Zarys dziejów – wybrana literatura

WYBRANA LITERATURA

1) Przewodniki i informatory o zasobie:

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach. Tom I. Archiwa dawnej Rzeczypospolitej. Pod. red. J. Karwasińskiej. Wyd. 1 Warszawa 1958. Wyd. 2 poprawione i rozszerzone. Warszawa 1975;

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zasobie. Tom II. Epoka porozbiorowa. Pod red. F. Ramotowskiej, Warszawa 1988;

Archiwum Główne Akt Dawnych. Informator o zasobie. Pod red. T. Zielińskiej. Warszawa 1992.

 

2) Inwentarze i przewodniki po zespołach:

Akta Komisji Policji Obojga Narodów i Komisji Policji Koronnej (1791-1794). Inwentarz. Oprac. J. Jankowska. Warszawa 1949;

Inwentarz akt Komisji Rządowej Wojny 1814-1858. Oprac. M. Chojnacki. Warszawa 1967;

Inwentarz akt I Rady Stanu Królestwa Polskiego z lat 1815-1831. Oprac. F. Ramotowska. Warszawa 1973;

Inwentarz akt II Rady Stanu Królestwa Polskiego z lat 1832-1841. Oprac. F. Ramotowska. Warszawa 1976;

Inwentarz Archiwum Księcia Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy Tyszkiewiczowej z lat 1516, 1647-1848. Oprac. M. Józefowiczówna, Warszawa 1987;

Inwentarz Metryki Koronnej. Księgi wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447-1795. Oprac. I. Sułkowska-Kurasiowa, M. Woźniakowa. Warszawa 1974;

Księgi Referendarii Koronnej z czasów saskich. Sumariusz (1698-1763). T. 1-2. Oprac. M. Woźniakowa. Warszawa 1969-1970;

Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego (1807) 1815-1866 (1876). Przewodnik po zespole. Oprac. H. Dmowska-Grabiasowa. Warszawa 1976;

Semkowicz W.: Przewodnik po zbiorze rękopisów wilanowskich. Uzupełnił i do druku przygotował P. Bańkowski. Warszawa 1961.

3) Inne pomoce szczegółowe:

Bańkowski P.: Archiwum Stanisława Augusta. Monografia archiwoznawcza. Warszawa 1958;

Bańkowski P.: Archiwum Kameralne i jego losy. Archeion, T. 17: 1949 s. 114-150;

Katalog planów miast w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Oprac. J. Kazimierski, D. Warecka. Warszawa 1953;

Katalog rysunków architektonicznych Henryka i Leandra Marconich w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Oprac. T. S. Jaroszewski, A. Rottermund. Warszawa 1977;

Katalog rysunków architektonicznych z akt Centralnych Władz Wyznaniowych w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Oprac. M. Łodyńska-Kosińska. Warszawa 1981;

Katalog rysunków architektonicznych z akt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Rysunki architektoniczne, plany urbanistyczne, varia z lat 1800-1868. Oprac. M. Łodyńska-Kosińska. Warszawa 1974;

Kennedy-Grimsted P.: „The Lithuanian Metrica” in Moscow and Warsaw. Reconstructing the Archives of the Grand Ducky of Lithuania. Cambridge 1984;

Księgi Referendarii Koronnej z drugiej połowy XVIII w. [Sumariusz]. Wyd. A. Keckowa, W. Pałucki. T. 1 (1768-1780) Warszawa 1955. T. 2 (1781-1794) Warszawa 1957;

Księgi Referendarii Koronnej z czasów saskich. Sumariusz (1698-1763). T. 1-2. Oprac. M. Woźniakowa. Warszawa 1969-1970;

Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Katalog. Oprac. A. Wajs. Warszawa 1995;

Matricularum Regni Poloniae Summaria. T. 1-5/1. Oprac. T. Wierzbowski. Warszawa 1905-1919. T. 5/2. (1548-1572). Oprac. J. Płocha, A. Rybarski, I. Sułkowska. Warszawa 1961;

