Biblioteka

Biblioteka Archiwum Głównego Akt Dawnych nie przetrwała w swej przedwojennej formie, jej zasób w całości spłonął. Po wojnie budowano ją właściwie od podstaw, przede wszystkim poprzez zakupy i dary, a także egzemplarze książek, które znajdowały się wśród rewindykowanych z różnych stron Europy archiwaliów. Obecnie Biblioteka, integralnie zespolona z Pracownią AGAD, jest biblioteką naukową służącą potrzebom pracowników archiwów państwowych oraz osób korzystających z akt.

Biblioteka gromadzi publikacje z zakresu historii Polski, historii powszechnej, nauk pomocniczych historii, genealogii, heraldyki, sfragistyki, paleografii oraz archiwistyki. Gromadzone zbiory są chronologicznie i tematycznie związane z zasobem Archiwum. Znaczącą część księgozbioru stanowią encyklopedie ogólne i specjalistyczne, słowniki językowe i tematyczne, bibliografie, wydawnictwa informacyjne i źródłowe oraz przewodniki po zasobach archiwów. W zbiorach Biblioteki znajdują się również dziewiętnastowieczne wydawnictwa prawno-ustrojowe (głównie dotyczące Królestwa Polskiego). Biblioteka dysponuje też dużym zbiorem czasopism.
Księgozbiór zgromadzony w Bibliotece to:

– ponad 26 000 woluminów wydawnictw zwartych i ciągłych,

– 240 tytułów czasopism polskich i obcych,

– 600 jednostek inwentarzowych starodruków.
     

Księgozbiór jest stale wzbogacany o nowe publikacje pozyskiwane przez zakupy, wymianę oraz liczne dary od osób prywatnych i instytucji. Przy uzupełnianiu zbiorów wsparcia Bibliotece udziela Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów „Archivum Patriae”.
 

Warsztat informacyjno-wyszukiwawczy tworzą katalogi (kartkowe): alfabetyczny, rzeczowy, geograficzny, instytucji oraz osobowy, a ponadto katalogi czasopism i serii.
 

Dwa razy w roku sporządzany jest spis nowości (z podziałem na zakupy i dary) pozyskanych do zbiorów Biblioteki – wykaz dostępny w Bibliotece.
 

Biblioteka AGAD nie jest biblioteką publiczną, prawo do korzystania mają pracownicy archiwów państwowych oraz badacze pracujący nad zasobem aktowym Archiwum. Z księgozbioru można korzystać na miejscu w Bibliotece lub w Pracowni Naukowej. Czytelnikom indywidualnym nie wypożycza się książek na zewnątrz, jest to możliwe wyłącznie na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych.