Zbiór Dokumentów Pergaminowych

 

Zbiór Dokumentów Pergaminowych AGAD

Wstępna wersja robocza inwentarza II ’24

Inwentarz, układ w kolejności sygnatur


Zbiór Dokumentów Pergaminowych AGAD
1155 – 1370

Inwentarz, układ chronologiczny

Wprowadzenie

        Pierwsza część udostępnionego katalogu dokumentów pergaminowych zawiera opisy 462 dokumentów (w tym 49 vacatów) ułożonych chronologicznie, od najwcześniejszych do 1370 r. włącznie. Ich podstawą są regesty znajdujące się w inwentarzach AGAD sporządzanych przez wielu archiwistów od lat 50-tych XX w.; obecny kształt inwentarzowi nadali Janusz Grabowski i Inga Stembrowicz. Poszczególne opisy zostały obecnie uzupełnione i opatrzone bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi wymiarów, liczby i stanu zachowania pieczęci, dawnych sygnatur, a przede wszystkim wydań dokumentów. Podając wydawnictwa źródłowe nie starano się dotrzeć do wszystkich edycji, więc może się zdarzyć, że pominięto pewne publikacje. Pragniemy jedynie zwrócić uwagę na możliwość dotarcia do danego dokumentu bez konieczności odwoływania się do archiwum.

Regest składa się z następujących części:

 • data dokumentu podana w formie współczesnej (w przypadkach wątpliwych podano w uwagach zapis taki jak w źródle)
 • streszczenie treści dokumentu – regest
 • język dokumentu (np.: łac. – łacina, pol. – polski etc.)
 • opis zewnętrzny, zawierający takie informacje jak:
  • określenie materiału na jakim sporządzony jest dokument (pergamin, papier)
  • stwierdzenie czy jest to oryginał, czy kopia (oryginał, kopia)
  • następnie podana jest liczba kart (zazwyczaj 1 karta pergaminowa)
  • wymiary w cm (długość x szerokość + zakładka)
  • informacje na temat stanu zachowania dokumentu (dobry, uszkodzony)
 • informacje na temat pieczęci (np.: 1 pieczęć; sznur po pieczęci; nacięcia po pieczęciach)
 • dawne sygnatury (sygnatury z Archiwum Koronnego Krakowskiego – np.: Curland no 24; sygnatury z archiwów prywatnych, z których dokumenty trafiły do AGAD: AR – Archiwum Radziwiłłów, BOZ – Biblioteka Ordynacji Zamoyskich etc.)
 • uwagi
  • miejsce wydania w formie współczesnej, w razie wątpliwości, według zapisu źródła
  • informacje dodatkowe m. in. o proweniencji dokumentu; zazwyczaj podawana jest dział Archiwum Koronnego Krakowskiego – AK Livoniae lub w przypadku miast i klasztorów – nazwa miejscowa
 •  edycja zawiera informacje o edycjach lub regestach dokumentu
Opracowanie edytorzy: IG & IS
AGAD, Warszawa, 2021.05.20