Plany Warszawy XVII i XVIII w. w zbiorach polskich. Katalog. Oprac. D. Kosacka. Warszawa 1970. (Obejmuje również plany zbiorów znajdujących się poza Archiwum Głównym Akt Dawnych);

Plany ogólne Warszawy 1809 – 1916 w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych. Katalog. Oprac. A. Bartoszewicz, H. Bartoszewicz, Warszawa 1997;

Straty archiwów i bibliotek warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych. T. I. Archiwum Główne Akt Dawnych; T. II. Archiwa porozbiorowe i najnowsze. Warszawa 1957;

Sumariusz protokołów Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego 1815-1867. cz.1 1815-1830. Pod red. K. Konarskiego. Oprac. K. Konarski, H. Dmowska-Grabiasowa, K. Morawska, F. Ramotowska, T. 1-4. Warszawa 1959-1962;

Źródła i dokumenty do historii medycyny. Nr 4. Sprawy lekarskie w aktach Komisji Rządzącej (1807). Oprac. M. Nowacka. Skorowidz nazwisk, miejscowości i przedmiotów. Oprac. Z. Żurkowska. Warszawa 1956;

Źródła i dokumenty do historii medycyny. Nr 5. Źródła do dziejów medycyny w Polsce w aktach Rady Nieustającej (1775-1788). Oprac. W. Maciejewska. Skorowidz nazwisk, miejscowości i przedmiotów. Oprac. H. Jeżewska. Warszawa 1956;

Źródła i dokumenty do dziejów medycyny. Nr 6. Źródła do dziejów medycyny polskiej w aktach drugiej połowy XVIII w. tyczących się Warszawy (Akta Urzędu Marszałka Wielkiego Koronnego, Komisji i Deputacji Brukowej m. Warszawy, Departamentu Policji Warszawskiej i władz miejskich Warszawy). Oprac. J. Jankowska. Skorowidz nazwisk, miejscowości i przedmiotów. Oprac. H. Kleniewska. Warszawa 1956.

4) Szczegółowe informacje o zasobie:

Bartnik G.: Materiały w AGAD dotyczące powstania listopadowego w zespołach akt Komisji Województwa Mazowieckiego i Komisji Województwa Kaliskiego, oraz w papierach gen. Rohlanda. Archeion, T. 75: 1983 s. 53-58;

Bartnik G.: Niemieckie władze okupacyjne na obszarze byłego Królestwa Polskiego i ich akta przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Misc. Hist. Arch. T. 2: 1987 s. 107-133;

Bartoszewicz H.: Kartografika Radziwiłłowskie w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych. Misc. Arch. Hist., T. 4: 1997, s. 115-126;

Bartoszewicz H.: Mapy sądowe z archiwów rodzinnych Potockich, Misc. Arch. Hist., T. 8: 1997, s. 9-29;

Całczyński W.: Mapy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Archeion, T. 62: 1975 s. 69-81;

Całczyński W.: Mapy sądów podkomorskich, komisarskich, asesorskich i trybunałów przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Archeion, T. 60: 1979 s. 159-175;

Ciara S.: Zbiór dokumentów papierowych w AGAD. Archeion, T. 73: 1982 s. 81-99;

Jankowska J.: O tak zwanej Metryce Litewskiej w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Archeion, T. 32: 1960 s. 31-56;

Krajewska H.: Akta kancelarii kościoła ewangelicko-augsburskiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Archeion, T. 88: 1990 s.87-99;

Krajewska H.: Oddziały Kwatermistrzowskie armii austriackich i niemieckich działających na terenie Galicji i Królestwa Polskiego (1914-1918). Misc. Hist. Arch., T. 4: 1994 s.271-276;

Kubaś M.: Rejestr warszawskiej ludności wyznania Ewangelicko-Augsburskiego z roku 1791, Warszawa 1996;

Kulecki M.: Archiwa dawnej Rzeczypospolitej źródłem do dziejów polskiego parlamentaryzmu. Misc .Hist. Arch., T. 5: 1995 s.41-56;

Lesiński J.: Materiały dotyczące powstania listopadowego w archiwaliach podworskich AGAD. Archeion, T. 75: 1983 s.59-66;

