Papiery Fleminga

Deutsche Version des Einleitung

Inwentarz zespołu akt Archiwum Warszawskie Radziwiłłów
Dział X: Dokumenty domów obcych
Papiery Flemmingów z lat 1697 – 1730
Nr zespołu: 354/X
Sygn. od 331 do 377

Inwentarz opracowała: Teresa Zielińska
Warszawa – AGAD – 2001


Części składowe inwentarza

Notatka wstępna
Inwentarz
I. Przodkowie i krewni J. H. Flemminga. Nr 331
II. Papiery osobiste J. H. Flemminga dotyczące również jego publicznej działalności i spraw majątkowych. Nr 332-338
III. Rachunki wydatków na potrzeby osobiste J. H. Flemminga i na jego dwór, spisy ruchomości domowych. Nr 339-366
IV. Sprawy zarządzania niektórymi dobrami ziemskimi J. H. Flemminga w Saksonii. Nr 367-370
V. Sprawy majątku J. H. Flemminga po jego śmierci. Nr 371-377


Notatka wstępna

Notatkę opracowała prof. dr hab. Teresa Zielińska

  Spuścizna archiwalna feldmarszałka i ministra saskiego Jakuba Henryka Flemminga (1667- 1728) znajduje się w Sachsisches Hauptstaatsarchiv w Dreznie. Mała część tego interesującego i obszernego zespołu archiwalnego przechowywana jest jednak w Polsce, mianowicie w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie odkąd do jego zasobu została w 1946 r. włączona duża część archiwum rodu Radziwiłłów (wraz ze spuścizną Flemminga), przedtem złożonego w warszawskiej rezydencji tego rodu.
  Jakub H. Flemming poślubił w r. 1725 Teklę córkę kanclerza wielkiego litewskiego Karola Stanisława Radziwiłła. Po śmierci Flemminga Tekla jako wdowa po nim zajmowała się pozostałym po nim majątkiem w imieniu jego i swego syna Jakuba Karola Flemminga. Dziecko zmarło jednak wkrótce (w końcu 1729 r.), a niedługo potem (w 1730 r.) Tekla wyszła za hetmana litewskiego Michała Serwacego Wiśniowieckiego. Cały majątek J. H. Flemminga odziedziczyli jego krewni. Tekla zatrzymała tylko niektóre ruchomości, w tym pewne książki i rękopisy. W r. 1747 ona również zmarła bezdzietnie, ale wcześniej zapisała wspomniane rękopisy swemu bratu Michałowi K. Radziwiłłowi hetmanowi litewskiemu, który je włączył do swej biblioteki w zamku nieświeskim.
  Różne wydarzenia i kataklizmy spowodowały w XIX i XX w. Rozproszenie i podziały nieświeskiego archwum Radziwiłłów. Jego tzw część historyczną złożyła rodzina Radziwiłłów po I wojnie światowej w Warszawie. Archiwalia te tworzą obecnie Archiwum Radziwiłłów w AGAD. Inna część, głównie archiwaliów gospodarczych, które do 1939 r. pozostawały w Nieświeżu znajduje się obecnie w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku. Pojedyńcze rękopisy proweniencji radziwiłłowskiej w tym też niektóre papiery Flemminga trafiły do różnych zbiorów archiwalnych w Polsce, na Litwie i Ukrainie. Dotąd nie zostały one zinwentaryzowane.
  Stosunkowo największy zbiór archiwaliów proweniencji flemingowskiej przechowywany jest w AGAD, w Archiwum Radziwiłłów, a mianowicie w jego Dziale X "Papiery różnych rodzin". Około 4 lat temu papiery Flemmingów zostały w tym dziale wyodrębnione, opracowane i zinwentaryzowane przez Teresę Zielińską. Z tych papierów, przeważnie występujących w postaci akt luźnych, utworzono 47 jednostek archiwalnych (co odpowiada około 1,5 mb akt) . Prawie wszystkie spisane były w języku niemieckim, rzadko w innych językach, jak polski, francuski, łacina.
  Główną część wspomnianych papierów tworzą rachunki z wydatków dla dworu J. H. Flemminga i dla niego osobiście. Wśród nich jest mnóstwo kwitów wystawionych przez kupców i rzemieśników. Występują tam czasem wybitne osobistości, jak np. architekci J. D. Jauch, M. D. Peppelmann czy malarz L. Silvestre, ale na ogół są to ludzie nieznani, którzy często nie wiedzieli jak należy poprawnie zapisać własne nazwisko.
  Bardzo często nie jest też jasne, czy chodzi tu o nazwisko, czy określenie zawodu, np. w podpisie "Christian Schmied Stein Brecher" "Schmied" oznacza prawdopodobnie nazwisko, ale jeśli podpis zawiera tylko "Gottlob Schmied", można przypuszczać, że "Schmied" oznacza określenie zawodu. Autorka inwentarza miała ponadto trudności w tłumaczeniu na język polski niektórych określeń zawodów, np. "Emballier", "Schantzen Schmied", "Land Gatscher" i ostatecznie zostawiła je w wersji niemieckiej. Przy wielu nazwiskach postawiła znaki zapytania, gdy nie była pewna, czy je właściwie odczytała.
  Poza rachunkami znajduje się w papierach Flemminga część korespondencji jego kancelarii, t.j. koncepty i kopie listów prawie wyłącznie w sprawach gospodarczych jego dworu, jak też niektóre dokumenty odnoszące się do zarządzania jego rezydencjami w miastach (Drezno, Warszawa) i dobrami ziemskimi (Putzkau vel Puzakau, Crossen, Posterheyn i in.)
  Bardzo nieliczne są dokumenty odnoszące się do spraw prywatnych Flemminga (sprawy jego dwóch małżeństw z Franciszką Izabelą Sapieżanką i z Teklą Radziwiłłówną), a także odnoszące się do jego działalności publicznej (w związku z jego udziałem w staraniach o zapewnienie elektorowi Fryderykowi Augustowi w r. 1697 korony polskiej).
  Inwentarz został opracowany w języku polskim, zachowano jednak nimieckie tytuły akt bez przeprowadzania ich korekty i modernizacji tekstów.

Notka bibliograficzna

  Najważniejsze dane o życiu J. H. Flemminga podał Michael Ranfft w swej pracy "Leben und Taten des weltberuehmten Obersten Staatsministers und General Feldmarschalls Jacob Heinrichs des Heiligen Roemischen Reichess Grafens von Flemming", Tuebingen 1732. Na podstawie tej publikacji opracowano w literaturze niemieckiej krótkie rysy biografii Flemminga, a mianowicie pierwszy autorstwa Theodora Flathe w Allgemeine Deutsche Biographie, t. 7, Lipsk 1878, s. 117-118, a drugi pióra Karlheinza Blaschke w Neue Deutsche Biografie, t. 5, Berlin 1961, s. 239-240.
  Ciągle brakuje jednak pełnej biografii J. H. Flemminga, na którą ten mąż stanu w pełni zasługuje.
  W literaturze polskiej interesujący zarys jego życiorysu opracował Władysław Konopczyński, "Feldmrszałek Flemming" (w:) Roczniki Historyczne, t. 18, 1949, s. 163-180. Ukazało się ponadto kilka przyczynków m. in. niedawno Teresy Zielińskiej, "Feldmarszałek Jakub Henryk Flemming w środowiskach magnatów polskich" (w:) Polska-Saksonia w czasach unii (1697-1763). Próba nowego spojrzenia, Zielona Góra, 1998, s. 115-128. Losy archiwaliów flemingowskich w Polsce ukazano we wzmiankach w opracowaniach poświęconych dziejom archiwum Radziwiłłów: Rafał Jankowski, "Burzliwe losy Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża od XV w. do r. 1838" (w:) Miscellanea Historico-Archivistica, t. XI, 2000, s. 35-68 oraz Wojciech Kriegseisen, Źródła do historii Rzeczypospolitej szlacheckiej w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku (w:) Kwartalnik Historyczny, t. CV, 1998, z. 4, s. 87-105.

Wykaz skrótów zastosowanych w inwentarzu

a.-akta
b.d.-bez daty
brul.-brulion
comp.-compagne
czerw.- czerwony
dot.- dotyczący
franc. francuski
hr. hrabia
j. język
JHF- Jakub Henryk Flemming
kop.- kopia
lit.- litewski
łac.- łaciński
niem.- niemiecki
NN.- osoby o nieustalonych nazwiskach i imionach. W ten sposób oznaczono tylko kilku nierozpoznanych autorów memoriałów i innych pism. Nie odnotowano natomiast nie odczytanych podpisów na rachunkach i kwitach, które występują w prawie każdej pozycji inwentarzowej.
oryg.- oryginał
pol.- polski
wda.- wojewoda

PowrótFindbuch des Bestandes Archiwum Warszawskie Radziwiłłów
Abteilung X Papiere fremder Familien
Flemming Papiere
aus den Jahren 1697-1730

Bestandsnummer: 354/X

Signaturen 331-377

Finbruch bearbeitete: Teresa Zielińska

Warszawa – AGAD – 2001


Die Teile des Findbuches

I. Vorfahren und Verwandten von J. H. Flemming Nr. 331
II. Persönliche Papiere von J. H. Flemming betreffende auch seine öffentliche Tätigkeit und Vermögensangelegenheiten, Nr. 332-338
III. Rechnungen von Ausgaben für persönliche Bedürfnisse Flemmings und seines Hoffes, Verzeichnisse von beweglichen Hausvermögen, Nr. 339-366
IV. Angelegenheiten der Verwaltung mancher Landgüter von Flemming in Sachsen, Nr. 367-370
V. Angelegenheiten des Vermögens von Flemming nach seinem Tode, Nr. 371-377


