Wykaz skrótów / List of abbreviations

używanych w „Misceallanea Historico-Archivistica”

AA – Archiwum Archidiecezjalne

abp – arcybiskup

adiec. – archidiecezja, archidiecezjalny

AAD – Archiwum Akt Dawnych

AAN – Archiwum Akt Nowych

AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych

AP – Archiwum Państwowe

APAN – Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

AR – Archiwum Radziwiłłów w AGAD

AU – Akademia Umiejętności

BPAN – Biblioteka Polskiej Akademii Nauk

BOssol. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN we Wrocławiu

BCzart. – Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie

b.d. – bez daty

BJ – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

BN – Biblioteka Narodowa w Warszawie

BOZ – Biblioteka Ordynacji Zamoyskich

bp – biskup

CPAHU – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy (we Lwowie; w Kijowie); Центральний державний історичний архів України.

cz. – część

diec. – diecezja

dz. – dział

ed. – edidit, edit, edited by

egz. – egzemplarz

F. – Fond (zespół archiwalny)

fl. – floren

fot. – fotografia, fotograficzny

gen. – generał

gr.-kat. – greckokatolicki; grekokatolicka

h. – herb, herbu

hetm. – hetman

hr. – hrabia

j.a. – jednostka archiwalna

j. inw. – jednostka inwentarzowa

k. – karta

kard. – kardynał

kaszt. – kasztelan

kop. – kopia

kor. – koronny

ks. – książę, księżna; ksiądz

łac. – łacina, łaciński

marsz. – marszałek

mb. – metr bieżący

mf. – mikrofilm

mps – maszynopis

n. – i następna, i następne

nadw. – nadworny

NDAP – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

nn. — i następne

ob. – obrządek, obrządku

ob. łac. – obrządek łaciński; obrządku łacińskiego

op. – опис (część inwentarza archiwalnego; „seria”)

op. cit. – opus citatum (dzieła cytowanego uprzednio)

oprac. – opracował, opracowała

oryg. – oryginał

pap. – papież

PAN – Polska Akademia Nauk

par. – parafia, parafialny

PAU – Polska Akademia Umiejętności

perg. – pergamin, pergaminowy

płk – pułkownik

por. — porównaj; porucznik

pow. – powiat, powiatowy

przyp. – przypis

pw. – pod wezwaniem

rkps – rękopis

ryc. – rycina

rzym.-kat. – rzymskokatolicki; rzymskokatolicka

star. – starosta

sygn. – sygnatura

św. – święty, święta

tabl. – tablica

UJ – Uniwersytet Jagielloński

UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ur. – urodzony, urodzona

USC – Urząd Stanu Cywilnego

v. – verso (odwrocie niepaginowanej karty); von; vel

vol. – volume; rocznik, tom, księga

w. – wielki

w. kor. – wielki koronny

w. lit. – wielki litewski

W. Ks. Lit. – Wielkie Księstwo Litewskie

woj. – wojewoda; województwo

wyd. – wydanie; wydał

z. – zeszyt

Zb. – Zbiór

Zb. dok. perg. – Zbiór dokumentów pergaminowych

złp. – złoty polski

zm. – zmarły, zmarła