« Powrót   MK 134  

Metrica Regni Poloniae Digitalis

1587
Zygmunt III* nadaje starostwo chęcińskie Piotrowi Myszkowskiemu. Wstawiali się za nim pewni doradcy króla. Starostwo było nieobsadzone od śmierci Stanisława Dembińskiego**. Dożywotnie nadanie obejmuje zamek, wszystkie dobra i świadczenia przynależne temu urzędowi.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym ; * Tytulatura wyodrębniona pod tematem nabiera brzmienia: Sigismvndvs Tertius Dei gratia Rex Poloniae et designatus Sveciae magnus Dux Lithuaniae Russiae Prussiae Masoviae Samogitiae Livoniaeque etc. Por też dok. 5, 228, 299. ** Dembiński zmarł między VII a XII 1586; Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII w. Spisy. Opr. K. Chłapowski i A. Falniowska-Gradowska, Kórnik 1993, nr 63 i 64.
MK 134, k. 1-1v.
SMK III, nr 1
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0004.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0005.html

1588.01.01
Król nadaje podkomorstwo chełmińskie Maciejowi Konopackiemu. Urząd ten był nieobsadzony od śmierci Stanisława Kostki*.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym ; * Kostka zmarł po 17 IV 1587; Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII w. Spisy. Opr. K. Mikulski, Wrocław 1990, nr 222 i 223.
MK 134, k. 1v-2
SMK III, nr 2
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0005.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0006.html

1588.01.01
Król zezwala na wykup wójtostwa miasta Warta i wsi Witów (Withow) z rąk spadkobierców zmarłego Buczka. rotmistrzowi Mikołajowi Sobockiemu Sobocki wspierał sprawę króla podczas elekcji. Zasłużył się też jako żołnierz, stojąc na czele przyprowadzonego z Torunia do Krakowa oddziału jazdy. Może wykupić sumy zapisane na wymienionych dobrach, położonych w powiecie sieradzkim.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym
MK 134, k. 2-3
SMK III, nr 3
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0006.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0007.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0008.html

1588.01.01
Król nadaje podkomorstwo łęczyckie Janowi Karśnickiemu Saszin*, łowczemu łęczyckiemu. Urząd wakował po śmierci Walentego Ponętowskiego.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym ; * Jan Sasin Karśnicki. Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI ? XVIII wieku. Spisy. Opr. E. Opaliński i H. Żerek-Kleszcz, Kórnik 1993, nr 476. Poprzednik K. na urzędzie, W. Ponętowski, zmarł ok. 1586, op. cit. nr 475.
MK 134, k. 3-3v.
SMK III, nr 4
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0008.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0009.html

1588.01.01
Król* za pozwoleniem stanów sejmujących zapewnia Piotra Myszkowskiego, biskupa krakowskiego, że zwróci za pięć miesięcy w Krakowie 25 000 złotych, które pożyczył na potrzeby państwa powstałe w czasie koronacji, dla wyparcia nieprzyjaciela z kraju.
pol.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym ; * Tytulatura: Zigmunth Trzeczi s Bozey Laski Krol Polski Naznaczony Swedzki W.X. Lithewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieczkie, Zmudzkie, Inflanczkie etc. etc. Por. dok. 1, 228, 299.
MK 134, k. 3v-4v.
SMK III, nr 5
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0009.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0010.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0011.html

1588.01.03
Król nadaje urząd chorążego dobrzyńskiego Bartłomiejowi Chełmickiemu. Urząd wakował po śmierci Ezechiela Chełmickiego*.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym ; * Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI ? XVIII w. opr. K. Mikulski i W. Stanek przy współudziale Z. Górskiego i R. Kabacińskiego , Kórnik 1990 nr 1384.
MK 134, k. 4v.
SMK III, nr 6
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0011.html

1588.01.03
Król nadaje urząd stolnika dobrzyńskiego Stanisławowi Chełmickiemu. Urząd wakował po śmierci Jakuba Moszczeńskiego*.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym ; * Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI ? XVIII wieku?, nr 1670.
MK 134, k. 5
SMK III, nr 7
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0012.html

1588.01.03
Król nadaje urząd podstolego dobrzyńskiego Bartłomiejowi Zelskiemu. Urząd wakował po śmierci Pawła Witkowskiego*.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym ; * Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI ? XVIII wieku..., nr 1599.
MK 134, k. 5-5v.
SMK III, nr 8
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0012.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0013.html

1588.01.04
Król nadaje w dożywocie Janowi Przerembskiemu i jego żonie Zofii Zieleńskiej wsie Konary, Rudniki i Zawada. Dobra położone były w województwie sieradzkim, starostwie olsztyńskim. Wróciły do dyspozycji króla po śmierci Urszuli z Kutna, matki Jana, wdowy po Mikołaju Przerembskim, stolniku sieradzkim. Zofia była córką Jerzego Zieleńskiego z Gościsk, wojewody płockiego, starosty mławskiego i zakroczymskiego.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym
MK 134, k. 5v-6v.
SMK III, nr 9
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0013.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0014.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0015.html

1588.01.07
Król potwierdza, że Wacław Kiełczewski (Kielczowski), stanowniczy dworu (hospitiorum in Aula nostra distributor)*, może wykupić część wsi Niwki w starostwie przedeckim. Pozwolenie takie otrzymał od Stefana Batorego. Część lub części wsi może wykupić od szlachty Dzierzbickich lub innych obecnych posiadaczy. Potwierdzenie dotyczy też jego praw do części wsi nadanej mu w użytkowanie i posiadanie przez poprzednich władców poprzez Stanisława Sierakowskiego, kasztelana lądzkiego, starostę przedeckiego. Wieś tę trzymać ma w dożywocie. Potrącona zostaje 1 sumy zapisów na niej ciążących.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym ; * Urzędnik odpowiadający za noclegi dworu w czasie podróży. M. Ferenc, Dwór Zygmunta Augusta, Kraków, 1998 s. 35.
MK 134, k. 6v-7
SMK III, nr 10
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0015.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0016.html

1588.01.08
Król nadaje Danielowi Hermanowi Prusakowi i jego spadkobiercom dwór Praulen (in. Braulen) prawem lennym*. Hermann zasłużył się za panowania Stefana Batorego podczas trzech wojen przeciwko Moskwie i w załatwianiu różnych spraw Rzeczypospolitej. Sam opisał te starania. Wspierał sprawę Zygmunta Wazy podczas elekcji i po przybyciu elekta do kraju. Nadanie dotyczy dworu Praulen z folwarkiem Sintel [Lasdohn]** i osiadłymi tam siedmioma zagrodnikami. Dobra te posiadał kiedyś Walter Hackfeld*** (in. Halipolt, Helifelt), po jego śmierci, przypadły skarbowi prawem kaduka. Hermann trzyma te dobra już od kilku lat, otrzymał je prawem lennym od Stefana Batorego. Nowe nadanie opatrzone zostało pieczęciami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sprawę Hermanna popierali niektórzy senatorowie.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym ; * Król Stefan Batory nadał Hermannowi dobra Praulen i Sintel (Lasdohn) w r. 1585 BHO, t. II, s. 483. Położone były w okręgu Wenden. ** Folwark (Beigut) Lasdohn (in. Sintel) przynależał do dóbr Praulen w r. 1585, BHO, t. II, s. 327. *** BHO, t. II, s. 483.
MK 134, k. 7v-8v.
SMK III, nr 11
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0017.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0018.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0019.html

1588.01.08
Król zezwala Maciejowi Jasieńskiemu zwanemu Markowicz na wykup sum ciążących na młynie zwanym Bednarzów (Bednarzow) w Dembowej Kłodzie, w starostwie parczowskim. Maciej był synem Marka młynarza, który posiadał dożywotnio ten młyn na mocy przywileju króla Zygmunta Augusta. Maciej może wykupić sumy i posiadać młyn dożywotnio na zasadach opisanych w przywileju królewskim dla jego ojca.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym
MK 134, k. 8v-9v.
SMK III, nr 12
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0019.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0020.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0021.html

1588.01.08
Król nadaje Piotrowi Suchcickiemu (Suchcziczki), słudze królewskiemu, pewne dobra w powiecie dorpackim w dożywocie. Nadanie dotyczy majętności zmarłego Jakuba Sokołowskiego przypadłych skarbowi prawem kaduka. Suchcicki jest zobowiązany służyć zbrojnie ze szlachtą inflancką. Dokument opatrzony został pieczęciami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 9v-10
SMK III, nr 13
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0021.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0022.html

1588.01.08
Król poleca wpisać (insert) w księgi kancelarii akt protestacji posłów przeciwko inwestyturze książąt pruskich. W dokumencie wystawionym w kancelarii większej koronnej Jana Zamoyskiego, 3 marca 1578 roku, Stefan Batory przyjmuje protestację posłów na sejm walny tegoż roku: Stanisława Przyjemskiego, posła z Wielkopolski, Mikołaja Sienickiego, podkomorzego chełmskiego, posła z Małopolski i innych posłów. Akt wyraża sprzeciw posłów wobec prawa sukcesji w Księstwie Pruskim Jerzego Fryderyka Hohenzollerna, margrabiego brandenburskiego i elektora oraz jego syna Joachima Fryderyka. W dokumencie z 1578 r. lista świadków. Relacja podkanclerzego Wojciecha Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 10v-12v.
SMK III, nr 14
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0022.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0023.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0024.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0025.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0026.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0027.html

1588.02.13
Król nadaje Stanisławowi Lubomirskiemu, synowi Sebastiana, żupnika krakowskiego i starosty dobczyckiego, część wsi Lednica (Letnica) i przedmieście Wieliczki zwane Mierziączka, w dożywocie. Potrącona zostaje 1 sumy ciążących na tych dobrach.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 162v-163
SMK III, nr 166
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0325.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0326.html

1588.02.13
Król nadaje Stanisławowi Bykowskiemu z Kossowa, kasztelanowi konarskiemu łęczyckiemu, w dożywocie dochody ze starostwa łęczyckie, pomniejszone o kwartę wysyłaną do skarbu w Rawie i pensję wyznaczoną przez króla Bartłomiejowi Janczeńskiemu (in. Janczyńskiemu)*. Sumę tę ma odbierać od starosty łęczyckiego na święto Oczyszczenia NMP.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. dok. 297
MK 134, k. 163 -164
SMK III, nr 167
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0326.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0327.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0328.html

1588.02.13
Król nadaje Mikołajowi Wolskiemu z Magierowej (Magiorowa) Woli, dworzaninowi i stolnikowi koronnemu dobra królewskie Geden Moyza w Inflantach w ziemi sancelskiej. Dobra te uzyskał kiedyś od księcia moskiewskiego zdrajca Krzysztof Unger, a po odzyskaniu Inflant przeszły one do dyspozycji króla. Wolski dostał je w dożywocie od Stefana Batorego. Zasłużył się militarnie na Podolu za Zygmunta Augusta (brał udział we wszystkich wyprawach Stefana Batorego), a także na dworze królewskim. Dobra te dostaje w lenno.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 164-164v.
SMK III, nr 168
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0328.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0329.html

1588.02.15
Król, mając we wdzięcznej pamięci Wacława Wąsowicza, dzierżawcę lemzelskiego, nadaje w dożywocie wdowie po nim, Annie z Drohojowa, dzierżawę lemzelską w Inflantach. Wąsowicz zasłużył się w wojnach za Zygmunta Augusta i Stefana Batorego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 165-165v.
SMK III, nr 169
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0330.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0331.html

1588.02.15
Król zgadza się na odstąpienie przez Jakuba Sypowskiego jego praw dożywotnich na część dóbr Sypowce (Sypowcze) i Sierbowce (Sierbowcze) przed jakimikolwiek księgami wieczystymi królestwa swojemu synowi, Janowi Sypowskiemu. Potrącona zostaje 1 sumy ciążących na tych dobrach.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 165v-166
SMK III, nr 170
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0331.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0332.html

1588.02.15
Król wyraża zgodę na ustanowienie renty zwanej wyderkaf. Ustanawia ją na swoich dobrach Janowice w ziemi krakowskiej Paweł Gładysz z Polnej. Renta wynosić będzie 40 złotych rocznych świadczeń z sumy 1 000 złotych, które rzeczonemu Gładyszowi dał Szymon Gładysz, prepozyt wiślicki, beneficjent prebendy kościoła św. Jakuba na Kazimierzu, czyli tamtejszych ołtarzy NMP, św. Szymona i Judy i św. Erazma. Rentę ma płacić Paweł Gładysz prebendarzom czyli altarystom kościoła św. Jakuba na Kazimierzu. Umowa ta została zapisana w księgach ziemskich krakowskich 2 czerwca (feria secunda post festum Trinitatis) 1586 r.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 166-167
SMK III, nr 171
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0332.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0333.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0334.html

1588.02.15
Król, w uznaniu zasług, nadaje w dożywocie pensję 1 000 złotych swojemu łożnemu (lectistrator) Janowi Bojanowskiemu. Płacona być ma z sumy 1 000 złotych, które corocznie, na 1 stycznia (pro Calendis januarii), dostarczać ma do skarbu miasto Ryga na znak podległości i uznania władzy królewskiej. Wypłacana ma być w tym samym czasie.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 167-167v.
SMK III, nr 172
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0334.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0335.html

1588.02.16
Król zezwala Marcinowi Uhrowieckiemu, kasztelanowi chełmskiemu, na odstąpienie przed dowolnymi księgami urzędowymi swoich dożywotnich praw do dóbr Chotce (Chotcze), Petryków (Petrikow), Wola Petrykowska (Petrikowska), w powiecie chełmskim, Stanisławowi Reyowi z Nagłowic, synowi Krzysztofa.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 167v-168v.
SMK III, nr 173
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0335.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0336.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0337.html

1588.02.16
Król potwierdza dożywotnie prawa Macieja Leńka do starostwa nowogrodzkiego [inflanckiego ? wyd.]*. Brał on udział we wszystkich wyprawach moskiewskich Stefana Batorego. W czasie ostatniego bezkrólewia pomógł w stłumieniu buntu, który miał na celu zniszczenie umocnień zwanych Blokhaus w Rydze. Cały czas pilnował także machinacji wroga. Ze starostwa płacić ma połowę dochodu do skarbu królewskiego. Dokument opatrzony został pieczęciami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Leniek otrzymał ten urząd 15 I 1583 r., Urzędnicy inflanccy XVI ? XVIII wieku. Spisy?, nr 2097.
MK 134, k. 168v-169
SMK III, nr 174
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0337.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0338.html

1588.02.16
Król potwierdza nadanie zamku adzelskiego w Inflantach, które od Stefana Batorego uzyskał Prokop Sieniawski*. Dzierżyć ma zamek ze wszystkimi przynależnościami, tak jak dobra te zostały odebrane państwu moskiewskiemu.
łac.
Actum: Kraków ; * Sieniawski otrzymał ten urząd 25 II 1578 r., Urzędnicy inflanccy XVI ? XVIII wieku. Spisy?, nr 1901.
MK 134, k. 169v-170
SMK III, nr 175
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0339.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0340.html

1588.02.16
Król, w uznaniu zasług dworskich, nadaje Prokopowi Sieniawskiemu, podczaszemu nadwornemu koronnemu, staroście adzelskiemu, pensję w wysokosci 1 000 złotych. Ma być płacona na Zielone Święta z dochodów z ceł ruskich. Podaje się do wiadomości Pawła Orzechowskiego, podczaszego chełmskiego, zarządcy ceł ruskich.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 170
SMK III, nr 176
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0340.html

1588.02.16
Król potwierdza zeznanie złożone przed aktami kancelarii koronnej przez Stanisława Gostomskiego z Leżenic, kasztelana sochaczewskiego i starostę radomskiego oraz przez Jana Piotrowskiego, dziekana poznańskiego, scholastyka łęczyckiego, kustosza sandomierskiego i krakowskiego, sekretarza królewskiego. Zeznali oni pewną umowę zawartą w Krakowie dnia dzisiejszego, to jest 16 lutego 1588 r., dotyczącą dochodów kustodii sandomierskiej z dziesięciny dóbr królewskich starostwa radomskiego. Potwierdzają ją we wszystkich punktach i zapisują na swych dobrach. Wadium w sprawie wynosi 500 złotych. Zobowiązują się stawić na wezwanie w sprawie przed właściwym urzędem. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 170v-171v.
SMK III, nr 177
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0341.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0342.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0343.html

1588.02.16
Król potwierdza zeznanie Jana Dulskiego, kasztelana chełmińskiego, podskarbiego koronnego, starostę brańskiego, suraskiego, świeckiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Dulski zeznał w imieniu swoim i spadkobierców dług wobec Floriana Gomolińskiego, podkomorzego sieradzkiego i jego spadkobierców w wysokości 2 700 złotych. Zapisuje tę sumę na wszystkich dobrach ruchomych i nieruchomych. Zobowiązuje się ją spłacić w dwóch ratach: 1 000 złotych na. św. Grzegorza w marcu 1588 r. przed aktami grodzkimi rawskimi, 1 700 złotych na św. Jana Chrzciciela w 1588 r. przed aktami starościńskimi warszawskimi. Wadium w sprawie odpowiada sumie długu. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 171v-172v.
SMK III, nr 178
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0343.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0344.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0345.html

1588.02.16
Król potwierdza zeznanie Seweryna Bonera (Bonar), starosty jurborskiego* i rabsztyńskiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej w imieniu własnym i za zgodą obecnej Reginy Wołłowiczównej, córki zmarłego Eustachego Wołłowicza, kasztelana wileńskiego, żony Bonera. Zgodę na zeznanie wyrazili też dwaj świadkowie ze strony rodu żony, Andrzej i Jan Wołłowiczowie. Seweryn Boner zeznał nadanie dóbr dziedzicznych: wszystkich swoich części wsi Osiek z dworem i folwarkiem, wsi Charmęże, całej części wsi Bielawy, w powiecie oświęcimskim z cłami lądowymi i wodnymi, stawami, młynami, lasami, poddanymi a także z prawem patronatu nad kościołami tam się znajdującymi oraz tytułu dziedzicznego, Baltazarowi Porembskiemu z Wielkiej Poremby i jego spadkobiercom. Zgadza się też na wwiązanie przez woźnego w dobra. Uwalnia też Porembskiego ze zobowiązań ciążących na dobrach, z wyłączeniem sumy renty, czyli wyderkafu w wysokości 1 050 złotych, czyli dukatów w węgierskim złocie zapisanych na dobrach Osiek i Charmęże przez swoich przodków pewnym osobom. Zobowiązuje Porembskiego do ich spłaty. Stawi się na wezwanie w sprawie w sądzie grodzkim krakowskim lub nowokorczyńskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Może chodzi tu o Jurgensburg (Jurbork) w Inflantach, w 1588 r. Boner był starostą rabsztyńskim i żarnowieckim, PSB , t. II , s. 301.
MK 134, k. 173-175v.
SMK III, nr 179
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0346.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0347.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0348.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0349.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0350.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0351.html

1588.02.16
Król potwierdza zeznanie Baltazara Porembskiego z Wielkiej Poremby, pana na Grodźcu, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on dług 14 000 złotych wobec Seweryna Bonara z Balic, starosty jurborskiego i rabsztyńskiego. Spłacić ma tę sumę w dwóch ratach: 4 000 złotych na środę po Zielonych Świętach br., 10 000 na święto Obrzezania Pańskiego roku przyszłego. Spłaty dokonać ma przed aktami grodzkimi starościńskimi krakowskimi. Wadium w sprawie odpowiada długowi. Zobowiązuje się też, pod drugim wadium w wysokości 14 000 złotych, do przywiedzenia przed księgi wieczyste swojej żony Katarzyny Brodeckiej, córki Wacława Brodeckiego, z dwoma świadkami z jej rodu ojczystego, dla złożenia zeznania w sprawie. Zobowiązuje się stawić na wezwanie w sprawie w sądzie grodzkim krakowskim lub nowokorczyńskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 175v-177v.
SMK III, nr 180
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0351.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0352.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0353.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0354.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0355.html

1588.02.16
Król potwierdza zeznanie Baltazara Porembskiego z Wielkiej Poremby, pana na Grodźcu, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on pokwitowanie Seweryna Bonera z Balic, starosty jurborskiego, rabsztyńskiego ze wszystkich zapisów i umów, które tenże zeznał ze zmarłym bratem Fryderykiem Bonerem, przed jakimkolwiek sądem lub urzędem Królestwa. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 177v-178
SMK III, nr 181
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0355.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0356.html

1588.02.16
Król potwierdza zeznanie Seweryna Bonera, starosty jurborskiego i rabsztyńskiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on przeniesienie inskrypcji z ksiąg grodzkich krakowskich do ksiąg kancelarii koronnej, zgodnie z umową. Zeznał on bowiem przed aktami grodzkimi starościńskimi krakowskimi 11 kwietnia (feria sexta post festum Sacrum Paschae) 1586 r. odstąpienie swoich dóbr Janowi Myszkowskiemu z Mirowa i jego spadkobiercom. Odstąpił wszelkie swoje prawa i zapisy ziemskie krakowskie wynikające z zapisu zmarłego Melchiora Krupki, pana na Mojkowicach, dla zmarłej Jadwigi z Kościelca, wdowy po kasztelanie sądeckim [Sewerynie Bonerze]*, matki Seweryna, dotyczące kamienicy dziedzicznej, zwanej Krupczyńska, w Krakowie przy ul. św. Floriana. Kamienica ta położona była na rogu koło domu Ludwika Echlara i obciążona zapisem 10 000 złotych po Jadwidze z Kościelca i bracie Seweryna, [Jakubie] Fryderyku Bonerze. Seweryn zgadza się na ww iązanie Myszkowskiego w sumę i kamienicę. Wadium w sprawie wynosi 10 000 złotych. Zobowiązuje się przenieść w ciągu roku ów zapis do aktów autentycznych królestwa, a także sprowadzić przed akta swoją żonę Reginę Wołłowiczównę z dwoma świadkami z jej rodu ojczystego dla dokonania zeznania. Dla każdego tych zobowiązań wadium wynosi po 10 000 złotych. Przed aktami kancelarii koronnej zeznała zgodę na zapis, zgodnie z umową, Regina Wołłowiczówna, córka zmarłego Eustachego Wołłowicza, kasztelana wileńskiego, z dwoma świadkami z rodu ojczystego, Andrzejem i Janem Wołłowiczami, jej braćmi stryjecznymi. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * W. Dworzaczek, Genealogia, Tablice, Warszawa 1959, nr 124.
MK 134, k. 178-181v.
SMK III, nr 182
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0356.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0357.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0358.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0359.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0360.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0361.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0362.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0363.html

1588.02.17
Król nadaje urząd podczaszego koronnego Prokopowi Sieniawskiemu, w uznaniu zasług *.
łac.
Actum: Kraków ; * Sieniawski używać miał tytułu podczaszego nadwornego lub królewskiego: Urzędnicy centralni i nadworni Polski XVI ? XVIII wieku. Spisy?, nr 587.
MK 134, k. 181v.
SMK III, nr 183
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0363.html

1588.02.17
Król nadaje urząd kasztelana lubaczowskiego Rafałowi Sieniawskiemu. Dygnitarstwo to wakowało po śmierci [Sędziwoja] Drohiczyńskiego*. Nominacje podaje się do wiadomości szlachty bełskiej
łac.
Actum: Kraków ; * Zostawione puste miejsce na nazwisko. K. Niesiecki, Herbarz polski, Lipsk 1839, t. III, s. 402. Zob. też Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV ? XVIII wieku?, nr 909.
MK 134, k. 182
SMK III, nr 184
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0364.html

1588.02.17
Król potwierdza zeznanie Stanisława Mińskiego, kasztelana liwskiego, syna zmarłego Kaspra Mińskiego z Mińska, wojskiego warszawskiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Miński zeznał nadanie swoich dóbr dziedzicznych Janowi Hlebowiczowi z Dubrowna, wojewodzie trockiemu, oraz jego spadkobiercom. Nadanie objęło połowę medietatem miasta Mińska, i jego przedmieść oraz wsie Dłuska, Brzozowica, Jasionka, Jakubów, Moczydła, Szczytnik, Jędrzejów, Niszowo (Nischowo), położone w ziemi czerskiej i powiecie [starostwie] garwolińskim, a także inne dobra, z przynależnościami i prawem patronatu kościoła wsi Jakubów. Dobra te zostały zapisane wzajemnie prawem dziedzicznym przez Wolskich z Podhajec ? Mikołaja, miecznika koronnego, i Jana, w księgach kancelarii koronnej za panowania Stefana Batorego. Ponieważ wieś Niestowo i połowa wsi Dłuska z przynależnościami zostały zastawione przez zmarłego biskupa kujawskiego Mikołaja Wolski ego z Podhajec biskupowi płockiemu Andrzejowi Noskowskiemu na sumę 7 000 złotych, wojewoda trocki będzie musiał wykupić ten zastaw. Jeśliby suma zastawów na dobrach przewyższała owe 7 000 złotych, zostanie zwrócona przez zeznającego w grodzie czerskim w ciągu sześciu tygodni po wykupie sum. Miński zgadza się na wwiązanie Hlebowicza w te dobra i zobowiązuje się przywieść w swoją żonę Urszulę [Dembińską]* z Dembian wraz z dwoma świadkami z jej rodu ojczystego dla dokonania zeznania w sprawie w kancelarii koronnej w przeciągu sześciu tygodni. Stawi się też na wezwanie w sprawie przed sądem grodzkim czerskim lub warszawskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * S. Gruszecki, Miński Stanisław, PSB, t. XXI, s. 322.
MK 134, k. 182-184v.
SMK III, nr 185
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0364.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0365.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0366.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0367.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0368.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0369.html

1588.02.17
Król potwierdza zeznanie Stanisława Mińskiego, kasztelana liwskiego, syna zmarłego Kaspra Mińskiego, wojskiego warszawskiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Miński zeznał pokwitowanie Jana Hlebowicza, wojewody trockiego z sumy 7 000 złotych. Kwota ta została zapisana na wsi Jędrzejów z przynależnościami przez zmarłego Zygmunta Wolskiego, kasztelana czerskiego i starostę warszawskiego, zmarłej Annie, wdowie po zmarłym Mikołaju Mińskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 184v-185
SMK III, nr 186
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0369.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0370.html

1588.02.17
Król potwierdza zeznanie Jana Hlebowicza z Dubrowna, wojewody trockiego. Zeznał on w imieniu swoim i spadkobierców dług w wysokości 9 100 złotych, jaki ma u Stanisława Mińskiego, kasztelana liwskiego, syna Kaspra Mińskiego, wojskiego warszawskiego i jego spadkobierców. Zapisuje dług na wszystkich dobrach dziedzicznych i zobowiązuje się go spłacić w czterech ratach w urzędzie grodzkim czerskim. Pierwsza rata w wysokości 700 złotych zostanie wypłacona na Zielone Święta w r. 1588, druga w wysokości także 700 złotych zostanie spłacona na Zielone Święta w r. 1589, trzecia, także w wysokości 700 złotych zostanie wypłacona na Zielone Święta w roku 1590, czwarta, ostatnia rata, w wysokości 7 000 złotych zostanie spłacona w środę po święcie św. Walentego Męczennika roku 1591. Wadium w sprawie odpowiada sumie długu. Hlebowicz zobowiązuje się też stawić na wezwanie w sprawie w grodzie czerskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego .
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 185-186v.
SMK III, nr 187
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0370.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0371.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0372.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0373.html

1588.02.17
Król potwierdza zeznanie Stanisława Gostomskiego z Leżenic, kasztelana sochaczewskiego, starosty radomskiego. Zeznał on pokwitowanie Stanisława Mińskiego, kasztelana liwskiego z sumy 21 000 złotych. Był to dług Mińskiego wobec zmarłego Anzelma Gostomskiego, zapisany w księgach grodzkich rawskich i przeniesiony do ksiąg ziemskich czerskich. Po śmierci Anzelma Gostomskiego jego synowie, bracia Stanisława: Mikołaj, chorąży rawski, Hieronim, kasztelan rawski, Jan, Anzelm, Dobrogost, Tomasz i Jakub, dla uwolnienia dóbr Sierchowy ze spłaty posagu swojej siostry Elżbiety Gostomskiej odstąpili i zapisali Stanisławowi Gostomskiemu ową sumę. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 186-187
SMK III, nr 188
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0373.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0374.html

1588.02.17
Król potwierdza zeznanie Jana Hlebowicza na Dubrownie, wojewody trockiego złożone przed aktami kancelarii koronnej. Hlebowicz zeznał zapis na swoich dobrach na rzecz Stanisława Gostomskiego, prawnego opiekuna siostry, Elżbiety Gostomskiej, w wysokości 20 000 złotych, która to suma stanowi posag ustanowiony przez ojca Elżbiety, Anzelma Gostomskiego, na dobrach Sierchowy i Gostomia. Spłata nastąpić ma przed aktami grodzkimi warszawskimi na święto Trzech Króli w 1589 r. Wadium w sprawie wynosi 20 000 złotych. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 187-189v.
SMK III, nr 189
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0374.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0375.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0376.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0377.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0378.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0379.html

1588.02.17
Król potwierdza zeznanie Władysława Bekiesza z Corniath, syna zmarłego Kaspra Bekiesza, starosty lanckorońskiego, dowódcy wojsk węgierskich, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Władysław występował jako opiekun małoletniego brata, Gabriela Bekiesza, syna Kaspra z drugiego małżeństwa. Jako opiekun potwierdził odbiór 400 złotych od Franciszka Wesseliniego pana na Dembnie. Suma ta wynika z umowy dzierżawy dóbr dziedzicznych Gabriela Bekiesza i podziału uczynionego między braćmi. Dotyczył on wsi Gdów, Grzybowa, Stadniki, Kwapinka, Sieraków (Szirakow), Kędzierzynka położonych w powiecie krakowskim*, a także wsi Stryszowa (Strzessowa). Odebrana suma zostanie wykorzystana dla spłaty Jana Wielopolskiego z dóbr Strzessowa. Wymienione dobra Władysław Bekiesz, w imieniu brata Gabriela, wydzierżawił Wesseliniemu na 12 lat, do roku 1595 za sumę 12 000 złotych czynszu. W akcie dzierżawy pokwitował Wesseliniego z odbioru 3 000 złoty ch w księgach kancelarii większej koronnej. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Pomyłka kancelarii, w 1581 r. wsie te były położone w powiecie szczyrzyckim, zob. Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Kraków, 1986 ? 1991, cz. I, z. 4, s. 718, cz. II, z. 1, s. 126, cz. II, z. 3, s. 477.
MK 134, k. 190-190v.
SMK III, nr 190
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0380.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0381.html

1588.02.17
Król potwierdza zeznanie Władysława Bekiesza z Corniath, syna zmarłego Kaspra Bekiesza, starosty lanckorońskiego, dowódcy wojsk węgierskich, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Władysław zeznał pokwitowanie Anny de Sarcandi (Zarcandii), córki Kaspra Bekiesza z pierwszego małżeństwa, żony Franciszka Wesseliniego, pana na Dembnie, z wyrobów ze srebra, które dał jej na przechowanie. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 190v-191v.
SMK III, nr 191
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0381.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0382.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0383.html

1588.02.17
Król potwierdza zeznanie Jana Wielopolskiego z Gdowa złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on pokwitowanie Władysława Bekiesza, opiekuna Gabriela Bekiesza, małoletniego brata, syna z drugiego małżeństwa Kaspra Bekiesza, starosty lanckorońskiego. Dotyczy ono wypłaty 400 złotych z wsi Stryszowa (Strzyzowa). Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 191v.
SMK III, nr 192
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0383.html

1588.02.17
Król potwierdza zeznanie Jana Dulskiego, kasztelana chełmińskiego, podskarbiego koronnego, starosty brańskiego, suraskiego, świeckiego. Zeznał on dług 8 000 złotych, który ma wobec Mikołaja Mniszcha, starosty łukowskiego. Zapisuje tę sumę na wszystkich dobrach ruchomych i nieruchomych. Zobowiązuje się ją spłacić w dwóch ratach: 4 000 na Zielone Święta 1589 r., drugą, także w wysokości 4 000 złotych na Zielone Święta w r. 1590, przed aktami grodzkimi lubelskimi lub krasnystawskimi. Wadia w sprawie odpowiadają wysokości rat. Dulski zobowiązuje się stawić na wezwanie w sprawie przed urzędem grodzkim lubelskim lub stężyckim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 192-192v.
SMK III, nr 193
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0384.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0385.html

1588.02.17
Król potwierdza zeznanie Jana Dulskiego, kasztelana chełmińskiego, podskarbiego koronnego, starosty brańskiego, suraskiego, świeckiego. Dulski zeznał pokwitowanie Mikołaja Mniszcha, starosty łukowskiego i osieckiego z sumy 3 300 złotych zapisanych w grodzie warszawskim. Kasuje wszystkie inskrypcje i proces w grodzie brańskim, związane z tym długiem. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 192v-193
SMK III, nr 194
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0385.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0386.html

1588.02.17
Król potwierdza zeznanie Jana Dulskiego, kasztelana chełmińskiego, podskarbiego koronnego, starosty brańskiego, suraskiego, świeckiego. Zeznał on pokwitowanie Jerzego Mniszcha, kasztelana radomskiego, starosty sanockiego i sokalskiego z sumy 1 445 złotych i 20 groszy zapisanych w grodzie warszawskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 193-193v.
SMK III, nr 195
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0386.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0387.html