Einleitung

  Der archivalische Nachlass des Generalfeldmarschalls und sachsischen Staatsministers Jakob Heinrich von Flemming befindet sich im Sächsischen Hauptstaatsarchiv in Dresden. Ein kleiner Teil dieses interessanten und umfangreichen Archivbestandes wird aber in Polen und nämlich im Archiwum Główne Akt Dawnych (weiter: AGAD) in Warschau aufbewahrt, seitdem im Jahre 1946 ein grosser Teil des Radziwiłł Familienarchivs mit Papieren von Flemming in der warschauer Residenz der Fürsten Radziwiłł deponiert, in die Sammlungen des AGAD eingeschlossen wurde.
  Jacob Heinrich von Flemming hat im Jahre 1725 Tekla, die Tochter des litauischen Grosskanzlers Karol Stanisław Fürst Radziwiłł geheiratet. Nach dem Tod von Jakob Heinrich im Jahre 1728 hat Tekla als seine Witwe sein Vermögen im Namen seines und ihres Sohnes Jakob Karl Flemming betreut. Bald starb aber das Kind (im Ende 1728) und kurz danach – im Jahre 1730 heiratete Tekla den polnischen Feldherrn Michał Serwacy Fürst Wiśniowiecki. Das ganze Vermögen von Jakob Heinrich von Flemming haben seine Verwandten geerbt. Tekla hat bloss manche Gegenstände von seinen beweglichen Vermögen behalten, darunter manche Bücher und Handschriften. Sie ist schon im Jahre 1747 kinderlos gestorben aber vorher hat sie erwähnte Handschriften ihrem Bruder geschenkt, dem litauischen Feldherrn Michał Kazimierz Radziwiłł, der sie in seine Bibliothek im Schloss Nieśwież eingeschlossen hat.
  Verschiedene Ereignisse und Kataklysmen haben im 19. und 20. Jahrhundert eine Zerstreuung und Verteilung des Archivs Radziwiłł zu Nieśwież verursacht. So genannten historischen Teil hat die Familie Radziwiłł nach dem 1. Weltkrieg in Warschau aufbewahrt. Diese Archivalien bilden jetzt das Radziwiłł Archiv in AGAD. Ein anderer Teil, meist wirtschaftliche Archivalien, die bis 1939 in Nieśwież geblieben sind, betreut jetzt das Nationale Historische Archiv von Weissrussland in Minsk. Einzelne Handschriften radziwillischer Provenienz (darunter auch manche Papiere von Flemming) befinden sich in verschiedenen Archivsammlungen in Polen, Litauen und in der Ukraine. Bis jetzt wurden sie aber nicht verzeichnet.
  Die relativ grösste Sammlung von Papieren flemmingischer Provenienz befindet sich in AGAD, in Radziwiłł Archiv und nämlich in seiner 10. Abteilung – "Papiery różnych rodzin" (Papiere verschiedener Familien). Vor zirca 4 Jahren wurden diese Flemming Papiere von Teresa Zielińska als ein besonderer Bestand ausgesondert, bearbeitet und verzeichnet. Diese Papiere, meistens lose Blätter, wurden in 47 Archiveinheiten gegliedert. Fast alle wurden in deutscher Sprache geschrieben, selten in anderen Sprachen, wie in Polnisch, Französisch, Latein.
  Den Hauptteil erwähnter Papiere bilden die Rechnungen von Ausgaben des Hoffes von J. H. Flemming und von ihm persönlich, darunter eine Menge von Quittungen, meistens von Handwerkern und Kaufleuten. Es sind unter ihnen manche bekannte Personen, wie z. B. Architekte J. D. Jauch und M. D. Poeppelmann, Maler L. Silvestre, aber sonst sind es unbekannte Leute, die oft nicht wussten wie sie ihre Namen in gewisser korrekter Weise schreiben sollen. Sehr oft ist es auch nicht klar, ob man mit Familiennamen oder mit Berufsbezeichnungen zu tun hat, z. B. in der Unterschrift "Christian Schmied Stein Brecher" ist "Schmied" wahrscheinlich Familienname, aber wenn die Unterschrift bloss "Gottlob Schmied" lautet, kann man vermuten, dass "Schmied" Beruf bedeutet. Die Verfasserin des Findbuches hatte ausserdem Schwierigkeiten bei Übersetzung ins Polnische mancher deutscher Berufsbezeichnungen, z. B. "Emballier", "Schantzen Schmied" , "Land Gatscher" und diese hat sie in deutscher Version gelassen. Bei vielen Namen hat sie Fragezeichen gestellt, was bedeutet, dass sie nicht sicher war, ob sie richtig gelesen wurden.
  Ausser den Rechnungen gibt es in den Flemming Papieren einen Teil von Korrespondenz seiner Kanzlei, d. h. Konzepte und Kopien von Briefen fast ausschliesslich in wirtschaftlichen Angelegenheiten seines Hoffes. Manche Dokumente betreffen auch die Verwaltung seiner Residenzen in Städten (Dresden, Warschau) und Landgüter (Putzkau vel Puzkau, Crossen, Posterheyn u. a.).
  Ganz selten sind hier Papiere in privaten Angelegenheiten von J. H. Flemming (Verhandlungen wegen seinen zwei Eheschliessungen, mit Franciszka Izabela Sapieha und mit Tekla Radziwiłł) und von seiner öffentlichen Tätigkeit (wegen seines Anteils an der Erwerbung der polnischen Krone von Kurfürst Friedrich August im Jahre 1697).
  Das Findbuch wurde in polnischer Sprache verfasst, die deutschen Aktentitel wurden aber ohne Korrekturen und Modernisierung der Texte behalten.

Bibliographische Note

  Die wichtigsten Daten des Lebens von J. H. Flemming hat als erster Michael Ranfft in seinen Werk "Leben und Taten des weltberühmten Obersten Staats-Ministers und General-Feldmarschalls Jacob Heinrichs des Heiligen Römischen Reiches Grafens von Flemming", Tübingen 1732 angegeben. Auf Grund dieser Publikation wurden in deutscher Literatur Lebensbeschreibungen von Flemming und zwar von Theodor Flathe in Allgemeiner Deutschen Biographie, Bd 7, Leipzig 1878, S. 117-118 und von Karlheinz Blaschke in Neuer Deutschen Biografie, Bd 5, Berlin 1961, S. 239-240 bearbeitet.
  Bis jetzt fehlt in deutscher wie auch in polnischer Literatur eine volle Biographie von J. H. Flemming, der Bedeutung dieses Staatsmannes entsprechend.
  In polnischer Literatur wurde ein Abriss dieser Biographie in einer interessanten Weise von Władysław Konopczyński bearbeitet – "Feldmarszałek Flemming" (in:) Roczniki Historyczne, Bd 18, 1949, S. 163-180. Es sind ausserdem manche Beiträge erschienen u.a. letztens von Teresa Zielińska, "Feldmarszałek Jakub Henryk Flemming w środowiskach magnatów polskich" (in:) Polska – Saksonia w czasach unii (1697-1763). Próba nowego spojrzenia, Zielona Góra, 1998, S. 115-128. Der Schicksal von flemmingischen Archivalien in Polen wurde nur kurz in den Publikationen erwähnt, die Geschichte des Archiv Radziwiłł betreffen: Rafał Jankowski, "Burzliwe losy Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża od XV w. do 1838 r." (in) Miscellanea Historico-Archivistica, Bd 11,2000, S. 35-68 und Wojciech Kriegseisen, Źródła do historii Rzeczypospolitej szlacheckiej w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku (in:) Kwartalnik Historyczny, Bd 105, 1998, Heft 4, S. 87-105.

Abkürzungen im Findbuch


a. – Akten
b.d. – ohne Datum
brul. – erster Entwurf der Schrift
com. – Compagne
czerw. – rot
dot. – betrifft
franc. – Französisch
hr. – Graf
j. – Sprache
J. H. F. – Jacob Heinrich Flemming
kop – Kopie
lit. – Litauisch
łac. – Latein
niem. – Deutsch
NN. – unbekante Personen, wenn sie als Verfasser von Schriften vorkommen, aber nicht jede Person mit unlesebarer Unterschrift.
oryg. – Original
pol. – Polnisch
wda. – Wojewode

Powrót


Inwentarz/Findbuch

I. Przodkowie i krewni J. H. Flemminga.

Sygnatura: 331
Tytuł: Archiwalia różne
Treść: Notatka o przodkach JHF w linii prostej po mieczu do czwartego pokolenia [XVIII w.], notatka o dokumentach do dziejów Flemmingów w XVI i XVII wieku [XVIII w.].
Daty: [XVIII w.]
Forma: oryg.
Język: łac.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 3


II. Papiery osobiste J. H. Flemminga dotyczące również jego publicznej działalności i spraw majątkowych.

Sygnatura: 332
Tytuł: Sprawy osobisto-rodzinne, oraz działalności publicznej.
Treść: Sprawy osobisto-rodzinne. Układy co do małżeństwa JHF z Franciszką Izabellą Sapieżanką, 1699-1702. Brul., kop. j. niem., franc. Memoriał Adama Dorengowskiego w sprawie zamiany dóbr posagowych Franciszki I. Flemmingowej, 1709 r. Układ dotyczący udziału tejże w spadku po rodzicach [około 1716 r.?]. Brul. j. franc. Układ między Anną Radziwiłłową i jej synami a JHF co do zabezpieczenia posagu jego drugiej żony, Tekli z Radziwiłłów, 1726 r. Oryg. j. pol. Materiały odnoszące się do zabaw organizowanych przy udziale JHF na dworze królewskim: "Description ďune Fete des Paisans…" oraz "… de la Bande des Paysans a’la Fete de la Paysannerie a’Dresden le 20. mars 1718","Vers Allemands ". Teksty utworów panegirycznych, satyrycznych, okolicznościowych, madrygału i inne. Autorem kilku z nich jest Johann Ulrich Koenig [Roenig?], pozostałe anonimowe. Życzenia noworoczne dla JHF od Samuela Heyna królewskiego tajnego sekretarza i poety nadwornego, 1721-1727. Dwie wersje projektu dzieła pt. "Historia Flemmingiana" przedstawionego prawdopodobnie JHF przez jego sekretarza Nothnagela ["Nothnagelius"]. Chodzi tu zresztą raczej o biografię JHF, niż o dzieje jego rodu, b. d. Brul. j. niem.

Działalność publiczna. Zobowiązanie złożone przez JHF [Karolowi Stanisławowi] Radziwiłłowi kanclerzowi lit., że za poparcie elekcji elektora saskiego na króla polskiego otrzyma:

 • a/ 30000 imperiałów,
 • b/ zostanie zatwierdzony na urzędzie kanclerza,
 • c/ dom jego będzie popierany przy obsadzie urzędów w Koronie i jego syn najstarszy otrzyma urząd stolnika lit.,
 • d/ zabezpiecza mu się prawo wybierania ceł należące według dawnych zwyczajów do uprawnień urzędu kanclerskiego,

3.VIII.1697 r. Oryg. j. łac. Potwierdzenie przez Augusta II nominacji JHF na generała kawalerii, 7.XII.1705. Oryg. j. niem. Zapiski odnoszące się do wysyłania przez JHF sztafet do Berlina, 1711 r. Oryg. j. niem. Glejt wystawiony przez cesarza Karola VI dla JHF na podróż z Wiednia do Drezna, 30.VIII.1719 r. Na glejcie adnotacje o przejeździe JHF przez komory celne we wrześniu 1719 r. Oryg. j. niem.

