddział  V. Ewidencji i udostępniania.

– Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów.

Archiwum Główne Akt Dawnych przyjmuje studentów uczelni wyższych na praktyki zarówno w czasie wakacji jak i roku akademickiego. Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania dni i godzin praktyki do grafiku zajęć na uczelni. Odbywają się one w siedzibie AGAD przy ul. Długiej 7 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy archiwum (8.30 – 16.00). Termin praktyki uzgadniany jest bezpośrednio ze studentem (kontakt: tel. 22 831 54 91, e-mail: Sekretariat AGAD). Ilość miejsc jest ograniczona. W tym samym czasie praktykę może odbywać tylko kilku studentów. Ich liczba uzależniona jest od zasobu kadrowego jakim Archiwum dysponuje w danym momencie (urlopy pracowników, zwolnienia lekarskie). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

Osoba zgłaszająca się na praktykę powinna:

–  ukończyć przynajmniej pierwszy rok studiów licencjackich albo jednolitych magisterskich;

–  posiadać skierowanie ze szkoły wyższej oraz szczegółowy program praktyki studenckiej,

zaakceptowany przez uprawniony organ szkoły (określone oczekiwania względem

archiwum);

– posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania

praktyki studenckiej w archiwum (ubezpieczenie przez szkołę lub ubezpieczenie

indywidualne).

Kwalifikacja studentów do odbycia praktyki w archiwum następuje na podstawie:

– wypełnionego formularza zgłoszenia na praktykę studencką formularz zgłoszeniowy;

– skierowania ze szkoły do odbycia praktyki studenckiej w AGAD skierowanie na praktykę;

– szczegółowego programu praktyki studenckiej, zaakceptowanego przez uprawniony organ szkoły (określone oczekiwania względem archiwum);

– listu motywacyjnego;

– życiorysu.

Po wyrażeniu zgody przez dyrektora AGAD i kierownika odpowiedniej komórki organizacyjnej, w której ma się odbyć praktyka, podpisywane jest porozumienie zawierane pomiędzy szkołą kierującą studenta na praktykę do AGAD a Archiwum Głównym Akt Dawnych Porozumienie. Po ukończeniu praktyki wystawiane jest zaświadczenie o jej odbyciu (na życzenie studenta lub szkoły opiekun merytoryczny wystawia opinię).

Archiwum zobowiązuje się do:

– zapewnienia warunków do wykonywania zadań, w wymiarze godzin

przewidzianym programem studiów;

– umożliwienia realizacji toku studiów;

– przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów

przeciwpożarowych  oraz zapoznania z obowiązującym regulaminem pracy;

–  przydzielenia odzieży ochronnej (fartuch, rękawiczki, maseczki);

–  wyznaczenia opiekuna, pod którego kierunkiem student będzie realizował

program praktyki;

– wystawienia zaświadczenia o odbyciu praktyki (na życzenie studenta lub szkoły opiekun merytoryczny wystawia opinię o praktykancie).

Archiwum może zażądać od szkoły odwołania studenta odbywającego praktykę w przypadku gdy naruszy on dyscyplinę pracy lub zasady bhp. Jeżeli naruszenie dyscypliny pracy lub zasad bhp spowodowało zagrożenie życia lub zdrowia archiwum może, bez uprzedniego porozumienia ze szkołą, nie dopuścić studenta do kontynuowania praktyki studenckiej.

Podczas praktyki studenci realizują następujące cele:

– zapoznanie się ze strukturą i organizacją pracy w Archiwum Głównym Akt

Dawnych;

– zapoznanie się z historią i zasobem AGAD;

– zapoznanie się z zasadami gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania

archiwaliów kategorii A;

– zapoznanie się z praktycznymi problemami przechowywania zasobu archiwalnego

kategorii A;

– zapoznanie się  z elektronicznymi i klasycznymi pomocami ewidencyjno-informacyjnymi (informator o  zasobie, spis zespołów, inwentarze archiwalne) i zasadami ich opracowania;

– zapoznanie się z funkcjonowaniem pracowni naukowej, biblioteki archiwalnej

oraz zasadami udostępniania akt;

– zapoznanie się z różnymi rodzajami działalności archiwalnej;

– zapoznanie się z funkcjonowaniem pracowni konserwatorskiej i archiwum

zakładowym;

– wyrobienie umiejętności zastosowania w działalności praktycznej wiedzy z

zakresu teorii archiwistyki (właściwe udostępnianie materiałów archiwalnych, udział w opracowywaniu i zabezpieczaniu akt, udział w przeprowadzaniu kwerend tematycznych i genealogicznych, wykorzystanie umiejętności obsługi komputerowych programów archiwalnych).

W czasie trwania praktyki studenci mają bezpośredni kontakt ze źródłami historycznymi.

Zasady organizacji praktyk studenckich reguluje postanowienie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
Zasady organizacji praktyk