Deklaracja dotycząca wersji pierwotnej / Original version declaration

Czasopismo „Miscellanea Historico-Archivistica” jest publikowane równoległe w wersji drukowanej i elektronicznej (on-line).

Główną wersją czasopisma jest wydanie drukowane („papierowe”).

 

The journal „Miscellanea Historico-Archivistica” is published in parallel in the printed and electronic (on-line) versions.

The main version of the journal is the printed („paper”) edition.