ISAD(G)

I. Materiały metodyczne

1. Proponowana kolejność pól w opisie jednostki w AGAD

2. Elementy ze standardu ISAD (G), które powinny się znaleźć we wstępie do pomocy archiwalnej.

3. Elementy opisu ISAD(G) w pomocach AGAD – pełna wersja

II. Przykłady z opracowanych w AGAD inwentarzy

III. Iwentarz Archiwum Radziwiłłów – Papiery Fleminga

 


I. Materiały metodyczne

 

Międzynarodowy Standard Opisu Archiwalnego

(General International Standard Archival Description) –
ISAD(G)1

  Międzynarodowy Standard Opisu Archiwalnego opublikowano w 1994 r., w wersji „sztokholmskiej”, opracowanej przez Komisję Ad hoc Międzynarodowej Rady Archiwów (International Council on Archives) ds. standaryzacji opisów w styczniu 1993 r. Na ISAD(G) składa się 26 elementów, pogrupowanych w 6 blokach, pozwalających na hierarchiczny opis zasobu archiwalnego. Te bloki to:

1. Blok identyfikujący, gdzie zapisano zasadnicze informacje o opisywanym obiekcie.

2. Blok proweniencji i archiwizacji, gdzie zapisano informacje o proweniencji i przechowywaniu opisanego obiektu.

3. Blok opisu zawartości i układu akt, gdzie zapisano informacje o treści i stanie uporządkowania opisywanego obiektu.

4. Blok udostępniania, gdzie zapisano informacje o możliwościach wykorzystania / udostępniania opisywanego obiektu.

5. Blok źródeł uzupełniających, gdzie zapisano informacje o innych materiałach archiwalnych powiązanych w ważny sposób z opisywanym obiektem.

6. Blok uwag, gdzie można zapisać informacje specjalne lub też takie, których nie udało się zawrzeć w innych blokach.

Nowa, druga wersja ISAD(G) z 1999 r. zawiera jeszcze:

7. Blok kontroli opisu, gdzie zawarto informacje jak, kiedy i przez kogo opis został przygotowany.

Powstający opis jest wielopoziomowy. Standard ten ma ułatwiać międzynarodową wymianę informacji. Obecnie oznacza to udostępnianie opisów za pośrednictwem sieci komputerowych (np. Internetu). Z tego punktu widzenia bardzo istotnym uzupełnieniem ISAD(G) jest Międzynarodowy standard archiwalnych haseł wzorcowych ciał zbiorowych, osób i rodzin. (International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families) – ISAAR (CPF), określający reguły budowania indeksowych haseł wzorcowych. W projekcie ISAD(G) przewidziano 5-letni cykl konsultacyjny dla zapoznania się z tą normą (ISAD(G). Komisja Ad hoc, obecnie przekształcona w komitet (Committee on Descriptive Standards), wyznaczyła pierwszy termin nadsyłania wszelkich uwag związanych z rozwojem, zastosowaniem i wykorzystaniem przez archiwa tego standardu do września 1998 r. Komitet zdecydował ponadto, aby uznać w przyszłości ISAD(G) za standard służący do opisu archiwalnego niezależnie od nośnika – w związku z czym oznaczenie (G) będzie może pominąć. Natomiast wyniki prac komisji zajmujących się specjalnymi typami materiałów archiwalnych, takimi jak: materiały kartograficzne, filmowe, elektroniczne lub też dokumenty pergaminowe i papierowe, akta notarialne i hipoteczne ISAD(G) zostaną dołączone do ISAD’u. Nowa druga wersja ISAD2, nadal składająca się z 26 elementów, została przedstawiona podczas XIV Międzynarodowego Kongresu Archiwalnego w Madrycie w 2000 r.

Tylko 6 elementów w nowej wersji uznano za zasadnicze z punktu widzenia międzynarodowej wymiany informacji. Są to:


– kod kraju, archiwum, zespołu, sygnatura

– tytuł (nazwa)

– daty

– poziom opisu

– rozmiary

– aktotwórca3

ISAD jest standardem opisu zarówno struktury, jak i częściowo treści. Określono np.: sposoby kodowania nazwy kraju (ISO 3166) i archiwum, dat (ISO 8601), języków (ISO 639-1/2).

Poniższe tabele zawierają zestawienie elementów pochodzących z ISAD(G), z dotychczas stosowanymi przy opisie materiałów archiwalnych w AGAD i innych polskich archiwach. Tabele ukazują zbieżność stosowanych dotychczas w archiwach państwowych metod opisu z międzynarodowymi zaleceniami.


Przypisy:

1Jest to druga wersja ISAD(G), przetłumaczona na język polski w 2005 r. W tabeli zawierającej pełną wersję (nr 3) zaznaczono też nowe pola i ich numerację, jako N (nowa wersja ISAD).

2W nowej wersji z 1999 r. doszły trzy dodatkowe pola w bloku kontroli opisu, ale zrezygnowano z dotychczasowych trzech pól: daty gromadzenia, statusu prawnego, powiązania z innymi materiałami, które można opisać w innych, już istniejących polach.

3Po opracowaniu ISAAR’u dodano jako obligatoryjną informację o aktotwórcy, gdyż ISAAR właśnie te dane ma zunifikować. Aktotwórcą jest ciało zbiorowe, osoba lub rodzina.


 

 

Proponowana kolejność pól w opisie jednostki w AGAD

Tytuł pola w AGAD Kod ISAD (G)

Sygn.:

3.1.1.

Tytuł

3.1.2.

Data/Daty

3.1.3

Teść

3.3.1.

Język

3.4.3.

Forma

3.4.4.

Opis zewnętrzny

3.4.4.

Stron/Kart

3.1.5.

Dawne sygn.:

3.1.1.

Uwagi

3.6.1.

Aneksy

BRAK

Mikrofilm

3.4.2.

 


Elementy ze standardu ISAD (G), które powinny się znaleźć we wstępie do pomocy archiwalnej.

Tytuł pola w AGAD Kod ISAD (G)

Nazwa aktotwórcy

3.2.1.

Historia ustroju / biografia twórcy

3.2.2.

Daty gromadzenia opisywanego obiektu

3.2.3.

Dzieje przechowywania

3.2.4

Przejęcie przez archiwum

3.2.5.

Dopływy materiałów archiwalnych

3.3.3.

Sposób uporządkowania

3.3.4.

Warunki udostępniania

3.4.2

Powiązania z innymi aktami z tego samego archiwum

3.5.3.

Powiązania z innymi materiałami z innych archiwów

3.5.4.

Uwagi o publikacji

3.5.5.

Informacja o zasadach według których przygotowano opis

3.7.2.

 


 

Elementy opisu ISAD(G) w pomocach AGAD – pełna wersja

Kod
ISAD
Zawartość pola Tytuł w AGAD Uwagi
Angielska nazwa

3.1

Blok identyfikacyjny

3.1.1.

Kod(y) / sygnatura(y)

(Kraju, archiwum, zespołu etc. wg ISO 3166)

Sygn.

Należy podać: nr archiwum (AGAD – 1) i nr zespołu według SEZAM’u. [K: 1+2+3]

Tu też należy wpisać dawne sygn.[K 7]

Dawne sygn.

Reference code(s)

3.1.2.

Tytuł

Tytuł

Title

3.1.3.

Daty powstania materiałów opisywanego obiektu

Daty (wg ISO 8601)

Data

Daty

[K 5 (oraz miejsce)]

Date(s)

3.1.4.

Poziom opisu

* -wynika z typu pomocy

Level of description

3.1.5.

Rozmiary opisywanego obiektu (liczba, wielkość, rozmiary)

Stron

Kart

Przy opisie poszczególnych j. a.

