Akta władz, urzędów i instytucji publicznych do 1795 r.

Akta władz, urzędów i instytucji publicznych do 1795 r.

  Większość spośród zespołów przechowywanych aktualnie w oddziale I znajdowała się w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych już przed II Wojną Światową. Nieliczne tylko, jak Archiwum Kameralne, czy też należące do Archiwum Radziwiłłów lub Zamoyskich dokumenty pergaminowe zostały włączone po roku 1945. Dlatego właśnie oddział I należy traktować jako tę część AGAD, która stanowi o ciągłości istnienia instytucji założonej w roku 1808 jako Archiwum Ogólne Krajowe i funkcjonującej pod sukcesywnie zmieniającymi się nazwami aż do dnia dzisiejszego. Straty poniesione podczas II Wojny Światowej, a zwłaszcza w roku 1944 w wyniku Powstania Warszawskiego były tak ogromne, że ich przedstawienie zajęło cały tom wydawnictwa poświęconego ówczesnym stratom archiwów i bibliotek warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych. W dalszym ciągu jednak zasób oddziału I Archiwum Głównego Akt Dawnych ma charakter wyjątkowy, wyróżniający go spośród innych archiwów polskich.

  Zasadniczą cezurę chronologiczną stanowi rok 1795, data III rozbioru Polski. W zasobie oddziału I Archiwum Głównego Akt Dawnych zostały bowiem zgromadzone archiwalia stanowiące zachowaną spuściznę po władzach centralnych oraz częściowo lokalnych szlacheckiej Rzeczypospolitej. Wyjątek stanowią wkraczające w wiek XIX, a nawet XX 2 zbiory stanowiące swoistą osobliwość oddziału I. Chodzi tu o zbiory dokumentów pergaminowych i papierowych.

  Pierwszy z nich obejmuje ponad 9 tys. dokumentów z lat 1159-1939. Składa się z przemieszanych fragmentów i szczątków zespołów różnych wystawców: od kancelarii królewskiej poprzez sądowe, miejskie, wiejskie i kościelne aż do osób prywatnych. Około 2 500 z tych dokumentów pochodzi z dawnego oficjalnego archiwum państwa, znanego od miejsca przechowywania jako Archiwum Koronne Krakowskie. Było ono typowym archiwum odbiorcy. Gromadzono w nim dokumenty władców poczynając od czasów rozbicia dzielnicowego. Znalazły się w nim dokumenty ogólnopaństwowe (dział Regni Poloniae), przywileje powszechne, pakty, unie, potwierdzenia praw, w tym także egzemplarz urzędowy Statutu Łaskiego (nr 5632), dokumenty poszczególnych województw (m.in. przysięgi wierności urzędników i miast). Dużą grupę dokumentów stanowią dokumenty dotyczące stosunków dyplomatycznych z ok. 30 państwami: przymierza, sojusze, rozejmy, traktaty pokojowe, hołdy, umowy handlowe, układy małżeńskie. Obok nich występuje także grupa dokumentów dotyczących spraw majątkowych królów i dóbr Rzeczypospolitej – zastawy, nadania, wykupy i umowy z wojskami zaciężnymi. Dokumenty kościelne z tego zbioru pochodzą z kasacji różnych zakonów w XIX w., ze zbiorów prywatnych lub nabytków. Dotyczą one ich erekcji i uposażenia, praw patronatu, odpustów, altarii. Około 80 dokumentów pochodzi z archiwum Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. Należą do nich: listy, instrukcje, rozporządzenia papieskie i sprawy kontrybucji na wojnę z Turcją. Ponadto w zbiorze znajdują się dokumenty dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Zamoyskiej, dokumenty rodowe Radziwiłłów, Tyzenhauzów, Przezdzieckich, Branickich, Potockich i Zamoyskich, ponadto nieliczne dokumenty z XIX i XX wieku (ok.250) w tym dyplomy uniwersyteckie, nominacje urzędnicze, wojskowe, nadania honorowego obywatelstwa oraz masonika.

