Dokumenty ukrainne

Regesty dokumentów kancelarii koronnej dla ziem ukraińskich
w księgach Metryki Koronnej
poł. XVI – poł. XVII w.

    Na stronie tej zamieszczono regesty ponad 4 tys. wpisów dokumentów z lat 1569-1673, odnoszących się do czterech województw: bracławskiego, czernihowskiego, kijowskiego i wołyńskiego, zarejestrowanych w Metryce Koronnej, w następujących seriach: Ksiąg Wpisów (Inscriptiones) [MK], Ksiąg Poselstw (Libri Legationum) [LL], Ksiąg Pieczętnych (Sigillata) [S] i Ksiąg Sądów Asesorskiego, Relacyjnego i Sejmowego [SiR], przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (AGAD) i Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) oraz z ksiąg z Archiwum Państwowego w Krakowie i Biblioteki Czartoryskich w Krakowie.

Wpisy z ksiąg obejmują następujące serie i tomy:

  • MK 107 – 115, 117 – 119, 121 – 125, 127, 129, 133, 135 – 139, 141, 143 – 145, 148, 151, 153 – 155, 157 – 161, 163, 165, 166, 168 – 188, 190 – 192, 194 – 196, 200 – 207, 209, 210, 354 – 358, 360 – 371, 384, 386 – 388, 391 – 396
  • LL 18, 20, 21, 25 – 28, 30 – 33, 35, 39
  • S 1 – 12
  • S i R 21, 23
  • BUW rps 44, 56d
  • AP Kraków, oddział I, T. 374, T. 375, T. 375b-f,
  • Bibl. Czart. rps 2105, 2107, 2108

   Regesty opracowano w języku polskim lub łacińskim. Zasadniczo było to uwarunkowane językiem użytym w źródle, przede wszystkim w przypadku wpisów do Ksiąg Pieczętnych, natomiast regesty z Ksiąg Wpisów są z reguły po polsku.

   Dlatego więc przy wyszukiwaniu haseł należy pamiętać o zadaniu pytania o nazwę polską (np. starosta, Łuck etc.) i łacińską (capitaneus, Luceorium etc.). Dodatkową komplikację w poszukiwaniach stanowi fakt, iż nazwom w brzmieniu łacińskim brakuje jednolitości, np. przymiotnik „czerkaski” występuje po łacinie jako Cerkassiensis, Cyrkassiensis lub Czerkassiensis, natomiast „Wołyń” to Volhynia lub Wolhynia.

Opracowali: H. Boriak, N. Jakowenko, W. Krawczenko, L. Demczenko, K. Wyslobokow.

Wszystkie wpisy (układ chronologiczny)

Zespół wydawców:
Paweł Piłat, Anna Wajs (Senior editor), Hubert Wajs (web page), Małgorzata Wiśniewska, Iwona Załuska