Daty: 1697-1727 i b.d.
Forma: oryg., brul., kop,
Język: niem., franc., pol., łac.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 205


Sygnatura: 333
Tytuł: Sprawy nabywania i sprzedaży nieruchomości, zobowiązań pieniężnych, zarządzania gospodarką.
Treść: Nabywanie i sprzedaż nieruchomości. Pokwitowanie wdowy i potomstwa hr. Leona Ferdynanda von Hemklin dla JHF na odbiór należności za sprzedane mu dobra Schlawentsizitz vel Schlawenziz w księstwie opolskim, 1704 r. oraz brul. pism do administracji tych dóbr w sprawach organizacyjnych i gospodarczych, 1714 r. ; dokument wystawiony przez króla Augusta II odnoszący się do spłaty na rzecz JHF należności za dom z wyposażeniem w Dreźnie przy Pirnische Gasse oraz za dwa zaprzęgi koni jak też za starostwo tczewskie, spłatę pretensji regimentu dragonów z lat 1700-1702, za dostawy zboża dla wojska w Sandomierzu i za szkody poczynione w NN dobrach, 1716 r. ; kontrakt sprzedaży przez Dorotheę Hedwig Pfizner JHF części instalacji wodnej ["Roehrwasser"] w Alt Falckenhof [w Dreźnie?], 1721 r.; polecenie JHF wypłat Annie Rosine Wolffin należności za dom w Dreznie i kop. kontraktu jego sprzedaży, 1725; zobowiązanie króla Augusta II co do spłaty JHF należności za zakupione u niego nieruchomości w Dreznie [gospody "Zum weissen Ross" i domu "Wolfisches Haus"], 1727 r.; notatka JHF z zaleceniami co do intromisji w dobra starosty bobrujskiego [Jana Kazimierza Sapiehy?] na rzecz JHF i jego żony Franciszki Zofii [sic] z Sapiehów [może chodzi o dobra Mniszew w woj. mazowieckim], b.d.; pozew w procesie JHF z Pawłem Morykonim i Aleksandrem Złotnickim o dobra Włoszkowice i Bukowiec, b.d., notatka dot. pertraktacji o zakup przez JHF dóbr "Tilehn"[?] w woj. sandomierskim, b. d.
Zobowiązania pieniężne. Kwit klasztoru Brygidek w Brześciu dla JHF na prowizje od sum 8000 i 12000 zł pol.; asekuracja wystawiona JHF przez króla Augusta II na zwrot sumy około 50000 imperiałów wyłożonej przez niego na koszty przygotowań do zaślubin królewicza, 1719 r.; pokwitowanie Anny Ancuciny na 300 czerw. zł. dla JHF z niewiadomego tytułu, 1725 r.; skrypt dłużny Stanisława Denhoffa wdy połockiego dla JHF na 6000 tynfów, 1726r. ; asygnacja króla Augusta II dla JHF na 30000 talarów za sprzedane przez niego brylanty i tapety, 1728.
Zarządzanie gospodarką. Kontrakt na arendę w Wołczynie, dobrach JHF, 1714 r.; glejt na przewóz wina dla JHF, 1719 r. i zaświadczenie, że 24 beczki wina złożone w Warszawie w piwnicach JHF nie są przeznaczone do handlu, 1726 r.; różne przepisy gospodarcze, m.in. na sporządzanie laku do pieczętowania, "Ein gut Wasser zum Gedaechniss", środek na porost włosów i in., b.d.

Daty: lata 1704-1728 i b.d.
Forma: oryg., brul., kop.
Język: niem., franc., pol.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 102


Sygnatura: 334
Tytuł: Korespondencja
Treść: "Correspondenz Register de anno 1711, 1712". Rejestr zawierający zapiski w formie dziennika o treści listów wysyłanych z kancelarii JHF w jego sprawach majątkowych.
Daty: od I.1711 do I.1713
Forma: brul.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: poszyt bez okładek
Stron: 243


Sygnatura: 335
Tytuł: Korespondencja
Treść: Koncepty i kopie listów w różnych sprawach wysyłanych z kancelarii JHF i do niego adresowanych dot. osób różnych, od A do F następujących: Ammon radca [i Hoffman sekretarz]; Acker kasjer podatkowy; Bastinceller radca dworu; Bernewitz radca kamery [Landkammer]; Bernewitz pułkownik; Bernewitz kapitan; hrabina Biernacka [od pani feldmarszałkowej]; Bucher radca komisji[?]; Buman radca kamery w Merseburgu; Bunau radca dworu w Dreźnie; Cendroni praczka koronek; Debrose generał major; Deeling bankier w Dreźnie; hr. Dohna; Dreling w Lubece; Doering pastor w Putzkau; B.B. Flemming; hr. Flodorff minister gabinetu; Foerstel kasjer; Fuldener dyrektor kancelarii w Oleśnicy; NN.

Daty: lata 1718, 1725, 1727, 1728
Forma: koncepty i kop.
Język: niem., franc.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 205


Sygnatura: 336
Tytuł: Korespondencja
Treść: Koncepty i kopie listów wysłanych z kancelarii JHF i do niego adresowanych w różnych sprawach dot. osób różnych od G do W: Georgy i Schroeder z Lubeki; Christoph Gottlob Gersdorff zu Messersdorff; von Goethe generał porucznik baron; Gottschall (sic) sekretarz; hr. Gyldensteen; Kirchenpaur; Augustus Koeppen; Jerzy Ignacy Lubomirski pisarz [polny] koronny; Neugebauer agent; Ober Amt we Wrocławiu; hrabina Oppersdorff; Pistorius; Quant radca komisji w Zeitz; Rayski tajny radca; hr. Reuss; bracia Richter bankierzy w Lipsku; Rother radca komisji; L.B. Scheiding w Sztokholmie; w zał. drukowana informacja o jego procesie z JHF w związku z objęciem sekwestrem posiadłości Scheidinga jako poddanego szwedzkiego, co miało być represją za zajęcie przez władze szwedzkie posiadłości JHF Leussin na Pomorzu [pruskim], 1715 r.; hrabina Schaffgotsch; Schenk; pani von Schlabendorff; hr. Schlieben; baronowa Schulenburg; ksiądz Schubert proboszcz w Crossen; Seebach tajny radca; Seyfritt sekretarz; Steinheil rezydent francuski; hrabina Straatmann; Suhm tajny radca; Sybilski major; Schueller radca akcyzy; von Unruh; J. von Woberer.

Daty: lata 1725, 1727, 1728
Forma: oryg., koncepty, kop., druk
Język: niem., franc.
Opis zewnętrzny: akta luźne, broszura
Stron: 359


Sygnatura: 337
Tytuł: Korespondencja
Treść: Koncepty i kopie listów wysłanych z kancelarii JHF i do niego adresowanych w różnych sprawach. Dot. osób następujących: feldmarszałek Flemming, pułkownik von Gersdorff, pułkownik Hildebrandt oraz NN.

Daty: b.d.
Forma: brul., kop., koncepty
Język: niem.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron:12


Sygnatura: 338
Tytuł: Wyciągi z gazet, informacje NN korespondentów o wydarzeniach życia publicznego w kraju i za granicą.
Treść: Wyciągi z gazet, informacje NN korespondentów o wydarzeniach życia publicznego w kraju i za granicą.

Daty: od I. i II.1715 do IV.1727 i b. d.
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 88


III. Rachunki wydatków na potrzeby osobiste J. H. Flemminga i na jego dwór, spisy ruchomości domowych.

Sygnatura: 339
Tytuł: Rachunki
Treść: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste. Rachunki wystawili Abraham Rhueme[?] i Johannn Laemmel[?].
Rok: 1699
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 2


Sygnatura: 340
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste
Treść: Rachunki, które wystawili Philipp Reich i NN oraz zestawienie przychodu i rozchodu gotówki w dniach od 29.XI.do 7.XII.1702 r. sporządzone przez NN.
Rok: 1702
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 10


Sygnatura: 341
Tytuł: Rejestr rachunków.
Treść: Rejestr rachunków z wydatków pieniędzy dla kuchni dworu w okresie od maja do października 1705 r.
Daty: V.-X.1705
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: wol. opr. w pergamin zapisany [w XV w.?] bliżej niezidentyfikowanym tekstem prawniczym. Nalepka z napisem "Kuechschreibers Rechnungen von Mense Majo biss Octobri 1705".
Stron: 144


Sygnatura: 342
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste
Treść: Rejestr prowadzony przez sekretarza JHF Neuberta w okresie od maja do lipca 1706 r. Zestawienia przychodu i rozchodu gotówki oraz rachunki, które wystawili: Julius Heinrich Meyer; Georg Diettrich; Johan George Schmidt; George Haase; Johann Christian Schoeyrs [?]; Jacob Hincke; Joannes Vladislaus de Przyłęk Łasicki [listy stanowiące rewersy bądź pokwitowania]; Johann Seidels Tischlers Vaetbe [Witwe?]; Georgius Towiański palatinus Lanciciensis [listy stanowiące rewersy bądź pokwitowania]; Johann Dreiff [?]; Maria Dorothea Ahmerin [listy stanowiące rewersy bądź pokwitowania]; Martin Renner; Augustus Friedrich John; Johanna Fiedtes Grauen; Greger [?] Weber; Jeremias Klass [?]; Thomass Nutendorff; Hildebrand; Mattheus Meusse; Andreas Friesse; Gottfried Doering; Januss Wilhelm Dinkler; Christian Jegermann; Christian Graeber; von Watzdorff; Johann Christoph Goebhen; Hannss Paull Meyer; Andreas Monkopf; Nicolaus Beyler; Nitzsche. Ponadto list adresowany do Samlerna kuchmistrza podskarbiego królewskiego pruskiego oraz rachunki wystawiane przez NN.

Daty: maj-czerwiec 1706
Forma: oryg.
Język: niem., łac.
Opis zewnętrzny: poszyt opr. w papier
Stron: 84


Sygnatura: 343
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste.
Treść: Memoriał adresowany do JHF, a podpisany M. A. [?] Weniger w sprawie prowadzenia rachunków jego dworu i osobistych w 1707 r., pisany w 1708 r. Polecenia wydania "Lachsse"[?] wystawiane w Kirchholmie i Uxkul przez A. Thuele i A. Scheelen[?]. Prawie wszystkie kwitował J. W. Reimers, 1708 r. Związek z JHF niepewny. Również rachunek wystawiony przez Johanna Simona Hempela w 1709 r. może nie dotyczyć JHF, dla kuchni jego dworu jest natomiast sporządzone zestawienie dziennych wydatków na jarzyny w styczniu 1709 r.

Daty: lata 1708, 1709
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 140


Sygnatura: 344
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste
Treść: Pokwitowanie przez koniuszego Grynaeusa dostaw do stajni w 1711 r., rachunek wystawiony dla JHF przez Antonio Brentano w 1712 r.

Daty: lata 1711, 1712
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 2


Sygnatura: 345
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste
Treść: Rachunki sekretarza Beera: "Herrn Beers abgelegte Rechnung ueber die Monathe September, October, November und December 1713". Zestawienie przychodu i rozchodu oraz załączone polecenia wydania i rachunki [nr 1-53], które podpisywali: J. H. Ihmann marszałek dworu JHF, książę La Grange; Michal Fischer; Kristina Ciamerowa; David Busse, T.A. von Rotenberg; Jacob Ross; J. E. Wobeser; [Franciszka Izabella z Sapiehów] Flemming; D. Schueller; F. de Pirchen; Burchard von der Emsten; Christoph Buerger; Ignatius Henrich; Johann Gottfried Frietzsche; Gio[vanni] Andrea Ramaryone; J. J. Ahlefeld.
Rachunki podpułkownika Ahlefelda z podróży do Hamburga, stamtąd na Pomorze [pruskie] i z powrotem do Polski. W załączeniu rachunki i pokwitowania podpisane przez: J.F.Pfeiffer, Johan Ruhland; Jacob Ferd. Reit; Churdt Teuter; Haning [?]; Henning Eppers; Lucas Badenberg; J. Hahn; Hinrich Peterssen; Duva [?]; Thomas Mannkensehl Wittwe und Sohn; P. Schmidt; Clauss Pelens [?] oraz NN; Sawian Lisowsky; Barschau; Jacob Fleck; Ignatius Jachowsky; Samuel Klose; Grynaeus koniuszy. Rachunki koniuszego Grynaeusa z wydatków na stajnie i wozownie. Do tego załączone rachunki i pokwitowania, które podpisali: Christian Suhne; Johann Boser; Jacob Thuno; Christina Lehmann [?]; Johann Gottfried Schmiedger Chirurgus; Augustus Haeber; Christoph Wilhelm Gaeubig; Christian Titig; Andreas Batcky; Johann Christian Gilbert; Michael Barsch; Louis Faber; Martin Perische; ksiądz Piotr Litewski; Peter Grim; Johann Mangolt; Grymeus [sic]; Thomas Jordan; Augustus Haeber; George Ritter; Johann Geithe; Gottfried Fueschell; Dawid Schonefeldt; Christoph Klaehre; Christian Elsholtz.

