1916

Pochód 1916

AGAD, Zb. z Muzeum Narodowego, 1198

Konflikt nazywany I wojną światową, w trakcie którego zaborcy w 1914 r. znaleźli się we wrogich obozach polityczno-militarnych, wprowadził kwestię polską do ich politycznych kalkulacji. Ofensywa wiosenna wojsk niemieckich i austro-węgierskich w 1915 r. przeciw armii rosyjskiej spowodowała zajęcie ziem Królestwa Polskiego, będącego częścią Imperium Rosyjskiego. Zmieniło to sytuację Polaków na znacznym terytorium podległym dotychczas władzy rosyjskiej. Na zajętych przez Niemców i Austriaków ziemiach przywrócono naukę w języku polskim (m.in. otwarto polski uniwersytet i politechnikę w Warszawie). Rozwijała się na nich również bujnie działalność społeczno-polityczna Polaków.

Dosyć liberalne podejście władz niemieckich i austriackich do Polaków z terenów zajętego rosyjskiego Królestwa Polskiego, mające na celu pozyskanie opinii publicznej tego terytorium dla ich celów polityczno-wojskowych, umożliwiło zorganizowanie 3 maja 1916 r., w 125. rocznicę uchwalenia Konstytucji, licznych manifestacji o wymiarze patriotycznym. Odbyły się one nie tylko w miastach, ale również w parafiach wiejskich.

Największa manifestacja odbyła się w Warszawie, gdzie powołany specjalnie w tym celu „Komitet dla uroczystego obchodu rocznicy 3 maja” zdołał zgromadzić na obchodach przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych miasta: uczniów szkół, studentów, członków towarzystw naukowych, instytucji obywatelskich i dobroczynnych, stronnictw politycznych, cechów rzemieślniczych, stowarzyszeń i klubów sportowych oraz zrzeszeń zawodowych i społecznych.

Liczba manifestacji oraz ich siła i masowość zrobiły bardzo duże wrażenie na władzach niemieckich oraz austriackich, co stało się czynnikiem do jeszcze szerszego uwzględnienia sprawy polskiej w ich kalkulacjach politycznych. Dały również samym Polakom wyraźny obraz ich własnej siły politycznej, mimo braku własnego państwa.

Pochód 1916

AGAD, Zb. z Muzeum Narodowego, 1198

Medal okolicznościowy 1916

AGAD, Zbór Ewangelicko-Augsburski 583

Medal okolicznościowy 1916

AGAD, Zbór Ewangelicko-Augsburski 583

Kotylion 1916

AGAD, Zbór Ewangelicko-Augsburski 583

Rys. z gazety „Diabeł”

AGAD, Zbór Ewangelicko-Augsburski 583

Pochód 1916

AGAD, Zb. z Muzeum Narodowego, 1198

U progu Niepodległości

Obchody i patriotyczne manifestacje z okazji 125. rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej w maju 1916 r. dały początek świętowania rocznicy Konstytucji, tak jak to było już w 1792 r. W 1919 r. Sejm Ustawodawczy uznał rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja za święto narodowe odrodzonego państwa.

W 1920 na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości papież Benedykt XV ustanowił święto Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski.

Także w Preambule do nowej konstytucji z marca 1921 r. znalazło się odwołanie do „Ustawy Rządowej”: "nawiązując do świetnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3-go Maja".

Dz. Praw P. Pol.1919.38.281 Wersja od: 30 kwietnia 1919 r.

Preambuła do Konstytucji marcowej

Konstytucja marcowa została opublikowana w „Dzienniku Ustaw” 1 czerwca 1921 r. (Dz.U. 1921 nr 44 poz. 267)