  Zbiór Dokumentów Papierowych obejmuje ponad 4 tys. dokumentów z lat 1395-1931. Dokumenty te dotyczą wielu dziedzin życia. Znalazło w nich odzwierciedlenie m.in. funkcjonowanie parlamentaryzmu: uniwersały królewskie zwołujące sejmy i wyznaczające terminy odbycia sejmików, listy uwierzytelniające dla posłów królewskich na sejmiki, listy kierowane do znaczniejszych osobistości wzywające do poparcia na sejmikach polityki dworu, ponadto uniwersały wojewodów lub kasztelanów zwołujące sejmiki dla elekcji kandydatów na obieralne urzędy ziemskie. Kolejną grupę stanowią dokumenty pozostałe po działalności najwyższych organów władzy-nominacje na urzędy, głównie ziemskie, wypisy z czynności Rady Nieustającej, uniwersały konfederacji barskiej i targowickiej, teksty traktatów międzynarodowych pochodzące z Archiwum Koronnego Krakowskiego i Warszawskiego. Następną grupę stanowi korespondencja dyplomatyczna ( w tym przede wszystkim związana z działalnością rezydentów austriackich w Polsce z XVII i XVIII w.), prywatna korespondencja władców polskich i obcych, nadania królewszczyzn i zgody na ich cesje. W grupie dokumentów związanych z wojskowością znalazły się uniwersały królewskie zwołujace pospolite ruszenie, uniwersały hetmanów koronnych i litewskich, materiały dotyczące Kozaczyzny, dokumenty związane z powstaniami narodowymi. Kolejną grupę dokumentów stanowiły wypisy z akt Metryki Koronnej i Litewskiej, z akt trybunału oraz ksiąg grodzkich i ziemskich dotyczące głównie transakcji majątkowych dokonywanych przez szlachtę. Grupa dokumentów dotyczy historii miasta Warszawy. Znajdują się wśród nich m.in. akta lokacyjne, potwierdzenia wcześniejszych przywilejów i artykułów cechowych, przywileje na jarmarki i targi, zwolnienia podatkowe, korespondencja władz miejskich. Grupa dokumentów pochodzi z dawnych archiwów kościelnych i klasztornych i dotyczy ich uposażeń. Kolejną grupę dokumentów stanowią materiały związane z funkcjonowaniem systemu skarbowego Rzeczypospolitej oraz materiały genealogiczne.

  Archiwum Koronne Warszawskie obejmuje ponad 5 tys. dokumentów od końca XVI w. do trzeciej ćwierci XVIII w. Dotyczą one stosunków dyplomatycznych i politycznych z ponad 30 państwami i w związku z tym są one pogrupowane na odpowiednie działy (np. Rosyjskie, Tureckie czy Tatarskie). Materiały te obejmują korespondencje w sprawach państwowych i są adresowane do królów, kanclerzy, marszałków, prymasów, hetmanów. Znajdują się wśród nich traktaty i umowy międzynarodowe, akta poselstw polskich i zagranicznych, instrukcje, memoriały, raporty i diariusze. Zespół ten jest częściowo powiązany z Libri Legationum (zob. Metryka Koronna).

  W Metryce Koronnej zawarte są akta powstałe w wyniku działalności polskiej kancelarii królewskiej począwszy od połowy XV w. aż do końca istnienia dawnej Rzeczypospolitej oraz wpływajace do tego urzędu. Wyróżnić wśród nich można dwa podstawowe typy: księgi wpisów (odpisy lub streszczenia dokumentów wystawionych przez kancelarię królewską lub otrzymanych do odnotowania) oraz księgi dekretów służące do zapisywania wyroków wydanych przez sądy królewskie (te ostatnie prawie całkowicie zniszczone). Księgi Metryki tworzą obecnie siedem serii:

 1. Księgi Wpisów (Libri Inscriptionum),
 2. Księgi Poselstw (Libri Legationum),
 3. Księgi Pieczętne (Sigillata),
 4. Księgi Kanclerskie (Spraw Publicznych),
 5. Księgi Sądów Asesorskiego, Relacyjnego i Sejmowego,
 6. Ksiegi Sądu Referendarskiego,
 7. Lustracje i rewizje dóbr królewskich.