Rok: 1713
Forma: oryg.
Język: niem., łac., pol.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 205


Sygnatura: 346
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste
Treść: Rozliczenia prowadzone przez Beera sekretarza JHF. Pozycja składa się z następujących plików:
"Belaege zu No. 1. den Bau betreffend" zawiera wyłącznie pokwitowania dla sekretarza Beera od [architekta] J. D. Jaucha z odbioru należności za prace przy budowie pałacu i urządzaniu ogrodu JHF w Warszawie w okresie od stycznia do września 1714 r.;
"No. 2. Herrn Secret[arii] Beers abgelegte Rechnung bis ult[ima] Septemb[bris] 1714" zawiera zestawienie sporządzone przez sekretarza Beera i zrewidowane przez Ammona obejmujące przychód i rozchód pieniędzy na wymienioną budowę, na potrzeby stajni i inne wydatki różne od stycznia do września 1714 r.
"No. 2. Belaege zum Stall". Rachunki i pokwitowania związane z potrzebami stajni, które podpisali: Johann Mangolt kowal; Matheus Bergen; Andreas Battcky Hausmann; Johann Christian Gilbert vel Gielbert; Ignatius Zachodzki vel Sachotzki Radtmacher; Tobias Beringer Rossartz; Christina Bielawska von Piskurka; Stanisław von Piskarka; Stanisław Niedalisteck; (Johann) Bernhardt Friede Sattler; Woyteck Sgudzka [?] von Schmydtwianke; Hans Schmiede Gesellen; Tomas Prosig von Oczelska; Jasch Dutzky von Gantzin; Andreas Głoskowsky von Gruytza; Łukaz Klembowsky z Wegrowa; Piotr Młochowski in Wola terra Cernensi; Jacenty Sachotzky kołodziej; Jasch vel Joseph Velowitz vel Vebowitz kowal; Peter Maletz von Szlusowa; Daniel Gastman Huffschmidt; Jash Rolowitz Huffschmidt;
"No. 3. Belaege zu allerhand Ausgaben". Rachunki i pokwitowania zapłaty za różne przedmioty i usługi, które podpisali: Andreas Battcky Hausmann; Johan Eliass Opitz; Andreas Goltzsch; David Schueller; Salomon Paulin; Anna Dorothea Batkin; Caspar Frietzschy; Christoff Sąmbinsky Fleischhauer aus dem Scholetz; M. Fischer major artylerii koronnej.
Część druga pliku nosi tytuł "Herrn Beers October Rechnung". Znajdują się w niej obliczenia globalnych sum przychodu i rozchodu oraz szczegółowe rachunki przychodu pieniędzy i rozchodu na poszczególne kategorie wydatków takie jak w kwietniu 1714 r. W załączeniu rachunki i kwity, które podpisali: J. D. Jauch [architekt]; Johann Christian Gilbert; Andreas Battcky Hausmann; Loupia; Dannigel; Martin Kralowsky aus Ritzewol; Matias Bergen; Matias Palis Tischner; Anna Dorothea Batkin; Barbara Nieczwiedzka; Hilarione Musay; Christoph Rommer [?]; Lukass J. Barsstzewitz [?]; Abraham Hundertmarck; Beckstein; Johann Lindeman; Jacob Wrozek von Skurtzów; Johan Gęnsowsky; Matheus Marcker; Johann Mangolt; Josch Zabolowitz vel Zabolowsky Stallmacher; Wentzel Kutscher; Simon Radzow von Wilanów; Baniuszowa kupcowa; Fisher Riemer; Ignat Sachudsky; Kazimierz Sbiensky; Wolff Adolph von Gersdorff; Stefan Łyskiewicz; Ziglowski Fleischhauer. Większość tych rachunków wystawiono w Warszawie i w Brunszwiku.

Rok: 1714
Forma: oryg.
Język: niem., franc., włoski
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 251


Sygnatura: 347
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste.
Treść: Rozliczenia prowadzone przez kasjera Johanna Georga Foerstela. Zachowały się pliki z miesięcy kwietnia i listopada 1714 r. Każdy z nich zawiera zestawienia wydatków i rachunki podzielone na następujące kategorie:

 • "N. 1 Kost und Loehnung",
 • "N. 2 Kellerey",
 • "N. 3 Stall",
 • "N. 4 Holz und Licht",
 • "N. 5 Allerhand Ausgaben",
 • "N. 6 Conditorey",
 • "N. 7 Fracht und Reise Spesen",
 • "N. 8 Handwercker Aussgaben",
 • "N. 9 Kauffmanns Waaren",
 • "N. 10 Hauss und Bett Miethe".

W listopadzie ubywają punkty "Kellerey" i "Kauffmanns Waaren"., a przybywa punkt "Kueche" Wyliczenia Foerstela opatrywał adnotacjami Ammon. Rachunki podpisywali: J. H. Ihmann maitre d’hotel JHF; Grynaens [koniuszy]; Ammon sekretarz JHF; G. M. Kuehnell; J. J. Ahlefeld; Cesar Godeffroy; Johan Georg Horneber; Heinrich Wilkens; Henny [?] Kulp; Christoff Rohne; Andreas Hildebrandt; Gebrueder [bracia] Kalm; Erhardt Reiche; Anna Dorothea Kuenpe [?]; Andreas Dietrich Apel; Alexandre Brugnier [?]; Andreass Henda Zimmermann; Simon Grasemann; M. Hanibeinss [?]; Matthias Stachau; Andreas Schultze Sattler; Heinrich Blume Guertler; Hanns Heinrich Heveker Schmidt; Jacob Fleck; Mateuss Herrzog Stallmacher; Gottfriedt Christian Zahn Sporer; Christoph Goerge Grueger; Johann Michael Prediger; Conrad Ohme; Christoph Goerck; Conrad Buehl; Martin Brandes; Gottfried Fiedler; Melcher Jeronimus Schmidt; Sebald Albricht Walt; Johann Jenke; Andreis Steins Witwe; Melchior Juergen Holtener; Wilh. Milmerding; Johann Daniel Antony cukiernik; Matheus Koch; Dietrich Becker; Franz Heinrich Lose; H. Vos; Kohlers; Anna Sophia Hausdorffin; Andreas Arens; Johann Berend Someister Totengraeber; Anna Kohlerin; François Achille nauczyciel; Rosina Schnederin praczka; Hanss Jacob Schneider [Reitknecht]; Johann Gottfried Otto; Johann Grossmann; Johann Conrad Voyns [?]; H. W. Blum; Christoff Krohne.

Daty: IV i XI 1714 r.
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 149


Sygnatura: 348
Tytuł: Rachunki dot. budowy rezydencji w Dreźnie.
Treść: "Bau Belege zu denen von Medio Novembris 1714 biss ult[ima] Junij 1715 justifizirten Altdresdener Hauss Bau Rechnungen gehoerig". Rachunki i pokwitowania podpisywane przez rzemieślników, kupców i in. bliżej nie określonych następujących: Johann Philipp Rotte; Christian Richter sen[ior] i Christian Richter [junior]; Tobiass Herschel; Gottfried Hache; Gottfriedt Zschaschler; Fridrich Binsch [?]; Friedrich Roschig; Gottwald Pompelt Schiffmann; Hanns Christian Zumppe; Hanns Uhlmann; Hanns Christoph Zschaschler; Siegmund Lohrentz vel Lorentz Schiffmann; Christoph Schumann Mauer Meister; Georg Winckler Zimmer Meister; Johann Michael Francke; Hans Christoph Guenter; Elias Pizsche [?] vel Pirsch [?]; Johann Philipp Kotte [?]; Martin Demintz; Johann Simon Hempel; Johann Heinrich Christ [?] vel Christen [?]; Johann Christoph Cramer; Balzer May; Christian Ackerman; Wolff Gottlieb Fortsch Ziegel Meister; Christian Zimmermann; Mardin Cuffer Dischler [sic]; George Rudolph; Dawiedt Binner Aufseher; Matheus Schoene Karo Macher; Hanns Casper Koepffer; Magdalena Sophia Kopferrn; Michael Reusche; George Bach von Kotta; Hannss Hering von Krippen; Christian Rosse; Hanns Christian Zumpe Schiffmann; Daniel Ahnesorge; Christian Ahnesorge; George Zschaler; Mattheus Hauschild; Friedrich Hamisch; Christian Ackermann; Andreas Russel; Ewa Maria Lotin vel Loden von Liebstat; George Bach; Johann Christoph Wildt; Michael Koenig; George Mueller; Christian Heillner; Elias Gaerttner Schantzen Schmitt; George Kuenel; Hanns Christoph Zschaschler; Hans Friedrich Cunrath; Jacob Zschaschler; Christian Gottlieb Grohmann, rzemieślnicy czescy: Christoph Heickel; Matheus Hencker oraz George Duennebier; Hanns Heinrich Hesse Huff Schmit; Michael Rausche; Michael…[?]; Hanns Gustaw Poepffer; Christan Lohrman; Johann Philipp Kotte [?]; Dawit Gomlich; Paul Braune; Adam Kuntze; Paul Loeffler[?]; Christoph Vogel; Hanns George Boehmer; Andreas Rissel; Matheus Schneider von Koenigstein; Michael Burth [?]; George Opitz; Johann Andreas Zittel; Michael Kornig; Johann Michael Kroncke; Johannes Winder; Johannes Wintther; Johann Simon Hempel; George Frietzelt; Johann Friedrich Conrad; George Haasse Mauer Meister; Christoph Huettel; Henr. Andr. Keine [?] Bildhauer [kwit z 10.V.1715]; Johann Christoph Wildt; Johann Paul Richter; Christian Rosse Nagelschmit; Matheus Tschlir [?] Huff Schmit; Johannes Klemm Huff Schmiedt; Baltahser Mey Schantzwagner; Michael Roenig; Hanns Vindter; Gottfried Haupoldt; Jo. Christoph Krieger [?]; Christoph Gottlieb Grohmann; Baltaser Meie Schantz Wagner; Andreas Nitsche [kwit z 26.VI.1715]; Hannss Sake [?]; George Bach; Ehrenfriedt Wolmitz; Hanss Heinrich Koehler; Andreas Gottfried Krieger; Jo. Christoph Keysslitz.
Ponadto niektóre dokumenty o podpisach nieczytelnych. Na rachunkach i in. dokumentach występują też podpisy prawdopodobnie zatwierdzających je oficjalistów. Głównie są to Carl Gottlieb Grohmann i Johann Michael Francke, a także Dawid Binner i Faesch [?Puesch?Ruesch? -nie odczytano w sposób pewny].