Extent and medium of the unit of description (quantity, bulk, or size)

3.2

Blok proweniencji i archiwizacji

3.2.1.

Nazwa twórcy [materiałów archiwalnych]

W tytule pomocy i we wstępie

Name of creator(s)

3.2.2.

Historia ustroju / biografia twórcy [materiałów archiwalnych]

We wstępie

Administrative / Biographical history

3.2.3

Daty gromadzenia opisywanego obiektu

We wstępie

[N brak ?]

3.2.4

Dzieje przechowywania

We wstępie

Custodial history

3.2.3.NArchival history

3.2.5

Przejęcie przez archiwum / Archiwizacja

We wstępie

3.2.4. NImmediate source of acquisition or transfer

3.3

Blok opisu zawartości i układu akt

3.3.1.

Przedstawienie treści i zawartości; streszczenie, regest, abstrakt

Treść

[K 4]

Scope and content

3.3.2

Informacje o selekcji, brakowaniu i okresie przechowywania [materiałów archiwalnych]

* – we wstępie

Appraisal, destruction and scheduling information

3.3.3

Dopływy materiałów archiwalnych

We wstępie

Accruals

3.3.4

Sposób uporządkowania

We wstępie

System of arrangement

3.4

Blok udostępniania

3.4.1

Podstawa prawna przejęcia akt przez archiwum / Status prawny akt

We wstępie

[N brak]

3.4.2

Warunki udostępniania

We wstępie lub w Uwagach – gdy nie udostępnia się poszczególnych j. a.

Access conditions

3.4.1. NConditions governing access

3.4.3

Copyright [prawa autorskie i zasady określające kopiowanie, powielanie]

We wstępie, informacje o mikrofilmach przy j. a. – pole kf.:

3.4.2. N Conditions governing reproduction

3.4.4

Język dokumentów

Język materiałów archiwalnych (zgodnie z ISO 639-1 i ISO 639-2: International Standards for Language Codes) or script(s), (ISO 15924: International Standard for Names of cripts)

Język

3.4.3. N Language/scripts of material

3.4.5

Charakterystyka stanu fizycznego akt

Opis zewnętrzny

[K 6], wymiary, stan zachowania, etc. Forma: oryg., kopia, brulion etc.

Forma

3.4.4. N Physical characteristics and technical requirements

3.4.6

Archiwalne pomoce informacyjne

Na stronie tytułowej

3.4.5. N Finding aids

3.5

Blok materiałów uzupełniających

3.5.1

Miejsce przechowywania oryginałów

*

Existence and location of originals

3.5.2

Istniejące kopie

W uwagach

Existence and location of copies

3.5.3

Powiązanie z innymi aktami z tego samego archiwum

We wstępie

Related units of description

3.5.4

Powiązania z innymi materiałami z innych archiwów

We wstępie

Associated materials

[N brak]

3.5.5

Uwagi o publikacji

W uwagach lub we wstępie; [K 8]

3.5.4. N Publication note

3.6

Blok uwag

3.6.1.

Uwagi

Uwagi

[K 9]

Note

3.7 N

Blok uwag związanych z opisem
DESCRIPTION CONTROL AREA

3.7.1.

Uwagi dotyczące archiwisty – kto jest autorem opisu

Na stronie tytułowej pomocy

Archivist’s Note

3.7.2.

Informacje o zasadach według których przygotowano opis (np. ISAD, wytyczne metodyczne)

We wstępie, w tym uwagi o programie komputerowym

Rules or Conventions

3.7.3.

Data wykonania pomocy

Na końcu pomocy

Date(s) of descriptions

Objaśnienia:

 

 

Nr podkreślony – pole obowiązkowe

* – nie stosuje się w pomocach w AGAD

[K ] – numer rubryki karty inwentarzowej

N – nowa wersja ISAD (G) z roku 2000

Inne pola nie występujące w ISAD (G):

 • Aneksy

 


 

Przykłady z opracowanych w AGAD inwentarzy

 


 

I – AKW – Dział: Hiszpańskie

 

ISAD AGAD
Treść pola

3.1.1.