  Księgi Wspisów obejmują 382 j.a. materiałów z lat 1414-1795. Najstarszą ich część stanowią księgi wpisów kancelarii książąt mazowieckich włączone do serii ksiąg wpisów Metryki Koronnej w 1539 r. Seria ta zawiera wpisy nadań królewskich wszelkiego rodzaju lub ich potwierdzeń, potwierdzeń transakcji dokonywanych między szlachtą, mniej liczne są wpisy o charakterze ogólnopaństwowym (zwołania sejmów i sejmików, uchwały sejmowe). Księgi mazowieckie zawierają zapisy czynności prawnych dokonanych przez księcia lub przed księciem. Księgi Poselstw obejmują 41 j.a. materiałów z lat (1354)1501-1761 i zawierają: wpisy korespondencji dyplomatycznej wysyłanej i otrzymanej, korespondencji między obcymi państwami, którą Polska była zainteresowana, wpisy związane z wysyłaniem i podejmowaniem poselstw, wśród nich listy uwierzytelniające, instrukcje poselskie, mowy i sprawozdania posłów, wpisy układów i traktatów z państwami obcymi, wpisy dotyczące spraw wewnętrznych – postanowienia sejmowe, instrukcje poselskie, mowy poselskie, korespondencja z dygnitarzami Rzeczypospolitej i miastami. Od poł. XVIII w. wpisy dotyczące spraw zagranicznych dokonywane były również w Księgach Kanclerskich. Księgi Pieczętne (Sigillata – 44 j.a. z lat 1658-1794) zawierają streszczenia (regesty) dokumentów uwierzytelnionych i gotowych do wydania wystawionych przez kancelarię głównie w sprawach wewnętrznych państwa. Księgi Kanclerskie obejmują 111 j.a. materiałów z lat 1735-1794. Zawierają one wpisy dokumentów i korespondencji dotyczących polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa. Wpisy dotyczące spraw wewnętrznych obejmują nadania, potwierdzenia i zezwolenia królewskie. Wśród wpisów dotyczących spraw zagranicznych znalazła się korespondencja dyplomatyczna wychodząca i wpływająca, instrukcje poselskie i memoriały obcych państw. Od początku panowania Stanisława Augusta wprowadzono rzeczowy podział wpisów na 4 grupy:

 • a/ nadania urzędów i tytułów,
 • b/ inne nadania i zezwolenia króla,
 • c/ potwierdzenia królewskie,
 • d/ zarządzenia i decyzje króla w formie listów, reskryptów i glejtów.

  Księgi Sądu Asesorskiego, Relacyjnego i Sejmowego obejmują 23 j.a. materiałów z lat 1591-1744. Zawierają one protokoły czyli prowadzone w układzie chronologicznym krótkie wpisy tzw. memoranda obejmujące nazwiska stron procesowych, czasem dane o przedmiocie sporu oraz orzeczenia sądu w streszczeniu. Księgi Sądu Referendarskiego obejmują 66 j.a. materiałów z lat 1582, 1591-1794. Zawierają zapisy dotyczące sporów między poddanymi wsi w dobrach królewskich a starostami i innymi posesorami tych dóbr. Tworzą je rejestry spraw, księgi protokółów z przebiegu rozpraw oraz księgi dekretów czyli wyroków sądów. Lustracje i rewizje dóbr królewskich obejmują 105 j.a. materiałów z lat 1489-1795. Zawierają one zapisy tych czynności.