1588.02.17
Król potwierdza zeznanie Jana Dulskiego, kasztelana chełmińskiego, podskarbiego koronnego, starosty brańskiego, suraskiego, świeckiego i Jerzego Mniszcha, kasztelana radomskiego, starosty sanockiego i sokalskiego oraz Jadwigi Tarłównej ze Szczekarzowic, żony Mniszcha. Zeznali oni umowę dotycząca dzierżawy pewnych dóbr i dochodów, zawartą w Krakowie 28 stycznia br. Wadium w sprawie wynosi 5 000 złotych. Zobowiązują się stawić w sprawie przed sądem grodzkim lubelskim lub bełskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 193v-194v.
SMK III, nr 196
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0387.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0388.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0389.html

1588.02.17
Król potwierdza dokument wydany przez Annę Jagiellonkę w Warszawie 2 maja 1587 r. Zawierał on nadanie w dożywocie dzierżawy stanisławowskiej Stanisławowi Kryskiemu, wojewodzie mazowieckiemu, staroście płockiemu oraz Katarzynie z Lisowa (Liszow), jego żonie. Dzierżawa ta była nieobsadzona po śmierci Andrzeja Noskowskiego. Kryski winien jest wnosić do skarbu królowej z tytułu dzierżawy 1 500 złotych w dwóch ratach. Na Boże Narodzenie 120 złotych, na Zielone Święta 1 250 złotych, pod groźbą utraty dzierżawy. Ma też płacić kwartę do Rawy i respektować zapisy uczynione na tych dobrach z racji konstytucji 1581 r. służącej królowej. Ma dbać o poddanych, zaopatrywać ma rewizorów i posłańców królowej. Jeśli będzie taka potrzeba, zobowiązany jest wzmacniać most w Warszawie drewnem ze stanisławowskich lasów.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 194-196v.
SMK III, nr 197
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0389.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0390.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0391.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0392.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0393.html

1588.02.17
Król pozwala Walentemu Kamińskiemu, zasłużonemu rotmistrzowi zamku kijowskiego, osadzić miasteczko Chabieczkow na jego własnym gruncie ?chabieczkowskim?. Królowi zależy na pilnym zasiedleniu pustych krain dookoła Kijowa i pomnożenie dochodów poddanych. Chabieczków uzyskuje takie prawa i wolności, jakimi cieszą się inne miasteczka na Wołyniu. Król zezwala na dwa jarmarki, na święto ?ruskie? św. Symona) (Sziemiona) i na św. Wasyla. Targi odbywać się mają w każdy czwartek. Mieszczanom wolno się tam budować, zajmować kupiectwem i otwierać szynki picia wszelakiego wiecznymi czasy.
pol.
Actum: Kraków
MK 134, k. 196v-197
SMK III, nr 198
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0393.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0394.html

1588.02.20
Król zatwierdza Piotra Leszczyńskiego w dożywotnich prawach do sołectwa wsi Jodłówka, przynależnej do dóbr krzeczowskich. Zatwierdzenie to wynika z nadania Zygmunta Augusta, który dał dożywocie na tym wójtostwie, czyli sołectwie, zmarłemu Piotrowi Leszczyńskiemu, zasłużonemu pisarzowi kancelarii koronnej, jego żonie Annie i synom: Stanisławowi, Piotrowi i Janowi. Żyje z nich tylko Piotr Leszczyński, syn pisarza. Dożywocie rozszerzone zostaje na jego żonę, Barbarę Międzygórską. Sołectwo wróci do skarbu po spłacie sum na nim zapisanych.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 197-198
SMK III, nr 199
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0394.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0395.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0396.html

1588.02.22
Król nadaje zamek Seswieś (Sesvegen) w Inflantach żołnierzowi Andrzejowi Karchowskiemu. Zasłużył się on za Zygmunta Augusta na Węgrzech, podczas wojen z Moskwą i na Podolu. Za Stefana Batorego walczył w bitwie pod Tczewem [17 IV 1577 r.], w czasie oblężenia Gdańska, gdzie brał udział w nocnych atakach na straże, w dzień zaś był harcownikiem. Uczestniczył w wyprawach przeciwko Moskwie, odznaczył się w bitwie pod Toropcem [1580 r.], uczestniczył w bojach i wycieczkach. Stawał w obronie Krakowa przed wrogiem chcącym zawładnąć insygniami Królestwa, brał udział w bitwie pod Byczyną przeciw arcyksięciu Maksymilianowi, gdzie uderzył na pierwszy szyk jazdy wroga, chroniący arkebuzerów. Nadał impet uderzeniu klina, przepoławiając nieprzyjacielskie szeregi, został wtedy dwukrotnie postrzelony, ale mimo ran zdołał utrzymać pozycję do czasu przybycia odsieczy, która zmusiła wrogów do ucieczki*. Objąć ma zamek ze wszystkimi przyn ależnościami, tak jak otrzymał go niedawno Gabriel Holubek, który padł w bitwie pod Byczyną, a który to Holubek otrzymał Seswieś po śmierci Teodora Puciaty.
łac.
Actum: Kraków ; * Nazwisko Karchowskiego było ustawicznie przekręcane w opracowaniach i źródłach dotyczących bitwy byczyńskiej na: Karnkowski, Charlewski, Karczowski. O zasługach Andrzeja Karchowskiego pod Byczyną wspomniał sam kanclerz Zamoyski, w dwóch listach, do króla i do senatorów, w tym pierwszym K. występuje w starciu z uffami harkabuzerskimi, w tym drugim zaś wzmiankowane jest: Karczowski przez obie ręce postrzelon. Archiwum Jana Zamoyskiego, t. IV ?, nr 1250, 1251, s. 149, j-j.
MK 134, k. 198-199v.
SMK III, nr 200
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0396.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0397.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0398.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0399.html

1588.02.23
Król potwierdza nadanie Anny Jagiellonki, dane w Krakowie 13 lutego 1588. Okazany został dokument, w którym królowa wydzierżawia starostwo łomżyńskie Andrzejowi Modliszowskiemu, staroście łomżyńskiemu w dożywocie. Modliszowski służył zawsze wiernie królowej, bronił poddanych starostwa łomżyńskiego przed pewnymi osobami. Mieszkał z niemałym orszakiem przy niej prawie nieprzerwanie w czasie bezkrólewia, podczas sejmu konwokacyjnego i elekcyjnego. Prowadził ją do Krakowa i mieszkał tam na swój koszt. W związku z tym królowa nadaje w dożywocie jemu i jego żonie wieś Krupiski z folwarkiem i dochodami, a także daje mu w dzierżawę starostwo łomżyńskie. Płacić ma z niego co roku pół ćwierci (pułczwarta) tysiąca złotych [125 złotych ? wyd.], połowę tej sumy płacić ma na św. Jana Chrzciciela, drugą zaś połowę na Boże Narodzenie. Suma ta nie może być mniejsza, chyba że z powodu ognia, gradu, powodzi, moru lub żoł nierza gwałtownego ? wtedy przy uprzednim świadectwie dobrych ludzi królowa może opuścić część czynszu. Modliszowski zobowiązany jest płacić kwartę do Rawy, na iurisdictię, opatrzenie starostwa ma brać 248 złotych, także na iurisdictię starostwa ma mieć rocznie 300 korcy zboża i cztery brogi siana. Poza czynszem odsyłać ma co roku do stajni królowej owsa 300 [korców ? wyd.] miary łomżyńskiej, oraz 300 kapłonów do szafarza królowej. Królowa ma otrzymać połowę corocznego przypłodku, dzierżawca drugą połowę, skody w bydle takze polowicze. Ma to wnosić na Boże Narodzenie. Wszystkie budowy we dworze starościńskim i folwarkach odbywać się mają na koszt dzierżawcy. Młyny, groble, upusty i drugie onera, jako sługi urzędniki, czeladź i stół kapłanowi łomżyńskiemu odprawować ma wedle zwyczaju. Winien też bronić poddanych, podejmować na swój koszt komisarzy i rewizorów dzierżawy. Wieś Krupiski* nie wchodzi w skład dz ierżawy starostwa łomżyńskiego, dlatego też pierwszy czynsz został pomniejszony o 500 złotych, dzierżawa zaś zaczyna się od Bożego Narodzenia i w Boże Narodzenie ma się kończyć. Modliszowski zachowany będzie w niej do końca życia.
łac., pol.
Actum: Kraków ; * Zob. dok. 202.
MK 134, k. 199v-201v.
SMK III, nr 201
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0399.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0400.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0401.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0402.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0403.html

1588.02.22
Król zatwierdza nadanie królowej Anny Jagiellonki dla Andrzeja Modliszowskiego, starosty łomżyńskiego i kolneńskiego i jego żony Elżbiety z Dembna. Królowa nadała małżeństwu wieś Krupiski w starostwie łomżyńskim w dożywocie *.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. też dok. 201.
MK 134, k. 201v-202.
SMK III, nr 202
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0403.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0404.html

1588.02.22
Król potwierdza zeznanie Feliksa Czerskiego z Czerska, sędziego ziemskiego krakowskiego, przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on, iż Jan Tęczyński, kasztelan wojnicki i starosta lubelski i Andrzej, wojewoda krakowski, starosta hrubieszowski, synowie kasztelana krakowskiego [Andrzeja] nadali Czerskiemu swoje prawo nadawania godności, czyli prawo patronatu i prezenty kanoniczej na kościele kolegiackim św. Idziego w Krakowie, a także na prebendzie wsi Górka, przynależnej do tej kolegiaty, z tytułem i prawem dziedzicznym. Poświadczają to dwie inskrypcje ? Jana Tęczyńskiego w imieniu swoim i brata Andrzeja z ksiąg ziemskich lubelskich 4 lutego (feria secunda post festum Purificationis BVM) 1567 r. i druga, Andrzeja, z ksiąg ziemskich krakowskich 14 czerwca (in terminins terrestribus feria secunda post festum Sancti Trinitatis) 1568 r. Prawo to Czerski przenosi z kolei na Jana Chryzostoma Romanowskiego, bakałarza teologii, przeora dominikanów kl asztoru św. Trójcy w Krakowie i na cały konwent. Relacja podkanclerzego Baranowskiego*.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. R. Świętochowski, Proces Uniwersytetu Krakowskiego z dominikanami o prebendy i kościoł św. Idziego w Krakowie (1591-1595), ?Studia Historyczne?, XI, z. 2 (41), 1968, s. 214.
MK 134, k. 202v-204
SMK III, nr 203
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0405.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0406.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0407.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0408.html

1588.02.22
Król potwierdza zeznanie Andrzeja Tęczyńskiego, wojewody krakowskiego, starosty zatorskiego i hrubieszowskiego. Zeznał on przed aktami kancelarii koronnej pokwitowanie Andrzeja Rzeczyckiego, instygatora koronnego, pisarza ziemskiego łukowskiego, z sumy 1 000 złotych, zapisanych w aktach Trybunału Koronnego w Lublinie. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 294-204v.
SMK III, nr 204
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0408.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0409.html

1588.02.23
Król potwierdza zeznanie Andrzeja Tęczyńskiego (comes a Thenczyn), wojewody krakowskiego, starosty zatorskiego i hrubieszowskiego, przed aktami kancelarii. Zeznał on dług wobec Baltazara Porembskiego z Wielkiej Poremby i jego spadkobierców w wysokości 4 000 złotych. Zapisuje tę sumę w imieniu swoim i spadkobierców na wszystkich swoich dobrach. Spłata nastąpi przed aktami grodzkimi oświęcimskimi lub zatorskimi na święto Oczyszczenia NMP w roku 1590. Wadium w sprawie wynosi 4 000 złotych. Tęczyński zobowiązuje się stawić na wezwanie w urzędzie grodzkim oświęcimskim lub sądzie ziemskim zatorskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 204v-205v.
SMK III, nr 205
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0409.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0410.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0411.html

1588.02.23
Król potwierdza zeznanie Jana Bogusza, kasztelana zawichojskiego, dzierżawcy zwoleńskiego i Stanisława Gostomskiego z Leżenic, kasztelana sochaczewskiego, starosty radomskiego. Zeznali oni kontrakt zawarty w dniu 23 lutego w Krakowie dotyczący pewnych dóbr i warunków, zawarty przy świadectwie Mikołaja Firleja z Dąbrowicy, kasztelana bieckiego, referendarza dworu, starosty nowokorczyńskiego i kazimierskiego, podpisany i opieczętowany przez nich wszystkich. Wadium w sprawie wynosi 1 000 złotych. Zobowiązują się stawić na wezwanie w sprawie do sądu grodzkiego stężyckiego. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 205v-206v.
SMK III, nr 206
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0411.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0412.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0413.html

1588.02.23
Król potwierdza zeznanie Kaspra Kłodzińskiego, starosty błońskiego, przed aktami kancelarii. Zeznał on odstąpienie wszystkich swoich praw do wójtostwa wsi Chrosna w powiecie czerskim, a także do sum na tym wójtostwie zapisanych Mikołajowi Mniszchowi, staroście łukowskiemu i osieckiemu. Dobra te uzyskał w dożywocie nadaniem Stefana Batorego. Zgadza się na wwiązanie Mniszcha w te dobra. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 206-207
SMK III, nr 207
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0413.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0414.html

1588.02.24
Król nadaje Stanisławowi Garwaskiemu, dworzaninowi i sekretarzowi królewskiemu, pensję w wysokości 700 złotych z dochodów starostwa człuchowskiego. Ma odbierać wynagrodzenie na św. Stanisława w maju. Garwaski zasłużył się sprawie króla podczas sejmu elekcyjnego, towarzyszył władcy w podróży z Gdańska i do Krakowa. W archiwum królewskim (archivum Regium) pracował przy wystawianych przez Zygmunta III potwierdzeniach praw. Podaje się do wiadomości Stanisława Latalskiego z Łabiszyna (comitis a Labiszyn), starosty inowrocławskiego i człuchowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 207-207v.
SMK III, nr 208
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0414.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0415.html

1588.02.23
Król nadaje starostwo stryjskie Andrzejowi Tęczyńskiemu (comiti a Tenczyn), wojewodzie krakowskiemu, staroście zatorskiemu i hrubieszowskiemu. Tęczyński zasłużył się na sejmie elekcyjnym, czuwał nad pokojem w Małopolsce. Starostwo otrzymuje po śmierci Hieronima Filipowskiego. Od spadkobierców poprzedniego dzierżawcy wykupić ma sumy na starostwie ciążące. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 207v-208v.
SMK III, nr 209
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0415.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0416.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0417.html

1588.02.23
Król potwierdza, w związku ze zobowiązaniami z paktów konwentów, z sejmu elekcyjnego, a także z sejmu koronacyjnego, wypłatę dla osób zasłużonych dla Rzeczypospolitej w czasie bezkrólewia. W szczególności potwierdzenie dotyczy Andrzeja Tęczyńskiego. Sumę tę wyliczyli deputowani senatorowie i podskarbi koronny. Tęczyński otrzymał 29 627 złotych, 10 groszy i 6 denarów Spłata pozostałej sumy nastąpi w dwóch ratach: pierwsza na św. Jana Chrzciciela w Krakowie w wysokości 29 053 złotych, druga 29 053 złotych w Krakowie na Boże Narodzenie w roku 1588.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 208v-209v.
SMK III, nr 210
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0417.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0418.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0419.html

1588.02.23
Król nadaje pewne dobra ruchome i nieruchome w Opocznie Stanisławowi Ligęzie na Bobrku i Bolesławiu, staroście opoczyńskiemu. Dobra te przypadły skarbowi prawem kaduka po śmierci Jana Piskorskiego, pochodzącego z nieprawego łoża. Podaje się do wiadomości magistratu opoczyńskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 209v-210
SMK III, nr 211
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0419.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0420.html

1588.02.24
Król potwierdza Marcina Kurcza w posiadaniu starostwa felińskiego. Kurcz zasłużył się jako żołnierz za Zygmunta Augusta i Stefana Batorego, od tego ostatniego króla otrzymał zamki Felin i Taurus. Ostatnio jednak król Zygmunt III nadał zamek Taurus w dożywocie Jerzemu Farensbachowi. Król potwierdza Kurcza w dzierżawie felińskiej na takich zasadach, na jakich otrzymał ją od Stefana Batorego. Dla zrekompensowania straty zamku Taurus ma zatrzymywać odtąd połowę dochodów z tego starostwa. Do dokumentu przywieszono pieczęcie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 210-210v.
SMK III, nr 212
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0420.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0421.html

1588.02.24
Król zatwierdza Franciszka Petroszewskiego w dożywotnich prawach do sołectwa wsi Berhe w starostwie samborskim. Petroszewski uzyskał prawa do tych dóbr od Stefana Batorego, na dworze tego króla służył jako odźwierny.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 210v-211
SMK III, nr 213
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0421.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0422.html

1588.02.25
Król nadaje Ottonowi Denhoffowi dwór i wieś Idwen* (Iduen) z chłopami w powiecie rujeńskim, prawem dziedzicznym. Denhoff zasłużył się w czasie bezkrólewia, walczył pod rozkazami Jana Zamoyskiego pod Krakowem. Do dokumentu przywieszono pieczęcie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym ; * BHO T. II s. 226, odnotowuje nadanie Idwen dla Ottona Denhoffa pod r. 1597.
MK 134, k. 211-212
SMK III, nr 214
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0422.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0423.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0424.html

1588.02.25
Król potwierdza zeznanie Jana Mniszcha z Wielkich Kunczyc, starosty krasnostawskiego i jasielskiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Mniszech zeznał, że wypełniając zobowiązania pewnej umowy, zeznanej przed aktami grodzkimi na zamku królewskim w Warszawie i zawartej z Jerzym Mniszchem z Wielkich Kunczyc, kasztelanem radomskim, starostą sanockim i sokalskim, i zapobiegając wypłacie wadium wynikającego z tego zapisu, przenosi umowę do ksiąg kancelarii koronnej. Zeznanie złożone zostało na zamku warszawskim 23 lutego (feria secunda post Dominicam Reminiscere) 1587 r. Przed aktami stanął Jan Mniszech, starosta krasnostawski i jasielski, i zeznał odstąpienie swoich wszystkich praw w pewnych zapisach i procesach prawnych Jerzemu Mniszchowi, kasztelanowi radomskiemu. Zapis dotyczy w szczególności sumy 4 000 złotych zapisanych przez Jana i Wojciecha Kamienieckich na ich dobrach dziedzicznych, wsi Łęki (Leki) w ziemi sandomierskiej, powie cie pilzneńskim, Jakubowi Snopkowskiemu, wojskiemu chełmskiemu, który z kolei zapisał ją Janowi Mniszchowi. Na sumę tę składa się 3 000 złotych pierwotnego zastawu (obligatoria) i 1 000 złotych zapisane później w grodzie lwowskim. Sprawę Kamienieckich ze Snopkowskim potwierdzają zapisy grodu krasnostawskiego i nowokorczyńskiego. Drugi zapis, potwierdzony inskrypcjami grodu nowokorczyńskiego, ziemskimi lubelskimi i Trybunału Koronnego w Lublinie, dotyczy odstąpienia zapisów na wsiach Wojkówka (Woykowska) i Rzepnik, wynikających ze sprawy z Adamem Latoszyńskim prowadzonej przez tegoż Jakuba Snopkowskiego. Jan Mniszech zgadza się na wwiązanie Jerzego Mniszcha w te dobra, zobowiązuje się przenieść zeznanie do ksiąg ziemskich pilzneńskich lub innych akt wieczystych, stawi się też na wezwanie w sprawie przed sądem grodzkim nowokorczyńskim. Wadia w sprawie wynoszą dwa razy po 10 000 złotych. Ekstrakt zeznania wydał Bartłomiej Zaliwski, staros ta warszawski z ksiąg grodu warszawskiego. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 212-214v.
SMK III, nr 215
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0424.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0425.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0426.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0427.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0428.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0429.html

1588.02.25
Król wydaje mandat Janowi Dulskiemu, kasztelanowi chełmińskiemu, podskarbiemu koronnemu, staroście brańskiemu, suraskiemu, rogoźnieńskiemu by wypłacał należne sumy Andrzejowi Tęczyńskiemu, wojewodzie krakowskiemu, staroście zatorskiemu i hrubieszowskiemu. Pierwsza rata ma być wypłacona na św. Jana Chrzciciela w Krakowie w wysokości 29 053 złotych, druga 29 053 złotych w Krakowie na Boże Narodzenie, obie w 1588 r.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 214v-215
SMK III, nr 216
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0429.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0430.html

1588.02.26
Król nadaje urząd podsędka ziemi krakowskiej Józefowi Kowalowskiemu*. Urząd wakuje po śmierci Stanisława Młoszowskiego. Szlachta ziemi krakowskiej zebrała się na zjeździe naznaczonym przez Andrzeja Tęczyńskiego, wojewodę krakowskiego, starostę zatorskiego i hrubieszowskiego, i wybrała czterech kandydatów, z których król wskazał na Józefa Kowalowskiego. Podaje się do wiadomości dygnitarzy, urzędników i szlachty ziemi krakowskiej.
łac.
Actum: Kraków ; * Kowalowski był przedtem podstarościm grodzkim bieckim i krakowskim, Urzędnicy województwa krakowskiego XVI ? XVIII wieku. Spisy?, nr 258.
MK 134, k. 215-215v.
SMK III, nr 217
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0430.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0431.html

1588.02.26
Król zatwierdza nadanie burmistrzów i rajców kazimierskich dla kościoła św. Wawrzyńca. Dokument wydany został w ratuszu miasta Kazimierza 21 sierpnia (feria quarta ante festum s. Bartholomei Apostoli) 1585 r., w kancelarii koronnej przedstawiono go do zatwierdzenia w odpisie z ksiąg radzieckich kazimierskich. Burmistrzowie i rajcy Kazimierza przychylają się do próśb Pawła Likoniusza, kanonika regularnego kościoła Bożego Ciała i plebana kościoła św. Wawrzyńca Męczennika, a także Stanisława Manieckiego, prepozyta kościoła Bożego Ciała. Prośby dotyczyły nadania rzeczonemu kościołowi św. Wawrzyńca, położonemu przy placu zwanym Psi, kawałka ziemi miejskiej czy raczej ulicy, którą z placu Psiego idzie się do kościoła, obok muru i furty, przez którą wchodzi się na cmentarz przy kościelne. Teren ten rozciąga się od ściany czy też kolumny domu urodzonego Strzały na 6 i 1/2 łokcia, a na szerokość od tejże ściany czy fig ury domu Strzały do ściany domu plebanii św. Wawrzyńca, tak jak się ta ulica rozciąga w swojej dawnej szerokości. Ten kawałek ziemi nie przynosi miastu żadnej korzyści, co więcej nabożeństwa są zakłócane przez krzyki Żydów mieszkających w pobliżu. Dawniej droga ta, uznana za zbyt ciasną, służyła jako cmentarz dla chowania ciał zmarłych na zarazę, a także chowano tam rodziny mieszczan i ubogich tego miasta. Przyłączenie tej drogi do cmentarza pozwoli na grzebanie tam ciał zmarłych na zarazę, która nawiedza w tym czasie wiele miejsc.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 215v-216v.
SMK III, nr 218
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0431.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0432.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0433.html

1588.02.26
Król potwierdza dożywotnie nadanie wsi Jezierzany w okolicy (tractus) kamienieckiej dla Stanisława Wolskiego, pisarza ziemskiego kamienieckiego i rotmistrza królewskiego. Wolski otrzymał to nadanie od Stefana Batorego, za zasługi w pilnowaniu granic przed Tatarami. Wieś ta nie miała wówczas dzierżawcy po śmierci Gabriela Rembowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 216v-217v.
SMK III, nr 219
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0433.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0434.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0435.html

1588.02.26
Król potwierdza oblatę wniesioną do ksiąg kancelarii koronnej w imieniu stanu duchownego przez Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, kruszwickiego, łęczyckiego i referendarza koronnego, w imieniu senatorów i szlachty przez Stanisława Garwaskiego, sekretarza i dworzanina królewskiego. Zawiera ona protestację złożoną w kościele thumowim na zamku krakowskim przed wielkim ołtarzem przy koronacji króla Zygmunta Trzeciego, w niedzielę w dzień św. Jana Ewangelisty 1587 r. [27 grudnia], a dotycząca niezgody na konfederację [warszawską ? wyd.]. Składający protest zobowiązują się stać przy religii katolickiej, protestują przeciw zaprzysiężeniu przez króla konfederacji*. Lista świadków. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. dok. 63. M. Korolko, Klejnot swobodnego sumienia?, s. 94.
MK 134, k. 217v-219v.
SMK III, nr 220
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0435.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0436.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0437.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0438.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0439.html

1588.02.28
Król pozwala Hugonowi z Dameraw, staroście radzyńskiemu, na odstąpienie dożywotnich praw do starostwa radzyńskiego przed dowolnymi księgami wieczystymi Królestwa synowi, Janowi z Dameraw. Sumy zapisane kiedyś na tym starostwie pomniejszone zostają o 1.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 219v-220v.
SMK III, nr 221
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0439.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0440.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0441.html

1588.02.28
Król nadaje Melchiorowi Helfrichowi wsie Arrikul i Kersekul położone na krańcach ziemi felińskiej. Helfrich brał udział we wszystkich wyprawach moskiewskich, bronił Krakowa w czasie bezkrólewia, walczył pod Byczyną. Wymienione wsie otrzymał od Stefana Batorego, teraz dostaje jeszcze dwa haki w sąsiedztwie, zwane Kanakul. Wszystkie dobra otrzymuje prawem lennym.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 220v-221
SMK III, nr 222
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0441.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0442.html

1588.02.28
Król zatwierdza braci Marcina i Stefana Bełcików (Belcziki) w dożywotnim posiadaniu łanu ziemi, młyna i karczmy, przynależnych do sołectwa, czyli wójtostwa wsi Królowa w powiecie sądeckim. Prawa do sołectwa uzyskali oni od Stefana Batorego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 221-221v.
SMK III, nr 223
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0442.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0443.html

1588.02.28
Król nadaje Piotrowi Leszczyńskiemu z Płonnej, chorążemu ziemi płockiej, pensję roczną. Leszczyński zasłużył się w czasie bezkrólewia. Na wynagrodzenie składa się 50 beczek soli drobnej (rumulati) z żup krakowskich, dowożonych do komór płockich i zakroczymskich. Odbiór nastąpić ma natychmiast po dotarciu spławianej soli do komór. Wybór komory płockiej lub zakroczymskiej zależy od Leszczyńskiego. Podaje się do wiadomości Jana Dulskiego, kasztelana chełmińskiego i podskarbiego koronnego, i Hiacynta Młodziejowskiego, podskarbiego nadwornego, starosty krzeczowskiego oraz Sebastiana Lubomirskiego, starosty dobczyckiego i zarządcy żup krakowskich.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 222-222v.
SMK III, nr 224
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0444.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0445.html

1588.01.26
Król potwierdza przywilej kanclerza Jana Zamoyskiego dla Szarogrodu (Szarogrodek) i nadaje temu miastu prawo magdeburskie*.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie ; * Druk i literatura przedmiotu: Archiwum Jana Zamoyskiego, t. IV?, s. 422-424.
MK 134, k. 222v-224
SMK III, nr 225
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0445.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0446.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0447.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0448.html

1588.01.30
Król, w uznaniu zasług, nadaje kanclerzowi Janowi Zamoyskiemu Zamch i Krzeszów prawem dziedzicznym*. Lista świadków.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie ; * Druk i literatura przedmiotu: Archiwum Jana Zamoyskiego, t. IV?, s. 428- 434.
MK 134, k. 224-229
SMK III, nr 226
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0448.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0449.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0450.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0451.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0452.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0453.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0454.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0455.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0456.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0457.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0458.html

1588.01*
Król nadaje Danielowi Hermanowi, Prusakowi (Pruso) trzy haki ziemi w dożywocie. Herman zasłużył się za panowania Stefana Batorego w Inflantach, a także w czasie przyjazdu króla i sejmu koronacyjnego, od sześciu lat pozostaje bez wynagrodzenia. Wraz z żoną Urszulą Kreger otrzymuje trzy haki ziemi zwane Katen w powiecie laudońskim, z chłopami i zagrodnikami.
łac.
Actum: Kraków ; * W dokumencie zostawiono puste miejsce na datę
MK 134, k. 229-229v.
SMK III, nr 227
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0458.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0459.html

1588.03.01
Król* pozwala Mikołajowi Zebrzydowskiemu, staroście generalnemu krakowskiemu, na uzyskanie dożywotnich praw do starostwa lanckorońskiego drogą cesji praw dotychczasowych posiadaczy. Franciszek Wesselini i jego żona Anna Sarcandi (in. Zarcandi), a także Władysław i Gabriel Bekieszowie, synowie Kaspra, mogą ustąpić na korzyść Zebrzydowskiego ze swoich praw do starostwa i sum na nim zapisanych* *. Cesja ta może mieć miejsce przed jakimikolwiek księgami wieczystymi Królestwa. Zebrzydowski walczył za Stefana Batorego, zasłużył się też dla zamku krakowskiego i dla Krakowa. Suma zapisana na starostwie zostaje pomniejszona o 1.
łac.
Actum: Kraków ; * Tytulatura królewska brzmi: Sigismundus Tertius Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniaeque etc nec non eadem gratia designatus Rex Sueciae, Magni Ducatus Finlandiae haeres. Por. dok. 1, 5. ** Zob. dok. 87.
MK 134, k. 229v-230
SMK III, nr 228
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0459.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0460.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0461.html

1588.03.01
Król pozwala Mikołajowi Zebrzydowskiemu, staroście generalnemu krakowskiemu na wejście w dożywotnie prawa do wójtostwa lanckorońskiego i przynależnego do starostwa lanckorońskiego wójtostwa makowskiego drogą cesji praw dotychczasowych posiadaczy. Franciszek Wesselini i jego żona Anna Sarcandi (in. Zarcandi) mogą ustąpić ze swoich praw do wójtostwa makowskiego, a Władysław i Gabriel Bekieszowie, synowie Kaspra mogą ustąpić na korzyść Zebrzydowskiego ze swoich praw do wójtostwa lanckorońskiego i sum na nim zapisanych. Cesja ta może mieć miejsce przed jakimikolwiek księgami wieczystymi Królestwa.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 230-231v.
SMK III, nr 229
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0461.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0462.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0463.html

1588.03.01
Król potwierdza zeznanie Jana Tarnowskiego, prepozyta krakowskiego, włocławskiego, łęczyckiego, kruszwickiego i referendarza koronnego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Wystapił on jako wykonawca testamentu zmarłego Pawła Gawłowskiego, prepozyta wolborskiego, kanonika gnieźnieńskiego, łęczyckiego. Tarnowski zeznał ustanowienie pełnomocnika w osobie Jana Gawłowskiego dla sprawy pewnej sumy zapisanej na ziemi wójtostwa wsi Moleniny (Moleninen) dla kanonii kościoła św. Jerzego w Gnieźnie, a także w sprawie poboru dziesięciny wsi Bolków dla kanonii łęczyckiej, wsi pozostającej w dzierżawie Stanisława Lubnickiego, kasztelana wieluńskiego. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 231v-232
SMK III, nr 230
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0463.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0464.html

1588.03.02
Król przyjmuje zeznanie złożone przez Dominika Alamaniego, pana na Piotrkowicach, żupnika olkuskiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Alamani zeznał dług 3 500 złotych wobec Piotra Żaboklickiego z Żaboklik, syna Jana. Sumę tę Alamani zapisuje Żaboklickiemu na dobrach wsi Piortrkowice, wsi położonej w ziemi krakowskiej, powiecie proszowskim. Może Żaboklicki wieś tę trzymać przez dwa lata, aż do Środy Popielcowej r. 1590, a do następnych Śród Popielcowych, dopóki suma nie zostanie spłacona w grodzie krakowskim. Wadium w sprawie wynosi 3 500 złotych. Alamani zobowiązuje się stawić w grodzie krakowskim na wezwanie w sprawie. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 232-234
SMK III, nr 231
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0464.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0465.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0466.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0467.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0468.html

1588.03.02
Król przyjmuje zeznanie złożone przez Dominika Alamaniego, pana na Piotrkowicach, żupnika olkuskiego, i przez jego żonę Elżbietę Fanelównę, a także przez Piotra Żaboklickiego z Żaboklik, syna Jana, złożone przed aktami kancelarii koronnej*. Alamani zeznał w imieniu swoim i żony zapis na dobrach związany z pewną umową zawartą z Żaboklickim w Krakowie 12 grudnia 1587 r. Umowę tę potwierdzają we wszystkich punktach. Wadium w sprawie wynosi 1 000 złotych. Strony zobowiązują się stawić na wezwanie w sprawie w grodzie krakowskim bez zwłoki. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. dok. 243.
MK 134, k. 234-235
SMK III, nr 232
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0468.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0469.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0470.html

1588.03.03
Król wyraża zgodę na przeniesienie na Floriana Uszyńskiego dożywotnich praw do kuźnicy zwanej Rudny Młyn i do młyna zbożowego. Uszyński prawa do tych dóbr uzyska dzięki cesji ze strony Macieja Krzepiszowskiego (Krzepissowski) z Sochaczewa. Kuźnica i młyn położone były w starostwie sochaczewskim między dobrami Drogoń i Wiskitki. Krzepiszowski może cesję wpisać do jakichkolwiek ksiąg wieczystych Królestwa.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 235-236
SMK III, nr 233
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0470.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0471.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0472.html

