Historia i specjalizacja czasopisma / History and specialization of the journal

„Miscellanea Historico-Archivistica” to periodyk Archiwum Głównego Akt Dawnych ukazujący się od 1985 roku. Czasopismo początkowo publikowane było we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz Wydawnictwem PWN, a od tomu IV (1994) wydawane jest w koedycji z Wydawnictwem DiG.

Tematyka czasopisma nawiązuje do jego tytułu. Zamieszczane są w nim różnorodne teksty z zakresu historii (do 1918 r.) i jej nauk pomocniczych oraz szeroko rozumianej archiwistyki, dotyczące dziejów Rzeczypospolitej w jej historycznym rozumieniu, a także wspólnego dziedzictwa archiwalnego narodów wchodzących w jej skład. Szczególne miejsce w czasopiśmie zajmują edycje źródeł historycznych, a także informacje o nabytkach archiwalnych w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych. Do artykułów dołączane są streszczenia tłumaczone na język angielski. Czasopismo jest recenzowane.

Redaktorzy naczelni czasopisma:

  • Prof. dr hab. Edward Potkowski – tomy I–III (1985–1989)
  • Prof. dr hab. Franciszka Ramotowska – tomy IV–XIV (1994–2002)
  • Dr Jacek Krochmal – od tomu XV (2010) – nadal

„Miscellanea Historico-Archivistica” is a journal of the Central Archives of Historical Records (AGAD) that has been published since 1985. The journal was first issued in collaboration with the Head Office of State Archives and Polish Scientific Publishers PWN, and from Volume no. 4 (1994) is published in cooperation with the DiG Press.

Topics addressed in the journal refer to its title. There are published various articles on history, auxiliary sciences of history, and archivistics in the broad meaning, concerning the history of Poland in its historical borders (by 1918.), as well as the common archival heritage of nations comprising it. Understandably, a special place occupy in the journal editions of historical sources and archival information about acquisitions to the holdings of AGAD. Articles are published with summaries in Polish and English. Moreover, the journal is peer reviewed.

Editors-in-chief of the journal:

  • Prof. dr hab. Edward Potkowski – vol. 1-3 (1985–1989)
  • Prof. dr hab. Franciszka Ramotowska – vol. 4-14 (1994–2002)
  • Dr Jacek Krochmal – starting from volume 15 (2010)