  Metryka Litewska – transkrypcje. Zespół ten obejmuje 31 j.a. materiałów z lat (1440-1582) 1775-1792. Zawiera on część serii transkrypcji ksiąg oryginalnych Metryki Litewskiej. Obejmują one teksty nadań monarszych, zatwierdzenia umów i transakcji, traktaty i dokumenty dyplomatyczne odnoszące się do stosunków Rzeczypospolitej z państwem moskiewskim i chanatami tatarskimi. Niemal cały zbiór oryginalnych ksiąg Metryki Litewskiej (zapisy kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego) pozostał w Rosji i jest przechowywany w Centralnym Państwowym Archiwum Akt Dawnych (Centralnyj Gosudarstwiennyj Archiw Driewnich Aktow) w Moskwie.

  Sumariusz Metryki Litewskiej – zespół ten obejmuje 15 j.a materiałów z lat (1386-1751) 1474-1751. Materiały te zostały rewindykowane na podstawie postanowień traktatu 1921 r. Sumariusz zawiera regesty aktów znajdujących się w oryginalnych księgach Metryki.

  Archiwum Skarbu Koronnego – zespół ten obejmuje materiały z lat 1388-1820. W większości stanowi go dokumentacja gospodarcza i finansowa. Obejmuje następujące, zachowane działy dawnego Archiwum Skarbowego:

 • Oddział 1. Rachunki królewskie (367 j.a. z lat 1388-1781),
 • Oddział 2. Rachunki poselstw (22 j.a. z lat 1538-1793),
 • Oddział I. Rejestry podatkowe (169 j.a. z lat 1472-1776),
 • Oddział II. Rachunki sejmowe (110 j.a. z lat 1520-1794),
 • Oddział III. Rachunki nadworne (10 j.a. z lat 1507-1764),
 • Oddział IV. Księgi rekognicji (zeznań podatników o majątku) (51 j.a. z lat 1524-1766),
 • Oddział V. Księgi kwitów (18 j.a. z lat 1504 – 1766),
 • Oddział VI. Księgi asygnat (poleceń wypłaty kwot ze Skarbu Koronnego) (27 j.a. z lat 1526-1783),
 • Dział XLVI. Lustracje, rewizje i inwentarze dóbr królewskich (211 j.a. z lat 1549-1800),
 • Oddział LIV. Zbiór pism rozmaitych tyczących się dóbr królewskich (40 j.a. z lat 1494-1802),
 • Oddział LVI. Inwentarze starostw (326 j.a. z lat 1495-1795),
 • Oddział 82. Zbiór pism rozmaitych tyczących się wydziału wojskowego (21 j.a. z lat 1521-1794),
 • Oddział 84. Księgi addymentów wojskowych (wykazów dopłat do hiberny) (60 j.a. z lat 1643-1794),
 • Oddział 85. Rejestry popisowe wojska koronnego (131 j.a. z lat 1474-1758),
 • Oddział 86. Rachunki z przychodów i wydatków na potrzeby wojska (127 j.a. z lat 1472-1794), spisy.

  Archiwum Kameralne – zespół obejmuje 3 603 j.a. z lat 1700-1796. Zawiera on akta instytucji zarządzającej dobrami i innymi dochodami przeznaczonymi na utrzymanie króla i jego dworu utworzonej w czasach panowania Augusta II. Archiwum nadano układ chronologiczny dzieląc je na 3 części obejmujące okresy panowania kolejnych królów polskich. Obejmuje ono fragmenty akt czynności sądów skarbowych i komisji JKM Skarbowej, akta ekonomii królewskich z kopiami dokumentów od XVI w., akta dotyczące żup wielickich i bocheńskich, Kasy Generalnej Królestwa Polskiego.