Materiały do dziejów Warszawy w warszawskich archiwach państwowych. Oprac. E. Brańska. Warszawa 1965;

Osiecka M.: Materiały archiwalne dotyczące sejmu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Misc. Hist. Arch., T. 5: 1995 s.57-66;

Ramotowska F.: Akta władz centralnych powstania 1830/1831 przechowywane w AGAD. Archeion, T. 75: 1983 s. 7-52;

M. Pelech, W sprawie okupu za jeńców krzyżackich z Wielkiej Wojny (1409), Zapiski Historyczne LII 1987 nr 1, s. 131-152; nr 2, s.95-104, Aneks źródłowy, s. 105-112;

Ramotowska F.: Wiosna Ludów w zasobie AGAD – studium źródłoznawcze. W: Wiosna Ludów [wyd. zbiorowe Instytutu Historii PAN w druku];

Ramotowska F.: Źródła archiwalne do dziejów powstania styczniowego w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Archeion, T. 38: 1963 s. 114-120;

Rappaport H.: Akta C.K. Komendy XI Korpusu we Lwowie. Archeion, T. 68: 1979 s. 131-148;

Rappaport H.: Źródła do dziejów okupacji niemieckiej w Królestwie Polskim w czasie I wojny światowej w pozostałościach akt Generał-Gubernatora Warszawskiego. Archeion, T. 53: 1963 s. 39-56;

Sadkowska Cz.: Zbiór materiałów rękopiśmiennych przekazanych z Muzeum Narodowego do Archiwum Głównego Akt dawnych. Archeion, T. 46: 1967 s.111-128;

Sęczys E.: Administracja Pałaców Cesarskich w Warszawie w latach 1796-1918 i pozostałe po niej akta. Archeion, T. 66: 1978 s. 131-156;

Sęczys E.: Akta Wydziału Paszportowego Kancelarii Własnej namiestnika z lat 1832-1861. Archeion. T. 72: 1981 s. 107-124;

Sęczys E.: Heroldica urzędowe z lat 1836-1871 w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych. Archeion, T. 79: 1985 s. 119-134;

Smoleńska B., Zielińska T.: Archiwalia prywatne w Archiwum Głównym Akt Dawnych, cz. 1, Archeion 1962 t. 38, s. 167-198; cz. 2 Drobne i szczątkowe zespoły i zbiory, Archeion 1963, t. 39, s. 87-108;

Szczepański J.: Źródła do dziejów Powstania Styczniowego na Północnym Mazowszu. w: Powstanie Styczniowe na Ziemi Pułtuskiej. Warszawa-Pułtusk 1994 s. 36-45;

Urbaniak V.: Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych, Misc. Hist. Arch., T. 6, 1996, s. 65-80;

Wolff. A.: Metryka Mazowiecka. Układ pierwotny. Sposób rejestracji. Warszawa 1929;

Woźniakowa M.: Varia i Nabytki z czasów przedrozbiorowych w AGAD, Archeion, T. 74, 1982, s. 53-70;

Zielińska T.: Archiwa Radziwiłłów i ich twórcy. Archeion, T. 66: 1978 s.105-129;

Zielińska T.: Archiwum Zamoyskich z dawnej Biblioteki Ordynacji Zamoyskiej w Warszawie. W: Zamość i Zamojszczyzna. Zamość 1969 s. 467-474;

Zielińska T.: Zbiory archiwalne Ordynatów Zamoyskich jako skarbnica dokumentów państwowości polskiej. Misc. Hist. Arch.. T. 4: 1994 s.173-222;

Zielińska T.: Zbiór archiwalny Aleksandra Czołowskiego w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych. Archeion, T. 89: 1991 s.37-60;

Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego. Cz.1. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych oraz Wojewódzkie Archiwa Państwowe w Poznaniu i Gdańsku. Informator archiwalny. Z. 5. Pod red. Z. Chmielewskiego. Szczecin 1980.

5) Periodyczne publikacje własne:

Miscelanea Historico Archivistica T. 1-14, 1983-2003.