Daty: od XI 1714 do VI 1715
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: tom oprawny w tekturę, grzbiet uszkodzony
Stron: 674


Sygnatura: 349
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste
Treść: Rachunki, polecenia wypłaty [asygnacje] i pokwitowania. Polecenia wypłaty podpisywane są przeważnie przez JHF, a w jego zastępstwie na ogół przez Jacoba von Websera, zaś adresowane są do Dawida Schuellera radcy akcyzy w Gdańsku. Asygnacje te określają odbiorców wypłat, ale nie podają z jakiego tytułu ma nastąpić wypłata. Na niektórych asygnacjach wpisane są pokwitowania zainteresowanych. Wymienieni zostali następujący odbiorcy wypłat: [Felicjan K. Szaniawski] biskup kujawski [przez ręce p. Mathei w Gdańsku]; hrabia von Gersdorff; Ihmann; Andreas Mueller; von Kiesewetter Vice-Praesident und General Kriegskommissarius [pruski]; Bernhard; Jacob Ross; Peter Wost [?]; Wilhelm Ackenhef; Cammer Rat Steinheuser; von Blumenthal Cammerherr; kilku drobnych rzemieślników i stróżów nocnych w Gdańsku; Johann Marschall; Commissarius Blumenthal [może identyczny z w/w Cammerherr Blumenthal]; Peter Castel vel Castell; Alexander Hewelke; hrabia Bieliński; Johannes Andreas Hannus; Adam Heinrich Bose; NN General Leutenant; wdowa Gilberta Moir; Johann G. von Hoorn przez ręce medyka królewskiego dr Heucher; Samuel Ramsen [?]; Ferdinand Bonhorst; Alexander Ross z synami; Christian Hewelke; [saska] Feld Kriegs Casse; Abraham Hundertmarck; pani Boudet; von Mierbach Obrist; Rosenberg; [Małgorzata Elżbieta z Flemmingów] Przebendowska podskarbina w. koronna [podpisała się: M. E. von Prebendau Graefin von Flemming]; [Anna z Działyńskich] Zamoyska łowczyna wielka koronna. Asygnacje zostały ówcześnie ponumerowane. Zachowały się numery 1, 4-53.

Rok: 1716
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 120


Sygnatura: 350
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste
Treść: Polecenia wypłaty wydawane przez JHF lub jego pełnomocnika Dawidowi Schuellerowi radcy akcyzy w Gdańsku. Na obwolucie akt adnotacja: "F. Diese Schullerische Belege hat mir der Herr …[wyraz nieczytelny] Rath von Belau zugestellt. NB. Wie die Belege von dem Pohlnischen Negotio handeln, so muss dieses versigelte Paquet auch in das Repositorio unter die Pohlnische Rubriquen gesezt und der Notification halber Ihro Excellenz Approbation eingeheftet werden. 1717." W opisywanych tu materiałach występują następujący odbiorcy wypłat: Wilhelm Ackenhiff [prawdopodobnie identyczny z W. Ackenheff z poprzedniej pozycji]; Christian Hewelke; Oberforst [rat?] von Rachenberg; Johann Ludwig Tullmann Kriegs Cassier; [Jakub Z. Rybiński] wojewoda chełmiński; Jacob Ross; Obrist von Mirbach [vel Mierbach; por. poprzednia pozycja]; Koeniglich Pollnisch-Preussisch Generall Postambt w Gdańsku, na polecenie Ammona sekretarza JHF; Stephani Oberfeldtscher; Adam Dorengowski instygator koronny; Flemming generał-major [jeden z braci JHF]; Abraham Hundertmarck; Johann Heinrich Mock. Asygnacje zostały ówcześnie ponumerowane. Zachowały się numery 54-72. Do omówionych akt dołączono plik zatytułowany "Zum Bauwesen" zawierający wyliczenia kosztów prac murarskich i innych przy niewymienionym obiekcie. Część tych wyliczeń sporządził własnoręcznie kasjer J. G. Foerstel, a podpisali je George Duennebier i George Haasse.

Rok: 1717
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 47


Sygnatura: 351
Tytuł: Rejestr win w rezydencji JHF
Treść: Rejestr win przyjętych do piwnic w niewymienionej rezydencji JHF w ciągu 1717 r. Spisano je z podziałem na wina węgierskie, reńskie, mozelskie, austriackie i krajowe [?"Landwein"]. Osobne zestawienia obejmują wina w antałkach i wina w butelkach.

Rok: 1717
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: tom opr. w tekturę oklejoną drukiem [egzemplarzem korektowym?] tekstu łac. fragmentu Starego Testamentu
Stron: 20


Sygnatura: 352
Tytuł: Rachunki z podróży i pobytu JHF w Wiedniu.
Treść: Rachunki z podróży i pobytu JHF w Wiedniu od września 1718 do maja 1719 r. [z lukami]. Rachunki prowadzono w kilkunastu kategoriach wydatków. Po każdym miesiącu następuje zestawienie sum wydanych w każdej kategorii. Zestawienia te podpisywał J. Ihmann. Podział na kategorie wydatków był we wrześniu 1718 r. następujący:

 • "1. Reise Kosten, Post und Fracht Spessen, Brief Porto und Schreib Materials;
 • 2. Kostgeld unterwegs und Loehnung Zulage denen Domestiques;
 • 3. Discretionen bey der erste [sic] Audience;
 • 4. Lohn Kutschen;
 • 5. Hauss und Bettmiethe;
 • 6. Garderobe;
 • 7. Galanterie und Verschencken;
 • 8. Die zwei Pohlen zu Kleyden;
 • 9. Holz, Licht und Fackeln;
 • 10. Kueche;
 • 11. Silber Kammer;
 • 12. Conditorey;
 • 13. Kellerey;
 • 14. Bey der Waesche;
 • 15. Allerhandt Ausgabe".

W październiku znikają wydatki podróżne i koszty audiencji, a pojawiają się kategorie: "Im Stall", "Weisses Zeug", "Tapezierer und Tischler Arbeit". W listopadzie 1718 r. przybyła kategoria "Die jungen Graffen von Flemming", inne pozostają bez zmian. W grudniu przybyła kategoria: "Gewehr an Obristen von Schmettau". Ze stycznia 1719 r. zachowało się tylko zestawienie sumaryczne wydatków, z którego wynika, że przybyły kateorie: "Chocolate"; "Portraits en Mignature und Médallien so Seiner Excellence und andere"; "Neujahrsgeschenke"; "Abschieds Audience". Wymieniono też wydatki na jednego Polaka [nie na dwóch] o nazwisku "Olzwski" [?]

Daty: IX 1718 – I 1719
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 76


Sygnatura: 353
Tytuł: Nieokreślona rezydencja JHF. Ruchomości domowe.
Treść: Spisy ruchomości domowych sporządzone ręką kasjera Foerstela. Jeden spis obejmuje przedmioty powierzone Barbarze Ascher i przez nią został podpisany w maju 1719 r. Inne spisy odnoszą się do stanu wcześniejszego [od 1716 r.] i późniejszego [z października 1719 r.]

Daty: lata 1716-1719
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: zszywka i akta luźne.
Stron: 32


Sygnatura: 354
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste.
Treść: Dokumentacja z lutego 1719 r., która obejmuje kilka wyliczeń dziennych spisanych przez kasjera Foerstela i opatrzonych parafą JHF bądź J. H. Ihmanna a ponadto zestawienia wydatków miesięcznych podzielonych na następujące kategorie:

 • "1. Post und Loehnung;
 • 2. Garderobe;
 • 3. Silber Cammer;
 • 4. Kellerey;
 • 5. Stall;
 • 6. Holz und Licht;
 • 7. Allerhand Ausgaben;
 • 8. Vorschuss;
 • 9. Kueche;
 • 10. Conditorey;
 • 11. Reise Fracht und Staffetten Spesen;
 • 12. Handwercker;
 • 13. Kauffmanns Waaren;
 • 14. Hauss und Bettmiethe;
 • 15. Baukosten [w Dreźnie]".

Zestawienia miesięczne podpisywał kasjer Foerstel. Załączone do nich rachunki i pokwitowania podpisali następujący: Gottfried Mueller Tapiesier; Barbara Ascher; Andrea Brentano et Comp; Johann Gottfried Michael; Johann Christian Hirsch Schmiedt; George Matteus Grey [?] Hoff Schumacher; Gervinus et Lindemann; Peter Schutze; Barbara E. Diechoffen; Andreas Kurtzmann [?]; Johann Heinrich Steinmann Hoff Schmiedt; Mathias Weydlich; Johann Friedrich Schultze Weissbecker; Johann Vetter; R. [?] Heller Kuttlert; Johann Paul Hoering [?] Schroetter Meister; Friedrich Wilhelm Halwig; Christoff Dezwencke [?]; Johann George Klett […?]; Christoph Schwenke [?]; Johann Heinrich Sudthoff Rimmer; Hanns Heinrich Haase vel Hasse Huffschmitt; George Schmetzen; Johann Rosenbach; Johann Christoph Schaeffler; Johann Oppelt Ross Arzt; Benjamin Gerber Sattler; Martin vel Mertiche Jacob; Margaretha Wiegnerin; Johann Baltasar; Anna Soffia Hausdorffin; Johann Gottlieb Anacker; George Haasse; Wolf Adolph von Gersdorff Hetzer; Gottfried Poetzsch Ballen Binder; Anna Dorothea Blochwitzin; Johann Jacob Petersen i F. Petersen; Johann Siegmundt Schmiedt Chirurgus; Hanns Michael Lohss; Andreas Schroeder Pastor; Philippe de Stosch; Johann George Wegel; Fiedler; Andreas Koenig; Johann George Glaeser Conditor; Martin Predl; Werner Christopher Johanness [?]; Christian Tiefftruck; I. Fetthauer Schumacher; George Gottfried Maetsel [?] Tuschner [?]; Matheus Kenckel; Abraham Friedrich Homilius; Johann George Meixnen [?] Schneider; Jacob Temler; Zacharias Schliegk; Johann Gottlob Haendler; von Gersdorff; Christoph Steinbrueck; François La Riche; Johann Gottlieb Hesse; J. D. Antoni; George Haase Mauermeister; F.Kulik; George Duennebier; Louis Silvestre [za plafon w pałacu drezdeńskim JHF]; Moritz Reinhart; Christian Klug; Johann Daniel Schwarz vel Schwartz; Martin Schumann; Johann Adam Hamm Steinmetz; Fridriech Carl Sohms Witwe; Jacob Lincke Hoff Klemper [?]; Johann Adam Fischer Hoff Toepffer; Johann Herrman; Christianus Heffer Gelbgisser; Johann Georg Ehrlich Waag Meister; Johann Georg Richter. Na rachunkach i pokwitowaniach umieścił podpis Johann Heinrich Ihmann, niekiedy też inni oficjaliści.