1588.03.04
Król przyjmuje zeznanie Franciszka Wesseliniego złożone przed aktami kancelarii koronnej. Wesselini zeznał ustanowienie swoich pełnomocników (nobiles ac egregios), Henryka Hannekana i Grzegorza Wenta w sprawie depozytu pieniężnego u Jakuba Kiersthena (in. Kierstin), mieszczanina gdańskiego, serwitora Wesseliniego, oraz w innych sprawach. Podaje się do wiadomości magistratu Gdańska. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 236-236v.
SMK III, nr 234
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0472.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0473.html

1588.03.04
Król potwierdza zeznanie Jana Konarskiego z Kobylina, kasztelana kaliskiego i Katarzyny Grudzińskiej, żony tegoż Jana, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Małżonkowie zeznali sobie nawzajem dożywotni zapis na posiadanych dobrach. W wypadku śmierci jednego, drugie dziedziczy po nim dobra, które po jego śmierci przechodzą na spadkobierców stron. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 236v-237
SMK III, nr 235
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0473.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0474.html

1588.03.04
Król nadaje urząd krajczego koronnego Piotrowi Opalińskiemu z Bnina, staroście rohatyńskiemu i nakielskiemu, synowi zasłużonego Andrzeja Opalińskiego, marszałka koronnego*. Urząd krajczego wakował po śmierci Hieronima Filipowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Urzędnicy centralni i nadworni Polski XVI ? XVIII wieku. Spisy?, nr 291.
MK 134, k. 237-238
SMK III, nr 236
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0474.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0475.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0476.html

1588.03.05
Król pozwala Stanisławowi Kleszczowi na odstąpienie Piotrowi Chorwatowi (Croatus) praw do huty szkła przed jakimikolwiek księgami wieczystymi Królestwa. Huta położona była koło wsi Bardo w starostwie szydłowskim. Piotr zobowiązany jest płacić odpowiedni czynsz staroście.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 238-238v.
SMK III, nr 237
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0476.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0477.html

1588.03.05
Król zezwala Stanisławowi Szafrańcowi z Pieskowej Skały na wydzierżawienie Wolbromia z wójtostwem i przynależnościami. Dzierżawa winna być wpisana do ksiąg wieczystych Królestwa. Poddani wolbromscy nie mogą być obciążani niesprawiedliwymi powinnościami.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 238v.
SMK III, nr 238
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0477.html

1588.03.06
Król przyjmuje zeznanie uczciwego Mikołaja Słowika z Mszany Dolnej, woźnego generalnego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Słowik zeznał, że w poniedziałek przed św. Maciejem Apostołem (19 lutego) 1588 r. wraz z przydanymi świadkami, szlachcicami Stanisławem Golańskim i Adamem Herbortowskim, wwiązał Mikołaja Pieniążka z Krużlewa i jego żonę Zofię Herburtowną z Fulsztyna w posiadanie Mszany Dolnej, Olszówki, Kasinki i wójtostw tych wsi, a także do nowo założonych wsi Słomka, Glizne (Glyszne) i Raba, na mocy przywileju królewskiego udzielonego obojgu małżonkom. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 239
SMK III, nr 239
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0478.html

1588.03.07
Król nadaje Mikołajowi Firlejowi z Dąbrowicy, kasztelanowi bieckiemu, referendarzowi, staroście nowokorczyńskiemu i kazimierskiemu, dobra przypadłe skarbowi prawem kaduka po Gabrielu Piętaku (Piethaku), ochrzczonym Żydzie, mieszczaninie kazimierskim. Podaje się do wiadomości władz miast, w których Piethak miał swoje dobra.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 239-239v.
SMK III, nr 240
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0478.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0479.html

1588.03.07
Król wyraża zgodę na odstąpienie przez Mateusza Podoskiego dożywocia na wójtostwie miasta Ostrowia [Ostrów Mazowiecka], przynależnego oprawie posagu Anny Jagiellonki, za zgodą tejże królowej. Podoski odstępuje swoje prawa Zygmuntowi Górskiemu, którego król zatwierdza w posiadaniu tego wójtostwa.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 239v-240
SMK III, nr 241
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0479.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0480.html

1588.03.07
Król potwierdza nadanie Anny Jagiellonki dla Zygmunta Górskiego, jej dworzanina. Uzyskał on w dożywocie starostwo ostrowskie, przynależne oprawie posagu królowej.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 240-240v.
SMK III, nr 242
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0480.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0481.html

1588.03.07
Król potwierdza zeznanie Piotra Żaboklickiego, syna Jana, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Żaboklicki zeznał dzierżawę dóbr Piotrkowice (in. Piotrkowczyk) w ziemi krakowskiej, powiecie proszowskim, które trzyma tytułem zastawu od Dominika Alamaniego, żupnika olkuskiego. Suma zastawu wynosi 3 500 złotych. Dobra te wydzierżawia temuż Dominikowi Alamaniemu do niedzieli Reminiscere [18 marca] r. 1590 za pewną sumę. Kwituje jednocześnie Alamaniego z wpłaty tej sumy. Zezwala na intromisję w dobra. Wadium w sprawie wynosi 3 000 złotych. Zobowiązuje się stawić na wezwanie w sprawie przed urzędem grodzkim krakowskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 240-242v.
SMK III, nr 243
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0481.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0482.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0483.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0484.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0485.html

1588.03.08
Król potwierdza zeznanie Stanisława Krasickiego, oboźnego koronnego, starosty lubomelskiego, bolemowskiego, dolińskiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Krasicki zeznał, że wypełniając umowę zawartą z Janem Orlikiem, podczaszym ziemi sandomierskiej, i odbijając wadium, przenosi umowę, jednak zamiast do ksiąg ziemskich lwowskich, do ksiąg kancelarii koronnej. Umowa zawarta została w Dolnym Zamku we Lwowie, [6 lutego] (feria quinta ante f. Scholasticae) r. 1586. Krasicki i Orlik zeznali wówczas wzajemny zapis na dobrach i potwierdzenie umowy zawartej we Lwowie we czwartek po święcie Oczyszczenia NMP. Wadium w sprawie wynosi 4 000 złotych. Zobowiązali się też do przeniesienia zapisu z ksiąg grodzkich do ziemskich lwowskich. Zapis przyjął we Lwowie Stanisław Dąbrowski, podstarości lwowski i sędzia. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 242v-245v.
SMK III, nr 244
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0485.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0486.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0487.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0488.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0489.html

1588.03.08
Król potwierdza zeznanie Stanisława Krasickiego, oboźnego koronnego, starosty lubomelskiego, bolemowskiego, dolińskiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Krasicki zeznał, że wypełniając umowę zawartą z Janem Orlikiem, podczaszym ziemi sandomierskiej i Beatą z Buczacza, jego żoną, i odbijając wadium, przenosi zeznanie do akt kancelarii koronnej. Zeznanie to złożone zostało w Dolnym Zamku we Lwowie, 13 marca (feria quinta post Dominicam Oculi) r. 1586. Krasicki zeznał wówczas dożywocie dla Jana Orlika z Łazisk i jego żony Beaty z Buczacza na wsiach swoich synów z pierwszego małżeństwa z Katarzyną Żórawińską, Marcina i Jerzego Krasickich. Były to wsie Zalunow i Nowa Wieś z folwarkiem, dworem i wszystkimi przynależnościami, położone w powiecie halickim. Zgadza się na wwiązanie małżonków w te dobra. Po ich śmierci mają one wrócić do Marcina i Jerzego. Wadium w sprawie wynosi 4 000 złotych. Zobowiązał się też d o przeniesienia zapisu z ksiąg grodzkich lwowskich do innych ksiąg autentycznych Królestwa w ciągu roku. Zapis przyjął we Lwowie Stanisław Dąbrowski, podstarości lwowski i sędzia. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 245v-249
SMK III, nr 245
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0489.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0490.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0491.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0492.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0493.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0494.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0495.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0496.html

1588.03.08
Król potwierdza zeznanie Stanisława Krasickiego, oboźnego koronnego, starosty lubomelskiego, bolemowskiego, dolińskiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Krasicki zeznał, że wypełniając umowę zawartą z Janem Orlikiem, podczaszym ziemi sandomierskiej i Beatą z Buczacza, jego żoną, i odbijając wadium, przenosi zeznanie z ksiąg grodzkich lwowskich do ksiąg kancelarii koronnej, a nie do ziemskich lwowskich. Zeznanie to złożone zostało w Dolnym Zamku we Lwowie, w 13 marca (feria quinta post Dominicam Oculi) r. 1586. W grodzie stawili się Stanisław Krasicki, a także Jan Orlik i jego żona Beata z Buczacza zeznająca za zgodą swojego męża. Zeznali oni, że w związku z pewną umową zawartą we Lwowie 12 marca (feria quarta post Dominicam Oculi) 1586 r. zapisują sobie wzajemnie tę umowę na swoich dobrach. Wadium w sprawie wynosi 4 000 złotych. Zeznanie miało zostać przeniesione z ksiąg grodzkich do ziemskich lwowskich. Zapis przyj ął we Lwowie Stanisław Dąbrowski, podstarości lwowski i sędzia. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 249-250v.
SMK III, nr 246
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0496.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0497.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0498.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0499.html

1588.03.08
Król zezwala Andrzejowi Potockiemu na odstąpienie dożywotnich praw do wójtostwa miasta Trembowla Stanisławowi Drzewoszowskiemu przed jakimikolwiek księgami wieczystymi Królestwa. Dożywocie na wójtostwie otrzyma zarówno Drzewoszowski, jak i jego żona Anna Niedźwiedzka.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 250v-251
SMK III, nr 247
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0499.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0500.html

1588.03.08
Król nadaje Piotrowi Cieklińskiemu, sekretarzowi królewskiemu, w dożywocie stacje na Żydach. Ciekliński zasłużył się przez lata tak w kancelarii jak i w prowadzeniu innych spraw Królestwa, brał udział w misji do Szwecji, wspierał sprawę króla w początkach panowania. Polecał go Jan Zamoyski. Ma otrzymywać dochód z tych stacji, który otrzymywał zmarły Stanisław Pachołowiecki. Były to stacje Żydów województwa ruskiego i bełskiego z miast: Zińków (Zinkowien), Trembowla, Latyczów, Skała, Przemyśl, Żydaczów, Busk, Szarawka (Saravien), Halicz, Lubomla, Tyszowce, Horodło, Ratno, Bełz, Chełm, Wojsław, Hrubieszów, Jaworów, Lubaczów, Sambor i z innych, tak jak były pobierane przez Mikołaja Łączyńskiego, pisarza skarbu.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 251-252
SMK III, nr 248
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0500.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0501.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0502.html

1588.03.08
Król potwierdza zeznanie Beaty z Tarnowa, wdowy po Baltazarze Lutomierskim, staroście sieradzkim i leżajskim, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznała ona pokwitowanie Andrzeja z Bnina Opalińskiego, marszałka koronnego, starosty generalnego wielkopolskiego, starosty śremskiego i leżajskiego z sumy 8 000 złotych, zapisanych w księgach kancelarii mniejszej koronnej 5 lutego [1588 ? wyd.], do spłaty w dniu 8 marca 1588 r. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 252-252v.
SMK III, nr 249
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0502.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0503.html

1588.03.08
Król potwierdza zeznanie Stanisława księcia na Tarnowie, kasztelana sandomierskiego, starosty stobnickiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on dług 8 000 złotych u Beaty z Tarnowa, wdowy po Baltazarze Lutomirskim, staroście sieradzkim, leżajskim. Zapisuje tę sumę w imieniu swoim i spadkobierców na wsi Wielawieś w powiecie sandomierskim. Zobowiązuje się spłacić ten dług wymienionej Beacie i jej spadkobiercom w dzień i święto Narodzin Jana Chrzciciela br. przed aktami grodzkimi sieradzkimi. Zgadza się na wwiązanie Beaty w te dobra. Wadium wynosi 8 000 złotych. Zobowiązuje się też, że Lutomirska będzie mogła spokojnie użytkować dobra, pod kolejnym wadium w wysokości 8 000 złotych. Tarnowski stawi się na pierwsze wezwanie w sprawie przed sądem grodzkim sieradzkim. Nie będzie szukał też wymówek prawnych. Przed aktami kancelarii koronnej złożył też zeznanie Zofia z Ocieszyna, żona Tarnowskiego, która w obecno ści męża oraz świadków* Joachima Ocieskiego, starosty olsztyńskiego, swojego brata, wyraziła zgodę na ten zapis. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Zostawione miejsce na dopisanie nazwiska drugiego świadka z rodu ojczystego.
MK 134, k. 253-254v.
SMK III, nr 250
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0504.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0505.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0506.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0507.html

1588.03.09
Król nadaje w dożywocie Andrzejowi Rzeczyckiemu, instygatorowi koronnemu i pisarzowi ziemskiemu łukowskiemu wieś Olszanik w starostwie samborskim, z folwarkiem, wójtostwem i wszystkimi przynależnościami. Rzeczycki zasłużył się w trudnych chwilach za panowania Stefana Batorego i w początkach rządów Zygmunta III. Król zobowiązuje się, że mimo próśb, nie wyznaczy żadnych pensji na tych dobrach.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 255-255v.
SMK III, nr 251
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0508.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0509.html

1588.03.10
Król przyjmuje do ksiąg (oblata) kancelarii koronnej dokument na prośbę Prokopa Pieniążka, starosty wendeńskiego i rumborskiego. Akt ten wystawiony został na zjeździe w Wenden, 25 marca, wedle nowego kalendarza, r. 1587 i podpisany oraz opieczętowany przez Jana Leśniowolskiego von Hobor, kasztelana zakroczymskiego, starostę parnawskiego i Jorgena (Jerzego) Farensbacha, pana na Karkus, prezydenta wendeńskiego, namiestnika szlachty inflanckiej. Oznajmili oni, że na zjeździe szlachty Inflant stanęła Justyna, wdowa po Jodoku Fürstenbergu (Furstemberg). Zeznała ona, że wbrew woli króla Stefana Batorego i komisarzy królewskich nie została dopuszczona przez Pieniążka do objęcia we władanie dworku Naukschen* (Nauxan) z szesnastoma chłopami. Prosi o przywrócenie jej własności. Komisarze po wezwaniu Pieniążka i wysłuchaniu argumentów stron postanowili, iż wdowa ma być przywrócona w posiadaniu dworu i szesnastu chłopów aż do czasu koron acji króla. W sprawie ma się wypowiedzieć na sejmie koronacyjnym sam monarcha. Jeśli Justyna nie uzyska korzystnego wyroku, ma oddać bez sprzeciwu dobra Prokopowi Pieniążkowi. Co do pszenicy wysianej z rozkazu Pieniążka, to, jeśli koronacja odbędzie się jesienią, wdowa może rozkazać zżąć zboże z pól i przechowywać wedle zwyczaju w brogach. Nie wolno jej go młócić i sprzedawać do rozstrzygnięcia kwestii posiadania. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * W połowie XVI w. wieś Naukschen pozostawała we władaniu Josta Fürstenberga po zniszczeniu jego sąsiednich dóbr Metzküll (Schwarzenbrunn) przez wojska moskiewskie. Po r. 1558 tamtejszy dwór został przeniesiony do Naukschen, BHO, t. II, s. 410.
MK 134, k. 255v-256v.
SMK III, nr 252
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0509.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0510.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0511.html

1588.03.10
Król potwierdza Mikołajowi Firlejowi z Dąbrowicy (Dambrowica), kasztelanowi bieckiemu, referendarzowi, staroście kazimierskiemu, nadanie Stefana Batorego, w którym król oddał mu w dożywocie starostwo nowokorczyńskie*. Batory zastrzegł w nim także dla siebie i dla skarbu daniny zbożowe płacone za korzystanie z młynów miejskich i daniny w zbożu, mianowicie w owsie i pszenicy. Firlej zasłużył się w czasie bezkrólewia i podczas wojny z arcyksięciem Maksymilianem, bronił miasta i zamku Nowego Miasta Korczyna. Zdołał też pomóc elektowi Zygmuntowi III w drodze do Krakowa. Król nadaje mu starostwo także z tymi dochodami, które Stefan Batory zastrzegł dla siebie. Firlej ma natomiast co roku dostarczać 1 200 korcy na stajnie królewskie i płacić kwartę.
łac.
Actum: Kraków ; * Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI ? XVIII wieku. Spisy?, nr 181.
MK 134, k. 256v-258
SMK III, nr 253
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0511.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0512.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0513.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0514.html

1588.03.10
Król nadaje Andrzejowi Bełżeckiemu, rotmistrzowi, prawo założenia miasta Bełzowo. Wstawiali się za nim pewni doradcy króla. Powstać ma miasto na gruntach wsi Bełzecz, w powiecie lwowskim. Rządzić się ma prawem magdeburskim, prawo polskie i ruskie nie mają być tam dopuszczone. Mieszczanie zostają uwolnieni spod obcej jurysdykcji, odpowiadać mają przed wójtem. Naznaczone zostają dwa jarmarki, na Zielone Święta i na św. Andrzeja Apostoła. Targi odbywać się mają w czwartki.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 258-259
SMK III, nr 254
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0514.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0515.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0516.html

1588.03.10
Król rozszerza dożywotnie prawa Samuela Konarskiego, chorążego pomorskiego, do wsi Luskow w województwie pomorskim, powiecie świeckim, na żonę jego, Helenę z Mirachowa (Mirakow). Konarski zasłużył się za panowania poprzednich władców. Suma zapisana na tej wsi zostaje pomniejszona o 1.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 259-259v.
SMK III, nr 255
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0516.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0517.html

1588.03.10
Król pozwala Krzysztofowi Krośnickiemu (Kroszniczki) na wykup huty szkła, położonej w lasach rokszewskich (Roxszewski) zwanych Brzózki, w starostwie olsztyńskim, od spadkobierców zmarłego sławetnego Łukasza.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 259v-260
SMK III, nr 256
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0517.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0518.html

1588.03.11
Król, na prośbę zasłużonego Hieronima [Mieleckiego] z Mielca, kasztelana czechowskiego i starosty brzesko-kujawskiego, ustanawia jarmarki i targi w Żochowie. Miasto, położone w ziemi sandomierskiej, powiecie pilzneńskim jest dziedziczną własnością Mieleckiego. Jarmarki odbywać się tam mają w święto Michała Archanioła, i św. Stanisława w maju, targi zaś w poniedziałek, czyli dzień księżyca (dies lunae).
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 260-260v.
SMK III, nr 257
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0518.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0519.html

1588.03.11
Król zezwala Wojciechowi Słupskiemu na wykup młyna na gruncie zwanym Ostabkowska, w starostwie buskim, z rąk spadkobierców ostatniego posiadacza tegoż, Golkowskiego*.
łac.
Actum: Kraków ; * W dokumencie zostawiono puste miejsce na imię.
MK 134, k. 260-261
SMK III, nr 258
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0520.html

1588.03.12
Król zatwierdza w dożywotnim posiadaniu Piotra Golkowskiego (in. Golgowski). Potwierdzenie dotyczy czterech haków ziemi zwanej Gayliszowe, nad rzeką Waywa w starostwie wendeńskim. Prawa do niej uzyskał od Prokopa Pieniążka, starosty wendeńskiego, rumborskiego, nitawskiego, rewizora Inflant w czasach Stefana Batorego. Golkowski odznaczył się jako żołnierz. Zobowiązany jest do powinności szlachty inflanckiej.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 261v-262
SMK III, nr 259
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0523.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0524.html

1588.03.12
Król zatwierdza Macieja Żalińskiego, kasztelana gdańskiego, starostę mścibowskiego, przedborskiego* w posiadaniu starostwa tucholskiego. Prawa te uzyskał Żaliński już za panowania Zygmunta Augusta. Warunkiem jest coroczne wpłacanie sum ustalonych w przywileju Zygmunta Augusta do skarbu królewskiego. Dożywocie przysługuje też jego żonie Elżbiecie ze Stembergku.
łac.
Actum: Kraków ; * Zapewne pomyłka kancelarii, Żaliński był starostą jasinieckim, tolkmickim, tucholskim.Urzędnicy Prus Królewskich XV ? XVIII wieku. Spisy ?, s. 240.
MK 134, k. 262-263
SMK III, nr 260
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0524.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0525.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0526.html

1588.03.12
Król zatwierdza Macieja Żalińskiego, kasztelana gdańskiego, starostę mścibowskiego, przedborskiego, tucholskiego w posiadaniu zamku [starostwa] Jasieniec w województwie pomorskim. Płacić ma z tego zamku sumę ustanowioną przez Zygmunta Augusta. Dożywocie rozszerzone zostaje na żonę Macieja, Jadwigę ze Stembergku.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 263-263v.
SMK III, nr 261
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0526.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0527.html

1588.03.12
Król potwierdza zeznanie Jana Niemsty (Niemszta), syna Jerzego, starosty warszawskiego, a także Andrzeja Rajskiego z Ilikowic, pana na Gozdzie (Gozdna). Zeznali oni przeniesienie umowy zawartej w grodzie nowokorczyńskim we środę w wigilię Bożego Ciała 1587 r. Dotyczyła ona dzierżawy dóbr Słaboszowice, Jana Niemsty. Zobowiązali się wówczas do wypełnienia umowy, wadium wynosiło w tym punkcie 1 000 złotych. Mieli też w ciągu roku przenieść umowę do ksiąg wieczystych Królestwa, pod wadium 1 000 złotych. Zobowiązali się stanąć na pierwsze wezwanie w sprawie. W nowokorczyńskim grodzie zeznanie przyjął Jan Charczowski, podstarości i sędzia grodzki i [Tomasz?]* Kowalkowski, pisarz grodzki. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * W zapisie Ettom, być może należy tłumaczyć et Tom(as).
MK 134, k. 264-266
SMK III, nr 262
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0528.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0529.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0530.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0531.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0532.html

1588.03.12
Król potwierdza zeznanie opata Stanisława Reszki i dwóch braci jego konwentu, Jakuba Jasieńskiego (Jaszienski), przeora i Jana Zardzickiego, złożone w imieniu swoim i całego klasztoru jędrzejowskiego. Zeznali oni wydzierżawienie dóbr klasztoru Andrzejowi Rajskiemu i jego spadkobiercom. Dzierżawa obejmuje wieś Czerno z folwarkiem oraz młyn Woronin w dziedzictwie wsi Zdanowice w ziemi krakowskiej, powiecie ksiąskim. Rajskiemu nie wolno obciążać poddanych nowymi obowiązkami w dni świąteczne. Zadowolić się ma czterema dniami pracy tychże w tygodniu. Dzierżawa ma trwać cztery lata od minionego już święta Trzech Króli 1588 r. do tegoż święta w r. 1593. Płacić ma corocznie na Boże Narodzenie tytułem dzierżawy 390 złotych, a w 1593 tylko 350 złotych. Czynsz może być zmniejszony, gdy zaistnieją po temu ważne przyczyny. Po zakończeniu dzierżawy Rajski ustąpi z niej pod groźbą kolejnego wadium. Dobra zobowiązuje się oddać w st anie nienaruszonym. Co roku dostarczać ma do klasztoru jeden zwój sukna morawskiego. Wadium wynosi 390 złotych. Zobowiązuje się stawić w sprawach związanych z dzierżawą przed sądem grodzkim chęcińskim lub grodzkim krakowskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 266-269
SMK III, nr 263
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0532.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0533.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0534.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0535.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0536.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0537.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0538.html

1588.03.12
Król nadaje Stanisławowi Jugoszowskiemu, żołnierzowi zasłużonemu we wszystkich wyprawach moskiewskich Stefana Batorego, w obronie Krakowa przed arcyksięciem Maksymilianem i w bitwie pod Byczyną, dobra przypadłe skarbowi prawem kaduka po zmarłym Niemcu Wolffie, przybyszu, który był na służbie Mikołaja Ossolińskiego z Nieszawy (Nieszewa).
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 269-269v.
SMK III, nr 264
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0538.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0539.html

1588.03.12
Król potwierdza zeznanie Franciszka Wesseliniego złożone przed aktami kancelarii koronnej w imieniu swoim i żony Anny Sarcandy. Wesselini zeznał odstąpienie praw do starostwa lanckorońskiego i wójtostwa tamże oraz dożywocia i sum na wójtostwie Makowa Mikołajowi Zebrzydowskiemu z Zebrzydowic, staroście generalnemu krakowskiemu i bolesławskiemu. Zobowiązuje się też do przywiedzenia do Zielonych Świąt żony Anny Sarkandy, wdowy po Kasprze Bekieszu, dla zeznania takiej cesji*. Wadium wynosi 500 złotych. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. dok. 87.
MK 134, k. 269v-271
SMK III, nr 265
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0539.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0540.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0541.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0542.html

1588.03.12
Król potwierdza zeznanie Władysława Bekiesza z Korniath, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on, że przestrzegając rozporządzeń króla zawartych w dokumencie dla Gabriela Bekiesza, który występował w jego imieniu, odstępuje pewne swoje prawa Mikołajowi Zebrzydowskiemu z Zebrzydowic, staroście generalnemu krakowskiemu i bolesławieckiemu. Były to prawa do 500 złotych wypłaconych przez zmarłego Kaspra Bekiesza z Korniath, ojca Władysława, Zygmuntowi Wolskiemu z Podhajec, kasztelanowi czerskiemu i staroście warszawskiemu, i jego żonie Barbarze Hlebowiczównej, które to 500 złotych zostało wypłacone na podstawie dekretu Stefana Batorego z dzierżawy starostwa lanckoronońskiego i zapisane Bekieszom na tejże dzierżawie przywilejem królewskim. Władysław Bekiesz odstępuje również Mikołajowi Zebrzydowskiemu 100 złotych zapisanych na wójtostwie lanckorońskim i wszystkie inne sumy i dochody przysługujące jemu i bratu. Wad ium wynosi 600 złotych. Zobowiązuje się stawić na wezwanie w sprawie w sądzie ziemskim krakowskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 271-272v.
SMK III, nr 266
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0542.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0543.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0544.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0545.html

1588.03.12
Król potwierdza zeznanie Pawła Szczerbica (Szczerbicz), pisarza dekretowego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Szczerbic zeznał odstąpienie swoich praw uzyskanych od Stefana Batorego, dotyczących dóbr ruchomych i nieruchomych po zmarłej Agnieszce, nieślubnej córce Jerzego Dzuirdzi zwanego Golibroda (Barbitonsor), przedmieszczanina lwowskiego, która to Agnieszka zmarła bezpotomnie. Dekretem sądu asesorskiego z dnia 12 marca 1588 r. Szczerbic uzyskał też potwierdzenie do pewnej części sumy pieniędzy pozostawionych przez tę Agnieszkę. Prawa te Szczerbic przenosi na Stanisława Broniowskiego i jego spadkobierców. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 272v-273
SMK III, nr 267
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0545.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0546.html

1588.03.12
Król potwierdza zeznanie Stanisława Broniowskiego z Bieździedzy, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Broniowski zeznał dług 300 złotych, jaki ma u Pawła Szczerbica, pisarza dekretowego i u spadkobierców tegoż Szczerbica. Zapisuje ten dług na wszystkich dobrach. Zobowiązuje się go spłacić przed aktami grodu krakowskiego w dzień Wniebowstąpienia NMP, pod wadium także 300 złotych. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 273v-275
SMK III, nr 268
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0547.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0548.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0549.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0550.html

1588.03.12
Król potwierdza zeznanie Pawła Szczerbica, pisarza dekretowego, i Stanisława Broniowskiego z Bieździedzy, przed aktami kancelarii koronnej. Strony zeznały umowę zawartą w dniu dzisiejszym i zobowiązały się ją wypełnić pod wadium 200 czerwonych złotych węgierskich. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 275-276
SMK III, nr 269
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0550.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0551.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0552.html

1588.03.13
Król potwierdza uchwałę podjętą przez obydwu wójtów, ławników i 12 mężów miasta Kazimierza i Stradomia koło Krakowa w czwartek po niedzieli Invocavit [10 marca] 1588 r*. Zgromadzeni, powołując się na dekret w sprawie Zygmunta I, postanawiają, że nikt spoza grona wójtów i ławników kazimierskich nie może być wybrany na rajcę miasta. Na ławnika można wybierać tylko z grona 12 mężów kazimierskich i stradomskich. Mieszczanie, którzy złamią to prawo i przyjmą urząd od wielkorządcy krakowskiego, będą musieli zapłacić karę 200 złotych węgierskich i stracą urząd rajcowski.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. J. Bieniarzówna, J. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2, Kraków w wiekach XVI- XVIII, Kraków 1984, s. 233-235.
MK 134, k. 276-277
SMK III, nr 270
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0552.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0553.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0554.html

1588.03.13
Król nadaje w dożywocie cztery haki ziemi zwanej Moyza, po zmarłym Spara Leimanie, Szymonowi Serbinowi, zasłużonemu żołnierzowi. Dobra te Serbin otrzymał od Prokopa Pieniążka, starosty wendeńskiego i rumborskiego. Dokument opatrzony został pieczęciami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 277-278
SMK III, nr 271
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0554.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0555.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0556.html

1588.03*
Król nadaje Janowi Grothowi opuszczone pastwiska na wyspie malborskiej na 40 lat. Przynależą one do ekonomii malborskiej. Jest to 30 łanów zwanych po niemiecku Kneiphof (Knipoff) i położonych w pobliżu 7 łanów zwanych Wolfczagel nad rzeką Drwęcą (Dresna). Pastwiska te są nieużytkami i nie przynoszą dochodu.
łac.
Actum: Kraków ; * Zostawiono puste miejsce na dzień.
MK 134, k. 278-278v.
SMK III, nr 272
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0556.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0557.html

1588.03.13
Król potwierdza akt komisarzy wydany nad potokiem Czelina, w feria quinta in crastino festi Transfigurationis Domini [7 sierpnia] 1586 r. Rewizorami byli Stanisław Żółkiewski z Żółkwi, pan na Winnikach, wojewoda bełski, Paweł Skotnicki, chorąży, Benedykt Skotnicki pisarz, Benedykt Narajowski, podczaszy ziemi halickiej. Rozgraniczali oni dobra królewskie, mianowicie wsie dziedziczne Pokrowce i Pczany w posiadaniu Mikołaja Ligęzy z Bobrka, kasztelana wiślickiego, starosty bieckiego i żydaczowskiego, od wsi królewskiej Strychańce (Stryancze) w dzierżawie Mikołaja Trzebińskiego, wsie położone koło miejsca, gdzie rzeczka Czelina wpływa do starego koryta rzeki Stryj, niedaleko rzeczki Zyzawy. Rewizorzy działali na podstawie pełnomocnictwa nadanego im przez Stefana Batorego dokumentem datowanym w Niepołomicach 23 sierpnia 1585. Obecni przy rozgraniczaniu byli też Mikołaj Ligęza, kasztelan wiślicki, Jerzy Narajowski, stolnik halicki, StanisÍ ‚aw Wielżyński, Fedor Thyssarowski, Michał Worythko Brzyssowski, Tomasz i Jerzy Kruszelniccy, a także Fedor Aksamit z Żydaczowa, woźny generalny ruski.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 278v-282v.
SMK III, nr 273
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0557.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0558.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0559.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0560.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0561.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0562.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0563.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0564.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0565.html

1588.03.14
Król, w uznaniu zasług dla poprzednich władców, nadaje urząd wojskiego (większego) żydaczowskiego Benedyktowi Narajowskiemu, stolnikowi halickiemu*. Urząd ten wakował po śmierci Żurakowskiego (Zorowski).
łac.
Actum: Kraków ; * Urzędnicy województwa ruskiego XIV ? XVIII wieku. Spisy?, nr 1574.
MK 134, k. 282v-283
SMK III, nr 274
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0565.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0566.html

1588.03.14
Król pozwala Jakubowi Pretficzowi na odstąpienie praw dożywotnich do starostwa trembowelskiego swojemu synowi Janowi Pretficzowi. Dziad Jana, Bernard zasłużył się jako żołnierz. Cesja może być dokonana przed jakimikolwiek księgami wieczystymi Królestwa*.
łac.
Actum: Kraków ; * Cesja powtórzona w 1591 r. zapewne nie doszła, Urzędnicy województwa ruskiego XIV ? XVIII wieku. Spisy?, nr 677.
MK 134, k. 283-284v.
SMK III, nr 275
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0566.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0567.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0568.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0569.html

1588.03.14
Król wyraża zgodę na nadanie dóbr przez Annę Jagiellonkę. Królowa nadała w dożywocie Hieronimowi Dembińskiemu, na mocy swojego prawa do przysługującego jej posagu, wieś Giełczyn w powiecie łomżyńskim i wójtostwo tamże.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 284-285
SMK III, nr 276
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0569.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0570.html

1588.03.14
Król pozwala Maciejowi Gromackiemu (Gromaczki) na odstąpienie dożywocia na wójtostwie gostyńskim bratu, Janowi Gromackiemu.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 285-285v.
SMK III, nr 277
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0570.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0571.html

