Herby i genealogie. Symbole szlachectwa i przeszłość rodziny

Pokrewieństwo odgrywało w życiu szlachty bardzo istotną rolę. Pamięć o wielopokoleniowych koligacjach była żywa, odwoływano się do nich w mowach weselnych i na pogrzebach, dostarczały one również argumentów na rzecz solidarności politycznej. W ideologicznym wymiarze cała szlachta tworzyła rodzinę „panów braci”, wywodzących się od wspólnych przodków – Sarmatów w Koronie, a Rzymian na Litwie. Oznaczeniem rodu szlacheckiego był herb. W Polsce wiele rodzin pieczętowało się tym samym herbem. Stosunkowo niewiele było tzw. herbów własnych, częściej spotykanych na Litwie. Szlachta lubowała się w znakach herbowych, kładła je gdzie tylko mogła (pieczęcie sygnetowe, srebra, nagrobki itp.). Zainteresowanie herbami wzrosło w XVI wieku wraz z wydaniem drukiem pierwszego herbarza Bartosza Paprockiego. Czytywano te herbarze, uzupełniano, polemizowano i robiono z nich liczne odpisy. Szlachta bardzo wielką uwagę przywiązywała do pochodzenia rodziny i troskliwie utrzymywała tradycję genealogiczną. Obowiązkiem każdego szlachcica była znajomość rodowodu swojej rodziny. Oczywiście genealogie te nie zawsze były prawdziwe! Pamięć ludzka jest krótka, a ambicje wielkie. Teoria równości szlacheckiej wyłączała możność tworzenia różnic w jednolitym stanie rycerskim, konsekwentnie więc nie uznawała tytułów arystokratycznych. Z kolei używanie tytułów urzędowych, i to przeważnie urzędów tytularnych lub fikcyjnych, było powszechne wśród drobnej szlachty.

Zobacz też

Dokumenty

 • 1.   1a.

  b.m. i d. [koniec XIX / początek XX w.]

  Idealnie odciśnięta pieczęć sygnetowa z herbem Pomian odmiana;

  oryg., lak na papierze maszynowym o wymiarach: 99 x 54 mm, Materiały do herbarza Emiliana Szeligi Żernickiego, nr 2, s. 24.

 • 2.

  Łachwa, maj 1672 r.

  Herb książęcy Radziwiłłów z inwentarza majętności Łachwa;

  j. pol., oryg., księga oprawna w półskórek, 190 x 301 x 12 mm, AR dz. XXV, nr 2166, s. 2–3.

 • 3.  3a.   3b.   3c.   3d.

  Lwów, 24 marca 1698 r.

  Pieczęcie uwierzytelniające odciśnięte pod aktem działu schedy królewiczów: Jakuba Ludwika, Aleksandra Benedykta i Konstantego Władysława dokonanego po śmierci ich ojca, króla Jana III Sobieskiego;

  j. pol., oryg., poszyt, 227 x 355 mm, AR dz. X (Papiery Sobieskich), akta niesygnowane.

 • 4a.   4b.   4c.   4d.   4e.   4f.   4g.   4h.   4i.   4j.   4k.   4l.   4m.   4n.   4o.   4p.   4q.   4r.   4s.   4t.   4u.   4v.   4w.   4x.   4y.   4z.   4aa.   4bb.

  b.d. i m. [Kraków, 1569–1572]

  Rysunki herbów wykonane ręką Jana Zamoyskiego, sekretarza królewskiego w inwentarzu Archiwum Koronnego Krakowskiego;

  j. łac., oryg., księga, 225 x 350 x 75 mm, AZ, nr 33, s. 650–706.

 • 5a.   5b.

  b.d. i m. [Nieśwież, po 1592 r.]

  Kopia księgi genealogicznej rodu Szydłowieckich („Liber geneseos illustris Familiae Schidloviciae – MDXXXI”) z uzupełnieniami naniesionymi ręką Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zw. „Sierotka”, wojewody wileńskiego i marszałka wielkiego litewskiego;

  j. łac., oryg., poszyt, 205 x 330 mm, AR dz. „Rękopisy biblioteczne”, nr 82, s. 1–16.

 • 6.

  b.m. i d. [Nieśwież, po 1750 r.]

  Drzewo genealogiczne Radziwiłłów zamówione przez Michała Kazimierza Radziwiłła zw. „Rybeńko”,

  rytowane przez Petera Bӧsa; miedzioryt,

  j. łac., oryg., druk (miedzioryt), karta papierowa naklejona na płótno, 840 x 1190 mm, Zbiór tablic genealogicznych Oddziału III, nr 13.

 • 7.

  Lwów, 12 września 1782 r.

  Wywód przodków Antoniego, podstolego przemyskiego, Jana, wojskiego lwowskiego i Wiktora, kasztelanica przemyskiego Drohojowskich h. Korczak, sporządzony dla potwierdzenia ich szlacheckiego pochodzenia;

  j. łac., oryg., rękopis i rysunek, karta pergaminowa w metalowej tubie, 855 x 555 mm, Akta osób i rodzin, nr 240, s. 1.

 • 8.

  Warszawa, 31 grudnia 1805 r.

  Wywód genealogiczny szesnastu przodków (w czwartym pokoleniu) Aleksandra Stanisława Potockiego, syna Stanisława i Aleksandry z Lubomirskich;

  j. łac., kop. uwierzytelniona, rękopis i rysunek, karta papierowa naklejona na płótno, 725 x 530 mm, Zbiór tablic genealogicznych Oddziału III, nr 7, s. 1.

 • 9a.   9b.   9c.   9d.   9e.

  Wiedeń, 30 stycznia 1780 r.

  Dyplom nadania tytułu hrabiowskiego Janowi Jakubowi i Andrzejowi Zamoyskim przez cesarzową Marię Teresę;

  j. łac., oryg., księga pergaminowa, 335 x 385 x 200 mm, Depozyt rodziny Zamoyskich w AGAD.

 • 10a.   10b.   10c.

  Warszawa, 6/18 listopada 1847 r.

  Poświadczenie tytułu hrabiowskiego przyznanego rodzinie Zamoyskich przez cesarzową Marię Teresę w 1780 roku wydane przez Heroldię Królestwa Polskiego;

  j. pol. i ros., oryg., poszyt pergaminowy, 258 x 385 mm, AZ, nr 21, s. 1–5.