Sygn.

PL AGAD – 3; 40A/11

Dział: Hiszpańskie, Karton: 40A, Sygn.: 1

Dawne sygnatury

nr 1 na obwolucie rosyjskiej

3.1.2.

Tytuł:

„Relacja spraw J. K. Mci [Janowi Kazimierzowi] Neapolitańskich”.

3.1.3

Daty

1637 – 1650, [1650]

3.1.5.

Stron

4

3.3.1

Treść

Informacja o rozliczeniu sumy neapolitańskiej z lat 1637 – 1650 [spadek po królowej Bonie].

3.4.2.

Mkf 32379

3.4.3.

Język.

pol.

3.4.4.

Opis zewnętrzny

Papierowe bifolium (k. 1-2);

 

I – Militaria z Jabłonny

 

ISAD AGAD
Treść pola

3.1.1.

Sygn.

PL AGAD – 17/3

Militaria z Jabłonny 3

Dawne sygnatury

Akta władz i urzędów wojskowych St. Augusta nr 25; XVII/25; Arch. Wojsk. XIII/11

3.1.2.

Tytuł

„Malczewski, gen. mjr dywizji ukraińskiej i podolskiej”

3.1.3

Daty

1777-1785

3.1.5.

Stron

s. 348

3.3.1

Treść

Korespondencja gen. mjr Karola Malczewskiego do gen. Jana Komarzewskiego i do króla dotycząca sytuacji na pograniczu polsko-rosyjskim: zatargi pograniczne, sprawa „kup hajdamackich”, przypadki zarazy.

3.4.3.

Język.

pol.

3.4.4.

Opis zewnętrzny

163 listy

 

II – Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego

 

ISAD
AGAD
Treść pola

3.1.1.

Sygn.

PL AGAD -190 /344

CWW 344

Dawne sygnatury

Nr 49 vol. III; 8009 Ż. P. 83: 5/3870; KRSW 8005

3.1.2.

Tytuł

A .t. s. Funduszów kapituły kolegiaty w Kielcach w diecezji krakowskiej.

3.1.3

Data

1827 – 1829

3.1.5.

Stron

386

3.4.3.

Język.

pol.

3.4.4.

Opis zewnętrzny

poszyt

3.6.1.

Uwagi

poszyt wyłączony z zespołu KRSW.

Aneksy:

Dwa plany gruntów Szydłówek pod Kielcami; 1826 r., s. 191 i 228

 

II – Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego

 

ISAD
AGAD Treść pola

3.1.1.

Sygn.

PL AGAD – 190/130

CWW 130

Dawne sygnatury

3.1.2.

Tytuł

A. t .s. Interesów osobistych Rzeczywistego Radcy Stanu Walentego Solnickiego, Dyrektora Wydziału Wyznań

3.1.3

Data

1822 – 1864

3.1.5.

Stron

308

3.4.3.

Język.

pol., ros.

3.4.4.

Opis zewnętrzny

poszyt

3.6.1.

Uwagi

Walenty Solnicki był Dyrektorem Wydziału Wyznań w latach 1856 – 1862

 

II – Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego

 

ISAD
AGAD
Treść pola

3.1.1.

Sygn.

PL AGAD – 190/1924

CWW 1024

Dawne sygnatury

3.1.2.

Tytuł

Dziennik Wydziału Wyznań nr 2001 – 4000

3.1.3

Data

1862

3.1.5.

Stron

400

3.4.3.

Język.

pol.

3.4.4.

Opis zewnętrzny

księga

 

II – C.K. Ministerstwo Wyznań i Oświaty

 

ISAD
AGAD
Treść pola

3.1.1.

Sygn.

