Archiwum Główne Akt Dawnych

Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim. W 2008 roku przypadła dwusetna rocznica utworzenia Archiwum.

20111005230351_e093907a973ce3922ad2514d679740c9 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

ul. Długa 7, 00-263 Warszawa

tel. (+ 48)(22) 831-54-91 do 93

fax. (+ 48)(22) 831-16-08

e-mail: sekretariat@agad.gov.pl

strona internetowa: http://agad.gov.pl/

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Pracownia Naukowa AGAD wznawia działalność po remoncie od 3 stycznia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy!

***
 

Zmiany w udostępnianiu zespołów/zbiorów z Oddziału II AGAD w Pracowni Naukowej od 4 kwietnia 2016 r. Pismo Dyrektora AGAD

***
 

Konstytucja Królestwa z 27 XI 1815 r.

200. rocznica powstania Królestwa Polskiego
***

Konstytucja 3 maja / The Constitution of May 3 /
Die Verfassung vom 3. Mai (1791) / La Constitution du 3 mai (1791)

Przechowywana w AGAD Konstytucja 3 maja została wyróżniona
Znakiem Dziedzictwa Europejskiego

 

Znak Dziedzictwa Europejskiego dla Konstytucji 3 maja
Prezentacja (PL) / Presentation (GB) / Präsentation (DE) / Présentation (FR)
 

Rękopisy i druki / Manuscript and prints
 

Wojciech Bogumił Jastrzębowski – Konstytucja dla Europy
 

***
 

1050. rocznica Chrztu Polski w źródłach archiwalnych

chrzest_znak_pionowy

***

 Metrica Regni Poloniae Digitalis

***

Księgi metrykalne z zasobu AGAD on-line: Redite ad fontes — źródła wspólnej pamięci

***

Dokumenty związane z Janem Długoszem w 600. rocznicę urodzin

***

AGAD udostępnia posiadane archiwalia, wykonuje w nich kwerendy i poszukiwania archiwalne, udziela informacji na piśmie (drogą pocztową i e-mailem) i ustnie (bezpośrednio i telefonicznie), wykonuje reprodukcje z posiadanych materiałów archiwalnych; w oparciu o statut archiwum, zarządzenia i regulacje NDAP i zgodnie z KPA.

Archiwum Główne Akt Dawnych informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie:

– osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,

– adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,

– przedmiotu sprawy, której dotyczy.

W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 6 Dyrektora Archiwum

Głównego Akt Dawnych z dnia 29 marca 2011 roku zlikwidowany został obrót gotówkowy polegający na przyjmowaniu wpłat gotówkowych z tytułu usług świadczonych przez Archiwum Główne Akt Dawnych.

 

Wszelkie należności za świadczone usługi – usługi reprograficzne

oraz kwerendy winne być wnoszone wyłącznie w formie przelewu

za pośrednictwem Poczty Polskiej, placówki bankowej lub konta internetowego na podany rachunek bankowy: NBP O/O W-wa 86 1010 1010 0008 9522 3100 0000.

 

Praktyki studenckie

 
UNESCO Archives Portal

Archivum Patriae

Webmaster AGAD