Wyróżnienia międzynarodowe


Przechowywana w AGAD Konstytucja 3 maja została wyróżniona
Znakiem Dziedzictwa Europejskiego w 2015 r. / The Constitution of 3 May 1791 was awarded a European Heritage Label in 2015.

 

Rękopisy i druki / Manuscript and prints

Publikacje / Publications

Konstytucja 3 maja / The Constitution of May 3 /
Die Verfassung vom 3. Mai (1791) / La Constitution du 3 mai (1791) / Gegužės 3-osios Konstitucija (1791) / Конституция
3 мая (1791)
/ La Constitución del 3 de mayo (1791) / La Costituzione del 3 maggio (1791)

 

Prezentacja/Presentation

Konstytucja 3 maja i wartości europejskie
European Values in the May 3, Constitution

       

 

Ustawa Rządowa
3 maja 1791
230 LAT KONSTYTUCJI

The Government Act
Constitution of 3rd May 1791
230 YEARS OF THE CONSTITUTION OF 3RD MAY

 

 

CONSTITUTION OF 3 MAY 1791
English translation from 1791 by Franciszek Bukaty

foreword
Anna Grześkowiak-Krwawicz

Muzeum Łazienki Królewskie
Archiwum Główne Akt Dawnych
Warszawa 2018


epub
mobi
 

 

Konstytucja 3 maja 1791.
Na podstawie tekstu Ustawy Rządowej z Archiwum Sejmu Czteroletniego
przechowywanego w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie,
wstęp i opracowanie
Anna Grześkowiak-Krwawicz,
Warszawa 2018

epub
mobi
 

* * *

 

UNIA LUBELSKA / UNION OF LUBLIN

 

 

UNIA LUBELSKA 1 lipca 1569 / UNION OF LUBLIN 1st July 1569 / LIUBLINO UNIJA 1569 m. liepos 1 d.