PL AGAD – 304/65u

C.K. Ministerstwo Wyznań i Oświaty 65u

Dawne sygnatury

5 Krakau

3.1.2.

Tytuł

Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filozoficzny. Personalia profesorów A – C

3.1.3

Data

1874 – 1918

3.1.5.

Stron

697

3.3.1

Treść

Adametz Leopold, Bandrowski Ernest, Baranowski Ignacy, Baraniecki Aleksander, Baudouin de Courtenay Jan, Brandowski tytus, Bieńkowski Piotr, Brendowski Alfred, Bratranek Tomasz, Birkenmajer Ludwik, Bruner Ludwik, Bujak Franciszek, Bulanda Edmund, Bystroń Jan Stanisław, Chrzanowski Ignacy, Czarnomski Franciszek, Creizenach Wilhelm,Czermak Witold, Czerny v. Schwarzenberg Franciszek, Czerwiakowski Ignacy.

3.4.3.

Język.

pol., niem.

3.4.4.

Opis zewnętrzny

fascykuł 14 cm

3.6.1.

Uwagi

 

II – Prokurator Warszawskiej Izby Sądowej

 

ISAD
AGAD Treść pola

3.1.1.

Sygn.

PL AGAD – 250/7271

PWIS 7271

Dawne sygnatury

L/10; 7948

3.1.2.

Tytuł

Pieriepiski po litieraturnym diełam

3.1.3

Data

1910

3.1.5.

Stron

141

3.3.1

Treść

Materiały prokuratorskie dotyczące publikacji ukazujących się w Królestwie Polskim z załącznikami w postaci broszur i pojedynczych numerów czasopism zawierających nieprawomyślne treści. W tym broszury „Kto to jest Żyd”, „Sąd Boży pod Grunwaldem w 500 rocznicę”, tygodnik „Młot” …

3.4.3.

Język.

pol., ros

3.4.4.

Opis zewnętrzny

poszyt

 

II – C. K. Ministerstwo Kolei Żelaznych

 

ISAD
AGAD Treść pola

3.1.1.

Sygn.

PL AGAD – 310/156

C. K. Ministerstwo Kolei Żelaznych 156

Dawne sygnatury

3.1.2.

Tytuł

Linia kolejowa Tarnów – Szczucin

3.1.3

Data

1904 – 1906

3.1.5.

Stron

nlb.

3.3.1

Treść

Wytyczenie trasy. Prace ziemne i torowe. Wyposażenie stacji. Eksploatacja i ochrona linii.

3.4.3.

Język.

niem., pol

3.4.4.

Opis zewnętrzny

akta luźne

3.6.1.

Uwagi

w aktach liczne plany i rysunki techniczne

 

III – Varia archiwalne z Biblioteki Narodowej

 

ISAD
AGAD
Treść pola

3.1.1.

Sygn.

PL AGAD – 397/9

Varia archiwalne z Biblioteki Narodowej nr 9

Dawne sygnatury

Nr 18 (7), nr 10 i 14; 207 [Sygn. Biblioteki Narodowej IV.4831]

3.1.2.

Tytuł

Zbiór listów z XVI i XVII w.

3.1.3

Data

1592 II 24; Iulia [węg. Gyulaféhérvár]

3.1.5.

Kart

1

3.3.1

Treść

Jan Bornemisza informuje w liście kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego o kondycji księcia [Zygmunta Batorego] i sytuacji w rodzinie Batorych oraz poleca swe dalsze usługi.

3.4.3.

Język.

łac.

3.4.4.

Opis zewnętrzny

Bifolium

Forma

Oryg.;

3.6.1.

Uwagi

Ślad po wyciśniętej przez papier pieczątce sygnetowej na s. 32; podpis nadawcy.

 

III – Papiery Połubińskich

 

ISAD AGAD Treść pola

3.1.1.

Sygn.

