Archiwum Główne Akt Dawnych

  Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim.

W 2008 roku przypadła dwusetna rocznica utworzenia Archiwum.

20111005230351_e093907a973ce3922ad2514d679740c9

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

ul. Długa 7, 00-263 Warszawa

tel. (+ 48)(22) 831-54-91 do 93

fax. (+ 48)(22) 831-16-08

e-mail: sekretariat@agad.gov.pl

strona internetowa: https://agad.gov.pl/

***
 

Szanowni Państwo,
Archiwum Główne Akt Dawnych uprzejmie informuje, że na podstawie Ustawy, z dnia 7 listopada 2018 r., o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.

***
 

Szanowni Państwo,
Archiwum Główne Akt Dawnych uprzejmie informuje, że we czwartek 22 listopada 2018 r., Pracownia AGAD będzie otwarta wyjątkowo od godziny 10.00.

***
 

Zmiany w udostępnianiu zespołów/zbiorów z Oddziału II AGAD w Pracowni od 6 września 2017 r. Pismo Dyrektora AGAD

***
 
Szanowni Państwo,
Archiwum Główne Akt Dawnych uprzejmie informuje, że w związku z przejęciem z III Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg Zabużańskich USC m. st. Warszawy ok. 1000 ksiąg z parafii i gmin wyznaniowych (realizacja ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego), księgi te oraz towarzyszące im akta parafialne nie będą udostępniane do momentu ich opracowania, włączenia do właściwych zespołów i zeskanowania. Z ksiąg tych na wniosek zainteresowanych będą wydawane jedynie urzędowe odpisy.
Prosimy nie sugerować się uzyskiwanymi z różnych źródeł informacjami, że księgi są już dostępne w AGAD. Wszelkich informacji o przejętych księgach udzielamy telefonicznie bądź mailowo.
***
 
Wojciech Bogumił Jastrzębowski - Konstytucja dla Europy
 
***
 

 Metrica Regni Poloniae Digitalis

***
Księgi metrykalne z zasobu AGAD on-line: Redite ad fontes — źródła wspólnej pamięci
***

Dokumenty związane z Janem Długoszem w 600. rocznicę urodzin

***

AGAD udostępnia posiadane archiwalia, wykonuje w nich kwerendy i poszukiwania archiwalne, udziela informacji na piśmie (drogą pocztową i e-mailem) i ustnie (bezpośrednio i telefonicznie), wykonuje reprodukcje z posiadanych materiałów archiwalnych; w oparciu o statut archiwum, zarządzenia i regulacje NDAP i zgodnie z KPA.

Archiwum Główne Akt Dawnych informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie: - osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi, - adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby, - przedmiotu sprawy, której dotyczy. W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.  

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 6 Dyrektora Archiwum

Głównego Akt Dawnych z dnia 29 marca 2011 roku zlikwidowany został obrót gotówkowy polegający na przyjmowaniu wpłat gotówkowych z tytułu usług świadczonych przez Archiwum Główne Akt Dawnych.  

Wszelkie należności za świadczone usługi - usługi reprograficzne

oraz kwerendy winne być wnoszone wyłącznie w formie przelewu za pośrednictwem Poczty Polskiej, placówki bankowej lub konta internetowego na podany rachunek bankowy: NBP O/O W-wa 86 1010 1010 0008 9522 3100 0000.    

Praktyki studenckie

 

Archivum Patriae

 

Webmaster AGAD