Archiwum Główne Akt Dawnych

Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim.
W 2008 roku przypadła dwusetna rocznica utworzenia Archiwum.
20111005230351_e093907a973ce3922ad2514d679740c9 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
ul. Długa 7, 00-263 Warszawa
tel. (+ 48)(22) 831-54-91 do 93
fax. (+ 48)(22) 831-16-08
e-mail: sekretariat@agad.gov.pl
strona internetowa: http://agad.gov.pl/
***
 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w dniach 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia Archiwum Główne Akt Dawnych będzie zamknięte.

Zmiany w udostępnianiu zespołów/zbiorów z Oddziału II AGAD w Pracowni Naukowej od 10 kwietnia 2017 r. Pismo Dyrektora AGAD

***
 

Konstytucja Królestwa z 27 XI 1815 r.

200. rocznica powstania Królestwa Polskiego
***

Konstytucja 3 maja / The Constitution of May 3 / Die Verfassung vom 3. Mai (1791) / La Constitution du 3 mai (1791)

Przechowywana w AGAD Konstytucja 3 maja została wyróżniona Znakiem Dziedzictwa Europejskiego

 
Znak Dziedzictwa Europejskiego dla Konstytucji 3 maja Prezentacja (PL) / Presentation (GB) / Präsentation (DE) / Présentation (FR)
 
Rękopisy i druki / Manuscript and prints
 
Wojciech Bogumił Jastrzębowski - Konstytucja dla Europy
 
***
 

1050. rocznica Chrztu Polski w źródłach archiwalnych

chrzest_znak_pionowy
***

 Metrica Regni Poloniae Digitalis

***
Księgi metrykalne z zasobu AGAD on-line: Redite ad fontes — źródła wspólnej pamięci
***

Dokumenty związane z Janem Długoszem w 600. rocznicę urodzin

***

AGAD udostępnia posiadane archiwalia, wykonuje w nich kwerendy i poszukiwania archiwalne, udziela informacji na piśmie (drogą pocztową i e-mailem) i ustnie (bezpośrednio i telefonicznie), wykonuje reprodukcje z posiadanych materiałów archiwalnych; w oparciu o statut archiwum, zarządzenia i regulacje NDAP i zgodnie z KPA.

Archiwum Główne Akt Dawnych informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie: - osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi, - adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby, - przedmiotu sprawy, której dotyczy. W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.  

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 6 Dyrektora Archiwum

Głównego Akt Dawnych z dnia 29 marca 2011 roku zlikwidowany został obrót gotówkowy polegający na przyjmowaniu wpłat gotówkowych z tytułu usług świadczonych przez Archiwum Główne Akt Dawnych.  

Wszelkie należności za świadczone usługi - usługi reprograficzne

oraz kwerendy winne być wnoszone wyłącznie w formie przelewu za pośrednictwem Poczty Polskiej, placówki bankowej lub konta internetowego na podany rachunek bankowy: NBP O/O W-wa 86 1010 1010 0008 9522 3100 0000.  
Praktyki studenckie
UNESCO Archives Portal
Archivum Patriae
Webmaster AGAD