PL AGAD – 354/200

Papiery Połubińskich 200

Dawne sygnatury

3.1.2.

Tytuł

Krzysztof Wołodkowicz, wojewoda nowogródzki

Halice, dobra w województwie mińskim.

3.1.3

Data

14 III 1652 – 24 VI 1673

3.1.5.

Stron

stron 15

3.3.1

Treść

Krzysztof Wołodkowicz, wojewoda nowogródzki

Halice, dobra w województwie mińskim.

 1. akt z 4 IV 1651 r. sprzedaży przez Hrehorego i Leonorę z Tomkiewiczów Iwanowskich i Jana Iwanowskiego swoich części w Hokolicach (Halicach) w województwie mińskim przypadłych im po ich ojcu Jaroszu Iwanowskim pisarzu grodzkim mińskim Halszce z Druckich Sokolińskich Wołodkowiczowej za 25000 zł. polskich, wyp. z a. S. Gł. Tryb. Lit., 14 III 1652,
 2. kwit poborców mińskich dla Halszki Wołodkowiczowej na zapłacenie przez nią podatku z Holicy (Halice), 20 VI 1651,
 3. zastaw przez Krzysztofa Wołodkowicza dóbr Halice Pawłowi Pożaryckiemu i jego żonie Tekli z Mirskich za 2350 zł. polskich, skwitowany następnie przez Pożaryckiego, 8 I 1670, 24 VI 1673

3.4.3.

Język.

pol., rus.

3.4.4.

Opis zewnętrzny

Forma

Pap.

Oryg.

 

III – Papiery Połubińskich

 

ISAD
AGAD
Treść pola

3.1.1.

Sygn.

PL AGAD – 354/201

Papiery Połubińskich 201

Dawne sygnatury

3.1.2.

Tytuł

Krzysztof Wołodkowicz, wojewoda nowogródzki

Gródek Ostrożycki, dobra w województwie mińskim.

3.1.3

Data

[1650] – 11 VII 1667

3.1.5.

Stron

stron 36

3.3.1

Treść

Krzysztof Wołodkowicz, wojewoda nowogródzki

Gródek Ostrożycki, dobra w województwie mińskim.

 1. akt zastawu przez Jana Sosnowskiego podstolego wileńskiego dóbr Gródek Ostrożycki, zakupionych przez niego od spadkobierców Samuela Niemsty sędziego ziemskiego mińskiego, Krzysztofowi Wołodkowiczowi na 3 lata, za 60000 zł. polskich, kop., [1650], na dorsie dokumentu brulion aktu sprzedaży przez Wołodkowicza dóbr Hrozowo Sosnowskiemu,
 2. protestacje Krzysztofa Wołodkowicza wojewody nowogródzkiego na Mikołaja Tyszkiewicza o przetrzymywanie jego poddanego z Gródka, w Łohojsku Tyszkiewicza, dowód dostarczenia do dworu w Łohojsku listu obwieszczającego z dekretu sądu ziemskiego mińskiego w sprawie o poddanych gródeckich, wyp. z a. gr. mińskich, kop., 16 VII 1660, 1 VIII 1660, 10 XI 1666,
 3. protestacja Krzysztofa Wołodkowicza wojewody nowogródzkiego na Łaniewskiego, chorążego i komendanta chorągwi błękitnej Jana Karola Hlebowicza starosty żmudzkiego o zajazd i rabunek Gródka Ostrożyckiego, wyp. z a. gr. mińskich, 9 XI 1665,
 4. pozew i dowód pozwu przed sąd ziemski miński w sprawie z oskarżenia Krzysztofa Wołodkowicza na Bogusława Radziwiłła koniuszego litewskiego o przetrzymywanie klaczy młynarza z Gródka Ostrożyckiego, 14 IV i 20 IV 1667,
 5. sprawa Krzysztofa Wołodkowicza toczona przed sądem ziemskim mińskim z Tomaszem Wilkowskim o przetrzymywanie poddanego z Gródka Ostrożyckiego, zakończona dekretem nakazującym złożenie przysięgi przedstawicielowi Wołodkowicza a Wilkowskiemu zapłacenie 2300 zł. polskich; pozew, dowód pozwu, dekret, oryg., kop., 29 V – 1 VII 1667

3.4.3.

