Wykaz skrótów

 

 • abp – arcybiskup
 • bp – biskup
 • bpstwo – biskupstwo
 • k. – karta
 • ks. – książę
 • łac. – łacina
 • reg. – regest
 • wyd. – wydanie
 • k. – karta

Archiwa i zespoły archiwalne:

 • AA – Archiwum Archidiecezjalne
 • AD – Archiwum Diecezjalne
 • AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych
 • AJG – Archiwum Klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze
 • AP – Archiwum Państwowe
 • ASK – Archiwum Skarbu Koronnego
 • MK – Metryka Koronna
 • WAP – Wojewódzkie Archiwum Państwowe
 • gr. – księgi sądowe grodzkie (poprzedzone określeniem grodu)
 • ziem. – księgi sądowe ziemskie (poprzedzone określeniem ziemi)

Biblioteki:

 • BCzart. – Biblioteka Czartoryskich
 • BJag. – Biblioteka Jagiellońska
 • BNar. – Biblioteka Narodowa
 • BOss. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • BPAN – Biblioteka Polskiej Akademii Nauk
 • BU – Biblioteka Uniwersytecka

Ważniejsze wydawnictwa źródłowe:

 • AGZ – Akta grodzkie i ziemskie… z Archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie, t. I-XXV, wyd. X. Liske, A. Prochaska i inni, Lwów 1868-1935.
 • Bull. Pol. – Bullarium Poloniae, wyd. I. Sułkowska-Kurasiowa i S. Kuraś, t. 1, Rzym 1982 i dalsze tomy.
 • CDPruss. – Codex diplomaticus Prussicus, t. I, Konigsberg 1836 i dalsze tomy.
 • CDSil. – Codex diplomaticus Silesiae, hrsg. vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schliesiens, t. I, Breslau 1857 i dalsze tomy.
 • Norbertanki – Dokumenty klasztoru PP. Norbertanek w Imbramowicach (1228-1450), wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, Kraków 1948.
 • Dok. kuj. Maz. – Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, wyd. B. Ulanowski, AKH, t. IV, Kraków 1887.
 • KDKK – Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, cz. I – II, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1874-1883.
 • KDMaz. Koch. – Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis (Zbiór ogólny przywilejów i spominków mazowieckich), t. I, wyd. J. K. Kochanowski, Warszawa 1919.
 • KDMaz. Lub. – Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1863.
 • KDMłp – Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. I – IV, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876-1905.
 • KDPol. – Kodeks dyplomatyczny Polski, t. I-IV, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, J. Bartoszewicz, Warszawa 1847-1858.
 • KDŚl. – Kodeks dyplomatyczny Śląska, t. I – II, wyd. K. Maleczyński (t. II, wyd. K. Maleczyński i A. Skowrońska), Wrocław 1956-1964.
 • KDTyn. – Kodeks dyplomatyczny klasztoru Tynieckiego, wyd. W. Kętrzyński, S. Smolka, Lwów 1875.
 • KDWlkp. – Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I- IV, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1877 – 1881; t. V, wyd. F. Piekosiński, Poznań 1908.
 • KDWlkp. s. n. – Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, seria nowa
 • Ks. Henr. – Księga Henrykowska, wyd. i przełożył R. Grodecki, Poznań – Wrocław 1949.
 • Liv.UB – Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regeste, hrsg, v. F. G. von Bunge, Bd. I (1093-1300), Reval 1853.
 • MGH – Monumenta Germaniae Historica
 • MGH SS – Monumenta Germaniae Historica, Scriptores
 • MPH – Monumenta Poloniae Historica
 • MPH s. n. – Monumenta Poloniae Historica, series nova
 • MPV – Monumenta Poloniae Vaticana
 • MRPS – Matricularum Regni Poloniae Summaria t. I – V/1, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1905 – 1919.
 • Mitkowski, Początki klasztoru – J. Mitkowski, Początki klasztoru cystersów w Sulejowie. Studia nad dokumentami, fundacją i rozwojem uposażenia dokońca XIII w., Poznań 1949.
 • Mitkowski, Kancelaria Kazimierza Konradowica – J. Mitkowski, Kancelaria Kazimierza Konradowica księcia kujawsko-łęczyckiego (1233-1267), Wrocław 1968.
 • Pom. UB – Pommerellisches Urkundenbuch, wyd. M. Perlbach, Danzig 1881.
 • Pr. UB – Preussisches Urkundenbuch, t. I, wyd. Philippi – Woelky, Königsberg 1882 i dalsze tomy.
 • Preissner, Dokumenty – A. Preissner, Dokumenty Władysława Łokietka. Chronologiczny spis, regesty i bibliografia edycji, Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, R. 11, 1965, s. 197-296.
 • Reg. – Regesten zur schlesisen Geschichte, wyd. C. Grunhagen, [w:] CDSil., t. VI, cz. II-III, Breslau 1875 – 1886.
 • Regesta – Regesta Historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theotonicorum, cz. 1-2, wyd. E. Joachim, W. Hubatsch, Göttingen 1948.
 • Stronczyński, Wzory – K. Stronczyński, Wzory pism dawnych, Warszawa 1839.
 • Suchodolska, Regesty – E. Suchodolska, Regesty dokumentów mazowieckich z lat 1248-1345, Warszawa 1980.
 • UB. d. B. Culm I – Urkundenbuch des Bistums Culm, t. 1, wyd. P. C. Woelky, Danzig 1885.
 • ZDKMog. – Zbiór dyplomów klasztoru Mogilskiego, [w:] Monografia opactwa cystersów we wsi Mogile, Kraków 1867.
 • ZDMłp. – Zbiór dokumentów małopolskich, cz. I – VII, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś, Wrocław – Warszawa – Kraków 1962 – 1975.

Ważniejsze wydawnictwa seryjne i ciągłe:

 • AKH – „Archiwum Komisji Historycznej”
 • AKP – „Archiwum Komisji Prawniczej”
 • PSB – Polski Słownik Biograficzny
 • RAU whf – „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”
 • SPPP – Starodawne Prawa Polskiego Pomniki
 • SSS – Słownik Starożytności Słowiańskich

Ważniejsze czasopisma:

 • Czas. Praw.-Hist. – „Czasopismo Prawno-Historyczne”
 • Kwart. HKM – „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
 • Kwart. Hist. – „Kwartalnik Historyczny”
 • Przegl. Hist. – „Przegląd Historyczny”
 • Rocz. Hist. – „Rocznik Historyczny”
 • St. Hist. – „Studia Historyczne”
 • St. Źrodł. – „Studia Źródłoznawcze”
 • Zap. Hist. – „Zapiski Historyczne”