  Akta Ekonomii Malborskiej – zespół ten obejmuje 76 pozycji inwentarza z lat 1510-1766. Zawiera rejestry wpływów i wydatków z dóbr zamku malborskiego, inwentarze, rewizje i opisy tych dóbr sporządzone przy obejmowaniu ekonomii przez kolejnych dzierżawców, akta komisji królewskich rewindykujących te dochody, materiały dotyczące sąsiednich starostw: puckiego i tczewskiego. Inne akta dotyczące tej ekonomii znajdują się w Archiwum Państwowym w Gdańsku.

  Tak zwana Metryka Litewska – zbiór utworzony sztucznie i niejednorodny pod względem zawartości obejmujący 429 pozycji inwentarza z XV w. – 1808 r. Aktualnie zawiera kilkadziesiąt ksiąg związanych z działalnością dawnej kancelarii królewskiej (wypisy z ksiąg sądowych, lustracje królewszczyzn, inwentarz Metryki Koronnej i archiwum monarszego) oraz około 300 ksiąg z różnorodnymi materiałami, głównie z czasów panowania Stanisława Augusta a wśród nich duża partia akt Rady Nieustającej, akta Straży Praw, różne akta sejmowe (Sejmu Wielkiego, sejmu grodzieńskiego 1793), akta Komisji Edukacji Narodowej, papiery Hugona Kołłątaja, fragment archiwum Komisji Wojskowej Obojga Narodów, Gabinetu i Kancelarii Wojskowej Stanisława Augusta, zarządzenia Komisji Policji Koronnej i Komisji Policji Obojga Narodów, akta konfederacji, archiwalia władz i urzędów Powstania Kościuszkowskiego oraz m.in. rozproszone papiery kancelarii królewskiej i wypisy z ksiąg grodzkich i ziemskich.

  Archiwum Królestwa Polskiego – zbiór utworzony sztucznie obejmujący 1 112 j.a. materiałów z XVI w.-1798, 1821-1822. Zawartość zbioru jest niejednorodna. Obejmuje on m.in. papiery osobiste i publiczne biskupa przemyskiego i podkanclerzego koronnego Andrzeja Trzebickiego, fragment archiwum Stanisława Augusta (papiery osobiste oraz korespondencja m.in. z Katarzyną II i posłami polskimi przy obcych dworach, rachunki, rękopisy i druki z biblioteki królewskiej), istotną część archiwum Departamentu Interesów Cudzoziemskich Rady Nieustającej (1775-1778), fragment akt kancelarii naczelników Powstania Kościuszkowskiego, Rady Zastępczej Tymczasowej, Rady Najwyższej Narodowej (1794), akta kancelarii Komisji Policji Obojga Narodów (1791-1792), Komisji Policji Koronnej (1792-1794), Urzędu Marszałkowskiego Koronnego (1785-1794).

  Zbiór Popielów – zbiór utworzony w oparciu o materiały stanowiące efekt pracy kancelarii osobistej Stanisława Augusta Poniatowskiego zwanej Gabinetem Jego Królewskiej Mości oraz Kancelarii Wojskowej. Obejmuje 443 pozycji inwentarza z XIV-XIX w., głównie XVIII w. W zbiorze zawarta jest m.in. korespondencja króla i kolejnych szefów jego Gabinetu z dyplomatami, ponadto protokóły rozmów prowadzonych z dyplomatami zagranicznymi, listy kierowane do króla przez korespondentów zagranicznych, tzw. miscellanea do stosunków dyplomatycznych, obszerny zbiór konstytucji i ich projektów, diariuszy, mów, akta żup solnych i ekonomii królewskich, mapy delimitacyjne po I rozbiorze i in.