1588.03.15
Król zatwierdza nadanie dóbr w dożywocie przez Annę Jagiellonkę. Królowa dała Jakubowi Giszowi, mieszczaninowi warszawskiemu i jego żonie Cecylii Pipanównej jeden łan roli królewskiej w dobrach warszawskich.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 286-286v.
SMK III, nr 278
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0572.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0573.html

1588.03.15
Król zezwala Elżbiecie Szczawińskiej, wdowie po Janie Broniowskim, na odstąpienie dożywotnich praw do wójtostwa Sadkowice, w województwie sieradzkim. Cesję dla Hieronima Romiszowskiego zeznać może przed jakimikolwiek księgami wieczystymi Królestwa.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 286v-287
SMK III, nr 279
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0573.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0574.html

1588.03.15
Król w uznaniu zasług Fryderyka Kanicza, który z oddaniem brał udział we wszystkich wyprawach moskiewskich Stefana Batorego, nadaje mu dwór Wastemois* (Vastavor) w powiecie felińskim z 20 rodzinami w lenno. Dobra te trzymał Salomon Honning z nadania wielkiego mistrza Gottarda Kettlera.
łac.
Actum: Kraków ; * BHO T. I. s. 655.
MK 134, k. 287.-287v.
SMK III, nr 280
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0574.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0575.html

1588.03.15
Król, za wstawiennictwem doradców, wyraża pozwolenie na zapis posagu i wiana na dobrach królewskich, którego dokonano bez uprzedniej zgody władcy. Zapis dotyczy wójtostw we wsiach Mszalnica (Mszalnice) i Cieniawa (Czyniawa) w starostwie sądeckim i uczyniony został dla Barbary, córki Sebastiana Krzesza, żony Wojciecha Chomętowskiego przez tego Chomętowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 287v. -288
SMK III, nr 281
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0575.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0576.html

1588.03.15
Król przyjmuje zeznanie Macieja Krzepiszowski (też jako Krzepiszewski) przed aktami kancelarii koronnej. Krzepiszowski zeznał, że odstępuje Florianowi Uszyńskiemu prawa do kuźnicy zwanej Rudny Młyn i do młyna zbożowego, położonych w starostwie sochaczewskim między dobrami Drogon i Wiskitki. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 288-288v.
SMK III, nr 282
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0576.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0577.html

1588.03.16
Król pozwala Mikołajowi Ligęzie z Bobrka, kasztelanowi wiślickiemu, staroście bieckiemu i żydaczowskiemu na wykup dóbr przynależnych kiedyś do starostwa bieckiego. Pozwolenie w tej sprawie wydał już Zygmunt August, król zatwierdza przedłożony mu dokument. Dobra odpadły one od starostwa w różnych czasach, a ponieważ składa się na nie teraz tylko zamek i miasto, starosta nie może godnie wypełniać obowiązków. Sumy zapisane na tych wykupionych dobrach zostają pomniejszone o 1, jeśli byłyby to duże kwoty, jeśli zaś małe, to zostają pomniejszone o połowę. O ile Ligęza jakichś dóbr nie zdoła wykupić to otrzyma takie zezwolenie, w późniejszym czasie.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 288v-290
SMK III, nr 283
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0577.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0578.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0579.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0580.html

1588.03.16
Król zezwala Andrzejowi Stareskiemu odstąpić pensję na stacjach Żydów lubelskich, łukowskich, parczowskich, w wysokości 100 złotych, Janowi Stefanowskiemu, pierwszemu pisarzowi skarbu [koronnego]. Stareski wynagrodzenie to uzyskał od Stefana Batorego. Cesji może dokonać przed jakimikolwiek księgami wieczystymi. Podaje się do wiadomości starszyzny żydowskiej w tych miastach.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 290-291
SMK III, nr 284
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0580.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0581.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0582.html

1588.03.16
Król, w uznaniu zasług, pozwala Janowi Stefanowskiemu, pisarzowi skarbu, odstąpić prawo do corocznej stacji z klasztoru trzemesznieńskiego. Prawo to Stefański uzyskał od Stefana Batorego. Może odstąpić je Andrzejowi Stareskiemu. Cesji może dokonać przed jakimikolwiek księgami wieczystymi Królestwa.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 291-291v.
SMK III, nr 285
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0582.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0583.html

1588.03.16
Król zatwierdza Piotra i Tymka w dożywotnich prawach do sołectwa wsi Królowa w powiecie sądeckim. Dożywocie do sołectwa, z rolami, karczmą, młynem, kuźnią, zagrodnikiem uzyskali od Zygmunta [Starego ? wyd.].
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 291v-292v.
SMK III, nr 286
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0583.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0584.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0585.html

1588.03.17
Król zatwierdza testament zmarłego Przecława Tymińskiego spisany w Radłowie we wtorek w dzień Narodzenia NMP [8 września] 1587 r. Tymiński zostawia 4 000 złotych, które wziął w posagu, swojej żonie. W sprawie majętności nie ma nic robić bez rady opiekunów, czyli Jana Skarszewskiego i Stanisława Sochaczewskiego z Leżenic. Słudzy mają być odprawienie według zasług i godności. Żona prosić ma Jana Skarszewskiego by wstawił się u króla, żeby mogła trzymać dzierżawę do św. Jana. Spłacić ma długi: panu Wszeborowi 260 złotych na Boże Ciało, puldziewięta sta złotych braciom, panu Bylinie 1 000 złotych (za brata 500 i za siebie drugie 500), panu Droteckiemu 300 złotych, panu Dobkowi 200 złotych. Zebrać ma też wierzytelności: od Przerembskiego 120 złotych, od matki 100 złotych, zastaw u Żyda 200 złotych, od Bodzeckiego urzędnika 30 złotych, od Gołaskiego 34 czerwone złote. Świadkami byli Bartosz Siemichowski, Stanisła w Kowalowski, Przecław Tymiński, Stanisław Kowalowski, Bartosz Siemichowski, Andrzej Marcinkowski.
łac., pol.
Actum: Kraków
MK 134, k. 292v-293
SMK III, nr 287
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0585.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0586.html

1588.03.17
Król potwierdza dokument Anny Jagiellonki, dan w Warszawie 2 maja 1587 r. Królowa nadała w nim dzierżawę stanisławowską Stanisławowi Kryskiemu z Drobnina, wojewodzie mazowieckiemu, staroście płockiemu i dobrzyńskiemu, oraz jego żonie Katarzynie z Lisowa. Stanisławów nie miał dzierżawcy od śmierci Andrzeja Noskowskiego. Nowi dzierżawcy zobowiązani są płacić czynsz w wysokości 2 500 złotych rocznie.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 293-294
SMK III, nr 288
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0586.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0587.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0588.html

1588.03.17
Król, za wstawiennictwem doradców, nadaje wójtostwo wsi Wólka Życińska Mikołajowi Trembińskiemu w dożywocie. Wieś ta przynależała do starostwa szydłowskiego. Trembiński może wykupić wójtostwo, od spadkobierców zmarłego Krzysztofa Widawskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 294-294v.
SMK III, nr 289
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0588.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0589.html

1588.03.18
Król nadaje urząd stolnika halickiego Jakubowi Noskowskiemu*. Urząd wakował po wyniesieniu na urząd wojskiego halickiego Benedykta Narajowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Urzędnicy województwa ruskiego XIV?XVIII wieku. Spisy?, nr 370.
MK 134, k. 294v-295
SMK III, nr 290
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0589.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0590.html

1588.03*
Król nadaje w dożywocie Szymonowi Barrowi, mieszczaninowi gdańskiemu i jego żonie Judycie Barrowej, wieś Neumunsterburg (Neimenstemberk) i Berwałd (Berwaldt) z folwarkiem Furstenwerder (Furstinwerder), położone na wielkiej wyspie malborskiej. Wcześniej posiadał je zmarły Reinhold Krokow (Crakaw).
łac.
Actum: Kraków ; * Zostawione puste miejsce na datę.
MK 134, k. 295-295v.
SMK III, nr 291
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0590.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0591.html

1588.03.20
Król nadaje dobra Kuromega, w ziemi dorpackiej Andrzejowi Chotowskiemu w dożywocie. Chotowski zasłużył się jako żołnierz, służąc pod rozkazami Andrzeja Zebrzydowskiego, podczaszego koronnego, starosty sieradzkiego w jego rocie. W walce z pikinierami pod jedną z bram Krakowa został ranny piką w prawą rękę. Kuromega wakuje po śmierci Stanisława Brożyckiego (Brozicki). Ma objąć dobra z takimi przynależnościami, jakie miały za czasów gdy dzierżył je zmarły Framhold Thisenhausen.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 296-296v.
SMK III, nr 292
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0592.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0593.html

1588.03.20
Król nadaje Piotrowi Suchcickiemu drabantowi królewskiemu (stipator noster) kaduka, jaki przypadł skarbowi po śmierci niejakiego Nagorskiego, a mianowicie części na wsiach Nagórzyce (Nagorki) i Wronów, w powiecie sandomierskim oraz wszelkie dobra ruchome i nieruchome. Suchcicki zasłużył się na wojnie i na dworze, pod Gdańskiem podczas zwalczania miejskiego buntu i we wszystkich wyprawach moskiewskich Stefana Batorego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 296v-297
SMK III, nr 293
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0593.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0594.html

1588.03.21
Król nadaje wieś Kawieczynko w województwie sieradzkim Mikołajowi Sobockiemu, rotmistrzowi, w dożywocie. Sobocki zasłużył się w walkach z arcyksięciem Maksymilianem. Sumy na wsi Sobocki może wykupić z rąk spadkobierców zmarłego Buczka. Sumy zapisane na tych dobrach zostają pomniejszone o 1.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 297-298
SMK III, nr 294
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0594.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0595.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0596.html

1588.03.21
Król zezwala Mikołajowi Lanckorońskiemu z Brzezia na odstąpienie dożywotnich praw do wsi Balina w okolicy kamienieckiej synowi Stanisławowi. Mikołaj zasłużył się jako rotmistrz. Cesji może dokonać przed jakimikolwiek księgami wieczystymi Królestwa.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 298-299
SMK III, nr 295
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0596.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0597.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0598.html

1588.03.21
Król potwierdza czynsz wykupny (wyderkaf) Mikołaja Lanckorońskiego z Brzezia płacony przez niego ze wsi Brzezie, Dąbrowa i Szarów (Sczarow) w wysokości 16 grzywien od sumy 337 grzywien zapisanych na tych dobrach. Umowa czynszowa zawarta została między zmarłym Mikołajem Dobczyckim, posiadaczem wsi i zmarłym czcigodnym (honorabilis) Maciejem Gmithelem, altarystą ołtarza Matki Boskiej Śnieżnej w Kościele Mariackim przy Rynku krakowskim. Wpisana została do akt duchownych w Krakowie 15 listopada (die Jovis) 1582 r. i zeznana z poprawkami w księgach grodzkich krakowskich w środę przed świętem św. Agnieszki 1586 r. Czynsz płacony ma być w święto Obrzezania pańskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 299-299v.
SMK III, nr 296
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0598.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0599.html

1588.03.24
Król nadaje starostwo łęczyckie Janowi Karnkowskiemu, podkomorzemu ziemi dobrzyńskiej. Starostwo wakuje po śmierci Jana Maciejowskiego, kasztelana zawichojskiego. Karnkowski ma ze starostwa płacić kwartę, a oprócz tego połowę dochodów do skarbu. Z drugiej połowy wypłacać ma corocznie pensję Bartłomiejowi Janczyńskiemu*, a wynosić ma ona 100 grzywien, dla spłacenia Stanisława Bykowskiego, kasztelana konarskiego łęczyckiego. Do Zielonych Świąt 1588 r. ma zachować w dzierżawie starostwa Wojciecha Zaleskiego, który uzyskał te prawa od Jana Dulskiego, kasztelana chełmińskiego, podskarbiego koronnego.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. dok. 167. Zob. też Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI ? XVIII wieku. Spisy, nr 577.
MK 134, k. 299v-300v.
SMK III, nr 297
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0599.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0600.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0601.html

1588.03.27
Król potwierdza zeznanie złożone przez Olbrachta Łaskiego, wojewodę sieradzkiego. Ze względu na chorobę wojewody zeznanie przyjął w Krakowie Stanisław Sieciński, pleban lubaczowski, sekretarz królewski, zgodnie z prawami Królestwa. Sekretarz udał się z aktami kancelarii koronnej do miejsca pobytu wojewody, kamienicy Stanisława Górki, wojewody poznańskiego. Łaski zeznał odstąpienie praw przysługujących mu z racji inskrypcji dokonanej w grodzie warszawskim przez Wacława Uhrowieckiego, podkomorzego chełmskiego, a zawierającej umowę Uhrowieckiego z Erazmem Niemierzą Madalińskim, dotyczącą ceł włocławskich. Umowa zapisana była w grodzie ciechanowskim, dotyczył jej też dekret uchylający grodu wieluńskiego w sprawie niepłacenia rat z cła w wysokości 2 500 złotych i spłacenia wadium w wysokości 5 000 złotych z grodu wieluńskiego. Łaski ustępuje z praw tych na korzyść Jana Raczyńskiego, komornika wieluńskiego. Relacja podk anclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 300v-301v.
SMK III, nr 298
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0601.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0602.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0603.html

1588.03.28
Król* na prośbę przedstawioną przez posłów Gdańska potwierdza prawa oraz przywileje miasta. Lista świadków.
łac.
Actum: Kraków ; * Tytulatura: Sigismundus Tertius Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae nec non Terrarum Cracoviae, Sandomiriae, Siradiae, Lancitiae, Cuiaviae, Russiae, Prussiae, Culmensis, Elbingensis et Pomeraniae, tum Masoviae, Samogitiae, Kiioviae, Volhiniae, Podlachiae, Livoniaeque etc., eademque gratia designatus Rex Sueciae, Magni Ducatus Finlandiae haeres etc. Zob. też dok. 1, 5.
MK 134, k. 301v-304v.
SMK III, nr 299
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0603.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0604.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0605.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0606.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0607.html

1588.03.28
Król potwierdza umowę zawartą pomiędzy Stefanem Batorym a miastem Gdańskiem, na sejmie w Warszawie 26 lutego 1585 r. Umowa dotyczyła podwyższenia cła portowego zwanego Pfalgeld.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 304v-305
SMK III, nr 300
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0607.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0608.html

1588.03.28
Król wydaje uniwersał w którym napomina wszystkich, a w szczególności celników i poborców podatków, do przestrzegania przywilejów handlowych mieszczan i kupców gdańskich. Okazano królowi uniwersały w sprawie wydane przez Zygmunta Augusta i Stefana Batorego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 305-306
SMK III, nr 301
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0608.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0609.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0610.html

1588.03.28
Król potwierdza zeznanie Mikołaja Fanello, stolnika lubelskiego, dworzanina królewskiego. Fanello ustanowił pełnomocników Jana Plemięckiego i Jakuba Dębołęckiego w sprawie z Krzysztofem Kostką ze Stembergku, wojewodą pomorskim o pewną sumę, którą wojewoda był winien zmarłemu Jerzemu Rokoszowi. Po śmierci Rokosza prawa do tych pieniędzy przeszły na Helenę Fanellową, żonę stolnika, a po śmierci tejże na jej córkę Annę. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 306-307
SMK III, nr 302
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0610.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0611.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0612.html

1588.03.28
Król pozwala Janowi Gromackiemu odstąpić dożywotnie prawa do młyna gostyńskiego, położonego pod zamkiem. Scedować je może Maciejowi Gromackiemu, bratu, i jego żonie Barbarze przed dowolnymi księgami wieczystymi Królestwa.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 307-307v.
SMK III, nr 303
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0612.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0613.html

1588.03.29
Król zatwierdza Stanisława Krasickiego z Siecina (Sieczyn), oboźnego koronnego, starostę lubomelskiego, dolińskiego, bolemowskiego i jego żonę Annę z Wysokiego w dożywotnich prawach do starostwa i wójtostwa Lubomli.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 307v-308
SMK III, nr 304
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0613.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0614.html

1588.03.29
Król potwierdza zeznanie Jakuba Gosławskiego, medyka królewskiego, złożone przed aktami kancelarii. Ustanowił on swoim pełnomocnikiem sławetnego Macieja Luskowskiego, pisarza miejskiego czerskiego. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 308v-309
SMK III, nr 305
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0615.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0616.html

1588.03.29
Król potwierdza zeznanie Jana Szczalapskiego, pisarza kancelarii koronnej, złożone przed aktami tejże kancelarii. Ustanowił on szlachciców: Jana Kozłowskiego i Macieja Łuskowskiego, pisarza miejskiego czerskiego, swoimi plenipotentami dla spraw w urzędzie grodzkim i miejskim warszawskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 309-309v.
SMK III, nr 306
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0616.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0617.html

1588.03.30
Król potwierdza dokument papierowy, przedstawiony w kancelarii koronnej w imieniu burmistrzów i rajców miasta Sambora, odpisany z ksiąg radzieckich miasta Lwowa, z datą 25 sierpnia (in crastino Divi Bartholomei) 1584 r.. Zawierał on uchwałę miejską Lwowa przyjętą na prośbę mieszczan Sambora, a dotyczącą dziedziczenia i podziału dóbr przez małżonków oraz potomków. Dokument ten był zatwierdzony w Sandomierzu, w 18 marca, w środę po niedzieli Oculi 1422 r., był potwierdzany przez królów, najpierw Kazimierza [Wielkiego ?] i potem przez Władysława [Jagiełłę].
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 309v-311
SMK III, nr 307
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0617.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0618.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0619.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0620.html

1588.04.01
Król wyraża zgodę na prośbę czcigodnego Alberta Emporini z Wągrowca, doktora teologii, prepozyta kolegiaty św. Marii Magdaleny intra muros w Poznaniu i całej kapituły, dotyczącą zezwolenia na zakup czynszu wykupnego (wyderkaff) w wysokości do 2 000 złotych węgierskich
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 311-311v.
SMK III, nr 308
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0620.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0621.html

1588.04.01
Król, za wstawiennictwem doradców, pozwala Melchiorowi Bogusławskiemu na wykup wójtostwa wsi Linie, przynależnej do dzierżawy Dobrzyń, z rąk obecnych posiadaczy.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 311v-312v.
SMK III, nr 309
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0621.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0622.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0623.html

1588.04.01
Król, za radą senatorów, ustanawia Mikołaja Bucellę, doktora filozofii i medycyny pierwszym medykiem królewskim. Bucella studiował w Padwie (Patavina), służył też jako pierwszy medyk swoją wiedzą Stefanowi Batoremu, nie było go jednak przy władcy podczas śmiertelnej choroby. Otrzymuje wynagrodzenie takie jak poprzednio, w wysokości 700 złotych rocznie, a także dostawać ma codziennie wikt z kuchni królewskiej.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 312v-313
SMK III, nr 310
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0623.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0624.html

1588.04.01
Król potwierdza zeznanie Stanisława Skarbka złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on, że wypełniając postanowienia inskrypcji wpisanej w grodzie krakowskim, [13 czerwca] sabbato ante festum sanctorum Viti et Modesti Martyrum proxima 1587, a dotyczącej pokwitowania Mikołaja Zebrzydowskiego z sumy 14 000 złotych i zapobiegając wadium w niej zawartemu, przenosi tę inskrypcję z ksiąg grodu krakowskiego do ksiąg kancelarii koronnej. Stanisław Skarbek zeznał w Krakowie przed Achacym Jordanem z Zakliczyna, podstarościm i sędzią grodzkim krakowskim, pokwitowanie Mikołaja Zebrzydowskiego z sumy 14 000 złotych. Suma ta była zapisana na dobrach Pliszczyn, Łagiewniki, Łysaków, Mienina, Niemcze, Mazury, w województwie lubelskim i była zapisana tytułem zastawu Mikołajowi Kochanowskiemu z Czarnego Lasu w księgach grodzkich stężyckich. Tenże Kochanowski przeniósł prawa do niej na zmarłego Jana Maciejowskiego, kasztelana zawichojskieg o, ów zaś na Stanisława Skarbka. Skarbek zapisał w imieniu swoim i spadkobierców wadium na swoich dobrach dla Zebrzydowskiego, zapis ten nie ma jednak naruszać podobnej kaucji dla Kaspra Maciejowskiego z Maciejowic, koniuszego koronnego, starosty spiskiego. Poza pokwitowaniem z inskrypcji unieważnione zostają wszelkie wynikające z niej procesy, zyski i korzyści uzyskane w urzędzie grodzkim lubelskim lub Trybunale Koronnym. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 313-315
SMK III, nr 311
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0624.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0625.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0626.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0627.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0628.html

1588.04.01
Król potwierdza zeznanie Andrzeja Zebrzydowskiego, podczaszego koronnego i starosty sieradzkiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zebrzydowski zeznał dług wobec Sebastiana Lubomirskiego, żupnika krakowskiego, w wysokości 650 złotych, który zapisuje na dobrach ruchomych i nieruchomych i zobowiązuje się go spłacić w grodzie krakowskim w dzień św. Łucji br. Wadium w sprawie odpowiada sumie długu. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 315-316
SMK III, nr 312
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0628.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0629.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0630.html

1588.04.04
Król potwierdza zeznanie Piotra Pieniążka z Krużlowej złożone przed aktami kancelarii koronnej. Pieniążek zeznał odstąpienie swoich dóbr dziedzicznych Benedyktowi Brzeskiemu z Krzcikowic, z województwa sieradzkiego, powiatu piotrkowskiego. W skład dóbr tych wchodziły wsie Cielętniki (Czieletniki), Raczkowice, Nowa Wieś, zwana Cisów (Czissow) a także nowo założony folwark we wsi Cielętniki zwany Gruiowka, a także przynależności. Dobra położone były w województwie sieradzkim, powiecie radomszczańskim. Połowę dóbr tych Pieniążek zapisuje i odstępuje za sumę 12 000 złotych, drugą nadaniem wieczystym i nieodwołalnym. Zgadza się na wwiązanie przez woźnego, uwalnia od roszczeń prawnych pod wadium 12 000 złotych. Zobowiązuje się stanąć na wezwanie w sprawie. Zgodę na ten zapis zeznała także Ewa Żydowska, żona Pieniążka, której towarzyszył oprócz męża jej brat Jan Żydowski i świadek z rodu ojczystego, Wojciech Bo rowski. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 316-318
SMK III, nr 313
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0630.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0631.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0632.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0633.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0634.html

1588.04.05
Król potwierdza zeznanie Jakuba Sypowskiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Sypowski zeznał, iż wykonując postanowienia konstytucji sejmowych, ustępuje z czwartej części sum zapisanych na dzierżonych przez siebie dobrach Sypowce (Sypowcze) i Sitkowicze. Dobra te trzyma nadaniem Stefana Batorego. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 318
SMK III, nr 314
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0634.html

1588.04.05
Król potwierdza zeznanie Katarzyny, wdowy po Krzysztofie Sypowskim, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznała ona, że wykonując postanowienia konstytucji sejmowych, a także dokumentu króla, dotyczącego zapisu posagu, zapisanego przez swojego zmarłego męża Krzysztofa na dobrach Sypowce (Sypowcze) i Sierbowce (Sirbowiec), ustępuje z czwartej części sum zapisanych na dobrach. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 318-318v.
SMK III, nr 315
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0634.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0635.html

1588.04.06
Król potwierdza zeznanie Doroty Firlejównej, córki Andrzeja Firleja z Dąbrowicy, kasztelana lubelskiego i starosty sandomierskiego, wdowy po Stefanie Zbaraskim ze Zbaraża, wojewodzie trockim, obecnie zaś żony Lwa Sapiehy, podkanclerzego litewskiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznała ona, że nic nie otrzymała w spadku po ojcu, dóbr ruchomych czy nieruchomych, dziedzicznych czy zastawnych, i że rezygnuje ze wszystkich roszczeń z tego tytułu. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 318v-319
SMK III, nr 316
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0635.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0636.html

1588.04.06
Król udziela pozwolenia Andrzejowi Zawadzkiemu (Zawaczki), by mógł odstąpić dożywotnie prawa do wójtostwa miasta Ostrów i wójtostwa wsi Kaliechowice [Kalechowice?] z młynem i stawem, które to dobra położone były w starostwie parczewskim,.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 319-319v.
SMK III, nr 317
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0636.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0637.html

1588.01.08
Król odracza termin rozpatrzenia sprawy między Stanisławem Przyjemskim, starostą konińskim a Konopackimi, synami wojewody* o gwałtowne zajęcie dóbr Łopatki i innych w Prusach. Sprawa, z powodu natłoku innych ważnych spraw Rzeczypospolitej, została odesłana z Trybunału Koronnego Piotrkowskiego na sąd sejmowy, ma być rozpatrzona na następnym sejmie walnym. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * W dokumencie zostawiono puste miejsca na wpisanie imion. Może tu chodzić o synów Jerzego, wicewojewody chełmińskiego w latach 1549-1551, Urzędnicy Prus Królewskich XV ? XVIII wieku?, nr 909, 1422 i SMK, t. II, dok. nr 2.
MK 134, k. 12-13
SMK III, nr 15
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0027.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0028.html

1588.01.09
Król potwierdza zeznanie Baltazara Batorego z Somlio, bratanka Stefana Batorego. Baltazar, wybierający się na wyprawę przeciw arcyksięciu Maksymilianowi, przekazuje przed aktami kancelarii koronnej swoje prawa dziedziczne do dóbr Fogarasz w Transylwanii i Nagy Banya (Nagibania) na Węgrzech swojemu bratu kardynałowi Andrzejowi Batoremu, koadiutorowi warmińskiemu i prepozytowi miechowskiemu. Jeżeli Baltazar powróci z wojny, zapis ten utraci ważność. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 13v-14
SMK III, nr 16
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0029.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0030.html

1588.01.10
Król nadaje (per liberam cessionem) urząd wojewody sandomierskiego Janowi Tęczyńskiemu, staroście lubelskiemu, parczowskiemu* . Na jego korzyść ustąpił z urzędu Stanisław Szafraniec z Pieskowej Skały.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie ; * Nadanie niezrealizowane; Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI ? XVIII w. Spisy. opr. K. Chłapowski i A. Falniowska-Gradowska, Kórnik 1993, nr 955.
MK 134, k. 14v-15
SMK III, nr 17
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0031.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0032.html

1588.01.10
Król wyraża zgodę, by Jan Kaliński, pisarz ziemski łęczycki, mógł odstąpić dożywocie na trzech łanach we wsi Kaleń, w ziemi i starostwie łęczyckim, swojemu synowi Jakubowi. Jan Kaliński uzyskał te prawa drogą cesji od Jana Owsianego i jego żony Małgorzaty, zostały one potwierdzone przez Stefana Batorego. Potrącona zostaje 1 sumy zapisów na nich ciążących.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 15-16
SMK III, nr 18
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0032.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0033.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0034.html

1588.01.10
Król wyraża zgodę, by Jan Kaliński, pisarz ziemski łęczycki, mógł odstąpić dożywocie na trzech łanach we wsi Kaleń, w ziemi i starostwie łęczyckim, swojemu synowi Janowi. Jan Kaliński uzyskał te prawa drogą cesji od swojego ojca, Marcina Kalińskiego, podsędka ziemi łęczyckiej, zostały one potwierdzone przez Zygmunta Augusta. Potrącona zostaje 1 sumy zapisów na nich ciążących.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym
MK 134, k. 16-16v.
SMK III, nr 19
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0034.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0035.html

1588.01.10
Król nadaje Wojciechowi Granowskiemu, drabantowi (stipator) królewskiemu, prawa dożywotnie do wsi Moizel, w powiecie helmeckim. Granowski długo i wiernie służył Stefanowi Batoremu, a choć krótko nowo obranemu królowi, to już zdążył okazać swoje zalety. Wieś Moizel trzymał dożywotnio Jakub Zberkowski. Granowski jest zobowiązany służyć zbrojnie ze szlachtą inflancką.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie
MK 134, k. 16v-17
SMK III, nr 20
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0035.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0036.html

1588.01.10
Król wyraża zgodę na cesję dożywocia dla Mikołaja Pieniążka z Krużlowej* (de Kruzlewo) na wójtostwo we wsi Kasinka. Wójtostwo postanowili scedować Mikołajowi jego bracia (porro fratres germani): Prokop**, starosta wendeński, rumborski, rotmistrz królewski i Krzysztof, dworzanin***. Król uzna cesję dokonaną przed jakimikolwiek księgami publicznymi.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie ; * Chodzi tu zapewne o Mikołaja, podczaszego krakowskiego, PSB, t XXVI, s. 100. Zob. też nr 36. ** H. Kowalska, Pieniążek Prokop, PSB, t. XXVI, s. 106-108. *** H. Kowalska, Pieniążek Krzysztof, PSB, t. XXVI, s. 100-101.
MK 134, k. 17v-18
SMK III, nr 21
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0037.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0038.html

1588.01.11
Król zgadza się na odstąpienie wsi Dolpotow przez Stanisława Cieszanowskiego z Cieszanowa (Cziessanowicze) synowi Hieronimowi. Wieś położona jest w województwie ruskim, powiecie halickim.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym
MK 134, k. 18-19
SMK III, nr 22
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0038.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0039.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0040.html

1588.01.12
Król potwierdza zeznanie Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana, starosty malborskiego, międzyrzeckiego, knyszyńskiego. Zeznanie przed aktami kancelarii koronnej dotyczyło długu Zamoyskiego, w wysokości 2 000 złotych polskich, zaciągniętego u Stanisława Cieszanowskiego* z Cieszanowa i Nowego Sioła. Suma zapisana została na dobrach Sulmice (Sulimiezecze), miała zostać spłacona w poniedziałek (feria secunda) po czwartej niedzieli Wielkiego Postu (Laetare), w grodzie bełskim. Dłużnik zobowiązuje się nie wykorzystywać przeszkód prawnych, takich jak wojna lub sejmiki do odraczania sprawy. Wadium wynosi także 2 000 złotych. Relacja podkanclerzego Wojciecha Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Stanisław Cieszanowski był już wcześniej wierzycielem Zamoyskiego, który w r. 1586 pożyczył od niego 7 900 zł. Służył i w latach późniejszych kanclerzowi, sporządzając w r. 1592 opis starostwa dorpackiego. A. Tarnawski, Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana w. kor. (1572-1605), Lwów 1935, s. 8, 264, 306.
MK 134, k. 19-20
SMK III, nr 23
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0040.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0041.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0042.html

1588.01
Król nadaje Piotrowi Szreniawie, podstolemu nadwornemu, urząd podstolego krakowskiego, który był nieobsadzony od śmierci Stanisława Garnysza*. Szreniawa zasłużył się tak w wojnach prowadzonych przez Stefana Batorego jak i w czasie pokoju.
łac.
Actum: Kraków ; * Urzędnicy województwa krakowskiego XVI ? XVIII wieku. Spisy. Opr. S. Cynarski i A. Falniowska-Gradowska, Kórnik 1990, nr 279 i 280.
MK 134, k. 20-21
SMK III, nr 24
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0042.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0043.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0044.html

1588.01.05
Król nadaje Andrzejowi Szreniawie urząd wojskiego sandomierskiego. Na rzecz Andrzeja ustąpił z niego brat, Piotr Szreniawa.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym ; * Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI ? XVIII wieku..., nr 985.
MK 134, k. 21
SMK III, nr 25
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0044.html

1588.01.09
Król zachowuje Macieja Rembielskiego w dożywociu na wójtostwie wsi Rembielice, położonej w starostwie krzepickim. Po śmierci Rembielskiego skarb musi wykupić sumy na wójtostwie z rąk spadkobierców, nim będą musieli je opuścić.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 21v-22
SMK III, nr 26
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0045.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0046.html

1588.01.11
Król nadaje urząd kasztelana sądeckiego Krzysztofowi Komorowskiemu, dotychczasowemu kasztelanowi oświęcimskiemu*. Podaje się do wiadomości dygnitarzy i urzędników powiatu sądeckiego.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym ; * Urzędnicy województwa krakowskiego XVI ? XVIII wieku?, nr 491. W dokumencie pominięto informacje o poprzednim kasztelanie, Stanisławie Stadnickim, zm. 1583, Ibid., nr 490.
MK 134, k. 22-22v.
SMK III, nr 27
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0046.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0047.html

1588.01.12
Król, na prośbę pewnych doradców, zgadza się na odstąpienie przez Stanisława Olszowskiego, burgrabiego zamku krakowskiego, pewnego wynagrodzenia Jakubowi Bełchackiemu. Olszowski otrzymał od króla Zygmunta Augusta w dożywocie 50 złotych rocznie. Suma ta pochodziła z czynszów Żydów zamieszkałych w miastach Skwirzyn, Wronki, Szamotuły, Gniezno, Kalisz, Sieradz, Włocławek, Pakość (Pakosze), Łobżenica, Nakło, Łekno, Brześć Kujawski (Brzeście), Kowal, Dobrzyń, Płock, Bielsk Podlaski (Bielsko), Mława, Ciechanów, Płońsk, Gąbin, Łęczyca, Krośniewice, Koło, Kcynia, Nieszawa, Rawa, Września, Pyzdry, Rogoźno, Oborniki, Chodecz, Bydgoszcz, Sochaczew. Pensja ta jest płacona na św. Marcina. Olszowski zeznał tę cesję przed aktami kancelarii koronnej.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym
MK 134, k. 22v. -23
SMK III, nr 28
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0047.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0048.html