Daty: II 1719
Forma: oryg.
Język: niem., franc.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 181


Sygnatura: 355
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste
Treść: Z dokumentacji za marzec 1719 r. zachowało się tylko kilkanaście rachunków i pokwitowań odnoszących się do zaopatrzenia stajni [kategoria "Stall"]. Podpisali je: J. E. Heusler; Heinrich Poetzelt; Jacob Heinrich Liebenau; Johann Messel Mierisch Posthalter w Dreźnie; Christoff Mueleton; Bernhard Keulenberg Hoff Seiler; Jacop Richter; Johann Oppelt; Johann Heinrich Sudthoff Rimer. Adnotacje poczynili J. H. Ihmann [marszałek dworu JHF] i J. E. Heusler. Z dokumentacji za kwiecień 1719 r. zachował się plik rachunków i pokwitowań z kategorii "Allerhand Ausgaben" wraz z ich zestawieniem sporządzonym przez kasjera Foerstela. Wymienione dokumenty podpisali: Daniel Crissenius; Anna Dorothea Blochwitzin; Christian Koehler Zirkel Schmidt; Johann Jacob Triebensee; Benedict Loepardt [?]; J[ohann] J[acob] Petersen; Jacob Georg Wend; Johann Georg Schultz Seiffensider; Johann George Fleischer; Barbara Ascher. J. H. Ihmann wystawił część tych rachunków, na pozostałych umieścił swój podpis. Z maja 1719 r. zachowały się wyliczenia szczegółowe dla wszystkich kategorii wydatków oraz sumaryczne ich zestawienie miesięczne sporządzone przez [marszałka dworu] I. H. Ihmanna. W stosunku do stanu z lutego t.r. występują pewne różnice w kategoriach wydatków. W maju są następujące:

 • "1. Loehnung;
 • 2. Kueche;
 • 3. Conditorey;
 • 4. Kellerey;
 • 5. Silberkammer;
 • 6. Holtz und Licht;
 • 7. Bey der Waesche;
 • 8. Livrée Stuecken;
 • 9. Cancelley;
 • 10. Hauss und Bettmuethe;
 • 11. Meubles und derselben Zutat;
 • 12. Lehekutschen und Post;
 • 13. Extra Postgelder;
 • 14. Allerhand Ausgaben;
 • 15. Stall;
 • 16. Reysse und Frachtspesen".

Daty: od III do V 1719
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 47


Sygnatura: 356
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste.
Treść: Z dokumentacji za 1720 r. zachowały się rachunki i pokwitowania z listopada z kategorii "Baukosten" (bez wskazania o jaką budowę chodzi) oraz ich sumaryczne zestawienie sporządzone przez kasjera Foerstela. Wymienione dokumenty podpisali: Johann Caspar Mertin; George Haase Mauer Meister; George Duennebier; Hans George Ritter; Christoph Daniel Hoernig; Johann Heinrich Anton; Mathias Straus; Hanns Zschiense [?]; Carl Gottlieb Grohmann Bergschreiber; Johann Heinrich Gottschalk; Christian Wunderlich; Johann Chr. Kohlschuetter; Christoph Wilhelm; Gottlieb Beniamin Assmann; George Wunderwaldt; Andreas Daeuffel; Frantz Gasel; Casper Grohmer Fischer; Johann Friedrich Saettler Stucator; Johann Benjamin Mome [?]; Valentin Edman; Johann Adam Hamm; Gottlieb Kretschman; Johann Christian Kaendler; George Cunat Tischler; Malinszky; Hannss Patzigk Roehrmeister; L. Scholtz; A. A. Schaeffer; Hanns Michael Lohss; Jacob Kribsche; Johann George Scholtz; George Haase Mauer Meister; Johann Jacob Triebensee; Johann Baltasar; Anna Dorothea Blochwitzin. Na rachunkach i pokwitowaniach wpisali adnotacje [Matheus Daniel] Poeppelman [architekt] i F. Kulik. Do tego pliku z listopada 1720 r. dołączono jedno pokwitowanie z lutego 1720 r. na zapłatę za 6 [par?] okularów angielskich, które podpisał Johann Caspar Mertin Moegelin.

Daty: II i XI 1720
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 111


Sygnatura: 357
Tytuł: Rachunki bliżej nie określonych wydatków pieniędzy
Treść: Rachunki i pokwitowania z lutego i marca 1721 r. oraz niektóre z kwietnia i maja 1721 r. Podpisali je następujący: Friedrich hr. Flemming; Johann Friedrich Keller; Joseph Hruehwuerth; Barbara Ascher; J. E. Heusler; Werner Christ Johannes [?]; Joachim Hellwieg; H. P. Gude; J. Terras; Z. A. Henselius; G. M. Kuehnell; G. S. Jacobi; Gregorius Joseph Werner; Christoff Steinbrueck; François Rudolff; George Joseph Foerner; Francescho Cattaneo; Johann George Kreysing; Johannes Andreas Miehe Schuhmacher. Ponadto polecenie wypłaty 4000 guldenów cesarskich wydane pułkownikowi Hildebrandowi przez JHF i pokwitowanie odbioru tej sumy przez króla Augusta II dnia 20.V.1721 r. oraz anonimowy rachunek należności za kilimy tureckie wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez tegoż króla, bez daty.

Daty: od II do V 1721 r. i b. d.
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 45


Sygnatura: 358
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste
Treść: "Holtz und Licht Rechnung Anno 1722". Rejestr obejmujący miesięczne pozycje wydatków na opał i oświetlenie bez wskazania o którą rezydencję chodzi i bez żadnych szczegółów, np. takich jak nazwiska dostawców.

Daty: rok 1722
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: tom oprawny w tekturę
Stron: 31


Sygnatura: 359
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste.
Treść: "Warschauer Rechnung zum Monath Novem[ber] anno 1722". Obejmuje rachunki z podziałem wydatków na kategorie, jak w r. 1719 r. [por. poz. 355], tylko bez pozycji "Vorschuss", "Kaufmans Waaren" i "Baukosten". Na części rachunków nie ma podpisów. Pozostałe podpisali następujący: J. Terras; François Rudolff; Francescho Cattaneo; Joseph Fuchwuerth; G. M. Kuehnell; Johann Caspar Richter; G. S. Jacobi; Georgius Joseph Werner; Johann George Kreysing; Christian Gottlob Thiele; Wanczura; Schroeter; M. H. Zutsell [?]; Rosina Zaeibingen; Ehrenfried Arnoldt; Rosina Waicklern; Gottfried Leibnitz; Johanna Christiana Anton; Johann Michael Geringmut; Middleton; Hannss George Hoffmann; Wojciech Aberdowski; Walentin Rubicki; M. J. [?] Stanisławski; Christian Jaeger Wagener; Nicolaus Reinlaender; Gottfriedt Scheidtler; Matheus Zigowski; J. G. Zimmermann; Joseph Fillitzy; Sudthoff; Lukass Joseph Barsstzewitz [?];Christian Neugebauer; Johann Nicolaus Schwartz Koehler; Johann Christian Gilbert; Fonlenay [?]; Johann Christian Zschoch [?]; F. Petersen; Trustett d’Uhrendorff; Salomon Grund [?]; kapitan de Renard; J[an] Kanty Wosiński; Wawrzyniec Zadorski; Antoni Abramowicz; von Wedell; S. Grochowski; J. D. Antonij; Siedler; George Vogt; Johann Caspar Suettmoeller; Michael Koehler; Fiedler; Peter Womberg; Matthes Getzschke; Bernard Zertone; Matheus Bonberck; M. Gerber; Christopf Weinert; Gottfried Kerstan; Heinrich Schultze; George Gottfried Grundel [?]; Johann Brauer; Johann Guthdorff; Christian Lehnhartter. Oprócz powyższych rachunków z listopada 1722 r. plik zawiera dwa spisy bielizny stołowej z maja i października 1722 r., nie podpisane oraz niektóre rachunki ze stycznia 1722 r. Część rachunków sporządził kasjer Foerstel. Na wszystkich omawianych rachunkach występują niekiedy podpisy i adnotacje JHF; Ammona i Fiedlera.

Rok: 1722, różne miesiące
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: akta luźne.
Stron: 299


Sygnatura: 360
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste
Treść: Sumaryczne wyliczenie wydatków, które podpisał von Rayski. Rachunki i pokwitowania następujących: Friedrich Thaumayer i Michel Basin Zichler [?]; Johann Heinrich Schlester; George Kuchert [?]; Christoph Koch; Johann Christian Gilbert; Johann George Foerstel [kasjer].

Daty: lata 1723-[1724]
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 55


Sygnatura: 361
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste.
Treść: Rachunki z listopada 1724 ułożone według kategorii, jak w poz. 355. Z tych kategorii brak: "Silber Cammer", "Kueche", "Haus und Bett Miethe" oraz "Baukosten", a dodano kategorię "Ausmeublirung". Rachunki i pokwitowania podpisane przez następujących: J. G. Foerstel; Johann Heinrich Ihmann; Matthias Mann; Stephanus Cardel; Johann Christian Berzig; C. G. Lasser, Johann George Hoffmann; Holssinge; Claude Valentin; Christian Lippold; Christian Wirssner; Anna Maria Schirmerin; Christian Fuessel; Christian Zinck; Johan Sigmund Haeuel; Paul Widdich; William Webster; Johann Michael Moegelin; Hanns Siegmund Haehnel [?]; Gottlob Tiefftruck; Christian Rostige i Sudthoff; Jacop Pintsch; Carl Christian Pfeiffer; Michael Strubelt; Johann Heinrich Haupt; Adam Elssner; Johann Christoph Weinholdt; Marten Andrefs[?]; Johann Baltasar; [Johann Jacob] Triebensee; Christiana Elisabet Kuesterin; George Schubert; George Philipp [?]; de Brosse; Carolo Caprano et Comp.; Siegismund Metzger; Johann Friedrich Weinert; Kirchenpaur; Michael Dindter; Caspar Styfferth; Johann George Weyrauch; Johann Christoph Nitzschner Futralmacher; Christoph Glaffer; Johann Georg Albrecht; Gottfried Ulich [?]; M. George Kunath; J. W. Suhm; J. G. Haendler; Gottfried Mueller. Ponadto rachunki z wydatków na dwór od grudnia 1723 r. do lutego 1724 r. oraz drobne rachunki z października 1724 r. podpisane przez Wernera Ch. Johannessa [?]. W załączeniu do tych rachunków kwity podpisane przez następujących: Nicolaus Paschowski; Stentzlaus Crukoffsky; Martin Gerber; Chr. Neugebauer.

Daty: lata 1723, 1724
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: akta luźne.
Stron: 112


Sygnatura: 362
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste
Treść: Większość to rozliczenia kuchni, w tym oprócz rachunków wystawianych przez dostawców i ich pokwitowań na otrzymaną zapłatę także zestawienia dziennych jadłospisów["Kuch Zettel"] oraz dzienne wykazy stołowników i produktów przyjmowanych do kuchni. Dokumenty te podpisywali następujący: Ewa Helena Freyin von Landes gebohrene von Wedel; Schroeter; Siedler; Friedrich Frentzke; Johann Michael Gering; Fiedler; Ihmann; Regina Schurgin; N.Herbert; August Gottffried Schroth; George Leschcke; Anna Maria Schmith; Johann Christoph Gloss; George Beschke; [Johann Jacob] Triebensee; Martha Hessin. Ponadto kilka innych rachunków dotyczących różnych wydatków podpisali Ihmann; Abraham Becker; Christian Wiesser; J. G. Foerstel; Samuel Grahmann [?].

Rok: 1725
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 182


Sygnatura: 363
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste.
Treść: Codzienne wyliczenia podpisywane przez kasjera J. G. Foerstela, obejmujące okres od 1 do 30 czerwca i od 1 do 19 lipca 1726 r. Do tego dołączono osobne zestawienie niespłaconych jeszcze kosztów sprawienia liberii oraz brulion zaświadczenia dla Christiana Kerrmanna, który służył jako "Vorreuther" [foryś lub masztalerz].