  Archiwum Sejmu Czteroletniego – nazwa ta została przyjęta dla zbioru papierów rewindykowanych w styczniu 1964 r. ze Związku Radzieckiego. Liczy on 25 tomów. Obejmuje materiały z lat 1778-1794, 1834. Materiały są przemieszane i sformowane w sposób przypadkowy. Najważniejsze z nich to m.in.: diariusz rękopiśmienny sesji sejmowych rozproszony w różnych tomach (1-10, 14, 17, 19, 21-24), teksty przemówień i wystąpień sejmowych, zagajeń sesji przez marszałka, drukowany fragment diariusza sejmu, rękopiśmienne i drukowane projekty, uchwały i konstytucje, korespondencja kierowana do marszałków sejmowych, raporty i noty do deputacji sejmowych i Komisji Obojga Narodów, wykazy i listy osób rekomendowanych do nobilitacji.

  Korespondencja Stanisława Augusta – zbiór liczący 16 tomów listów z lat 1792-1797 wyodrębniony ze Zbioru Potockich z Jabłonny. Obejmuje korespondencję z ostatnich lat życia króla, głównie pobytu w Grodnie i Petersburgu.

  Archiwum Ghigiottiego – zbiór obejmujący archiwalia związane z działalnością księdza Kajetana Ghigiottiego (1728-1796), zaufanego doradcy i współpracownika Stanisława Augusta. Zbiór zawiera ok. 10 tys. listów, głównie korespondencja Ghiogiottiego, Stanisława Augusta oraz inne dokumenty (memoriały, noty, projekty pism, klucze do szyfrów, rachunki), biuletyny informacyjne przesyłane przez stałych agentów Stanisława Augusta w różnych stolicach Europy.

  Papiery rezydenta H.W.Wickedégo – spuścizna Henryka Wolffa Wickedégo, rezydenta polskiego w Dolnej Saksonii z siedzibą w Hamburgu w latach 1768-1786. Obejmuje 48 j.a. materiałów z lat 1767-1774, 1786. Zawiera korespondencję (z licznymi załącznikami) prowadzoną z Gabinetem Dyplomatycznym Stanisława Augusta.

  Militaria z Jabłonny – zbiór wyodrębniony w latach 1949-1950 z archiwaliów Potockich z Jabłonny. Obejmuje 241 j.a. materiałów z lat 1776-1795, 1807-1813. Składają się z następujących grup: 1/ Akta Gabinetu Wojskowego Stanisława Augusta 1776-1795 (sygn 1-87), 2/ Akta Powstania Kościuszkowskiego 1794 r., akta władz najwyższych Powstania (sygn 88-105), akta komendanta m. Warszawy (sygn 106-201), akta korpusu ks. J. Poniatowskiego (sygn 202-234), 3/ Akta Kancelarii Naczelnego Wodza i Ministra Wojny Ks .J. Poniatowskiego, 1807-1813 (sygn 235-241)

  Akta Komisji Bankowej – fragment dokumentacji Komisji do rozsądzania sprawy upadłych krajowych banków obejmujący 4 j.a. materiałów z lat 1793-1803. Zawiera akta dotyczące upadłości domów bankowych.

  Akta ziemskie i grodzkie – archiwalia powstałe w wyniku funkcjonowania sądów instacji właściwych należących do stanu szlacheckiego. Obejmują 8 724 j.a. materiałów z lat 1381-1840. Zawierały one zapisy czynności tych sądów oraz m.in. pozwy, wizje i obdukcje, wyroki, dokumenty przedkładane przez strony m.in. skargi, protestacje, odwołania od wyroków, oświadczenia stanowiące dowody procesowe, liczne kontrakty w najróżniejszych sprawach (m.in. akta kupna-sprzedaży, dzierżaw, nieruchomosci, inwentarze). Występują wśród nich serie – Inscriptionum (zapisy), Recognictionum (oświadczenia), z tej ostatniej serii wyodrębniły się następnie księgi Resignationum (transakcje wieczyste), Debitorum (pożyczki), seria Relationum (wpisy czynności związanych z działalnością urzędów), podobny charakter miały księgi Oblatorum. Istniała też seria dekretów sądowych. Akta zawierają:

 1. Akta grodzkie i ziemskie mazowieckie (3 458 j.a., 1400-1802)
 2. Akta ziemskie i grodzkie wielkopolskie (5 067 j.a., 1381-1840)
 3. Akta ziemskie i grodzkie podlaskie ( 199 j.a., 1474-1794)

  Zbiór Ignacego Kapicy Milewskiego – utworzony został przez Ignacego Wawrzyńca Kapicę Milewskiego (1740-1817), prawnika i archiwistę, zatrudnionego przy sądzie grodzkim bielskim. Zbiór obejmuje 78 pudeł materiałów z XV w. – 1804 r. Zawiera wypisy z akt ziemskich i grodzkich mazowieckich i podlaskich. Został sporządzony jako wykonanie warunków umowy ze starostą szczerzeckim Piotrem Potockim.

  Archiwum Miasta Warszawy – obejmuje 309 j.a. materiałów z lat 1376-1812. Zawiera części : Stara Warszawa, Nowa Warszawa, Warszawa Ekonomiczne. Obejmuje m.in. księgi sądowe rady miejskiej (radzieckie) i ławy, księgi wpisów do prawa miejskiego, protokoły posiedzeń i inne akta magistratu (1792, 1794-1796), akta cechowe, kopiariusze przywilejów miejskich, rejestry rachunkowe, dokumenty związane z pobieraniem podatków, spisy mieszkańców 1792, akta urzędów działających na terenie Warszawy m.in. Urzędu Marszałkowskiego Koronnego, Komisji Brukowej, Komisji Boni Ordinis Warszawkiej.

  Księgi miejskie – zbiór obejmujący 532 j.a. z lat 1401-1928. Zawiera księgi stanowiące wytwór urzędów radzieckich, wójtowskich i ławniczych 42 miast z Mazowsza, Kujaw, Podlasia i wschodniej części Wielkopolski. Największe grupy ksiąg dotyczą miast: Łęczyca (22, 1560-1803), Nieszawa (57, 1485-1798), Radziejów (40, 1430-1805), Sieradz (71, 1432-1806), Szadek (32, 1401-1697), Uniejów (24, 1495-1809), Warta (64, 1469-1792), Wieluń (56, 1514-1810).

  Księgi wiejskie – 2 księgi z lat 1473-1773 obejmujące wsie Lubiatówka i Rogi.

  Nuncjatura Stolicy Apostolskiej – 8 j.a. z lat 1661-1794. Zawierają 1 księgę nuncjusza Febrycego Serbelloniego z 1740 r. oraz 2 księgi nuncjusza Alberyka Archinto z lat 1746-1749. Księgi te stanowią rejestr czynności Trybunału Nuncjatury.

  Archiwum Biskupstwa Warmińskiego i Kapituły Warmińskiej – fragment archiwum biskupstwa i kapituły obejmujący 71 j.a. z lat 1682-1830 (XIV-XVI, XVII). Zawierają m.in. akta sądów kościelnych, korespondencję bieżącą oraz akta gospodarcze.

  Varia i nabytki niedokumentowe – zbiór powstały w wyniku różnych akcesji zaistniałych w całym okresie istnienia AGAD. Obejmuje 286 j.a. z XIV-XVIII w. W pierwszej części zbioru znajdują się m.in. księgi pochodzące z Archiwum Koronnego Krakowskiego, akta procesów polsko-krzyżackich, akta dotyczące Prus i Brandenburgii, druga część zespołu składa się m.in. z odprysków zespołów częściowo zachowanych, m.in. Metryka Koronna, Archiwum Skarbu Koronnego, Archiwum Kameralne.

  Zbiór sfragistyczny – zbiór został utworzony w AGAD. Obejmuje ok. 13 000 tłoków i odcisków pieczętnych uzbieranych z wycofywanych z użycia pieczęci zlikwidowanych urzędów z XVII-XX wieku. Zbiór ten jest w trakcie opracowywania i nie jest udostępniany.

Opracował Michał Kulecki