1588.01.12
Król kwituje Andrzeja z Bnina Opalińskiego, marszałka wielkiego koronnego, starostę generalnego wielkopolskiego i śremskiego, i Jana Dulskiego kasztelana chełmińskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, przełożonego nad cłami koronnymi z sumy siedmiu tysięcy złotych. Opaliński uzyskał od Stefana Batorego darowiznę doroczną siedmiu tysięcy złotych z ceł wielkopolskich. W roku 1587, w czasie bezkrólewia, Opaliński odebrał ją z dochodów z poznańskiej komory celnej.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 23-23v.
SMK III, nr 29
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0048.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0049.html

1588.01
Król nadaje starostwo nurskie Mikołajowi Podoskiemu, cześnikowi ciechanowskiemu. Wstawiała się za nim Anna Jagiellonka. Urząd ten wakował po śmierci Hieronima Filipowskiego*, krajczego koronnego. Podaje się do wiadomości dygnitarzy, urzędników, szlachty województwa mazowieckiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Filipowski zmarł w r. 1587, Urzędnicy centralni i nadworni Polski XVI ? XVIII wieku. Spisy. Opr. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska. T. Zielińska, Kórnik 1992, nr 290.
MK 134, k. 23v-24
SMK III, nr 30
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0049.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0050.html

1588.01.12
Król potwierdza zeznanie Jana Dulskiego, kasztelana chełmińskiego, podskarbiego wielkiego. Dulski zeznał przed aktami kancelarii koronnej, że kwituje Andrzeja z Bnina Opalińskiego, marszałka wielkiego koronnego, starostę generalnego wielkopolskiego i śremskiego, z pewnej umowy uczynionej w urzędzie i aktami grodzkimi warszawskim. Relacja podkanclerzego Wojciecha Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym
MK 134, k. 24-24v.
SMK III, nr 31
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0050.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0051.html

1588.01.12
Król potwierdza zeznanie Andrzeja Batorego z Somlio. Batory zeznał przed aktami kancelarii koronnej, że ustanawia Jana Golfy, marszałka dworu, członka rady wojewody siedmiogrodzkiego, swoim pełnomocnikiem (cum potestate substituendi). Upoważnia go też do zajęcia (intromissio cum possesione) zamku Fogarasz w Siedmiogrodzie i innych dóbr ruchomych i nieruchomych zapisanych w testamencie przez Stefana Batorego. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym
MK 134, k. 24v-25
SMK III, nr 32
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0051.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0052.html

1588.01.12
Król potwierdza zeznanie Stanisława Reszki, opata jędrzejowskiego, papieskiego sigillatora i referendarza obojga sygnatur (summi pontificis utriusquae signaturae referendarius), królewskiego sekretarza. Reszka zeznał przed aktami kancelarii koronnej, że ustanawia swymi plenipotentami: Stanisława Suchorzewskiego, kanonika krakowskiego, Jakuba Jasińskiego, przeora klasztoru jędrzejowskiego i szlachcica Jana Kochanowskiego (cum potestate substituendi). Mają prawo go zastępować we wszystkich sprawach*. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym ; * W marcu 1588 r. Reszka wysłany został przez króla i stany z poselstwem do Rzymu, dlatego pewnie zawczasu ustanowił pełnomocników. A. J. Kalinowska, Reszka Stanisław, PSB, t. XXI, s. 129?133.
MK 134, k. 25v-26v.
SMK III, nr 33
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0053.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0054.html

1588.01.15
Król nadaje urząd podkomorzego wiskiego Wojciechowi Rakowskiemu, zasłużonemu dworzaninowi. Urząd wakuje po tym, jak trzymający go Jan Rakowski, podczaszy królowej [Anny Jagiellonki] uzyskał starostwo wiskie.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym
MK 134, k. 26-26v.
SMK III, nr 34
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0054.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0055.html

1588.01.15
Król nadaje w dożywocie, za wstawiennictwem Anny Jagiellonki, starostwo wiskie Janowi Rakowskiemu, podczaszemu królowej. Urząd ten wakował po śmierci Marcina Kazanowskiego. Starostwem i jego dochodami zarządzać będzie zgodnie z rozkazami Anny Jagiellonki, posesorki starostwa*. Podaje się do wiadomości dygnitarzy, urzędników, szlachty województwa mazowieckiego.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie koronacyjnym ; * Anna była dożywotnią posesorką starostwa wiskiego. Zobowiązania finansowe Rakowskiego wobec niej regulowała specjalna ordynacja, sporządzona w r. 1595. W. Pałucki, Drogi i bezdroża skarbowości polskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku, Wrocław 1974, s. 174.
MK 134, k. 26v-27v.
SMK III, nr 35
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0055.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0056.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0057.html

1588.01.15
Król potwierdza zeznanie braci, Prokopa i Krzysztofa Pieniążków. Prokop, starosta wendeński i rumborski, rotmistrz królewski, i Krzysztof, dworzanin, zeznali, że odstępują dożywotnie prawa do wsi Kasinka w powiecie krakowskim, do sołectwa tamże i do wszystkich sum na dobrach tych zapisanych, Mikołajowi Pieniążkowi z Krużlowej swojemu bratu*. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. dok. 21.
MK 134, k. 27v-28
SMK III, nr 36
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0057.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0058.html

1588.01.15
Król potwierdza zeznanie Mikołaja Pieniążka z Krużlowej*. Mikołaj zeznał przed aktami kancelarii, że jest winny Annie z Wrząsowic (Wrzosowice), żonie Prokopa Pieniążka, starosty wendeńskiego i rumborskiego, rotmistrza królewskiego, 2 000 złotych długu, który zapisuje na wszystkich swoich dobrach ruchomych i nieruchomych w imieniu swoim oraz spadkobierców. Sumę ma spłacić przed aktami grodzkimi krakowskimi w najbliższe święto Jana Chrzciciela (24 czerwca), wadium w sprawie wynosi 2 000 złotych. Zobowiązuje się nie szukać żadnych wybiegów prawnych. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. dok. 21.
MK 134, k. 28-29
SMK III, nr 37
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0058.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0059.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0060.html

1588.01.16
Król potwierdza zeznanie Jana Sienieńskiego z Sienna, kasztelana lwowskiego. Sienieński zeznał, że otrzymał od Jana Polanowskiego, komornika granicznego krakowskiego, 2 200 złotych długu zapisanego w aktach ziemskich wiślickich i kwituje go z tej sumy, kasując jednocześnie ów zapis. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 29-29v.
SMK III, nr 38
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0060.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0061.html

1588.01.16
Król potwierdza Jana Dzieńskiego w dożywociu na sołectwie wsi Orla, w starostwie inowrocławskim. Sołectwo to uzyskał Dzienski od poprzedniego króla [Stefana Batorego]. Jednocześnie dożywotnie prawo rozszerzone zostaje na żonę Jana, Jadwigę z Rzeszotarów (de Rzessotary).
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 29v-30
SMK III, nr 39
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0061.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0062.html

1588.01.16
Król potwierdza zeznanie Krzysztofa Kliszowskiego*. Zeznał on przed aktami kancelarii koronnej, że wykonując postanowienia umowy, przenosi do tych ksiąg, zamiast do ksiąg ziemskich opoczyńskich, zapis z ksiąg grodzkich krakowskich z dnia 10 stycznia (feria secunda post festum sanctorum Trium Regum proxima) 1583 r. Dotyczył on oddania przez niego w zastaw i zgody na intromisję Floriana Cieklińskiego w dziedziczną część wsi Klew, w ziemi sandomierskiej, powiecie opoczyńskim, dla zabezpieczenia zobowiązania w wysokości 100 złotych. Kliszowski zobowiązany też został do sprowadzenia w ciągu roku przed urząd grodzki krakowski swojej żony Maryny, córki zm. Wojciecha Bukowskiego, wraz z dwoma jej współrodowcami z linii ojca ? Mękarskimi, dla wyrażenia zgody na ten zapis, pod wadium 100 złotych. Relacja podkanclerzego Baranowskiego. Zapis w grodzie krakowskim podpisał Andrzej Łagiewnicki z Napruszowa, vicesgerent i sędzia (iudex causarum) grodu krakowskiego. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac., pol.
Actum: Kraków ; * Zob. dok 41 i 42.
MK 134, k. 30-33
SMK III, nr 40
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0062.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0063.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0064.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0065.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0066.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0067.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0068.html

1588.01.16
Król potwierdza zeznanie Krzysztofa Kliszowskiego*. Zeznał on przed aktami kancelarii koronnej, że daje całą swoją dziedziczną część wsi Klew, w ziemi sandomierskiej, powiecie opoczyńskim, Maciejowi Zaluskowskiemu, podstolemu ziemi gostyńskiej i jego spadkobiercom i zgadza się na wprowadzenie go w dziedziczne posiadanie nieruchomości. Część ta była w chwili nadania zastawiona Florianowi Cieklińskiemu na sumę 100 złotych. Zaluskowski zobowiązany zostaje do spłaty tego długu. Przed aktami stanęła też Maryna, córka Wojciecha Bukowskiego, żona Kliszowskiego. Towarzyszyło jej dwóch świadków, współrodowców z linii ojca, Stanisław i Filip Mękarscy. Kliszowska zeznała, że zgadza się na to nadanie. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. dok. 40 i 42.
MK 134, k. 33v-36
SMK III, nr 41
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0069.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0070.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0071.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0072.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0073.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0074.html

1588.01.17
Król potwierdza zeznanie Maryny, córki zmarłego Wojciecha Bukowskiego, żony Krzysztofa Kliszowskiego*. Towarzyszyło jej prócz męża dwóch współrodowców z linii ojca, Stanisław i Filip Mękarscy. Zeznała przed aktami kancelarii koronnej, że zgadza się na zapis (submissione certa) męża dla Floriana Cieklińskiego, dotyczący zastawu na jej posagu: 100 złotych Cieklińskiemu, na wsi Klew, w ziemi sandomierskiej, powiecie opoczyńskim. Dokonano go 10 stycznia 1583 r. (feria secunda post festum Sanctorum Trium Regum) w księgach grodzkich krakowskich. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. dok. 40 i 41.
MK 134, k. 36-36v.
SMK III, nr 42
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0074.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0075.html

1588.01.17
Król w uznaniu zasług, wyznacza pensję roczną w wysokości 1 500 złotych Świętosławowi Orzelskiemu, sędziemu ziemskiemu kaliskiemu. Ma być płacona z dochodów żup bydgoskich na Boże Ciało. Podaje się do szczególnej wiadomości Stanisława Grudzińskiego, kasztelana nakielskiego, starosty wałeckiego, przełożonego żup bydgoskich.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 36 v-37
SMK III, nr 43
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0075.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0076.html

1588.01.17
Król potwierdza protestację Ormianina Murata, mieszczanina z Zamościa, poddanego kanclerza Jana Zamoyskiego. Murat złozył protestację przed aktami kancelarii w imieniu swoim, a także innych Ormian: Krzysztofa Torosowicza (Thorossowicz) i Norbeka, mieszczan lwowskich, a także braci Tobiasza i Jakuba Kirkorów, mieszczan zamojskich. Przybyli oni wszyscy na targ do Lublina, na św. Szymona i Judę Apostołów (28 października), roku minionego (1587), pewni, że chronią ich prawa ustanowione na czas bezkrólewia. Zostali zadenuncjowani do grodu przez Rudigera Sacellę, Włocha, i rajcę lubelskiego, na podstawie zarzutów nieznanej osoby. Ich towary zostały zajęte, szwanku doznała też ich cześć. Byli tak długo przetrzymywani na zamku lubelskim, póki nie podpisali jakiejś umowy, której odbierają tą protestacją wszelką moc prawną. Zastrzegają sobie tez podjęcie dalszych działań. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 37-38
SMK III, nr 44
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0076.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0077.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0078.html

1588.01.18
Król zatwierdza i aprobuje dokument wystawiony przez Stefana Batorego w Warszawie 14 lutego 1578 r. dla Heleny Cyrusowej, wdowy po ławniku krakowskim Janie Cyrusie i dla jej syna Erazma, obywateli miasta Krakowa. Batory zatwierdził w nim dokument wystawiony przez lonherów krakowskich, w Krakowie 24 marca (sabbato post Reminiscere) 1576 r. i 31 października (in vigilia Omnium Sanctorum) 1575, w których lonherowie czynią Helenę i Erazma dożywotnimi zarządcami pewnego sklepu sukienniczego.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie
MK 134, k. 38-39
SMK III, nr 45
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0078.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0079.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0080.html

1588.01.18
Król nadaje roczny żołd wysokości 200 złotych Leonardowi Straszowi, burgrabiemu zamku krakowskiego. Żołd wypłacany ma być na św. Oczyszczenia NMP [2 lutego] z ceł krakowskich.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 39-39v.
SMK III, nr 46
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0080.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0081.html

1588.01.18
Król nadaje urząd podstolego sandomierskiego Sebastianowi Ligęzie*. Urząd wakował po śmierci Stanisława Ligęzy. Podaje się do wiadomości dygnitarzy, urzędników i szlachty województwa sandomierskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI ? XVIII wieku?, nr 47.
MK 134, k. 39v-40
SMK III, nr 47
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0081.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0082.html

1588.01.18
Król pozwala Sebastianowi Morawskiemu na odstąpienie dożywocia na sołectwie Mątwy (Mantwa), w starostwie inowrocławskim synowi, Wojciechowi Morawskiemu. Po zapisaniu cesji w aktach wieczystych król zobowiązuje się zatwierdzić dożywocie Wojciecha Morawskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 40-40v.
SMK III, nr 48
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0082.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0083.html

1588.01.18
Król, wobec ataku arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, wyposaża Jana Zamoyskiego w najwyższą władzę wojskową i cywilną dla prowadzenia wojny*.
łac.
Actum: Kraków ; * Druk: Archiwum Jana Zamoyskiego, t. IV, Kraków, 1948, wyd. K. Lepszy, s. 341-343.
MK 134, k. 40v-41v.
SMK III, nr 49
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0083.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0084.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0085.html

1588.01.18
Król, wypełniając zobowiązania, odpuszcza wszystkie długi Rzeczypospolitej wobec siebie, rezygnuje z wszystkich roszczeń i akcji prawnych tak wobec Korony Królestwa Polskiego, jak i Wielkiego Księstwa Litewskiego*.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie ; * Oryginał ? zob. AGAD dok. perg. 4671.
MK 134, k. 41v-42v.
SMK III, nr 50
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0085.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0086.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0087.html

1588.01.19
Król nadaje urząd chorążego gostyńskiego Pawłowi Czerniewskiemu, cześnikowi gostyńskiemu. Chorąstwo to wakowało po śmierci [Kaspra]* Brzozowskiego. Podaje się do wiadomości dygnitarzy, urzędników i szlachty ziemi gostyńskiej.
łac.
Actum: Kraków ; * A. Boniecki, Herbarz Polski, Warszawa 1900, t. II, s. 195.
MK 134, k. 42v.
SMK III, nr 51
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0087.html

1588.01.19
Król nadaje urząd cześnika gostyńskiego Jerzemu Garwaskiemu. Urząd ten wakował po wyniesieniu na chorąstwo gostyńskie Pawła Czerniewskiego. Podaje się do wiadomości dygnitarzy, urzędników i szlachty ziemi gostyńskiej.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 42v-43
SMK III, nr 52
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0087.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_00088.html

1588.01.19
Król zgadza się na rozszerzenie praw dożywotnich do folwarku Kalinowiec i połowy wsi Gawrony* z czterema kmieciami, w województwie brzeskim, a także połowy wsi Stanomin z czterema kmieciami i jednym zagrodnikiem, w województwie inowrocławskim, na Jadwigę z Ponętowa Kruszowską, żonę Wojciecha Krzykowskiego, sekretarza królewskiego, który zasłużył się w czasie elekcji i w Krakowie dla sprawy królewskiej. Krzykowski zyskał dożywocie na tych dobrach po śmierci Tomasza Dębowskiego, sędziego ziemskiego łęczyckiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Chodzi tu o wieś szlachecko-królewską Gawronki w pow. brzeskim, Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564-1565, cz. II, wyd. A. Tomczak, Bydgoszcz 1963, s. 227, 228.
MK 134, k. 43-44
SMK III, nr 53
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0088.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0089.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0090.html

1588.01.20
Ogłoszenie paktów konwentów przez Zygmunta III Wazę, w związku z prośbą posłów ziemskich przedłożoną na sejmie koronacyjnym*.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie ; * Oryginał ? zob. AGAD dok. perg. 4670, druk: VL, t. II, f. 1096-1200
MK 134, k. 44-45
SMK III, nr 54
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0090.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0091.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0092.html

1588.01.20
Król potwierdza nadanie Bartłomiejowi Skaly, mistrzowi nad armatą, dwóch łanów ziemi w Inflantach. Skaly odznaczył się w wyprawach Stefana Batorego przeciw Moskwie. Grunty położone są w powiecie wendeńskim, jeden nazywa się Tylbek a drugi Juk. Skaly uzyskał to nadanie od Stanisława Pękosławskiego, komisarza króla Stefana Batorego na Inflanty. Za to nadanie Skaly zobowiązany jest służyć jako artylerzysta tam, gdzie zajdzie potrzeba.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 45-46
SMK III, nr 55
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0092.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0093.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_00094.html

1588.01.20
Król mianuje Pawła Uchańskiego ze Służewa, starostę drohobyckiego, wojewodą bełskim*. Poważne wydarzenia oznaczają konieczność wzmocnienia i polepszenia zarządu państwem, zaś urząd wojewody bełskiego wakuje po nadaniu Stanisławowi Żółkiewskiemu urzędu wojewody ruskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV ? XVIII wieku. Spisy. Opr. H. Gmiterek i R. Szczygieł, Kórnik 1992, nr 382.
MK 134, k. 46-46v.
SMK III, nr 56
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0094.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0095.html

1588.01.20
Król, za wstawiennictwem pewnych doradców, potwierdza prawa Wawrzyńca Rostogi do posiadania i użytkowania kuźnicy zwanej Głuszyna w dzierżawie grabowieckiej. Rostoga zobowiązany jest płacić określony czynsz dzierżawcy grabowieckiemu. Kuźnica wróci po śmierci dzierżawcy do dyspozycji monarchy dopiero po spłacie sum na niej ciążących.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 46v-47
SMK III, nr 57
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0095.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0096.html

1588.01.20
Król potwierdza nadanie Stefana Batorego, w którym król nadał w dożywocie posiadłość ziemską Kuromega Stanisławowi Brożyckiemu za zasługi wojenne. Brożycki uzyskuje te włości, które ongiś posiadał Franholdus Thisenhausen, ze wszystkimi przynależnościami.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 47-47v.
SMK III, nr 58
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0096.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0097.html

1588.01.20
Król nadaje Wojciechowi Rykowskiemu prawa dożywotnie do wójtostwa wsi Skrzany, przynależnego do starostwa gostyńskiego. Dożywocia na wójtostwie ustąpił Rykowskiemu Szymon Szczawiński z Ozorkowa, kasztelan inowłodzki, starosta gostyński. Wójtostwo wróci po śmierci dzierżawcy do dyspozycji monarchy dopiero po spłacie sum na nim ciążących.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 47v-48
SMK III, nr 59
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0097.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0098.html

1588.01.20
Król zgadza się, by Krzysztof Ilmanowski, pisarz kancelarii koronnej, mógł odstąpić dożywocie na wójtostwie wsi Radka Wola, położonego w starostwie brzeskim na Kujawach i prawa do sum na nim zapisanych Adamowi Sieroszewskiemu. Pozwala na dokonanie odpowiedniego zapisu w dowolnych księgach wieczystych, po czym Sieroszewski otrzyma dożywocie na tych dobrach. Wójtostwo wróci po śmierci dzierżawcy do dyspozycji monarchy dopiero po spłacie sum na nim ciążących.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie
MK 134, k. 48v-49
SMK III, nr 60
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0099.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0100.html

1588.01.20
Król nadaje Mikołajowi Oleśnickiemu pewne dobra w dożywocie. Oleśnicki zasłużył się za panowania Stefana Batorego tak w sprawach wojennych, jak i czasu pokoju, odznaczył się i za rządów obecnego króla. Otrzymuje miasto Zabłotów (Zabluthow) ze wsiami Zadubrowce, Ciołkowce, Okno, Tarnawa w województwie ruskim i wszystkie pozostałe wsie do tego miasta przynależące. Dobra wróciły do dyspozycji monarchy po śmierci Piotra Zborowskiego. Potrącona zostaje 1 sumy zapisów na nich ciążących.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie
MK 134, k. 49-50
SMK III, nr 61
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0100.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0101.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0102.html

1588.01.20
Król przyjmuje oblatę protestacji przedstawioną w kancelarii przez Jerzego Sułkowskiego, sługę biskupa włocławskiego Hieronima Rozdrażewskiego. Wpisana została w grodzie inowrocławskim 30 maja 1585 r. (feria quinta ipso die festi Ascensionis Domini). Złożył ją Hieronim Rozdrażewski, biskup włocławski i pomezański i dwaj członkowie kapituły, kanonicy Erazm Kretkowski i Stanisław Zakrzewski. Obecni przy jej składaniu byli: Wojciech Tupalski, sędzia ziemski inowrocławski, Sebastian Rudnicki, burgrabia zamku inowrocławskiego, Walenty Mierczyński i inni. Protestacja ta była ogłoszona na sejmie warszawskim 1585 r., na obradach senatu, w obecności króla, przeciwko przywilejowi gdańszczan, przedstawionemu przez Arnolda Mellera i Henryka Lenka, posłów Gdańska na sejm*. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Chodzi tu zapewne o protest Rozdrażewskiego w sprawie nadania przez Stefana Batorego przywileju dotyczącego tzw. podatku palowego dla Gdańska w 1585 r. Powodem był długotrwały spór biskupa z Gdańskiem dotyczący praw Kościoła katolickiego w tym mieście: jurysdykcji biskupiej, granic dóbr itp.. H. Kowalska, Rozdrażewski Hieronim, PSB, t. XXXII, s. 355-365. Zob. też dok. 63.
MK 134, k. 50v-52
SMK III, nr 62
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0103.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0104.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0105.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0106.html

1588.01.20
Król przyjmuje oblatę protestacji przedstawioną w kancelarii przez Jerzego Sułkowskiego, sługę biskupa włocławskiego Hieronima Rozdrażewskiego. Ogłosili ją w klasztorze w Oliwie 6 października 1587 r. Hieronim Rozdrażewski, biskup włocławski i pomezański, Łukasz Kościelecki, biskup poznański, Wojciech Baranowski, biskup przemyski, wysłani przez stany Rzeczpospolitej do powitania elekta, Zygmunta Wazę na granicy. Dotyczy niezgody na postanowienia konfederacji warszawskiej, przeciwko której protestował już na sejmie elekcyjnym arcybiskup gnieźnieński. Świadkami protestacji byli Mikołaj Działyński, wojewoda chełmiński, Jerzy Mniszech, kasztelan radomski, Paweł Uchański, starosta drohobycki*. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. też dok. 62. Rozdrażewski złożył protest zaraz po odebraniu od elekta przysięgi. H. Kowalska, Rozdrażewski Hieronim?, s.358. M. Korolko, Klejnot swobodnego sumienia. Polemiki wokół konfederacji warszawskiej w latach 1573?1658, Warszawa 1974, s. 93.
MK 134, k. 52-53v.
SMK III, nr 63
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0106.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0107.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0108.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0109.html

1588.01.20
Król udziela zgody Andrzejowi Opalińskiemu, marszałkowi wielkiemu koronnemu, staroście generalnemu wielkopolskiemu i staroście śremskiemu na wykupienie z rąk spadkobierców Baltazara Lutomirskiego, starosty sieradzkiego, dzierżawy Leżajsk, w województwie ruskim. Była ona zastawiona w czasach Zygmunta Augusta*.
łac.
Actum: Kraków ; * W 1565 r. na mocy konstytucji ?nabycie pieniędzy? umożliwiającej królowi zaciągnięcie pożyczek pod zastaw dóbr do sumy 500 000 zł.
MK 134, k. 53v-54v.
SMK III, nr 64
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0109.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0110.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0111.html

1588.01.20
Król zatwierdza dokument królowej Anny [Jagiellonki], w którym wyraziła ona zgodę na odstąpienia przez Annę Mdzewską praw do wójtostwa we wsi Kołaczkowo (Kolaczkowa), w starostwie ciechanowskim, Pawłowi Mdzewskiemu, synowi Anny.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie
MK 134, k. 54v-55
SMK III, nr 65
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0111.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0112.html

1588.01.20
Król nadaje urząd podkomorzego inowrocławskiego Maciejowi Bardzkiemu (Bardzski), surrogatorowi grodu poznańskiego. Urząd wakuje po obdarowaniu godnością kasztelana kruszwickiego Wojciecha Niemojewskiego*.
łac.
Actum: Kraków ; * Ostatecznie nominacja nie miała skutków prawnych, gdyż Niemojewski nie objął urzędu. Zob. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI ? XVIII wieku?, nr 712, 1082.
MK 134, k. 55-55v.
SMK III, nr 66
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0112.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0113.html

1588.01.20
Król potwierdza zeznanie małżonków: Andrzeja Radoszowskiego Boxy, pana na Kuszynie i Lipniku, oraz Barbary Popławskiej, wdowy po Walentym Gruszczyńskim, obecnie zaś żony Radoszowskiego. Oboje małżonkowie zeznali wzajemny zapis dożywotnich praw do ruchomości i nieruchomości na dobrach Dalewice i Mąkocice w ziemi wieluńskiej. Po śmierci Barbary dobra te przejdą na spadkobierców Andrzeja. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 55v-56
SMK III, nr 67
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0113.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0114.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_000115.html

1588.01.20
Król potwierdza zeznanie przed aktami kancelarii Jana Jadwabińskiego z powiatu wiskiego. Zeznał on dług w wysokości 35 złotych, jaki winien jest Piotrowi Suchcickiemu i którą to sumę zapisuje na wszystkich dobrach ruchomych i nieruchomych. Spłata ma nastąpić przed aktami kancelarii grodzkiej wiskiej (1 stycznia) w święto Obrzezania Pańskiego 1589 r. pod wadium w wysokości długu. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 56v-57
SMK III, nr 68
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0115.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0116.html

1588.01.21
Król zapisuje Rzeczypospolitej wszystkie dobra ich części i sumy, na nich zapisane w Królestwie Neapolu, Księstwie Bari i Rosano a także z ceł (duana) Foggi przypadające jego osobie*.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie ; * Chodzi tu o tzw. ?sumy neapolitańskie? po królowej Bonie. Oryginał ? zob. AGAD dok. perg. Nr 4472.
MK 134, k. 57v-58
SMK III, nr 69
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0117.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0118.html

1588.01.22
Król wyznacza roczną pensję Andrzejowi Firlejowi z Dąbrowicy, wojewodzicowi krakowskiemu, w wysokości 1 500 złotych. Z dochodów starostwa sandomierskiego na św. Marcina Firlej odbierać ma 1 300 fl., a z ceł Królestwa pozostałe 200 fl. Podaje się do wiadomości Jana Dulskiego, kasztelana chełmińskiego, podskarbiego koronnego i Stanisława Pękosławskiego, starosty sandomierskiego i marienburskiego.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie
MK 134, k. 58-58v.
SMK III, nr 70
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0118.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0119.html

1588.01.23
Król nadaje urząd kasztelana czechowskiego Hieronimowi z Mielca Mieleckiemu, staroście brzeskiemu*. Rodzina jego zasłużyła się tak w czasach pokoju jak i w wojnie. Sam Hieronim dowodził rotą w wojnach Stefana Batorego. Zasłużył się też, walcząc o dobro publiczne przeciw arcyksięciu Maksymilianowi Habsburgowi. Kasztelania wakowała po wyniesieniu Jana Bogusza na kasztelanię zawichojską.
łac.
Actum: Kraków ; * Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI ? XVIII w. ?, nr 121.
MK 134, k. 58v-59v.
SMK III, nr 71
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0119.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0120.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0121.html

1588.01.22
Król potwierdza legitymację szlachecką Tłokińskich. Oblata dokumentu kancelarii mniejszej koronnej Stefana Batorego, wydanego w Warszawie na sejmie 4 marca 1581 r., w którym król za wstawiennictwem doradców dokonał legitymacji szlachectwa Erazma i Jadwigi, nieślubnych dzieci Erazma Tłokińskiego i Anny Żurackiej (Zuraczka).
łac.
Actum: Kraków, na sejmie
MK 134, k. 59v-61v.
SMK III, nr 72
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0121.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0122.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0123.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0124.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0125.html

1588.01.23
Król, w uznaniu zasług nadaje Jerzemu Zieleńskiemu z Gościsk, wojewodzie płockiemu, staroście zakroczymskiemu i mławskiemu, pensję roczną w wysokości 1 300 złotych na żupach ruskich. Pensja ma być płacona w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, począwszy od roku bieżącego. Zieleński zasłużył się tak królom z dynastii Jagiellonów, jak i obecnie panującemu.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 61v-62
SMK III, nr 73
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0125.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0126.html

1588.01.23
Król potwierdza przyjęcie oblaty protestacji. Została ona odpisana z ksiąg grodu krakowskiego i przeniesiona do akt kancelarii koronnej. W grodzie w Krakowie została wpisana pod datą 27 grudnia (die Dominica felicis coronationis [...] post festum solennia Nativitatis Christi proximo) 1587 r. W imieniu swoim i innych posłów na sejm koronacyjny w grodzie krakowskim opowiedzieli ją: Szczęsny Kryski z Drobnina, wojewodzic mazowiecki, Stanisław Garwaski z Garwarza, Paweł Kossobudzki z Kossobudy (Kossobucz), posłowie ziemscy województwa płockiego, a także Jan Iłowski, wojewodzic płocki, cześnik wiski, Jan Podoski, starosta różański, Mikołaj Żochowski z Kraszewa, posłowie ziemscy województwa mazowieckiego. Protestują oni przeciw samej konfederacji warszawskiej o pokoju religijnym, przeciw próbom strony protestanckiej wprowadzenia działań przeciw osobom gwałcącym jej postanowienia. Protest ten był powtarzany wiele razy, także podczas korona cji przed wielkim ołtarzem kościoła wielkiego [katedry] na zamku krakowskim. Ich województwa i stany koronne wielokrotnie wypowiadały się przeciw konfederacji. Nie pozwolił na nią cały stan duchowny i wielka część świeckiego. Świadczyć o tym mają podpisy Stanisława Kryskiego, wojewody mazowieckiego, który na wielu zjazdach nie zezwalał na konfederację, w imieniu dwóch województw, których jest dygnitarzem. Czyniło tak wielu innych senatorów. Nie pozwolono na konfederację i w czasie elekcji Henryka Walezego, we wsi Kamień 12 maja 1573 r. i w następnych elekcjach. Protestację przyjął Mikołaj Zebrzydowski, starosta generalny krakowski, Jan Łączyński, pisarz grodzki krakowski. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac., pol.
Actum: Kraków
MK 134, k. 62-64v.
SMK III, nr 74
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0126.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0127.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0128.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0129.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0130.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0131.html

1588.01.24
Król potwierdza decyzję Stanisława Herburta z Fulsztyna, kasztelana lwowskiego i starosty samborskiego. Herburt, dla polepszenia stanu starostwa, pozwolił Piotrowi Niedzielnickiemu na wykarczowanie łanu roli na surowym korzeniu we wsi zwanej Niedzielny nad rzeczką zwaną Rostoka na i zbudowanie na tym gruncie karczmy, młyna, osadzenie tylu zagrodników, ilu będzie mógł. Potwierdza go też w posiadaniu dwóch kawałków ziemi, jednego w dolnej części wsi, drugiego zaś koło wójtostwa. Obciążenia tego gruntu mają być takie jak w innych sołectwach. Nadanie jest dożywotnie.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 64-65
SMK III, nr 75
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0131.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0132.html

1588.01.24
Król potwierdza zeznanie Stanisława Cieszanowskiego z Cieszanowic przed aktami kancelarii koronnej. Ustanowił on mandatariusza i pełnomocnika w osobie Stanisława Leszczyńskiego, kanonika krakowskiego, płockiego, przemyskiego, sekretarza królewskiego, dla odebrania 1 600 złotych zapisanych w pewnych aktach przez Jana Wizickiego. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 65-65v.
SMK III, nr 76
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0132.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0133.html

1588.01.24
Król nobilituje Jana Januszowskiego*. Lista świadków.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie ; * Oryginał przywileju w Muzeum Narodowym w Warszawie, Dział Zbiorów Specjalnych, sygn. 1793. Druk wg. tegoż, J. Michta, Nobilitacja Jana Januszowskiego, [w:] Nobilitacje i indygenaty Rzeczypospolitej 1434-1794, Kielce 1991, z. 3.
MK 134, k. 65v.68v.
SMK III, nr 77
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0133.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0134.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0135.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0136.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0137.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0138.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0139.html