Język.

pol., rus.

3.4.4.

Opis zewnętrzny

oryg.

Forma

 

III – Papiery Połubińskich

 

ISAD AGAD Treść pola

3.1.1.

Sygn.

PL AGAD – 354/202

Papiery Połubińskich 202

Dawne sygnatury

3.1.2.

Tytuł

Krzysztof Wołodkowicz, wojewoda nowogródzki

Gieguzyn, dobra w pow. kowieńskim.

3.1.3

Data

23 XII 1650 – 30 VIII 1664

3.1.5.

Stron

stron 20

3.3.1

Treść

Krzysztof Wołodkowicz, wojewoda nowogródzki

Gieguzyn, dobra w pow. kowieńskim.

 1. opieka nad potomstwem Macieja Wodoradzkiego cześnika kowieńskiego i dobrami Gieguzyn, a następnie wykupywanie tych dóbr od jego córek : banicja na Aleksandra Wodoradzkiego z oskarżenia Krzysztofa Wołodkowicza jako opiekuna dóbr Gieguzyn i potomstwa Macieja Wodoradzkiego o sprzeciwieństwo dekretowi trybunalskiemu, skazującemu Aleksandra na pokrycie strat wynikłych z zajazdu, grabieży i bezprawnego pobierania dochodów z Gieguzyna przez ojca Aleksandra, Jakuba Wodoradzkiego podsędka oszmiańskiego, 23 XII 1650, przelanie przez Mariannę Wodoradzką cześnikównę kowieńską benedyktynkę mińską i benedyktynki mińskie swych praw do dóbr Gieguzyn na Krzysztofa Wołodkowicza po spłaceniu przez niego zapisu matki Marianny, Eudoksji Krystyny z Druckich Horskich, w wysokości 20000 zł. polskich na tychże dobrach, 6 III 1652, przelanie przez Elizabetę Bołmotównę Isakowską i Adama Litawora Chreptowiczów swych praw do dóbr Gieguzyn na Krzysztofa Wołodkowicza po spłaceniu przez niego zapisu matki Elizabety, Eudoksji Krystyny z Druckich Horskich, w wysokości 17000 zł. polskich na tychże dobrach, 6 I 1653, przelanie przez Teresę Wodoradzką cześnikównę kowieńską karmelitankę bosą mińską swych praw do dóbr Gieguzyn na Krzysztofa Wołodkowicza po spłaceniu przez niego zapisu matki Teresy, Eudoksji Krystyny z Druckich Horskich, w wysokości 10000 zł. polskich na tychże dobrach, 2 II 1654, przelanie przez Joannę z Wodoradzkich cześnikównę kowieńską i jej męża Michała Stanisława Wołodkowicza swych praw do dóbr Gieguzyn na Krzysztofa Wołodkowicza po spłaceniu przez niego zapisu matki Joanny, Eudoksji Krystyny z Druckich Horskich, w wysokości 10000 zł. polskich na tychże dobrach, 30 VIII 1664,
 2. nadanie przez Jana Kazimierza króla polskiego dóbr Gieguzyn (Gieyguzyn) w pow. kowieńskim po zdrajcy Erneście Korfie, Krzysztofowi Wołodkowiczowi pisarzowi ziemskiemu mińskiemu, 30 IX 1655,

3.4.3.

Język.

pol., rus.

3.4.4.

Opis zewnętrzny

oryg.

Forma

3.6.1.

Uwagi

przywilej na Gieguzyn z podpisem króla i Jan Zawiszy referendarza i pisarza litewskiego, nie opieczętowany