Daty: VI i VII 1726
Forma: oryg., brul.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: zszywki i a.luźne
Stron: 42


Sygnatura: 364
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste
Treść: Miesięczne zestawienia wydatków, głównie na uposażenie dworzan, służby i in. [bez podsumowań] za okres od stycznia do grudnia 1727 oraz osobne wyliczenia wydatków dziennych na kuchnię wraz z jadłospisami i spisami osób, które stołowano w okresie od 24 kwietnia do 30 kwietnia i 4 maja 1727 r. Większość wyliczeń sporządził kasjer Foerstel. Niektóre rachunki podpisali: Schroeter; Ihmann; Andrea Brentano; Guertler; Christoph Breuer.

Rok: 1727
Forma: oryg.
Język: niem., franc.
Opis zewnętrzny: zszywki, a. luźne
Stron: 185


Sygnatura: 365
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste
Treść:

 • a) "Ausgang bey Ihro Koenig[lichen] Maj[estaet] von Preussen hohen Anwesenheit in Dresden vom 14. Januar biss mit [?] 11. Febr[uar] 1728." Zestawienia rozchodu pieniędzy w następujących kategoriach wydatków: "Vor Ihro Hochheit den Koenig[lichen] Cron Prinz"; "Silber Cammer"; "Kellerey"; "Holz und Licht"; "Allerhand Ausgaben"; "Kueche"; "Conditorey"; "Reise und Fracht Spesen"; "Kauffmanns Waaren"; "Masquerade Sachen"; "Hauss und Bett Miette"; "Auff die Waesche"; "Ungar.[ische] Weine" .Zestawienia te nie zostały podpisane, ale spisał je w większości kasjer Foerstel.
 • b) "Specification was an Ungarischen Weinen nach Berlin spediret worden…". Spis z adnotacją, że żadne z win nie pochodzi z późniejszej daty niż 1719 r., a najstarsze z 1702 r. Notatka o niektórych odbiorcach win. Uwagi te spisane ręką kasjera Foerstela.
 • c) Rachunki wydatków różnych w sierpniu 1728 [a więc już po śmierci J. H. Flemminga] prowadzone według wzoru z poprzednich lat, z podziałem na kategorie. Zachowały się akta następujących kategorii: "Conditorey", "Reise und Fracht Spesen", "Handwercker", "Kauffmanns Waaren". Wyliczenia podpisywane są przez hr. Flemminga bliżej nie określonego i przez hrabinę [Teklę z Radziwiłłów] Flemmingową [wdowę po JHF], a także przez oficjalistów działających uprzednio, jak Ihmann, Schroeter, J.G.Foerstel, Johann Daniel Anthony, Gottlob Haase. Występują ponadto podpisy następujących: Thome und Apel [?]; de Baserin [?]; Triebensee; George Kunath; Johann Friedrich Slade [?]; Johann Christian Hirsch; Valentin [?] Roeber; Johann Dawid Leylitz; Sudthoff; Hanss Heinrich Haase; Gottfried Mueller; Samuel Chladni; Andrea Brentano; George Kalizsch [?]; Adam Heinrich Rauhe. Zarejestrowano wydatki głównie na potrzeby Tekli Flemmingowej. Zachował się też podpisany przez nią rachunek księcia Solignac z wydatków w podróży z Hamburga do Drezna.

Daty: rok 1728
Forma: oryg
Język: niem., franc.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 66


Sygnatura: 366
Tytuł: Rachunki wydatków pieniędzy na potrzeby domowe i osobiste
Treść: Drobne rachunki z wydatków na zakupy i prace rzemieślnicze różne, sporządzone w większości przez J.G. Foerstela kasjera, ale nie podpisane.

Daty: b. d.
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 32


IV. Sprawy zarządzania niektórymi dobrami ziemskimi J. H. Flemminga w Saksonii.

Sygnatura: 367
Tytuł: Rachunki blechu wosku w Neu Ostra
Treść: "Rechnung ueber Einnahme und Ausgabe Geld bey der in Ostra angelegten Wachs-Bleiche, anno 1718 und 1719". Szczegółowe zapiski dla różnych kategorii wydatków z osobna oraz "Summarischer Extract ueber Einnahme und Ausgabe Geld bey der in Neu-Ostra angelegten Wachs-Bleiche, anno 1718 und 1719". Rejestr sporządził i podpisał Johann George Foerstel.

Daty: lata 1718, 1719
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: tom opr. w tekturę, częściowo rozpruty; brak wierzchniej okładki; dołączone bifolium
Stron: 60


Sygnatura: 368
Tytuł: Sprawy administracji dóbr Posterstein i Volmershayn
Treść: "Protocollum von allerhand Jagd- und Forst Sachen auch die Berechnung der reservirten Holz-Nuzung bey denen Ritter-Guettern Posterstein und Volmershayn betr[effend] de Anno 1725. No 44.". Memoriały, kopie pism, wyliczenia, raporty. Niektóre pisma adresowane do komisarza Ihmanna. Ten sam podpisywał część pism, inne podpisali Gottlieb Hueller; D. Steyer; Johann Andreas Schultze; M. G. Bucher; E. Albert Verner.

Rok: 1725
Forma: oryg., kop.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: poszyt
Stron: 85


Sygnatura: 369
Tytuł: Sprawy administracji dóbr Crossen
Treść: "Protocollum die Orangerie und reservirte Garthen Nuzung beym Ritter Guth Crossen betr[effend] de Anno 1725.". Raporty, memoriały, korespondencja, rachunki. Niektóre pisma adresowane do Johanna Gottlieba Rodermundta ogrodnika w Crossen. Część dokumentów podpisali: von Barnewitz; D. J. Bastineher; M. G. Bucher; Ihmann; Christian Friedrich Reisske; A. T.[?] Wehmann; Johann George Hoffmann; Johann Heinrich Kendler [?]; Anton Philipp; Guenther Foerster; Johann Kuehlm; A. W. Tuengling; G. Pflugk; Johann Heinicke; Hanns Braeutigam; Gottfried Kestler; Boettiger; Hanus Steiniger Hufschmidt, Andreas Funke; Dorothea Schumaenin.

Rok: 1725
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: poszyt
Stron: 120


Sygnatura: 370
Tytuł: Rachunki kasy dominialnej i dworu JHF
Treść: "Summarischer Extract ueber Einnahme und Ausgabe Geld bey der Domainen Cassa von Johannis [to jest od 24. czerwca] 1726 biss dahin Anno 1727". Sumaryczne zestawienie obejmujące wpływy pieniężne z dóbr Putzkau, Posterstein, Crossen, Wendelstein i Rossgen oraz wydatki odnoszące się do uposażenia NN, kosztów podróży i podatków, a także do zakupu materiałów piśmiennych i in. drobnych wydatków. Zestawienie to podpisał [kasjer] Johann George Foerstel. Rozliczenie z kamerdynerem Moegelinem za okres od lipca 1726 do maja 1727 obejmujące rozchód pieniędzy, najczęściej wpłacanych do kasy drezdeńskiej, a także do rąk JHF i pułkownika Unruha oraz kilku innych nie wyszczególnionych osób. Podsumowanie całości, z którego wynika, że Mogelin pozostał winien pewną sumę pieniędzy.

Daty: lata 1726-1727
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: zeszyt i bifolium
Stron: 9


V. Sprawy majątku J. H. Flemminga po jego śmierci.

Sygnatura: 371
Tytuł: "Rechnung ueber die bey der Flemmingsche Verlassenschaffts-Cassa von Michaeli [tj 29.IX.] 1728 biss den 22. Febr[uary] 1729 eingenommen und ausgegebenen Gelder".
Treść: Zestawienie rachunków podpisał J. Low. Zachowane załączniki do tego rachunku obejmują:

 • a) plik zatytułowany "Des Buchhalter Low Rechnungen", w którym są wyliczenia wymienionego buchaltera oraz rachunki i pokwitowania zapłaty za prace podpisane przez następujących: F. W. B. Wolffring; Triebensee; Johan Joseph Kuenffer; Gottfriedt Lehmann Glaser; Johann Christoph Reinthaler; Michael Gottlob Bucher; Teresa de Piaskowska; Johann Michael Mogelin. Na niektórych rachunkach adnotacje i podpisy Joachima Friedricha hr. Flemminga i Adama Friedricha hr. Flemminga oraz hr. Hoyma, a także oficjalistów J. H. Ihmanna; Carla Christopha Buchera zarządcy dóbr Putzkau; Johanna Gottfrieda Schmiedlinga;
 • b) poszyt bez tytułu zawierający rachunki kosztów wybudowania grobowca dla [Jakuba Henryka] Flemminga w nie wymienionym kościele zapewne w Putzkau. Rachunki i pokwitowania zapłaty wystawili: Johann George Kolb Pollier; Christian Hulsch; Hanns Stange; Georg Knecht Fischer; Johann Gotthelff Eind [?]; Christian Schmied Stein Brecher; Marin Hulsch; M. Christian Fugel Nagel Schmied; Gottfriet Lehmann; Gottfriet Weitzman; Peter Schoemann Uhrmacher in Budissin;Casper Christoff Frietzsche Ziegel Meister; Christoph Huebner Buetger Meister; Gottfried Esslinger Kupfer Schmidt; Hanns Rudolph Wagner; Johann Christian Schlankrecht [?]; Christoph Schuster Dueschler; Heinrich Wagner Glaser; Hanns Panitz; Christoph Traugott Peltz; Andreas Schlancke Schmiet. Na niektórych rachunkach adnotacje i podpisy Carla Christopha Buchera zarządcy dóbr Putzkau, J. G. Schmiedleina i Ihmanna;
 • c) drobne rachunki dotyczące głównie naprawy rur [instalacji wodnej] w pałacu przy Kreutzgasse w Dreźnie podpisywane przez: Maria Elisabeth Lohsinn; Christlieb Wolff Schlosswasser Verwalter; Johann Patzig Rohr Meister; George Philip Wachtel Bett Meister.

Daty: lata 1728, 1729
Forma: oryg.
Język: niem.
Opis zewnętrzny: poszyty, akta luźne
Stron: 90


Sygnatura: 372
Tytuł: "Rechnung ueber die den Monath Marty 1729 erhobenen Gelder gefuehrt von Berzig und nachgetragen von M[atthias] Mann".
Treść: Oprócz wykazu wydatków plik zawiera rachunki i pokwitowania rzemieślników za otrzymaną zapłatę za prace i wyroby malarskie, szklarskie, ślusarskie, kowalskie, kotlarskie, stolarskie, szewskie, felczerskie [wraz z dostarczaniem leków], rzemieślników wyrabiających akcesoria do jazdy konnej [ostrogi, wędzidła itp.], a także za prace złotnicze, pończosznicze itp. Rachunki podpisali: Johann Christian Richter; Johann Christian Nether; Johann Dawid Leylitz; Johann Georg Albrecht; Johann Gottlieb Hasse; [Johann Jacob] Triebensee; Johann Friedrich Flade; Johann Christian Alssleben; Mattheus Winckler; Christian Pieno; Christian Pinau; Christoff Schrey; Johann George Galle; Christoff Steinbrueck; George Diettrich felczer; Abraham Goldmann; Sudthoff; Johann Heusch, Johann George Weysse; Johann Christian Hirsch; Michael Joachim Woedel; Sammuel Fuchs; Hermann Juergens; Johann Gottlob Hindenburg; Johann Michael Walther. Prowadzący rachunki Matthias Mann był sekretarzem JHF, a wydatki poczyniono na zlecenia [Tekli] Flemmingowej głównie na potrzeby jej dworu przebywającego wtedy w Dreźnie.