1588.01.24
Król nadaje Adamowi Stadnickiemu wsie Wowina, Uherskie, Dolhe, położone w województwie ruskim, w dożywocie. Stadnicki zasłużył się w wyprawach moskiewskich Stefana Batorego, ponosząc wielkie trudy. Stał na czele roty jazdy królewskiej w czasie podróży Zygmunta III do Krakowa. Wsie wakują po śmierci Hieronima Filipowskiego, krajczego koronnego, starosty stryjskiego, ostrołęckiego, nurskiego.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie
MK 134, k. 68v-69
SMK III, nr 78
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0139.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0140.html

1588.01.25
Król potwierdza zeznanie Jana Lasockiego, syna Jakuba Lasockiego z Brzezin, kasztelana łęczyckiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Jan Lasocki zeznał dług 500 złotych, który ma wobec Mikołaja Przedbora Koniecpolskiego z Koniecpola, kasztelana rozpirskiego. Zapisuje tę sumę na swoich dobrach tak ruchomych, jak i nieruchomych i obiecuje spłacić ją w grodzie Nowego Miasta Korczyna na najbliższe święto Macieja Apostoła pod wadium odpowiadającym tej sumie. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 69-70v.
SMK III, nr 79
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_01400.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0141.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0142.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0143.html

1588.01.25
Król potwierdza zeznanie Mikołaja Przedbora Koniecpolskiego, syna Mikołaja, kasztelana rozpierskiego, przed aktami kancelarii koronnej. Koniecpolski zeznał, że wydzierżawia dobra zastawne: miasto Wojcieszków z folwarkiem i wsią Wola Wojcieszkowa, które uzyskał drogą zastawu na sumę 5 500 złotych od zmarłego Mikołaja Przerembskiego, starosty opoczyńskiego, mocą zapisu w księgach ziemskich stężyckich. Koniecpolski wydzierżawia wymienione dobra Jadwidze Przerembskiej z Brzezin, córce zmarłego Jakuba Lasockiego (Liasoczki), kasztelana łęczyckiego i jej spadkobiercom za pewną sumę już wpłaconą. Dzierżawa trwać ma od 26 stycznia (feria secunda festi Conversionis Beati Pauli Apostolis) 1588 do tegoż święta r. 1590. Po tym czasie rumacja dóbr ma nastąpić w ciągu sześciu tygodni. Przed aktami kancelarii koronnej stanęła też wymieniona Jadwiga Przerembska i zeznała, że dobra wymienione, wydzierżawione jej przez Koniecpolskiego trz ymać będzie tylko na czas określony, tylko podstawie tej umowy. Wadium wynosi 5 500 złotych. Właściwe w sprawie są: urząd grodzki krakowski lub Nowego Miasta Korczyna. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 70v. -73
SMK III, nr 80
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0143.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0144.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0145.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0146.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0147.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0148.html

1588.01.25
Król potwierdza zeznanie Jadwigi Przerembskiej, córki Jakuba Lasockiego, kasztelana łęczyckiego, wdowy po Mikołaju Przerembskim, staroście Opoczna, przed aktami kancelarii koronnej. Potwierdziła ona zgodnie z wolą zmarłego męża zapis 5 500 złotych na mieście Wojcieszków z folwarkiem i na wsi Wola Wojcieszkowa na korzyść Mikołaja Przedbora Koniecpolskiego, uczyniony w aktach ziemskich stężyckich. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 73-73v.
SMK III, nr 81
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0148.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0149.html

1588.01.25
Król potwierdza zeznanie Jadwigi Przerembskiej z Brzezin, córki Jakuba Lasockiego, kasztelana łęczyckiego, wdowy po Mikołaju Przerembskim, staroście Opoczna, pana na mieście Wojcieszków i na częściach wsi Osczepalin i innnych dóbr w powiecie łukowskim i stężyckim przed aktami kancelarii koronnej. Zeznała dług w wysokości 1 250 złotych wobec Jana Lasockiego z Brzezin, swego brata. Zapisuje dług ten na dobrach ruchomych i nieruchomych i zobowiązuje się do jego spłaty w grodzie opoczyńskim w dwóch ratach: pierwszej w wysokości 500 złotych w poniedziałek przed najbliższym świętem Macieja Apostoła, drugiej w wysokości 750 złotych w najbliższe roczki grodzkie opoczyńskie, które odbędą się po koronacji królewskiej. Wadium w sprawie wynosi 1 250 złotych. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 74-75.
SMK III, nr 82
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0150.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0151.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0152.html

1588.01.25
Król potwierdza zeznanie Jadwigi Przerembskiej z Brzezin, córki Jakuba Lasockiego, kasztelana łęczyckiego, wdowy po Mikołaju Przerembskim, staroście Opoczna, przed aktami kancelarii koronnej. Zeznała ona dług w wysokości 480 złotych wobec Krzysztofa Tworzyańskiego z Tworzyanki w ziemi rawskiej i jego spadkobierców. Zapisuje te sumę na swoich dobrach ruchomych i nieruchomych. Zobowiązuje się do jego spłaty w grodzie rawskim na najbliższe święto Jana Chrzciciela, pod wadium odpowiadającym sumie długu. Na każde wezwanie w sprawie stawić się w grodzie łęczyckim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 75-75v.
SMK III, nr 83
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0152.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0153.html

1588.01.26
Król, po otrzymaniu prośby Macieja Wojczyńskiego i jego żony*, wyraża zgodę na odstąpienie przez oboje małżonków dożywocia na wójtostwie w Brdowie Jakubowi Mchowskiemu. Dokonać mogą tej cesji przed jakimikolwiek aktami publicznymi. Wójtostwo Wojczyńscy uzyskali dzięki cesji od Mikołaja Lupczyńskiego. Po śmierci dzierżawcy może ono wrócić do skarbu po wykupie sum na nim ciążących lub po ich taksacji. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Puste miejsce na imię.
MK 134, k. 75v-76v.
SMK III, nr 84
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0153.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0154.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0155.html

1588.01.26
Król, na prośbę mieszczan potwierdza decyzję rady miasta Opoczna przeciw Żydom z 12 stycznia (feria quarta ante festum S. Priscae) 1588. Władze miasta i jego społeczność ustaliły, że nie zgadzają się na osiedlanie się w mieście Żydów, na posiadanie przez nich domów i na wykonywanie zawodów. Skarżą się na zawyżanie cen, z czego wynikają znaczne straty. Żydzi nie mogą też dzierżawić mieszkań na przedmieściach Opoczna, nie wolno im kupować nieruchomości i dóbr ruchomych tamże. Wszystkie, które nabędą, przypadną skarbowi królewskiemu, a ci, którzy złamią to rozporządzenie, zostaną wyrugowani z miasta i przedmieść.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie
MK 134, k. 76v -77.
SMK III, nr 85
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0155.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0156.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0157.html

1588.01.28
Król nadaje Janowi Gajewskiemu z Błociszewa, sędziemu ziemskiemu poznańskiemu, wieś Czekowo w dożywocie. Gajewski zasłużył się na urzędzie, był marszałkiem izby poselskiej na sejmie koronacyjnym. Wieś położona jest w województwie kaliskim, nie ma posesora po śmierci Wawrzyńca Stareskiego. Jednocześnie dożywocie zostaje rozszerzone na żonę Jana, Barbarę Czacką (Czaczka).
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 77v-78v.
SMK III, nr 86
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0157.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0158.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0159.html

1588.01.28
Król nadaje w dożywocie starostwo lanckorońskie Mikołajowi Zebrzydowskiemu z Zebrzydowic, staroście generalnemu krakowskiemu i bolesławskiemu. Zebrzydowski zasłużył się w wojnach za panowania Stefana Batorego, miał staranie o zamek krakowski, odznaczył się w wojnie obronnej przeciw arcyksięciu Maksymilianowi. Starostwo nie jest obsadzone, gdyż Franciszek Wesselini, który trzymał je z żoną za panowania Stefana Batorego, nie mógł go posiadać zgodnie z prawem i ustąpił z niego przez mandatariusza na konwokacji przed elekcją Zygmunta III*. Czasowo starostwem administrował Sebastian Lubomirski, zarządca żup krakowskich i starosta dobczycki.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie ; * 15 czerwca 1590 r. Anna Wesselini, bedąca formalnym właścicielem starostwa, zrzekła się w sądzie ziemskim krakowskim wraz z mężem, Franciszkiem Wesselinim, praw do starostwa lanckorońskiego i zapisów na nim. L. Zarewicz, Lanckorona. Monografia historyczna, Kraków 1885, s. 47.
MK 134, k. 78-79v.
SMK III, nr 87
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0159.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0160.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0161.html

1588.01.28
Król nadaje urząd łowczego przemyskiego Piotrowi Dunikowskiemu*. Urząd był nieobsadzony po śmierci Domaniowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Urzędnicy województwa ruskiego XIV ? XVIII wieku. Spisy. opr. K. Przyboś, Wrocław 1987, nr 1728.
MK 134, k. 79v-80
SMK III, nr 88
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0161.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0162.html

1588.01.28
Król potwierdza przywilej wydany trzy lata wcześniej przez Stefana Batorego lokujący miasto Zamość w dobrach dziedzicznych Jana Zamoyskiego zwanych Skokówka*. Miasto uzyskało w szczególności potwierdzenie zwolnienia od podatków na 50 lat. Podaje się do wiadomości poborców ziemi chełmskiej i innych urzędników.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie ; * Druk w Archiwum Jana Zamoyskiego, t. IV, 1585 ? 1588, Kraków, 1946, wyd. K. Lepszy, s. 425.
MK 134, k. 80-80v.
SMK III, nr 89
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0162.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0163.html

1588.01.29
Król potwierdza okazane w kancelarii koronnej przywileje miasta Opoczna, wydane przez Zygmunta I i Zygmunta Augusta, z podpisem tego króla, a także przywilej Stefana Batorego opatrzony pieczęcią wielką koronną.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie
MK 134, k. 80v-81
SMK III, nr 90
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0163.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0164.html

1588.01.30
Król nadaje Janowi Boguszowi z Boguszowej Woli, kasztelanowi zawichojskiemu i staroście zwoleńskiemu w dożywocie wsie Tczów i Brzezinki, w starostwie radomskim. Oprócz wsi nadanie obejmuje kuźnicę zwaną Nieznach (Nieznachi), położoną między młynami Płachta i Pianka. Bogusz zasłużył się na dworze Zygmunta Augusta, a w czasie bezkrólewia został wybrany na sejmie elekcyjnym posłem do cesarza.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie
MK 134, k. 81-82
SMK III, nr 91
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0164.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0165.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0166.html

1588.01.30
Król zatwierdza nadanie uczynione przez Mikołaja Herburta z Fulsztyna, kasztelana halickiego, starostę lwowskiego i generalnego ruskiego*. Okazany został dokument papierowy, podpisany przez tegoż Herburta i z jego pieczęcią, wydany w Lwowie 16 lipca 1586 r. Starosta nadaje w nim po wieczne czasy Zygmuntowi Poradowskiemu i jego spadkobiercom pewien przynależny [lwowskiemu] starostwu, bagnisty, pusty i nieuprawny grunt na przedmieściu lwowskim zwanym Krakowskie. Grunt położony jest między rzeką Pełtwią (Polthew) z jednej i terenem szpitala św. Stanisława z drugiej strony, rozciąga się od prostej drogi w stronę Jaworowa do ogrodów i gruntów prywatnych. Poradowski może budować na nim, a na św. Marcina ma płacić czynsz w wysokości 30 groszy. Jest wolny od innych obciążeń na rzecz starostwa. Ponieważ zagospodarowanie gruntu wymagać będzie nakładów, Poradowski zwolniony zostaje z płacenia czynszu na 6 lat.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie ; * W tytulaturze Herburta danym przez kancelarię koronną brak tytułu starosty generalnego ruskiego, który występuje w oblatowanym dokumencie.
MK 134, k. 82-83
SMK III, nr 92
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0166.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0167.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0168.html

1588.01.31
Król nadaje Piotrowi Żelazo dobra po Reinholdzie Stakielbergu, położone w powiecie dorpackim na prawie lennym. Żelazo zasłużył się w wyprawach wojennych. Nadanie tych dóbr otrzymał od Stefana Batorego. Z dóbr tych świadczyć ma takie powinności, jak reszta szlachty inflanckiej z dóbr dziedzicznych. Przywilej opatrzony został pieczęciami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie
MK 134, k. 83-83v.
SMK III, nr 93
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0168.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0169.html

1588.01.07
Król w uznaniu zasług udziela zgody Krzysztofowi Ilmanowskiemu, pisarzowi kancelarii na wykup sołectwa wsi Krzeczów w kasztelanii krakowskiej z rąk spadkobierców zmarłego Jerzego Krzeczowskiego albo innych osób posiadających prawa do sum na sołectwie zapisanych. Do sołectwa przynależy folwark, młyn, karczma, kmiecie, zagrodnicy i pewne części ziemi.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie
MK 134, k. 83v-84v.
SMK III, nr 94
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0169.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0170.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0171.html

1588.01.08
Król nadaje rotmistrzowi Bogusławowi Słupskiemu, który zasłużył się tak dla obecnego króla jak i jego poprzedników, dobra Vetiquer i Lilastuer w powiecie lajskim, w dożywocie. Obejmują one 8 haków ziemi. Słupski trzymał do tej pory te dobra z nadania Stanisława Pękosławskiego, starosty sandomierskiego i marienburskiego, królewskiego komisarza na Inflanty.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie
MK 134, k. 84v-85
SMK III, nr 95
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0171.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0172.html

1588.01.20
Król zatwierdza prawa sławetnego Urbana Frizera, ławnika najwyższego sądu prawa niemieckiego na zamku w Krakowie, i jego żony Barbary do czwartej części dochodów tzw. trzeciej miary z młynów: Kamienny, Dambny, Stampny Folusz, położonych na przedmieściu krakowskim. Frizer przywilej taki uzyskał od Stefana Batorego. Dochód ten wrócić może do skarbu po wykupie sum zapisanych w przywileju.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie
MK 134, k. 85-86
SMK III, nr 96
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0172.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0173.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0174.html

1588.01.21
Król zezwala Wawrzyńcowi Gembickiemu, sekretarzowi królewskiemu, na odstąpienie dożywocia na wójtostwie Najdaka (Naidaka, Naydaka), Janowi Orzelskiemu, staroście kościańskiemu. Wójtostwo to przynależy miastu Kościan. Gembicki uzyskał prawa do niego od Stefana Batorego. Król zgadza się na dokonanie cesji przed jakimikolwiek księgami wieczystymi.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie
MK 134, k. 86-86v.
SMK III, nr 97
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0174.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0175.html

1588.01.24
Król nadaje urząd kasztelana elbląskiego [Stanisławowi] Działyńskiemu, za zasługi tak jego, jak i rodu. Kasztelania wakuje po śmierci [Adama Mikołaja] Walewskiego*. Podaje się do wiadomości dygnitarzy, urzędników i szlachty województwa malborskiego.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie ; * W dokumencie zostawiono puste miejsca na dopisanie imion. Zob. też Urzędnicy Prus Królewskich XV ? XVIII wieku?, nr 387.
MK 134, k. 86v-87
SMK III, nr 98
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0175.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0176.html

1588.01.27
Król przyjmuje protestację kanclerza Jana Zamoyskiego przeciwko podziałowi Inflant między Koronę Królestwa Polskiego a Wielkie Księstwo Litewskie. Kanclerz nie mógł stawić się osobiście, dowodził bowiem wyprawą przeciwko arcyksięciu Maksymilianowi, protest złożył w jego imieniu sekretarz wielki koronny Piotr Tylicki. Podział Inflant zaproponowali na sejmie posłowie Litwini, kanclerz uważa go za szkodliwy i ubliżający Koronie Polskiej*. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
pol.
Actum: Kraków, na sejmie ; * Regest i literatura przedmiotu w: Archiwum Jana Zamoyskiego, t. IV, wyd. K. Lepszy, Kraków 1946, s. 346-347.
MK 134, k. 87-87v.
SMK III, nr 99
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0176.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0177.html

1588.01.31
Król wyraża zgodę na wydzierżawienie Janowi Dulskiemu, kasztelanowi chełmińskiemu, podskarbiemu koronnemu, staroście brańskiemu, surażskiemu, świeckiemu, rogoźnieńskiemu, ceł Królestwa, mianowicie z Wielkopolski i Małopolski na rok. Początek dzierżawy ustalony zostaje na 1 stycznia 1588 r., jej koniec na 1 stycznia 1589 r. Dulski jest zobowiązany zarządzać cłami według odwiecznej tradycji, ma wpłacać do skarbu w Rawie jedną czwartą dochodu z ceł w wysokości 9 000 złotych na Zielone Święta. Ma też płacić należne opatrzenie królowej Annie [Jagiellonce] i inne pensje, w ostatni dzień grudnia. Przez dwa następne lata ma dalej zarządzać cłami i co roku, ostatniego grudnia, płacić 51 000 złotych, wypłatę królowej Annie i inne pensje. Jeśli dochody z ceł się zmniejszą, król może zmienić te warunki. Pozwala też na tworzenie nowych stróż i komór na szlakach prowadzących z targów lubelskich, toruńskich i gdańskich do Prus i na Pomorze. Zachowane mają być prawa i przywileje szlachty.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie
MK 134, k. 87v-89
SMK III, nr 100
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0177.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0178.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0179.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0180.html

1588.01.31
Król za wstawiennictwem pewnych doradców nadaje w dożywocie Franciszkowi Petroszewskiemu, odźwiernemu króla Stefana Batorego, wieś Berhe, w starostwie samborskim. Wieś ta została przekazana Petroszewskiemu z polecenia króla Batorego przez Piotra Słostowskiego, zarządzającego ekonomią samborską.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 89v-90
SMK III, nr 101
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0181.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0182.html

1588.02.02
Król nadaje starostwo rawskie w dożywocie Stanisławowi Trzcińskiemu, synowi Hieronima, podczaszego ziemi sochaczewskiej. Starostwo to cedował Trzcińskiemu Stanisław Gostomski z Leżenic, kasztelan sochaczewski, starosta rawski, zeznając cesję przed aktami kancelarii koronnej. Podaje się do wiadomości dygnitarzy, urzędników i szlachty ziemi rawskiej.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 90-91
SMK III, nr 102
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0182.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0183.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0184.html

1588.02.03*
Król za wstawiennictwem pewnych doradców nadaje prawem dziedzicznym dwa haki ziemi w Inflantach Katarzynie Malinowskiej, wdowie po Feliksie Malinowskim, który zginął z ręki wroga pod zamkiem Lennewarden (Lenowarth). Nadanie obejmuje spadkobierców Katarzyny i Feliksa: Jana, Bartłomieja, Pawła, Andrzeja. Rzeczone dwa haki ziemi położone są w ziemi wendeńskiej i przypadły skarbowi prawem kaduka po bezpotomnej śmierci doktora Rumperta**. Nadanie obejmuje też teren z ogrodem na przedmieściu Wenden, przyznane uprzednio przez komisarzy Stefana Batorego. Przywilej opatrzony został pieczęciami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Omyłkowo pisarz napisał datę 3 stycznia. ** Postawione puste miejsce na nazwisko.
MK 134, k. 91-91v.
SMK III, nr 103
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0184.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0185.html

1588.02.03*
Król nadaje podkomorstwo chełmskie Pawłowi Orzechowskiemu, dotychczas podczaszemu chełmskiemu. Urząd ten wakuje po niedawnej śmierci Wacława Uhrowieckiego. Zgodnie z konstytucją sejmu koronacyjnego prawo wyboru należy do króla. Orzechowski zasłużył się w czasie elekcji, a także podczas sejmu koronacyjnego, którego był marszałkiem. Podaje się do wiadomości dygnitarzy, urzędników i szlachty ziemi chełmskiej.
łac.
Actum: Kraków ; * Omyłkowo pisarz napisał datę 3 stycznia. Chodzi o 3 lutego, co wynika z kontekstu ? mowa o zakończonym sejmie koronacyjnym. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV ? XVIII wieku?, nr 1270.
MK 134, k. 91v-92v.
SMK III, nr 104
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0185.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0186.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0187.html

1588.02.03
Król potwierdza zeznanie Jerzego Kilanowskiego, złożone przed aktami kancelarii. Kilanowski zeznał zabezpieczenie zapisu Krzysztofa Sułowskiego na rzecz Pawła Dembskiego, sufragana, Wojciecha Szydłowskiego i Sebastiana Brzezińskiego, kanoników krakowskich i całej kapituły, w sprawie dzierżawy przez Sułowskiego dóbr Pabianice. Suma dzierżawna wynosi 10 000 złotych. Zobowiązuje się stawić na wezwanie w sprawie przed sądem ziemskim bieckim, urzędem grodzkim krakowskim lub nowokorczyńskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 92v-94
SMK III, nr 105
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0187.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0188.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0189.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0190.html

1588.02.03
Król potwierdza zeznanie Krzysztofa Sułowskiego dokonane przed aktami kancelarii koronnej. Sułowski zeznał zapis na wszystkich dobrach ruchomych i nieruchomych w imieniu swoim i spadkobierców na pewną sumę Jerzemu Kilanowskiemu. Wynikają one z zapisu i umowy, którą Sułowski zawarł w urzędzie grodzkim krakowskim z Pawłem Dembskim, sufraganem, Wojciechem Szydłowskim i Sebastianem Brzezińskim, kanonikami krakowskimi w sprawie dzierżawy dóbr Pabianice. Zobowiązuje się stawić na wezwanie w sprawie przed urzędem grodzkim krakowskim, lub sądem ziemskim bieckim Wadium wynosi 10 tysięcy złotych. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 94-95
SMK III, nr 106
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0190.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0191.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0192.html

1588.02.04
Król wyraża zgodę na wydzierżawienie Wojciechowi Siekluckiemu, podkomorzemu, i Andrzejowi Jałbrzykowi Wyszyńskiemu, wojskiemu drohickiemu, ceł Podlasia na 3 lata. Sejm koronacyjny zniósł myta i cła wodne i ziemne podlaskie, pozostawił jednak ich wybieranie na 3 najbliższe lata. Do ceł tych dołączone zostają też cła wołyńskie, kijowskie i bracławskie, za zgodą dotychczasowego ich posiadacza, Stanisława Szafrańca z Pieskowej Skały. Dzierżawa skończy się w srzodopostną niedzielę [24 luty] 1591 r. Mają dzierżyć te cła wspólnie, wpłacać do skarbu 9 000 złotych w dwóch ratach: na św. Jana Chrzciciela 4 500 złotych, na Boże Narodzenie następne 4 500 złotych. Płacić też mają pensje zapisane na cłach. Jeśliby ważne przyczyny doprowadziły do upadku handlu, król będzie miał na to wzgląd przy rozliczeniu tej dzierżawy.
pol.
Actum: Kraków
MK 134, k. 95-96v.
SMK III, nr 107
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0192.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0193.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0194.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0195.html

1588
Król nadaje starostwo piotrkowskie Andrzejowi Zebrzydowskiemu, podczaszemu koronnemu, staroście sieradzkiemu, który w czasach panowania Stefana Batorego zasłużył się militarnie*. Służył też ostatnio pod Janem Zamoyskim, wyprawiając się na czele roty jazdy i oddziału (kohorta) piechoty przeciwko wrogom w pobliżu Krakowa. Starostwo obejmuje po zbuntowanym przeciw władcy Piotrze Duninie Szpocie (Spoth).
łac.
Actum: Kraków ; * Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI ? XVIII wieku. Spisy?, nr 800.
MK 134, k. 96v-97v.
SMK III, nr 108
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0195.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0196.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0197.html

1588
Król nadaje urząd podsędka sieradzkiego Stanisławowi Zapolskiemu, surogatorowi grodu sieradzkiego. Urząd wakował po śmierci [Mikołaja] Rudnickiego*. Szlachta ziemi sieradzkiej, zebrana przez wojewodę Wojciecha Łaskiego wybrała czterech kandydatów.
łac.
Actum: Kraków ; * Zostawione puste miejsce na imię. Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI ? XVIII wieku. Spisy?, nr 1172.
MK 134, k. 97v-98.
SMK III, nr 109
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0197.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0198.html

1588.02
Król potwierdza przywilej dla Stanisława Wybranowskiego. Okazany został dokument Stefana Batorego, z pieczęcią kancelarii mniejszej, datowany Orany 17 września 1586, podpisany przez króla i Stanisława Poradowskiego. Zawierał on dożywocie udzielone przez króla Wybranowskiemu, młynarzowi i wójtowi, na części roli zwanej Glinna w dobrach wsi Bronicza, przynależnej do starostwa samborskiego. Wybranowski był pokojowcem na dworze Stefana Batorego. Rzeczony grunt Wybranowski uzyskał najpierw od Stanisława Herburta z Fulsztyna, kasztelana lwowskiego i starosty (samborskiego). W dokumencie Batorego nadanie podaje się do wiadomości Piotra Słostowskiego, zarządcy ekonomii samborskiej i dzierżawcy medyckiego. Prośba dotyczyła potwierdzenia nadania i dokonania opisu granic roli, pominiętego w przywileju Batorego. Ziemia ta rozciąga się od Potoka Glinnego do Potoka Kołodzieżnego i od stawu Glinny na pięć stajów.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 98-99v.
SMK III, nr 110
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0198.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0199.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0200.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0201.html

1588.02.05
Król potwierdza zeznanie Andrzeja Opalińskiego, marszałka wielkiego koronnego, starosty generalnego wielkopolskiego, starosty śremskiego i Beaty z Tarnowa, wdowy po Baltazarze Lutomierskim, staroście sieradzkim i leżajskim. Zeznali oni przed aktami kancelarii pewną umowę pod datą dzisiejszą, którą aprobują we wszystkich punktach i artykułach. Zapisują też sobie wzajemnie tę umowę na dobrach ruchomych i nieruchomych. Zobowiązują się stawić na wezwanie do właściwego w sprawie sądu grodzkiego sieradzkiego. Wadium wynosi 2 000 złotych. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 99v-100
SMK III, nr 111
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0201.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0202.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0203.html

1588.02.05
Król potwierdza zeznanie Andrzeja Opalińskiego, marszałka wielkiego koronnego, starosty generalnego wielkopolskiego, starosty śremskiego. Zeznał on przed aktami kancelarii dług wobec Beaty z Tarnowa, wdowy po Baltazarze Lutomierskim, staroście sieradzkim i leżajskim, wynoszący 8 000 złotych. Zapisuje tę sumę na wszystkich dobrach ruchomych i nieruchomych. Zobowiązuje się ją spłacić w grodzie krakowskim w poniedziałek za cztery tygodnie i stawić się na wezwanie do właściwego w sprawie sądu grodzkiego sieradzkiego. Wadium wynosi 8 000 złotych. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 100v-101
SMK III, nr 112
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0203.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0204.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0205.html

1588.02.05
Król nadaje w dożywocie kasztelanię krzywińską Stanisławowi Gostyńskiemu*. Urząd wakował po śmierci Janusza Grodzińskiego. Podaje się do wiadomości dygnitarzy, urzędników i szlachty powiatu gostyńskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Urzędnicy wielkopolscy XVI ? XVIII wieku. Spisy. opr. A. Bieniaszewski, Wrocław 1987, nr 553.
MK 134, k. 101v. -102
SMK III, nr 113
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0205.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0206.html

1588.02.05
Król nadaje w dożywocie starostwo radomskie Stanisławowi Gostomskiemu z Leżenic, kasztelanowi sochaczewskiemu. Starostwo to zostało odebrane mocą konstytucji sejmu koronacyjnego Andrzejowi Zborowskiemu, który zbuntował się przeciw królowi. Nadanie dotyczy zamku i jurysdykcji, miasta z przynależnymi do starostwa wsiami, z wyłączeniem wiosek Tczów (Tyczow) i Brzezinki. Gostomski zrezygnował ostatnio ze starostwa rawskiego*. Podaje się do wiadomości dygnitarzy, urzędników i szlachty powiatu radomskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. dok. nr 102. Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI ? XVIII w., nr 517.
MK 134, k. 102 -103
SMK III, nr 114
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0206.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0207.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0208.html

1588.02.05
Król potwierdza zeznanie Beaty z Tarnowa, wdowy po Baltazarze Lutomirskim, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Kwituje ona w imieniu swoim oraz jako matka i opiekunka w imieniu Mikołaja, Stanisława, Baltazara i Jana Lutomirskich Andrzeja Opalińskiego, marszałka wielkiego koronnego z 10 000 złotych zapisanych na Leżajsku przez jej zmarłego męża jako oprawa posagu i na podstawie dekretu królewskiego ustępuje Opalińskiemu te dobra. Suma 10 000 złotych zapisana była na Leżajsku przez Zygmunta Augusta, mocą konstytucji sejmu piotrkowskiego o zastawie z r. 1565. Wspomniana Beata Lutomirska i Stanisław Tarnowski, kasztelan sandomierski, stanąwszy przed aktami kancelarii koronnej, zeznali także zapis na swoich dobrach ruchomych i nieruchomych Andrzejowi Opalińskiemu, marszałkowi koronnemu, z racji sum zapisanych na dzierżawie leżajskiej i przez tegoż Opalińskiego wypłaconych, a także z racji możliwych roszczeń. Gdy małoletni synowie Ba ltazara osiągną pełnoletniość, pokwitowanie to winni zatwierdzić lub sporządzić nowe. Wadium w sprawie wynosi 10 000 złotych. Zobowiązują się też stawić w sądzie lub urzędzie grodzkim krakowskim na wezwanie w sprawie. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 103-105
SMK III, nr 115
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0208.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0209.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0210.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0211.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0212.html

1588.02.05
Król potwierdza zeznanie dworzanina Jana Bełżeckiego z Bełżca (Belzecz), złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on nadanie swoich dóbr dziedzicznych Rzepniow i Drewlany w województwie bełskim z prawem patronatu kościołów w tych wsiach i przynależnościami, Stanisławowi Tarnowskiemu, kasztelanowi sandomierskiemu i staroście stobnickiemu oraz jego spadkobiercom. Warunkiem jest, by wymieniony kasztelan sandomierski wykupił te dobra z rąk spadkobierców zmarłego Baltazara Ożgi z zastawu na sumę 6 000 złotych. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 105-107
SMK III, nr 116
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0212.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0213.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0214.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0215.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0216.html

1588.02.05
Król nadaje Janowi Tomaszowi Drohojowskiemu z Drohojowa, staroście przemyskiemu, w dożywocie trzy części dochodu ze starostwa przemyskiego należne skarbowi królewskiemu. Drohojowski zasłużył się w czasach Stefana Batorego tak podczas wojen, jak i w poselstwach. Walczył przeciwko arcyksięciu Maksymilianowi. Nadanie nie dotyczy sumy 1 000 złotych zarezerwowanej dla króla i kwarty, płaconej do skarbu w Rawie. Podaje się do wiadomości Jana Dulskiego, podskarbiego koronnego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 107-107v.
SMK III, nr 117
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0216.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0217.html

1588.02.06
Król udziela w uznaniu zasług dożywotniego pozwolenia braciom Jerzemu i Bernardowi Braneckim na swobodny wyrąb drzew w lasach królewskich, w dobrach Bądków i Stromiec (Stroniecz), przez ich poddanych z wsi Branków i Błotnica. Mają to robić bez uszczerbku dla drzew w których pszczoły mają swoje ule. Podaje się do wiadomości Marcina Falęckiego, kasztelana rozpirskiego, dzierżawcy wsi Badkow i Stromiec.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 108
SMK III, nr 118
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0218.html

1588.02.06
Król potwierdza nadanie Mikołaja Pieniążka z Krużlowej, dane w Krakowie 28 listopada 1587 r. Okazany został dokument papierowy, podpisany i opieczętowany pieczęcią Pieniążka. Dotyczył łanu ziemi, który dostał od Pieniążka Wojciech Organista Służył on od dawna w domu Pieniążków, szczególnie ostatnio, kiedy stawał w potrzebie z Niemczy pod Krakowem [w 1587 r. ? wyd.]. Otrzymuje w dożywocie z żoną Dorotą łan roli, na której siedzieli Walenty i Dąbrowski we wsi Dolnej Mszanie, z zabudowanym siedliskiem i ogrodami. Zostaje uwolniony od robót i poplatkow. Może także wyjednać sobie u króla potwierdzenie tego nadania.
łac., pol.
Actum: Kraków
MK 134, k. 108-109
SMK III, nr 119
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0218.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0219.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0220.html

1588.02.07
Król udziela pozwolenia Łukaszowi Serny, dowódcy piechoty, na wykup wsi Stepanikowicze, Pokleki i Hrinczik na Podolu. Serny brał udział we wszystkich wyprawach moskiewskich Stefana Batorego, walczył pod dowództwem Jana Zamoyskiego przeciw arcyksięciu Maksymilianowi, brał udział w bitwie pod Byczyną. Wsie na Podolu trzymał Kostrzewski w zamian jako zastaw*. Serny może te sumy wykupić z rąk spadkobierców Kostrzewskiego. Potrącona zostaje 1 sumy zapisów.
łac.
Actum: Kraków ; * Zostawione puste miejsce na imię.
MK 134, k. 109-110
SMK III, nr 120
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0220.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0221.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0222.html

1588.02.08
Król nadaje dobra przypadłe skarbowi prawem kaduka Marcinowi Podleskiemu, zasłużonemu żołnierzowi. Dobra te uzyskał skarb po śmierci Barbary Moszczyńskiej (Mosczinska) w Krakowie. Nie zostawiła ona potomstwa, sama była nieślubnym dzieckiem. Podaje się do wiadomości magistratu krakowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 110-110v.
SMK III, nr 121
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0222.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0223.html

