Zbiór Dokumentów Pergaminowych

Zbiór Dokumentów Pergaminowych AGAD
1155 – 1300

Wersja 1.0

Wprowadzenie

        Pierwsza część udostępnionego katalogu dokumentów pergaminowych zawiera opisy ok. 200 dokumentów ułożonych chronologicznie, od najwcześniejszych do 1300 r. włącznie. Ich podstawą są regesty znajdujące się w inwentarzach AGAD sporządzanym przez wielu archiwistów od lat 50-tych XX w.; obecny kształt inwentarzowi nadali Janusz Grabowski i Inga Stembrowicz. Regesty te różniły się wyjściowo stopniem dokładności, zwłaszcza w kwestii wyglądu zewnętrznego dokumentów. Poszczególne opisy zostały obecnie uzupełnione i opatrzone bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi wymiarów, liczby i stanu zachowania pieczęci, dawnych sygnatur, a przede wszystkim wydań dokumentów. Podając wydawnictwa źródłowe nie starano się dotrzeć do wszystkich edycji (lecz do podstawowych, najnowszych?), więc może się zdarzyć, że pominięto pewne publikacje. Pragniemy jedynie zwrócić uwagę na możliwość dotarcia do danego dokumentu bez konieczności odwoływania się do archiwum.

Regest składa się z następujących części:

 • data dokumentu podana w formie współczesnej (w przypadkach wątpliwych podano w uwagach zapis taki jak w źródle)
 • miejsce wydania według zapisu źródła
 • streszczenie treści dokumentu – regest
 • język dokumentu (łac. – łacina, pol. – polski etc)
 • opis zewnętrzny, zawierający takie informacje jak:
  • określenie materiału na jakim sporządzony jest dokument (pergamin, papier)
  • stwierdzenie czy jest to oryginał, czy kopia (oryginał, kopia)
  • następnie podana jest liczba kart (zazwyczaj 1 karta pergaminowa)
  • wymiary w cm (długość x szerokość + zakładka)
  • informacje na temat stanu zachowania dokumentu (dobry, uszkodzony)
  • informacje na temat pieczęci (1 pieczęć; sznur po pieczęci; nacięcia po pieczęciach)
 • dawne sygnatury (sygnatury z Archiwum Koronnego Krakowskiego – Curland no 24; sygnatury z archiwów prywatnych, z których dokumenty trafiły do AGAD: AR – Archiwum Radziwłłów, BOZ – Biblioteka Ordynacji Zamoyskich etc.)
 • uwagi (zawierające informacje dodatkowe m. in. o proweniencji dokumentu (zazwyczaj podawana jest dział Archiwum Koronnego Krakowskiego – AK Livoniae), jego edycjach lub regestach: patrz: Skróty
Opracowanie edytorzy: IG & IS
AGAD, Warszawa, 2006.06.01