Rok: 1729
Forma: oryg.
Język: niem., franc.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 46


Sygnatura: 373
Tytuł: "Belege zu meiner Rechnung ou Documents et quittances appartenantes a ce compte" [tekst francuski dopisany ręką M. Manna].
Treść: W tym pliku "Rechnung gefuehret von H[errn] S[ecretarius] M[atthias] Mann"obejmujący zestawienie wpływów i wydatków pieniężnych z okresu od maja do września 1729 r. zatwierdzone podpisem tajnego radcy H. von Leipzigera kuratora pani feldmarszałkowej [Tekli z Radziwiłłów Flemmingowej]. W załączeniu 39 rachunków i pokwitowań zapłaty za pracę i dostawy dla jej dworu, wystawionych przez następujących: Hanns Neumann Fuhrmann; Johann George Ehrlich Waage Meister ["Ważnik generalny w Dreźnie"]; Wittich Fuhrmann; Schubert Portier; Andreas Guhlmann Jagt Seyler ["Cordier"]; Philipp Adam Lentz [?] Erben; Gottlob Tiefftruck Fuhrmann; [Johann Jacob] Triebensee; Anne Millirin; Johann Gottlieb Buchner Oberpostmeister; Georg Gebert; Gottfried Mueller Tapiesier; "Consierge" w Dreźnie; Johann Christian Krause Hoffbuettner ["Tonnelier"]; Christian Gehler; Johann…[?]; George Cunat Tischler; Johann Christoph Hohlfeldt [za kopiowanie dokumentów w Dreźnie]. Większość wymienionych dokumentów odnosi się do pakowania i transportu ruchomości z Saksonii do Warszawy.

Rok: 1729
Forma: oryg.
Język: niem., franc.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 97


Sygnatura: 374
Tytuł: "Rechnung vor Ihro Durchl[aucht] die Frau Feld-Marschallin Graefin von Flemming. Angefangen den 24. Aug[usti] 1729 und geschlossen den 22. Junij 1730". Dopisek do tego tytułu: "Diese Version der von H[errn] Secr[etarius] Mann in franzoesischer Sprache am 20.hujus [Augusti 1730] uebergebenen Rechnung hat H[err] Secr[etarius] Altrichter ins Deutsche uebersezet. Dresden, den 21. Aug[ust] 1730". Adnotacja ta została sporządzona ręką kasjera Foerstela.
Treść: Opisywany plik zawiera dwa egzemplarze niemieckiej wersji rachunków obejmujących przychody i wydatki pieniężne dworu Tekli Flemmingowej opracowane w układzie chronologicznym. Na jednym z tych egzemplarzy adnotacja o przedstawieniu wymienionych rachunków przez sekretarza Manna i o ich kontroli [?] przez M.[?] Koeniga. W załączeniu 65 numerowanych rachunków i pokwitowań zapłaty za pracę i dostawy dla dworu Tekli Flemmingowej, które wystawili następujący: Johann Patzig Rohr Meister; Burckhardt Taffeldecker; Adam Gottlieb Feher Seiff Sieder und Licht Zieher; Johann Adam Fischer Hoff und Muentz Dopffer; Johann Daniel Antonij Conditor; J. K. Wosiński; rada miasta Drezna, George Kunath Tischler; Christian Luippold; Johann Samuel Kirsten; Johann Heinrich Grasse Tischler; Hannss Heinrich Hasse vel Hesse Huffschmidt; Johann Georg Albrecht Schlosser; Schubert Portier; Gottlob Lieffrung [?]; Christian Wiessner; Johann George Ehrlich Waage Meister; Andreas Guhlmann Jagt Seiler; Christoph Billig Emballier; Johann Teuchmann; Christoff Steinbrueck; Abraham Friedrich Homilius Koenig [licher] Hoffbuchbinder; Gottlob Haasse; Spenner; Gottfried Mueller Tapisier; Christian Stud Satler; Andreas Koehler; Johann Schiersleb; Johann Gottlieb Rothermunt vel Rodermund Gaertner; Hanns Braeutigam; Maria Fischern; Dorothea Froelichen; Gottfried Buchheim; Gabriel Krause; Christian Foerster Schneider; Jacob Tittel; Christina Elisabeth Dinzheln [?]; Ferdinand Leopold Segmess [?]; Ant. Pehne [?]; Jean Christoffer Gajer; Georg Gerbet; Creyssamt Leipzig; Christoph Holzmueller; Daniel Doering; Christoph Brehme; Tobias Ahner; E. A. [?] Griesheimm; J.H. Schmidt; von Lautensee [?]; Ambt Dresden [?]; Johann Rogowski; de Solignac; Christian Goeler Landt Gatzscher; Wilhelm Christian Nachtigall; Christoph Sperling; Johann Samuel Weinholdt Inspector. Część tych dokumentów została opatrzona podpisami tajnego radcy H. Leipzigera jako kuratora Tekli Flemmingowej, od 1730 r. Wiśniowieckiej oraz podpisami [J. J.] Triebensee, wyjątkowo też J. K. Wosińskieo.

Daty: lata 1729-1730
Forma: oryg.
Język: niem., franc.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 132


Sygnatura: 375
Tytuł: "Cassen Bestand".
Treść: Wewnątrz pliku "Hochgraeffliche Flemmingische Oeconomie. Casse Schluss Rechnung vom 1-ten Octobr[is] 1728 biss ultimo Decembris anno 1729 gefuehret von dem Cassirer Johann George Foerstel". Zestawienie obejmuje wpływy pieniężne z września i grudnia 1728 r. oraz ich wydatkowanie do grudnia 1729 r. w następujących kategoriach: "Diener Besoldung "; "Auff den Stall"; "Holz und Licht"; "Allerhand Ausgaben"; "Wegen der Leichen Begaengniss in Puzkau"; "An aussenstehenden Posten, so nicht einzubringen moeglich gewesen". W załączeniu pisma adresowane do tajnego radcy [von Leipzigera] podpisane przez Johanna Heinricha Ihmanna i przez Mathiasa Manna [z 24.IV.1730] w sprawie rozliczenia rachunków kasy głównej i kasy ekonomicznej, m. in. z kosztów budowy pałacu [w Dreźnie?] itp. wydatków, a ponadto pismo do tegoż adresata [z 6.VI.1730], podpisane przez kasjera J. G. Foerstela, w sprawie rozliczenia z blechu wosku i in. przedstawionych przez niego rachunków, jak też pismo M. Manna [z 16.XI.1731] do Bergmanna radcy dworu w Dreźnie, w sprawie uznania słuszności jego roszczeń do wyrównania wydatków, które poniósł, już po wymienionym rozliczeniu, na rzecz księżny Wiśniowieckiej [Tekli Iv. Flemmingowej] będąc jej sekretarzem. W załączeniu wspomniane rozliczenie i kilka drobnych rachunków, które podpisali: Johann Christian Neumann; Michael Geil [?], Johann Gottlob Ressig [?] Buchbinder, Johann Heinrich Schutz [?] Buchbinder. Ponadto znajdują się tu dwie koperty od nie zachowanych listów adresowanych do M. Manna jako sekretarza księżny Wiśniowieckiej oraz sekretarza hr. [Karola Henryka] Hoyma. "Acta des Herrn Secretarij Manns Rechnungen". W tym pliku są wyliczenia zrobione przez M. Manna w Dreźnie dnia 22.VIII.1730 obejmujące wydatkowanie w listopadzie 1729 r. pieniędzy wypłaconych we wrześniu i w listopadzie t. r. W załączeniu dwa pokwitowania, z których jedno podpisał Gottlob [?], a drugie Johann Heinrich Hrintze Sattler.

Daty: lata 1729-1730
Forma: oryg.
Język: niem., franc.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 42


Sygnatura: 376
Tytuł: Spisy ruchomości.
Treść: "Specification derer an den Tapezier Mueller uebergebenen Meubles. A fol. 1 usque 283." Rejestr mebli, obić, dywanów, firanek itp. sporządzony przez NN, a opatrzony podpisem Ihmanna [marszałka dworu JHF]. Brak stron 282 i 283. Niedatowany. Oryg. niem., franc. Zeszyt. "Specification was an Musicalien verhanden". Spis sporządzony przez NN, obejmuje 145 utworów muzycznych. Niedatowany. Oryg. franc., niem. Zeszyt oraz nie datowana notatka brul. w j. włoskim. Bifolium. "Specification von Bettzeuge a fol. 1 bis mit [?] fol. 20". Spis sporządzony przez NN obejmuje pościel oraz bieliznę pościelową i stołową. Adnotacje o datach nabycia niektórych z nich w okresie od r. 1712 do 1725 r. Spis nie datowany. Oryg. niem. Zszywka obejmująca strony od 1 do 20. "Beygelegte Nachrichten von Tafel und Bett Zeuge. 213". Sporządzone przez NN tą samą ręką co poprzedni spis. Nie datowany. Brulion. niem. Zeszyt.

Daty: Bez dat, może z okresu od 1728 do 1730
Forma: oryg., brul.
Język: niem., franc., włoski
Opis zewnętrzny: poszyt, zeszyty, akta luźne
Stron: 242


Sygnatura: 377
Tytuł: "Specification derer Documenten und Papiere welche der Herr Hoffrath Bergmann erhalten. Dresden, den 6-ten Septembris 1731".
Treść: Wykaz podpisany przez F. von Petersena obejmuje 56 numerowanych dokumentów. W tej numeracji występują jednak luki, a plik zawiera obecnie 30 z opisanych dokumentów [numery 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 47, 50, 54]. Osobny spis obejmuje załączniki oznaczone literami od A do O, z których zachowały się dokumenty oznaczone literami H, L ,M, N. Dokumenty i załączniki zawierają umowy, plenipotencje, memoriały, korespondencję i spisy ruchomości. Niektóre dokumenty zostały spisane przez sekretarzy Foerstela [zarazem kasjera] i Manna, nie są jednak przez nich podpisane. Wśród nich znajduje się oryg. transakcji w sprawie sprzedaży dóbr Boerlen i Radigast zawartej dnia 8. marca 1728 r. między JHF a Magdaleną Sybillą von Einsiedel [z domu Marschall Bieberstein]. Prawie wszystkie pozostałe dokumenty dotyczą sprzedaży przez Teklę Iv Flemmingową IIv Wiśniowiecką hr. Karolowi Henrykowi Hoymowi saskiemu ministrowi gabinetu dóbr Puzkau vel Putzkau w Saksonii [zamienionych przez Augusta II w posiadłość alodialną Flemmingów], z wyłączeniem z tej transakcji niektórych ruchomości pałacowych. W załatwianiu powyższych spraw uczestniczyli Jan Kanty Wosiński jako plenipotent Tekli oraz hrabia Flodroff, Spanner, Altrichter, Gottlieb Hieronimus von Leipziger. Do wymienionych dokumentów jest włączony list hr. Flemminga [imienia brak, krewnego JHF] do pani [Tekli Flemmingowej] w sprawie polubownego załatwienia spraw spadku po JHF, głównie dotyczących dóbr Posterstein i Crossen.

Daty: lata 1728-1730
Forma: kop. i brul., nieliczne oryg.
Język: niem., franc., pol.
Opis zewnętrzny: akta luźne
Stron: 185


Powrót