1588.02.09
Król potwierdza zeznanie Kaspra Stanisławskiego, podczaszego sanockiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Stanisławski był współwłaścicielem dziedzicznym dworu nad rzeką Wisłą, położonego za Krakowem, na Stradomiu, w pobliżu klasztoru kościoła św. Jadwigi. Został pozwany wraz z Anną Olszowską i Stanisławem Olszowskim, burgrabią zamku krakowskiego, i Janem Otwinowskim, współwłaścicielami dworu do sądu ziemskiego krakowskiego przez Szymona Turskiego, prepozyta szpitala św. Jadwigi na Stradomiu. Zarzut dotyczył gwałtownego zajęcia części cmentarza i gruntu należącego od dawna do tego kościoła. Turski zrzeka się na korzyść kościoła tej części gruntu, która na niego przypada. Nie chce dopuścić do zrujnowania świątyni, zagrożonej blisko stawianymi budowlami. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 110v-111
SMK III, nr 122
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0223.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0224.html

1588.02.09
Król potwierdza zeznanie Jerzego Tarnkowskiego, szlachcica z powiatu drohickiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on dzierżawę wszystkich dóbr dziedzicznych, czyli części wsi Tarnkow, a także części we wsiach Zalesie (Zaleszie) i Wolka zastawionych ongiś przez pewnych szlachciców u ojca, zmarłego Leonarda Tarnkowskiego, dla Jana Tarnkowskiego swojego brata stryjecznego i jego następców. Dzierżawa trwać ma trzy lata od święta Oczyszczenia NMP do roku 1591. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 111v-112
SMK III, nr 123
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0225.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0226.html

1588.02.09
Król potwierdza zeznanie Baltazara Stanisławskiego ze Stanisławic, podkomorzego sanockiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Stanisławski zeznał dług, jaki winien jest Stanisławowi Krasickiemu oboźnemu koronnemu, staroście lubomelskiemu i bolimowskiemu. Suma wynosi 3 300 złotych i zostaje zapisana na dobrach ruchomych i nieruchomych Stanisławskiego. Zobowiązuje się on spłacić ją przed aktami grodu przemyskiego w najbliższe święto Nawrócenia św. Pawła. Wadium w sprawie odpowiada długowi. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 112-112v.
SMK III, nr 124
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0226.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0227.html

1588.02.09
Król potwierdza Mikołaja Pieniążka z Krużlowej w posiadaniu i użytkowaniu wsi Dolna Mszana i Olszówka, które na mocy podziału dóbr dziedzicznych i królewskich między braćmi przypadły mu w udziale. Mikołaj zasłużył się w obronie Krakowa. Dzierżyć ma też wieś królewską Kasinkę, którą odstąpili mu bracia rodzeni Prokop i Krzysztof, którą to cesję król zatwierdził, a także wójtostwo tamże i trzy wsie w dobrach wyżej wymienionych nowo założone na surowym korzeniu, mianowicie Słomka, Glizne i Raba. Dożywocie rozciągnięte zostaje na jego żonę Herburtównę z Fulsztyna. Potrącona zostaje 1 sumy zapisów.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 112-113v.
SMK III, nr 125
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0227.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0228.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0229.html

1588.02.09
Król daje Jerzemu Mniszchowi z Wielkich Kunczyc, kasztelanowi radomskiemu, staroście sokalskiemu i sanockiemu starostwo samborskie i ozimińskie w dzierżawę na okres 5 lat. Dzierżawa rozpocząć się ma 1 marca 1588 r. i trwać do tegoż dnia roku 1593. W każdym roku dzierżawy Mniszech zobowiązany jest wpłacić do skarbu królewskiego 30 000 złotych w trzech ratach, a to: na św. Piotra i Pawła Apostołów 10 000 złotych, na Boże Narodzenie 10 000 i w roku następnym na Zielone Święta 10 000 złotych. Zobowiązany jest do pokrywania wszystkich pensji zapisanych na tych starostwach, płacenia kwarty zgodnie z taksą lustratorów. Gdyby Mniszech zmarł przed terminem wygaśnięcia dzierżawy, obejmą ją jego spadkobiercy. W razie pomniejszenia dochodów król może zmniejszyć czynsz.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 113v-115
SMK III, nr 126
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0229.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0230.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0231.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0232.html

1588.02.09
Król daje Jerzemu Mniszchowi z Wielkich Kunczyc, kasztelanowi radomskiemu, staroście sokalskiemu i sanockiemu w dzierżawę żupy ruskie. Poprzednim dzierżawcą był Andrzej Ossoliński, który zaniedbywał wpłacania należnych sum tak do skarbu królewskiego, jak i kwarty do skarbu w Rawie. Nadanie dla Mniszcha obejmuje saliny drohobyckie i kołomyjskie, jak i wszystkie warzelnie soli, wójtostwo solne i wsie Hylicz, Cholomiecz, Dobra, Kelpicz. Dzierżawa trwać ma 5 lat, począwszy od 1 marca roku 1588 do tegoż dnia 1593 r. Kancelaria koronna zobowiązana zostaje do niewydawania nadań na wolną sprzedaż soli z żup ruskich po dacie tego przywileju, gdyby zaś skutkiem złej informacji taki dokument jednak z kancelarii wyszedł, Mniszech ma prawo go skasować. Płacić ma co roku czynsz w wysokości 20 000 złotych w dwóch ratach: na św. Jana Chrzciciela 10 000, zaś drugie 10 000 w okolicach daty wygaśnięcia dzierżawy (1 marca). Zobowiązany jest do po krywania wszystkich pensji zapisanych na tych żupach. Do Bydgoszczy i innych miejsc wysyłać może tyle soli, ile zdoła, byleby to działo się zgodnie z konstytucjami i bez szkody dla sprzedaży z żup krakowskich w województwie krakowskim, sandomierskim, mazowieckim, płockim i podlaskim. Zgodnie ze statutami Królestwa nie wolno mu też spławiać soli na wywóz za granicę rzeką Niemen.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 115-117
SMK III, nr 127
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0232.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0233.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0234.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0235.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0236.html

1588.02.09
Król potwierdza zeznanie Jana Mniszcha z Wielkich Kunczyc, kasztelana radomskiego, starosty sokalskiego i sanockiego przed aktami kancelarii koronnej. Wydzierżawił on na rok za zgodą królewską Kasparowi Stanisławskiemu ze Stanisławic, podczaszemu ziemi sanockiej, i jego spadkobiercom za pewną sumę królewskie miasto Jasło z przynależnymi wioskami, począwszy od dnia św. Walentego Męczennika. Jeśli Mikołaj Mniszech, brat Jana, nie spłaci na św. Katarzynę zeznanego w kancelarii długu wobec Kaspra Stanisławskiego, w wysokości 9 000 złotych, Stanisławski będzie mógł władać Jasłem jeszcze przez następne dwa lata*. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. dok. 129.
MK 134, k. 117-118v.
SMK III, nr 128
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0236.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0237.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0238.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0239.html

1588.02.09
Król potwierdza zeznanie Mikołaja Mniszcha z Wielkich Kunczyc, starosty łukowskiego, przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on dług 9 000 złotych wobec Kaspra Stanisławskiego ze Stanisławic, podczaszego ziemi sanockiej. Dług ten zapisuje mu na swoich dobrach i zobowiązuje się spłacić na św. Katarzynę w grodzie bieckim lub sandomierskim. Wadium w sprawie wynosi 9 000 złotych. Mniszech zobowiązuje się też, że w ciągu roku przywiedzie swoją żonę Zofię z Działyńskich z dwoma świadkami z rodu jej ojca dla złożenia zeznania. Relacja podkanclerzego Baranowskiego*.
łac.
Actum: Kraków ; * zob. też dok. 128.
MK 134, k. 118v-121v.
SMK III, nr 129
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0239.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0240.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0241.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0242.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0243.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0244.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0245.html

1588.02.09
Król potwierdza zeznanie Mikołaja Mniszcha z Wielkich Kunczyc, starosty łukowskiego przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on, iż gdy Jan Mniszech zapisał królewskie miasto Jasło Kasprowi Stanisławskiemu ze Stanisławic, z możliwością przedłużenia tego posiadania na dwa lata w przypadku niezapłacenia długu 9 000 złotych w terminie, on sam dla dodatkowego ubezpieczenia tej dzierżawy zapisuje Kasprowi Stanisławskiemu na swoich dobrach jej spokojne posiadanie. Wadium w sprawie wynosi 9 000 złotych. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 121v-122v.
SMK III, nr 130
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0245.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0246.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0247.html

1588.02.10
Król potwierdza nadanie królowej Anny Jagiellonki, wydane w Warszawie 15 czerwca 1586 r., podpisane przez nią i opatrzone jej pieczęcią. Ze względu na zasługi obdarowała ona chirurga Hieronima z Poznania dożywociem na czterech łanach opuszczonej ziemi we wsi Wielka Wola (Wielga Wola), przynależnej do dóbr starostwa warszawskiego. Z nadania królowej trzymał ją kiedyś Łukasz Męczyński (Meczyński), przełożony nad spiżarnią (pennuarii prefectus), jednak zaniedbał dzierżawę i ostatnio ku zadowoleniu królowej z niej ustąpił. Ponieważ ziemia ta jest niezagospodarowana i brak tam zabudowań, królowa nadaje Hieronimowi i jego żonie 60 złotych z sumy 30 000 złotych zapisanych jej na Księstwie Mazowieckim konstytucją sejmu 1581 i potwierdzoną przez Stefana Batorego. Po śmierci Hieronima spadkobiercy stracą tę ziemię dopiero po spłaceniu z tej sumy. Hieronim uzyskuje tez prawo do swobodnego wypasu w Wielkiej Woli, prawo do swobodnego w yrębu w królewskim borze pod Warszawą, za młynem. Podaje się do wiadomości Bartłomieja Zaliwskiego, starosty i ekonoma warszawskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 122v-124
SMK III, nr 131
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0247.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0248.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0249.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0250.html

1588.02.10
Król potwierdza nadanie królowej Anny Jagiellonki, wydane w Warszawie 10 czerwca 1587 r., podpisane przez nią i opatrzone jej pieczęcią. Ze względu na zasługi obdarowała ona przed 14 laty Krzysztofa Włodka, gońca, dożywociem na dwóch łanach opuszczonej ziemi we wsi Wielka Wola, przynależnej do dóbr starostwa warszawskiego. Teraz dodaje mu jeszcze pół mansus. Przedtem ziemia ta była podzielona na półłanki i siedzieli na niej: Baczkowski, Rabiertowski, Ładzinski, Wołochowski, Wynowski. Ponieważ ziemia ta jest niezagospodarowana i brak tam zabudowań, królowa nadaje Włodkowi 600 złotych z sumy 30 tysięcy złotych zapisanych jej na Księstwie Mazowieckim konstytucją sejmu 1581 i potwierdzoną przez Stefana Batorego. Po śmierci Krzysztofa Włodka spadkobiercy stracą tę ziemię dopiero po spłaceniu z tej sumy. Włodek i jego żona uzyskują też prawo do swobodnego wypasu w Wielkiej Woli, prawo do swobodnego wyrębu w królewskim borze pod Warszawą. Podaje się do wiadomości Bartłomieja Zaliwskiego, starosty i ekonoma warszawskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 124-125v.
SMK III, nr 132
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0250.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0251.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0252.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0253.html

1588.02.10
Król nadaje Marcinowi Uhrowieckiemu, kasztelanowi chełmskiemu, cła włocławskie w dożywocie, pobierane sa one od spławu na rzece Wiśle. Uprzednio cła te dzierżawił dożywotnio zmarły niedawno Wacław Uhrowiecki, podkomorzy chełmski. Płacić corocznie miał 3000 złotych, jednak ze względu na zasługi sumę te obniżono do 2 300 złotych. Zasady dzierżawy pozostają wedle dawnych uzgodnień, Marcin Uhrowiecki, brat Wacława, płacić ma nadal 2 300 złotych.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 126-126v.
SMK III, nr 133
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0254.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0255.html

1588.02.10
Król potwierdza zeznanie Floriana Zborzyńskiego z powiatu radomskiego przed aktami kancelarii. Zeznał on dług wobec Franciszka Wesseliniego i jego spadkobierców w wysokości 600 (sexingentos) złotych, który zapisuje w imieniu swoim i spadkobierców na wszystkich dobrach ruchomych i nieruchomych. Zobowiązuje się go spłacić na święto Narodzin św. Jana Chrzciciela [24 czerwca], pod wadium odpowiadającym sumie długu. Zborzyński zobowiązuje się też przywieść do sądu ziemskiego radomskiego na pierwsze lub drugie roczki swoją żonę, Katarzynę Siemieńską z dwoma świadkami z jej rodu ojczystego, dla złożenia jej zeznania w sprawie. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 126v-127v.
SMK III, nr 134
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0255.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0256.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0257.html

1588.02.10
Król potwierdza zeznanie Piotra Brzuchańskiego, dziedzicznego pana na części wsi Chechło, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał, chory na ciele, lecz zdrowy na umyśle, ustąpienie ze swoich części dziedzicznej wsi Chechło, z przynależnościami, na korzyść swojego brata Jana. Zezwala na wwiązanie w dobra przez woźnego. Zobowiązuje się stawić w sprawie w imieniu swoim i spadkobierców przed sądem ziemskim lub grodzkim krakowskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 127v-129
SMK III, nr 135
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0257.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0258.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0259.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0260.html

1588.02.10
Król potwierdza zeznanie Jerzego Mniszcha z Wielkich Kunczyc, kasztelana radomskiego, starosty sanockiego i sokalskiego przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on zapis na korzyść skarbu królewskiego na wszystkich dobrach w imieniu swoim i spadkobierców z powodu dzierżawy starostwa samborskiego i ozimińskiego a także żup ruskich. Gdyby nie mógł wypełnić warunków związanych z tymi dzierżawami i spłacić którejś z rat, ma utracić daną dzierżawę, skarb zaś będzie mógł odzyskać daną sumę z jego dóbr. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 129v. -130
SMK III, nr 136
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0261.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0262.html

1588.02.10
Król potwierdza zeznanie Mikołaja Oleśnickiego z Oleśnicy przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on zapis długu w wysokości 14 500 złotych wobec Sebastiana Lubomirskiego, żupnika i burgrabiego krakowskiego, starosty dobczyckiego. Suma ta została zapisana na jego dziedzicznych dobrach, wsi Kazimierza Wielka i części wsi Cudzinowice, w ziemi krakowskiej, powiecie proszowskim. Pierwotnie zapisu dokonał w aktach grodzkich krakowskich, skąd został on przeniesiony do akt kancelarii koronnej. Spłacił już Lubomirskiemu 8 500 złotych, jednak potem pożyczył znowu od niego 11 000 złotych, stąd też ostatecznie dług wynosi 17 000 złotych. Na tę sumę zapisuje mu wymienione dobra dziedziczne. Zobowiązuje się spłacić dług w poniedziałek po niedzieli Invocavit 1591 r, [11 marca] . Wadium wynosi 17 000 złotych. Przywiedzie też w ciągu roku swoją żonę Krystynę, córkę Marcina Paleckiego z dwoma świadkami z jej rodu ojczystego do akt ziemski ch krakowskich, proszowskich lub wiślickich, celem złożenia przez nią zeznania w tej sprawie. Wadium wynosi także 17 000 złotych. Oleśnicki stawi się na wezwanie w sprawie w sądzie grodzkim krakowskim lub nowokorczyńskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 130v-133v.
SMK III, nr 137
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0263.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0264.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0265.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0266.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0267.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0268.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0269.html

1588.02.10
Król potwierdza zeznanie Mikołaja Oleśnickiego z Oleśnicy przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on dług w wysokości 1 000 złotych wobec Jerzego Mniszcha z Wielkich Kunczyc, kasztelana radomskiego, starosty sanockiego, sokalskiego. Suma ta została zapisana w imieniu jego i spadkobierców na dobrach ruchomych i nieruchomych Oleśnickiego. Spłaci ją w grodzie krakowskim w najbliższe święto Obrzezania Pańskiego. Wadium w sprawie odpowiada wysokości długu. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 133.v-134v.
SMK III, nr 138
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0269.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0270.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0271.html

1588.02.10
Król potwierdza zeznanie Kaspra Stanisławskiego, podczaszego ziemi sanockiej, przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on pokwitowanie Mikołaja Oleśnickiego z Oleśnicy z długu w wysokości 5 800 złotych, zapisanych w dwóch inskrypcjach w księgach ziemskich sandomierskich. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 134v-135
SMK III, nr 139
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0271.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0272.html

1588.02.10
Król potwierdza zeznanie Zofii, córki zmarłego Jana Ligęzy z Bobrka, wojskiego sanockiego, żony Krzysztofa Rzeszowskiego ze Skotnik, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznała ona za zgodą męża i braci stryjecznych, Sebastiana i Jana Ligęzów, że kwituje swojego męża z zapisu w aktach ziemskich przemyskich na sumę 7 000 złotych, tytułem zastawu dóbr i wsi: Pawłowice w powiecie ksiąskim, ziemi krakowskiej, Dąbrowica, Bogoria (Boboria) z folwarkiem Ostoja w ziemi i powiecie sandomierskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 135-136
SMK III, nr 140
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0272.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0273.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0274.html

1588.02.10
Król potwierdza zeznanie Krzysztofa Rzeszowskiego ze Skotnik złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on darowanie dóbr dziedzicznych: wsi Pawłowice w ziemi krakowskiej, powiecie ksiąskim, z dworem, folwarkiem i ze wszystkimi przynależnościami Zygmuntowi Myszkowskiemu z Mirowa, synowi Zygmunta, starosty oświęcimskiego. Zezwala na wwiązanie w dobra przez woźnego. Zobowiązuje się stawić na wezwanie w sprawie w sądzie grodzkim krakowskim lub sandomierskim. Przed aktami stanęła też Zofia, córka zmarłego Jana Ligęzy z Bobrka, wojskiego sanockiego, żona Krzysztofa Rzeszowskiego ze Skotnik, i zeznała za zgodą braci stryjecznych Sebastiana i Jana Ligęzów zgodę na tę darowiznę. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 136-139
SMK III, nr 141
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0274.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0275.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0276.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0277.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0278.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0279.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0280.html

1588.02.10
Król, ze względu na zasługi, pozwala Janowi Sienieńskiemu z Sienna, kasztelanowi lwowskiemu, staroście horodelskiemu, czorsztyńskiemu, na lokację miasta Wremby na terenie starego, zrujnowanego zamku Podgrodziec w ziemi sandomierskiej. Miasto rządzić się ma prawem niemieckim, czyli magdeburskim, a prawo polskie, czy ruskie nie ma mieć zastosowania. Mieszkańcy odpowiadać mają przed władzami miasta. Król zgadza się też na trzy jarmarki: na Trzech Króli, na św. Stanisława w maju i na Narodziny NMP. Targi odbywać się mają w każdy wtorek.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 136-139
SMK III, nr 142
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0280.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0281.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0282.html

1588.02.10
Król, ze względu na zasługi, pozwala Janowi Sienieńskiemu z Sienna, kasztelanowi lwowskiemu, staroście horodelskiemu i czorsztyńskiemu, na lokację miasta Wremby nad rzeką Bug, na terenie starostwa horodelskiego w województwie bełskim. Król zgadza się, by Sieneński wyznaczył teren pod miasto i przydał mu konieczne łąki i pastwiska. Miasto rządzić się ma prawem niemieckim, czyli magdeburskim, prawo polskie, czy ruskie nie ma mieć zastosowania. Mieszkańcy odpowiadać mają przed władzami miasta. Król zgadza się też na dwa jarmarki: na św. Floriana i na św. Andrzeja Apostoła. Targi odbywać się mają w każdą środę.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 140-141v.
SMK III, nr 143
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0282.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0283.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0284.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0285.html

1588.02.10
Król, ze względu na zasługi, pozwala Janowi Sienieńskiemu z Sienna, kasztelanowi lwowskiemu, staroście horodelskiemu, czorsztyńskiemu na lokację miasta Dembno na gruntach wsi Dembno nad rzeką Bug, na terenie starostwa horodelskiego w województwie bełskim. Król zgadza się by Sienieński wyznaczył teren pod miasto i przydał mu konieczne łąki i pastwiska. Miasto rządzić się ma prawem niemieckim, czyli magdeburskim, prawo polskie czy ruskie nie ma mieć zastosowania. Mieszkańcy odpowiadać mają przed władzami miasta. Król zgadza się tez na dwa jarmarki: na św. Wojciecha i na św. Marcina biskupa. Targi odbywać się mają w każdy piątek.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 141v-142v.
SMK III, nr 144
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0285.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0286.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0287.html

1588.02.10
Król potwierdza wypis z ksiąg Metryki Koronnej, kancelarii mniejszej, z 28 VI 1583 r. zawierający dokument Stefana Batorego wystawiony w Warszawie 13 czerwca 1583 r. w którym król udzielił zgody Stanisławowi Sakowskiemu na odstąpienie sołectwa we wsi Medenice w ziemi i powiecie przemyskim Jakubowi Starzechowskiemu i nadał Starzechowskiemu i jego żonie Elżbiecie to sołectwo w dożywocie.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 142v-144
SMK III, nr 145
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0287.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0288.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0289.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0290.html

1588.02.10
Król potwierdza przywilej Stefana Batorego wydany w Warszawie 4 marca 1581 r., w którym król udzielił pozwolenia Józefowi Wolfowiczowi, synowi Wolfganga (Wolphang) Szolca (Scholcza), obywatela i rajcy lwowskiego na sprzedaż różnego rodzaju towarów żelaznych, stalowych, ołowiu i miedzi tak z Austrii, jak i z Węgier, cyny, wyrobów miedzianych, jak naczynia, instrumenty, kandelabry, oraz wszelkiego rodzaju noży, nożyc, gwoździ i kluczy, tak jak to jest przyjęte w podobnych kramach krakowskich. Sprzedaż odbywać się ma w kramie domu Scholcza, położonym na gruncie magistratu we Lwowie, zgodnie z prerogatywą i libertacją, jaką dom Wolfowicza przed kilku laty uzyskał od króla. Podaje się do wiadomości burmistrza i rajców Lwowa, którzy mają szanować ten przywilej i chronić Wolfowicza przed stratami. Lista świadków.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 144-145v.
SMK III, nr 146
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0290.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0291.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0292.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0293.html

1588.02.10
Król zgadza się na zamianę dóbr między Prokopem Pieniążkiem, starostą wendeńskim i rumborskim, i Kasprem Młodawskim, starostą szmeltyńskim. Starosta wendeński otrzymał i przyłączył do zamku wendeńskiego pewne dobra dziedziczne i role położone w pobliżu, a także dom murowany w mieście Wenden, w zamian oddaje pewne role i chłopów (colonos), na które to grunta Młodawski dostaje prawo dziedziczne.
łac.
Actum: Kraków, na sejmie
MK 134, k. 145v-146v.
SMK III, nr 147
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0293.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0294.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0295.html

1588.02.11
Król potwierdza zeznanie Zygmunta Górskiego z Jeleni, dworzanina Anny Jagiellonki, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Górski zeznał zapis dotyczący pewnych spraw, uczyniony ostatnio 8 lutego (feria secunda post festum S. Dorothea) na korzyść Mikołaja Ligęzy z Bobrka, kasztelana wiślickiego, starosty bieckiego i żydaczowskiego. Górski potwierdził, że wypełni wszystkie jego warunki. Zobowiązuje się stawić na wezwanie w sprawie w urzędzie grodzkim warszawskim. Wadium wynosi 1 000 złotych, zapisane zostaje na dobrach Górskiego. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 146v-147
SMK III, nr 148
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0295.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0296.html

1588.02.11
Król potwierdza zeznanie Samuela Branickiego z powiatu bieckiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Branicki zeznał zapis 3 000 złotych na połowie swoich wszystkich dóbr dziedzicznych, a to na wsiach Woli Łużnej (Wola Luzna), Klimkówce, Bielance (Bielunka), Łosiach, Leszczynach, Unowicy (Uniejewice), położonych w województwie krakowskim, a także na złotych i srebrnych klejnotach, perłach, sumach pieniężnych i prawach dla swojej żony Zofii Staszkowskiej z racji wiana. Zezwala na jej rzeczywiste wwiązanie w dobra. Obowiązuje się stawić w sprawie w sądzie lub urzędzie grodzkim warszawskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 147-148
SMK III, nr 149
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0296.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0297.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0298.html

1588.02.11
Król potwierdza zeznanie Samuela Branickiego i jego żony Zofii Staszkowskiej, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zofia zeznawała za zgodą swoich braci Hieronima i Krzysztofa Staszkowskich. Małżonkowie zeznali sobie wzajemne dożywocie na wszystkich posiadanych dobrach. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 148v-149
SMK III, nr 150
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0299.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0300.html

1588.02.12
Król potwierdza zeznanie Jana Potockiego, stolnika koronnego (dapifer noster)*, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Potocki zeznał pokwitowanie Mikołaja Oleśnickiego z Oleśnicy z sumy 3 300 złotych zapisanych w księgach ziemskich sandomierskich pod zastaw pewnych dóbr. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Urząd stolnika koronnego stworzono dopiero w 1633 r., jednak i przed tą datą występują osoby z tym tytułem ? czasem kilka jednocześnie ? zob. dok. 161. Urzędnicy centralni i nadworni Polski XVI ? XVIII wieku. Spisy?, s. 150.
MK 134, k. 149-149v.
SMK III, nr 151
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0300.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0301.html

1588.02.12
Król potwierdza zeznanie Krzysztofa Rzeszowskiego z Rzeszowa (Rzessowo) przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on dług 7 000 złotych u swojej żony Zofii, córki zmarłego Jana Ligęzy z Bobrka, wojskiego sanockiego. Zapisuje tę sumę na połowie swoich dóbr, mianowicie na wsiach Skotniki, Bogoria, Dąbrowica i Ostoja na rok od dnia zeznania. Jeśli w ciągu roku długu nie spłaci, to żona będzie mogła trzymać dobra do pełnego ich wykupu. Zgadza się na rzeczywiste wwiązanie jej przez woźnego w ich posiadanie. Wadium wynosi 7 000 złotych. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 149v-150v.
SMK III, nr 152
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0301.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0302.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0303.html

1588.02.12
Król potwierdza zeznanie Krzysztofa Rzeszowskiego i Zofii z Bobrka, jego żony, córki zmarłego Jana Ligęzy, wojskiego sanockiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Małżonkowie zeznali sobie wzajemne dożywocie na wszystkich posiadanych dobrach. Rzeszowski na połowie swoich dóbr, tj. na wsiach Skotniki, Bogoria (Boguria), Dąbrowica i Ostoja, które są wolne od zapisu posagu zmarłej Jadwigi Marchockiej, jego pierwszej żony. Zofia zaś zeznała zapis dla męża na sumę 7 000 złotych uczyniony dla niej na tych dobrach. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 150v-151v.
SMK III, nr 153
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0303.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0304.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0305.html

1588.02.12
Król potwierdza zeznanie Piotra Myszkowskiego, biskupa krakowskiego, księcia siewierskiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on dług wobec Krzysztofa Rzeszowskiego ze Skotnik i jego spadkobierców w wysokości 11 000 złotych, którą to sumę zapisuje na swoich dobrach dziedzicznych i zastawnych (obligatoria), ruchomych i nieruchomych. Zobowiązuje się ją spłacić w środę po Zielonych Świątkach przed aktami grodzkimi sandomierskimi. Stanie na wezwanie w sprawie przed sądem grodzkim sandomierskim lub nowokorczyńskim. Wadium wynosi 11 000 złotych. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 151-153
SMK III, nr 154
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0305.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0306.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0307.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0308.html

1588.02.12
Król nadaje urząd podczaszego chełmskiego Janowi Lipskiemu z Goraja, zasłużonemu w bojach z arcyksięciem Maksymilianem i podczas obrony Krakowa*. O dokonaniach Lipskiego informował króla Jan Zamoyski. Urząd wakował po wyniesieniu na podkomorstwo chełmskie Pawła Orzechowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Nie ma pewności, czy Lipski urząd objął, zob. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy?, nr 1232.
MK 134, k. 153v-154
SMK III, nr 155
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0309.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0310.html

1588.02.12
Król potwierdza zeznanie Piotra Jakackiego z Magnuszewa, pisarza ziemskiego różańskiego, przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on zapis na wszystkich swoich dobrach dziedzicznych i zastawnych na korzyść Mikołaja Ligęzy z Bobrka, kasztelana wiślickiego, starosty bieckiego, żydaczowskiego i jego spadkobierców w związku z pewną umową i zobowiązaniem przyjętym do ksiąg w Krakowie 7 stycznia (feria secunda post festum S. Trium Regnum) br., podpisanym przez Mikołaja Ligęzę, Mikołaja Firleja z Dąbrowicy, kasztelana bieckiego i starostę nowokorczyńskiego, Jerzego Mniszcha z Wielkich Kunczyc, kasztelana radomskiego i starostę sanockiego i sokalskiego, Jana Myszkowskiego z Mirowa, kasztelana żarnowskiego, Jana Ossowskiego, kasztelana połanieckiego, Jana Bogusza, kasztelana czechowskiego, Sebastiana Tarnowskiego, kasztelana konarskiego [sieradzkiego], Feliksa Czerskiego z Czerska, sędziego [ziemskiego] krakowskiego, Stanisława Karśnickiego, s ™dziego [ziemskiego] sieradzkiego, Jana Płazę z Mstyczowa, starostę lubaczowskiego, Mikołaja Kotkowskiego, podczaszego sieradzkiego. Umowa potwierdzona zostaje we wszystkich punktach. Jakacki zobowiązuje się stawić w grodzie sandomierskim na wezwanie dotyczące sprawy. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 154-156v.
SMK III, nr 156
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0310.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0311.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0312.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0313.html

1588.02.12
Król nadaje starostwo trejdeńskie Piotrowi Stabrowskiemu w dożywocie*. Stabrowski zasłużył się jako rotmistrz za panowania Stefana Batorego w zdobywaniu Wenden, a potem Połocka i Wielkich Łuków, gdzie zarządzał zdobytym zamkiem. Dokument opatrzony został pieczęciami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Stabrowski posiadał starostwo trejdeńskie od 22 VII 1582 r. Urzędnicy inflanccy XVI ? XVIII wieku. Spisy. opr. K. Mikulski i A. Rachuba, Kórnik 1994, nr 2251.
MK 134, k. 156v-157
SMK III, nr 157
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0313.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0314.html

1588.02.12
Król wynagradza Macieja Leńka, starostę nowogrodzkiego i Wojciecha Dembińskiego, starostę orleskiego za czujność okazaną w czasie bezkrólewia w Rydze. Jak doniesiono królowi, po śmierci Stefana Batorego tamtejsi mieszczanie z niesłychaną bezczelnością usiłowali zdobyć i zniszczyć posterunek zwany Blokhaus*, który zbudowano z polecenia króla dla powstrzymania rozruchów. Szkot o imieniu Dawid, który niedługo przedtem przybył do Rygi, zawiązał spisek z mieszczanami. Był też związany pokrewieństwem z niektórymi Szkotami stanowiącymi załogę Blokhausu. Zaopatrzył wielki okręt w broń i machiny wojenne, dobił nim do obwarowań Blokhausu i podstępem, udając przyjaźń, chciał go zająć. Dzięki czujności starostów atak odparto. Obaj wymienieni urzędnicy otrzymują w nagrodę zgodnie z prawem wojny ów okręt zdobyty na wrogu.
łac.
Actum: Kraków ; * Wzmianka dotyczyć może blokhauzu zbudowanego na polecenie króla Stefana Batorego na Spilwe (teren na przeciwległym brzegu Dźwiny, poniżej Rygi). Za informacje dot. fortyfikacji Rygi dziękujemy p. Annie Ziemlewskiej.
MK 134, k. 157-158
SMK III, nr 158
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0314.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0315.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0316.html

1588.02.12
Król nadaje Mikołajowi Uhrowieckiemu, staroście górskiemu, dzierżawę ceł ruskich po jego zmarłym bracie Wacławie Uhrowieckim, podkomorzym chełmskim. Trzymać ją ma wedle ustalonych warunków wspólnie z Pawłem Orzechowskim, od wygaśnięcie poprzedniej dzierżawy nadanej przez króla Stefana Batorego, czyli od 20 lipca 1589 przez 8 lat.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 158-159
SMK III, nr 159
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0316.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0317.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0318.html

1588.02.12
Król potwierdza zeznanie Mikołaja Oleśnickiego złożone przed aktami kancelarii koronnej. Oleśnicki zeznał dług 1 000 złotych, który winien jest Janowi Potockiemu i jego spadkobiercom. Zapisuje ten dług w imieniu swoim i spadkobierców na wszystkich dobrach ruchomych i nieruchomych. Spłacić ma go przed aktami grodu sandomierskiego w dzień św. Mikołaja biskupa. Zobowiązuje się stawić na wezwanie w sprawie do tego grodu. Wadium wynosi 1 000 złotych. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 159-159v.
SMK III, nr 160
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0318.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0319.html

1588.02.12
Król potwierdza zeznanie Mikołaja Wolskiego, stolnika koronnego (dapifer noster)* i dworzanina, przed aktami kancelarii koronnej. Wolski zeznał pokwitowanie dworzanina Krzysztofa Ożarowskiego z sumy 250 złotych. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. dok. 151.
MK 134, k. 159v-160
SMK III, nr 161
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0319.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0320.html

1588.02
Król wyraża zgodę by Krzysztof Ilmanowski mógł odstąpić swoje dożywotnie prawa do sołectwa w królewskiej wsi Bogusza przynależnej do dzierżawy grabowieckiej, nadanej mu przez Stefana Batorego. Może z praw tych ustąpić Iwanowi synowi Jacka i Iwanowi synowi Marka, braciom stryjecznym przed dowolnymi księgami publicznymi Królestwa. Do sołectwa przynależy karczma, młyn słodowy, ziemie uprawne i nieuprawne i części zwane Obszary. Po dokonaniu cesji król zatwierdzi braci w dożywotnich prawach do tych dóbr.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 160-161
SMK III, nr 162
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0320.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0321.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0322.html

1588.02.13
Król potwierdza zeznanie Krzysztofa Ilmanowskiego, pisarza kancelarii koronnej, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on dług 250 złotych wobec Doroty Birowownej Krzeczowskiej, wdowy po Grzegorzu [?]* (Gregorius) Krzeczowskim. Zobowiązuje się go spłacić w urzędzie grodzkim krakowskim na Niedzielę Palmową roku bieżącego, pod wadium odpowiadającym sumie długu. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Zapewne błąd pisarza zob. dok. 94, 164.
MK 134, k. 161-162
SMK III, nr 163
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0322.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0323.html

1588.02.13
Król potwierdza zeznanie Doroty Krzeczowskiej, wdowy po Jerzym Tretfni Krzeczowskim złożone przed aktami kancelarii. Zeznała ona zapis swoich praw dożywotnich do sołectwa we wsi Krzeczów, przynależnej do kasztelanii krakowskiej, a także do sum na sołectwie tym zapisanych Krzysztofowi Ilmanowskiemu. Zezwala mu też na wwiązanie w te dobra przez woźnego. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 161v-162
SMK III, nr 164
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0323.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0324.html

1588.02.13
Król potwierdza zeznanie Marcina Łagiewnickiego przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on odstąpienie dożywotnich praw do czynszu rocznego w wysokości 40 złotych na przedmieściu wielickim zwanym Mierziączka, Stanisławowi Lubomirskiemu, synowi Sebastiana, żupnika krakowskiego i starosty dobczyckiego. Potrącona zostaje 1 sumy czynszu.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 162-162v.
SMK III, nr 165
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0324.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0325.html

1588.03.30
Król potwierdza zeznanie Stefana Bielawskiego, starosty [ekonoma ? wyd.] grodzieńskiego i kokenhauskiego, złożone przed aktami i kancelarii koronnej. Bielawski zeznał odstąpienie praw dziedzicznych do jednego łanu ziemi we wsi dziedzicznej Bielawy, na którym siedzi Skubieyczyk*, w powiecie gnieźnieńskim, swojemu synowi Jerzemu. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Zostawione puste miejsce na imię. Zob. też K. Lepszy, Bielawski Stefan, PSB, t. II, s. 39.
MK 134, k. 319v-320
SMK III, nr 318
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0637.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0638.html

1588.04.06
Król potwierdza zeznanie Waleriana Poradowskiego, drabanta, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Poradowski zeznał zapis na wszystkich swoich dobrach dziedzicznych i zastawnych dla Stefana Bielawskiego, starosty grodzieńskiego i kokenhauskiego. Zapis ten wynika z poświadczenia Poradowskiego długu Jana Kubelskiego wobec Bielawskiego, który był ustanowiony podczas pogrzebu Stefana Batorego w Krakowie. Ponieważ Kubelski długu nie spłacił, zobowiązanie przejął Poradowski. Zobowiązuje się stawić na wezwanie w sprawie. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 320v
SMK III, nr 319
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0638.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0639.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0640.html

1588.04.07
Król przyjmuje zeznanie Doroty z Fulsztyna, żony Andrzeja Zebrzydowskiego z Więcborka, podczaszego koronnego, starosty sieradzkiego, złożone w obecności męża przed aktami kancelarii koronnej. Zeznała ona odstąpienie Wiktorynowi Kowalskiemu, podsędkowi ziemi lwowskiej praw wynikających z zapisu uczynionego na jej korzyść przez Mikołaja Ludzickiego z Ludzicka, dotyczącego 2 500 złotych. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 321-321v.
SMK III, nr 320
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0640.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0641.html

1588.04.06
Król potwierdza zeznanie Jadwigi z Przybysławic, wdowy po Marcinie Małuskim, burgrabim malborskim, żony Mikołaja Tęgoborskiego (Tagoborski). Zeznanie złożyła przed aktami kancelarii koronnej w przytomności męża, a także swoich braci, Piotra i Stanisława Oraczowskich. Tęgoborska, w związku z uzyskaniem zadośćuczynienia zeznała unieważnienie dwóch inskrypcji, mianowicie zapisu posagu i wiana, a także dożywocia, które otrzymała od Małuskiego na dobrach Postaszowice (Postawczowicze), Trzebniów i opuszczonych dobrach Mrozów. Tęgoborska unieważniła zapisy i ustąpiła z nich na korzyść Jana Myszkowskiego, kasztelana żarnowskiego, obecnego posiadacza tych dóbr. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 321v-322
SMK III, nr 321
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0641.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0642.html

1588.04.07
Król potwierdza zeznanie Jana Płazy, starosty lubaczowskiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Płaza zeznał sprzedaż swoich dóbr dziedzicznych, wsi Wlina z folwarkiem oraz przynależnościami, w powiecie ksiąskim, Kasprowi Maciejowskiemu, koniuszemu koronnemu i staroście spiskiemu za 4 000 złotych. Zgadza się na wwiązanie go w dobra. Zobowiązuje stawić się na wezwanie w sprawie w grodzie krakowskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 322-323v.
SMK III, nr 322
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0642.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0643.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0644.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0645.html

1588.04.07
Król przyjmuje zeznanie Katarzyny Herburtówny z Fulsztyna, żony Kaspra Maciejowskiego, koniuszego koronnego i starosty spiskiego, złożone w obecności męża przed aktami kancelarii koronnej. Zeznała ona dług w wysokości 4 000 złotych wobec Jana Płazy, który to dług zapisuje na wszystkich dobrach i zobowiązuje się spłacić w grodzie krakowskim w drugi dzień Wielkiejnocy roku 1589. Stanie też w grodzie krakowskim na wezwanie w sprawie. Wadium wynosi 4 000 złotych. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 323v-324v.
SMK III, nr 323
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0645.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0646.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0647.html

1588.04.07
Król potwierdza zeznanie Kaspra Maciejowskiego, koniuszego koronnego, starosty spiskiego, a także Jana Płazy, starosty lubaczowskiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznali oni sobie wzajemny zapis na dobrach z powodu pewnej umowy zawartej w grodzie krakowskim. Zobowiązują się dochować wszystkich punktów porozumienia. Wadium wynosi 5 000 złotych. Na wezwanie w sprawie staną w urzędzie grodzkim krakowskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 324v-325
SMK III, nr 324
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0647.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0648.html

1588.04.07
Król potwierdza zeznanie Marcina Wilczyńskiego z powiatu siewierskiego (biskupiego) i jego żony Jadwigi. Jadwiga składała swoje oświadczenie w obecności męża i Wojciecha Cieszowski (Cziessowski) z Mysłowa, świadka z rodu ojczystego. Zeznali oni pokwitowanie Mikołaja Małuskiego pana na Małuszach z sumy 1 000 talarów długu, zapisanych w księgach ziemskich lwowskich na połowie wsi Trzebniów z folwarkiem i połowie opuszczonej wsi Mrozów w powiecie lelowskim. Zeznanie to służyć ma też Janowi Myszkowskiemu, kasztelanowi żarnowskiemu, obecnemu panu na tych dobrach. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 325-326
SMK III, nr 325
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0648.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0649.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0650.html

1588.04.07
Król potwierdza zeznanie Adama i Mikołaja Małuskich złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznali oni odstąpienie praw do swoich dóbr dziedzicznych Postaszowice (Postawczowicze), Trzebniów i do opustoszałej wsi Mrozów (pusty Mrozow) w ziemi krakowskiej, powiecie lelowskim, z dworami i folwarkami, poddanymi i wszystkimi przynależnościami Janowi Myszkowskiemu, kasztelanowi żarnowieckiemu. Zgadzają się na wwiązanie w te dobra. Staną na wezwanie w sprawie przed właściwym sądem. W ciągu dwunastu tygodni zezna w sprawie Katarzyna, córka Mikołaja Wolskiego Grzymały, żona Adama Małuskiego, z dwoma świadkami z rodu ojczystego. Ekstrakt zeznania ma być przedstawiony kasztelanowi w ciągu dwóch miesięcy. Przed aktami kancelarii zeznała zgodę w sprawie Jadwiga, córka Jakuba Masłowickiego, żona Mikołaja Małuskiego, za zgodą męża i w obecności świadków z rodu ojczystego, Jana Płazy, starosty lubaczowskiego, i Piotra Gidzielskiego. R elacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 326-329v.
SMK III, nr 326
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0650.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0651.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0652.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0653.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0654.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0655.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0656.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0657.html

1588.04.07
Król zgadza się, by Stanisław Żółkiewski z Żółkwi, wojewoda ruski i dzierżawca Medyki mógł odstąpić swoje prawa dożywotnie do tej dzierżawy medyckiej synowi Mikołajowi, podkomorzemu lwowskiemu. Stanisław, nie bacząc na wiek, brał udział w wyprawach moskiewskich Stefana Batorego. Mikołaj, starszy syn, odznaczył się za Stefana Batorego w bitwie z gdańszczanami pod Tczewem. Drugi syn, Stanisław, starosta kałuski zasłużył się jako żołnierz za Stefana Batorego i w początkach panowania Zygmunta III Wazy. Pod Byczyną stał w pierwszym szyku na czele roty jazdy, walczył z najpierw z węgierską, a potem z niemiecką konnicą, został ranny mieczem, a następnie piką w nogę. Rany te stanowiły zagrożenie dla jego życia, jednak nie opuścił pola bitwy aż do zwycięstwa. Lekarze na zamku krakowskim z trudem go uratowali. Wojewoda może dokonać cesji przed jakimikolwiek księgami wieczystymi Królestwa.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 329-331v.
SMK III, nr 327
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0657.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0658.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0659.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0660.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0661.html

1588.04.08
Król nadaje urząd podsędka wiskiego Augustynowi Karwowskiemu. Urząd wakował po śmierci Stanisława Burzyńskiego. Szlachta ziemi wiskiej wybrała na zjeździe naznaczonym przez Stanisława Kryskiego, wojewodę mazowieckiego, czterech kandydatów, z których król wskazał na Karwowskiego, surrogatora grodzkiego wiskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 331v-332
SMK III, nr 328
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0661.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0662.html

1588.04.08
Król wyraża zgodę na prośbę złożoną w imieniu Barbary Popławskiej, wdowy po Walentym Gruszczyńskim, a obecnie żony Andrzeja Radoszewskiego (in. Radoszowski) Boksy. Prosiła ona, by król zatwierdził zapis posagu, ustanowiony dla niej przez zmarłego Gruszczyńskiego na dochodach trzeciej miary młyna proszowskiego i na pewnych innych dobrach. Król zgadza się na dożywotnie korzystanie przez nią z tych dochodów.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 332-332v.
SMK III, nr 329
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0662.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0663.html

1588.04.08
Król, na prośbę swoich doradców, zezwala Dorocie Główczyńskiej na odstąpienie dożywotnich praw do pewnej roli zwanej Ruda we wsi Borek, przynależnej do starostwa górskiego, czyli ropczyckiego. Odstąpić je może Mikołajowi Bydłowskiemu. Jest on zobowiązany nadal płacić ustalony czynsz do dworu górskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 332v-333
SMK III, nr 330
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0663.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0664.html

1588.04.08
Król, za wstawiennictwem doradców, nadaje Stanisławowi Stradomskiemu i jego żonie Katarzynie, wdowie po Hieronimie Gostwickim, dożywotnie prawa do wójtostwa wsi Gostwica, przynależnej do starostwa sądeckiego. Prawa te Katarzyna uzyskała od króla Zygmunta Augusta, co udowodniła, okazując przywilej na te dobra.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 333-334
SMK III, nr 331
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0664.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0665.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0666.html

1588.04.08
Król potwierdza zeznanie Stanisława i Samuela Klempów, synów Stanisława Klempa, pana na Zagórzanach, a także Anny, żony Piotra Koczarskiego, złożone przez nią w obecności męża. Przy składaniu oświadczenia był obecny Stanisław Klemp, ojciec, zostało ono złożone także w imieniu Mikołaja i Aleksandra [Klempów] braci Stanisława i Samuela, a także niezamężnych sióstr, Katarzyny i Barbary. Stanisław, Samuel i Anna zeznali nadanie swoich części dziedzicznych wsi Zagórzany z dworem zwanym Wielogłowski i przynależnościami Jakubowi Suchorskiemu z powiatu szadkowskiego i jego spadkobiercom. Nadanie obejmuje wysiew zimowy, prawo wolnego wypasu w lasach i prawo wolnego wyrębu w części lasu, z wyłączeniem gaju zwanego Sloczwiny. Klempowie prawa do tych dóbr uzyskali dzięki rezygnacji złożonej na ich korzyść przez ojca, Stanisława Klempa, przed sądem i księgami ziemskimi krakowskimi. Zgadzają się na wwiązanie przez woźnego gene ralnego. Wadium w sprawie wynosi 1 500 złotych. Te osoby, które nie zeznawały w sprawie, mają to zrobić w sądzie ziemskim krakowskim do najbliższego święta Trzech Króli. Zobowiązują się stawić w sprawie przed sądem grodzkim krakowskim na pierwszy pozew. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 334-335v.
SMK III, nr 332
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0666.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0667.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0668.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0669.html

1588.04.09
Król nadaje Wojciechowi Nakwaskiemu (Naquaski), zasłużonemu żołnierzowi spod znaku Jana Zamoyskiego, dobra przypadłe skarbowi prawem kaduka po Janie Pinczyńskim (Pniczyński). Jest to część wsi Pinczyn Wielki, oraz inne dobra ruchome i nieruchome.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 335v-336
SMK III, nr 333
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0669.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0670.html

1588.04.10
Król nadaje dożywotnie prawa do połowy wsi Kamienne (in. Kamiena) Stanisławowi Bydłowskiemu i jego żonie Annie Kuropatwiance. W r. 1586, we środę po Wniebowstąpieniu Pańskim [9 kwietnia] w księgach grodzkich halickich Marek Sobieski, chorąży nadworny, uzyskał za zgodą króla połowę wsi Kamienne w ziemi halickiej, z której to połowy ustąpił mu Wojciech Bydłowski. Obecnie tenże Sobieski może ustąpić przed jakimikolwiek księgami wieczystymi z praw do tych dóbr na korzyść Stanisława Bydłowskiego. Sumy zapisane na tych dobrach zostają pomniejszone o 1.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 336-337
SMK III, nr 334
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0670.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0671.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0672.html

1588.04.11
Król potwierdza zeznanie Jana Sułowskiego ze Skoliszyna złożone przed aktami kancelarii koronnej. Sułowski zeznał odstąpienie dóbr dziedzicznych, wsi Skoliszyn i Sławęczyn w województwie krakowskim, powiecie bieckim, a także do sołectwa we wsi Jodłówka, z sumami na nich zapisanymi, z prawem patronatu, tytułem z dziedzicznym, Krzysztofowi Sułowskiemu, swojemu stryjowi. Zgadza się na wwiązanie w te dobra. Jan uzyskał je po swoim ojcu Piotrze. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 337-339
SMK III, nr 335
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0672.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0673.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0674.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0675.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0676.html

1588.04.12
Król nadaje starostwo stężyckie Marcinowi Trojanowskiemu, surrogatorowi grodu stężyckiego. Starostwo wakowało po wyniesieniu na starostwo krakowskie Mikołaja Zebrzydowskiego*. Nadanie obejmuje dwór i miasto, folwark i wsie przynależne, Łęg (Lang), Zajezierze i Wojciechów, dwa młyny na rzece Wieprz, a także wszystkie przynależności. Zachowane mają być prawa Zebrzydowskiego do wsi w powiecie stężyckim nadanych mu przez Stefana Batorego. Podaje się do wiadomości, dygnitarzy, urzędników, szlachty województwa sandomierskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Wakat od. 20 VIII 1585, Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI ? XVIII wieku. Spisy?, nr 1135.
MK 134, k. 339-340
SMK III, nr 336
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0676.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0677.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0678.html

1588.04.12
Król potwierdza zeznanie Sebastiana i Feliksa Wilczków, synów Stanisława, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznali oni iż cedują swoje prawa dożywotnie do wójtostwa, czyli sołectwa wsi Jangrot (Jangroth) na korzyść Mikołaja Myszkowskiego, prepozyta pułtuskiego i kanonika krakowskiego. Zgodnie z wyceną Sykstusa Lubomirskiego i Piotra Oraczowskiego, wyznaczonych do tego przez sąd ziemski krakowski, uzyskali 500 złotych od tego Mikołaja Myszkowskiego, właściciela wsi Jangrot. Uzyskał on prawo wykupu od Piotra Myszkowskiego, biskupa krakowskiego i od kapituły krakowskiej. Wilczkowie oddają też dwa przywileje, jeden na wójtostwo wsi Jangrot wydany przez biskupa krakowskiego Nankera [1324 r.], i drugi na wójtostwo i karczmę wydany przez Jana z Rzeszowa [biskupa krakowskiego]*. Zgadzają się na wwiązanie w dobra. Wadium wynosi 500 złotych. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz II, z. 2, Wrocław 1989, s. 204-205.
MK 134, k. 340-342v.
SMK III, nr 337
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0678.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0679.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0680.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0681.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0682.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0683.html

1588.04.12
Król potwierdza zeznanie Krzysztofa i Andrzeja Gnoińskich, bratanków zmarłego Leonarda Gnoińskiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznali w imieniu swoim i brata Leonarda odstąpienie, przekazanie, zapisanie praw spadkowych po zmarłym Leonardzie Gnoińskim na korzyść swej matki, Barbary Bobolanki. Kiedy młodszy ich brat Leonard dojdzie do lat sprawnych, także złoży odpowiednie zeznanie w tej sprawie. Wadium wynosi 1 000 złotych. Zobowiązują się stawić na wezwanie w sądzie grodzkim krakowskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 342v-343v.
SMK III, nr 338
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0683.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0684.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0685.html

1588.04.13
Król potwierdza zeznanie Jana Sułowskiego, syna Piotra Sułowskiego, sędziego grodzkiego bieckiego. Zeznał on zapis i zobowiązanie wobec Andrzeja Brzechwy, opata tynieckiego i całego tamtejszego klasztoru, w którym potwierdza warunki dzierżawy wsi Zagórzany i Kwiatonowice (Kwiatynowicze) na 10 lat, po którym to czasie ma ustąpić z tych dóbr. Ma też płacić ustalony czynsz na święto Jana Chrzciciela, a jeśli tego nie zrobi, to dzierżawę utraci. Wadium wynosi 1 000 złotych. Pokwitowanie wpisane ma być zawsze w księgach wieczystych. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 343v-344
SMK III, nr 339
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0685.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0686.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0687.html

1588.04.17
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego [też jako Sieniński], dworzanina. Z powodu choroby Sienieńskiego zeznanie przyjął w miejscu pobytu chorego w Krakowie Stanisław Sieciński, pleban lubaczowski, sekretarz królewski. Sienieński zapisuje w nim na wszystkich swoich dobrach sumę 10 000 złotych, którą jest dłużny swojej matce Annie ze Wzdowa. Zobowiązuje się zwrócić dług do 17 lutego 1589 r. Gdyby tego nie uczynił, jego matka może objąć dobra w posiadanie aż do pełnej spłaty. Wadium w sprawie wynosi 10 000 złotych. Sądem właściwym w sprawie jest gród sanocki. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 344v-347
SMK III, nr 340
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0687.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0688.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0689.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0690.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0691.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0692.html

1588.04.17
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego, dziedzica połowy miasta Rymanów, wsi Dolna, Posada, Deszno, Bałucianka (Bezuczianka), Wołtostowa Wola*. Sienieński przekazuje w dożywocie matce, Annie ze Wzdowa Sienieńskiej, wdowie po Stanisławie Sienieńskim (Sieninski), swoje dobra dziedziczne i sumy, które uprzednio były zabezpieczeniem pożyczki w wysokości 10 000 złotych. Dobra te pozostaną w jej posiadaniu nawet po zwrocie tej sumy, a po jej śmierci wrócą do potomków Sienieńskiego. Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Być może identyczna ze wsią Wołtuszowa obok Deszna, A. Fastnacht, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650, Wrocław 1962 s. 131.
MK 134, k. 347-349
SMK III, nr 341
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0692.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0693.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0694.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0695.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0696.html

1588.04.17
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego. Sienieński kwituje swoją matkę Annę ze Wzdowa Sienieńską z dochodów ze swoich dziedzicznych dóbr, które pozostają pod jej zarządem. Na sprawę nakłada się wieczyste milczenie (silentium perpetuum imponere). Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 349-349v.
SMK III, nr 342
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0696.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0697.html

1588.04.17
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego. Sienieński odstępuje w nim prawa, które przysługiwały mu jako spadkobiercy Jana Sienieńskiego, kasztelana halickiego, stryja, swojej matce Annie ze Wzdowa Sienieńskiej. Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 349v-350v.
SMK III, nr 343
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0697.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0698.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0699.html

1588.04.17
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego. Sienieński zeznaje w imieniu swoim i spadkobierców, że jest winny Jakubowi Sienieńskiemu, swojemu stryjowi 1 000 złotych. Suma ta została zabezpieczona na dobrach ruchomych i nieruchomych Stanisława. Ma ją zwrócić w grodzie krakowskim na św. Jana Chrzciciela [24 czerwca]. Wadium w sprawie wynosiło 1 000 złotych. Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 350v-351v.
SMK III, nr 344
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0699.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0700.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0701.html

1588.04.17
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego. Sienieński zeznaje, że jest winny Elżbiecie ze Wzdowa, wdowie po Andrzeju Niedrwickim, kasztelanie połanieckim, 10 000 złotych. Suma ta została zabezpieczona na dobrach ruchomych i nieruchomych Stanisława. Ma ją zwrócić w grodzie sanockim na św. Trzech Króli 1589 roku [6 stycznia]. Wadium w sprawie wynosiło 10 000 złotych. Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 351v-352v.
SMK III, nr 345
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0701.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0702.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0703.html

1588.04.17
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego. Sienieński zeznaje, że jest winny zakonnicom [bernardynkom] z klasztoru św. Agnieszki na Stradomiu koło Krakowa 300 złotych. Suma ta została zabezpieczona na Rymanowie, dobrach dziedzicznych Stanisława. Ma ja zwrócić w grodzie krakowskim na św. Jana Chrzciciela 1589 roku [24 czerwca]. Wadium w sprawie wynosiło 300 złotych. Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 352v-353v.
SMK III, nr 346
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0703.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0704.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0705.html

1588.04.17
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego. Sienieński zeznaje, że jest winny Michałowi Stanisławskiemu 27 złotych. Suma ta została zabezpieczona na dobrach ruchomych i nieruchomych Stanisława. Ma ją zwrócić w grodzie krakowskim na św. Jana Chrzciciela [24 czerwca]. Wadium w sprawie wynosiło 27 złotych. Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński, pleban lubaczowski, sekretarz królewski. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 353v-354v.
SMK III, nr 347
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0705.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0706.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0707.html

1588.04.17
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego. Sienieński zeznaje, że jest winny Żydowi Vidalowi 144 złote i 18 groszy. Suma została zabezpieczona na dobrach ruchomych i nieruchomych Stanisława. Ma ją zwrócić w grodzie krakowskim na św. Jana Chrzciciela [24 czerwca]. Wadium w sprawie wynosiło 144 złote i 18 groszy. Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 354v-355v.
SMK III, nr 348
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0707.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0708.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0709.html

1588.04.17*
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego. Sienieński zeznaje, że jest winny Mnichowskiej i innym osobom**, mieszkającym w domu wdowy po [Stanisławie] Barzy, wojewodzie krakowskim, 200 złotych. Suma ta została zabezpieczona na Rymanowie, dobrach dziedzicznych Stanisława. Ma ja zwrócić w grodzie krakowskim na św. Jana Chrzciciela 1589 roku [24 czerwca]. Wadium w sprawie wynosiło 200 złotych. Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. dok. 348. ** Zostawione puste miejsce na imiona.
MK 134, k. 356
SMK III, nr 349
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0710.html

1588.04.17*
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego. Sienieński zeznaje, że jest winny Jakubowskiemu** 20 złotych węgierskich (licząc na 1 złoty węgierski 56 groszy). Suma została zabezpieczona na dobrach ruchomych i nieruchomych. Ma ją zwrócić w grodzie krakowskim na św. Jana Chrzciciela [24 czerwca]. Wadium w sprawie wynosiło 20 złotych węgierskich. Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. datę dok. 348. ** Zostawione puste miejsce na imię
MK 134, k. 356-356v.
SMK III, nr 350
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0710.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0711.html

1588.04.17*
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego. Sienieński zeznaje, że jest winny Wojciechowi Rozenowi 55 złotych. Suma została zabezpieczona na dobrach ruchomych i nieruchomych Stanisława. Ma ją zwrócić w grodzie krakowskim na św. Narodzin Jana Chrzciciela [24 czerwca]. Wadium w sprawie wynosiło 55 złotych. Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. datę dok. 348.
MK 134, k. 356v-357
SMK III, nr 351
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0711.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0712.html

1588.04.17*
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego. Sienieński zeznaje, że jest winny Łukaszowi 12 złotych węgierskich (licząc na 1 złoty węgierski 56 groszy). Suma została zabezpieczona na dobrach ruchomych i nieruchomych Stanisława. Ma ją zwrócić w grodzie krakowskim na św. Narodzin Jana Chrzciciela [24 czerwca]. Wadium w sprawie wynosiło 12 złotych węgierskich. Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. datę dok. 348.
MK 134, k. 357
SMK III, nr 352
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0712.html

1588.04.17*
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego. Sienieński zeznaje, że jest winny Pakoszowskiemu** 6 złotych. Suma została zabezpieczona na dobrach ruchomych i nieruchomych Stanisława. Ma ją zwrócić w grodzie krakowskim na św. Narodzin Jana Chrzciciela [24 czerwca]. Wadium w sprawie wynosiło 6 złotych. Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. datę dok. 348. ** Zostawione puste miejsce na imię.
MK 134, k. 357v.
SMK III, nr 353
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0713.html

1588.04.17*
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego. Sienieński zeznaje, że jest winny Łukaszowi**, swojemu bratu stryjecznemu 70 złotych. Suma została zabezpieczona na dobrach ruchomych i nieruchomych Stanisława. Ma ją zwrócić w grodzie krakowskim na św. Narodzin Jana Chrzciciela [24 czerwca]. Wadium w sprawie wynosiło 70 złotych. Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. datę dok. 348. ** Zostawione puste miejsce na nazwisko.
MK 134, k. 357v.
SMK III, nr 354
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0713.html

1588.04.17*
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego. Sienieński zeznaje, że jest winny sławetnemu Walentemu Powsińskiemu (Powszinski), mieszczaninowi i złotnikowi krakowskiemu, 148 złotych i 4 grosze. Suma została zabezpieczona na dobrach ruchomych i nieruchomych Stanisława. Ma ją zwrócić w grodzie krakowskim na św. Narodzin Jana Chrzciciela [24 czerwca]. Wadium w sprawie wynosiło 148 złotych i 4 grosze. Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. datę dok. 348.
MK 134, k. 358
SMK III, nr 355
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0714.html

1588.04.17*
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego. Sienieński zeznaje, że jest winny Kowalewskiemu** 31 złotych. Suma została zabezpieczona na dobrach ruchomych i nieruchomych Stanisława. Ma ją zwrócić na św. Jana Chrzciciela [24 czerwca]. Wadium w sprawie wynosiło 31 złotych. Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. datę dok. 348. ** Zostawione puste miejsce na imię.
MK 134, k. 358-358v.
SMK III, nr 356
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0714.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0715.html

1588.04.17*
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego. Sienieński zeznaje, że jest winny Janowi Pipanowi, mieszczaninowi i aptekarzowi krakowskiemu, 30 złotych. Suma została zabezpieczona na dobrach ruchomych i nieruchomych Stanisława. Ma ją zwrócić w grodzie krakowskim na św. Narodzin Jana Chrzciciela [24 czerwca]. Wadium w sprawie wynosiło 30 złotych. Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. datę dok. 348.
MK 134, k. 358v.
SMK III, nr 357
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0715.html

1588.04.17*
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego. Sienieński zeznaje, że jest winny Szymonowi, mieszczaninowi i aptekarzowi krakowskiemu 24 złote. Suma została zabezpieczona na dobrach ruchomych i nieruchomych Stanisława. Ma ją zwrócić w grodzie krakowskim na św. Narodzin Jana Chrzciciela [24 czerwca]. Wadium w sprawie wynosiło 24 złote. Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. datę dok. 348.
MK 134, k. 358v-359
SMK III, nr 358
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0715.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0716.html

1588.04.17*
Król potwierdza zeznanie Stanisława Sienieńskiego. Sienieński zeznaje, że jest winny Hanusowi, dawnemu słudze swego ojca, 100 złotych. Suma została zabezpieczona na dobrach ruchomych i nieruchomych Stanisława. Ma ją zwrócić na św. Jana Chrzciciela [24 czerwca]. Wadium w sprawie wynosiło 100 złotych. Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Zob. datę dok. 348.
MK 134, k. 359-359v.
SMK III, nr 359
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0716.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0717.html

1588.04.20
Król zatwierdza czynsz odkupny (wyderkauf) w wysokości 80 złotych na sumę ogólną 2 000 złotych, zabezpieczoną na wsi Prądnik Wielki, należącej do klasztoru tynieckiego. Z prośbą o to zwrócili się: opat tyniecki Andrzej Brzechwa, przeor Wojciech Baranowski, kustosz, Jakub z Pilzna, skarbnik i wszyscy bracia klasztoru, oraz Marcin Fox (Foxius), doktor medycyny oraz ksiądz (discretus vir) Jan Fox, obecny altarysta (possesor) ołtarza św. Longina. Czynsz ten związany jest z ustanowieniem przez Marcina Foxa służby altarysty przy ołtarzach Bożego Ciała i św. Longina w kościele parafialnym NMP w Krakowie przy krakowskim Rynku, których Fox był fundatorem i kolatorem. Czynsz nałożono przed aktami wikariusza i oficjała biskupa krakowskiego, Piotra Myszkowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 359v-360
SMK III, nr 360
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0717.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0718.html

1588.04.20
Król wyznacza Krzysztofowi Klabonowi, muzykowi i kapelmistrzowi królewskiemu, w uznaniu jego zasług i pracy, dożywotnią pensję w wysokości 125 złotych, wypłacaną od października* 1587 r., kiedy to muzyk zaczął pracę u nowego króla. Klabon służył od czasów Zygmunta Augusta**. Zobowiązany jest stale przebywać na dworze. Pensję ma otrzymywać co roku w kwartalnych ratach, wypłacanych z cła gdańskiego (ex portorio Gedanensi) przez tamtejszych zarządców.
łac.
Actum: Kraków ; * Puste miejsce na dzień. ** Od ok. 1560 r. Zob. Z. M. Szweykowski, Klabon Krzysztof, PSB, t. XII, s. 530-531.
MK 134, k. 360-361
SMK III, nr 361
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0718.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0719.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0720.html

1588.04.20
Król potwierdza dokument (oblata) wystawiony przez klasztor benedyktynów tynieckich 20 stycznia 1587 r. Klasztor zezwala w nim na wydzierżawienie dwóch wsi należących do benedyktynów ? Zagórzany i Kwiatonowice ? Janowi Sułowskiemu, synowi zmarłego Piotra Sułowskiego, sędziego grodzkiego bieckiego, który wraz z żoną, nieżyjącą też Barbarą Śreniawianką, był poprzednio dzierżawcą wsi. Benedyktyni zgadzają się na 10 lat arendy ? od św. Jana Chrzciciela [24 czerwca] 1586 do tegoż święta 1596 r. Dzierżawca otrzymuje wsie wraz ze wszystkimi płynącymi stąd zwyczajowymi przywilejami, korzyściami i dochodami, klasztor zastrzega sobie jedynie prawo obsadzania proboszcza w kościele parafialnym we wsi Zagórzany. Warunkiem dzierżawy jest pozostanie przy wierze katolickiej ? gdyby dzierżawca porzucił ją i połączył się z nieprzyjaciółmi Kościoła oznaczałoby to zerwanie umowy. Zgodnie z warunkami arendy, podczas jej trwania Jan Sułowski powinien na każde święto św. Jana Chrzciciela [24 czerwca] wpłacić 300 złotych. na ręce opata. Dodatkowo został zobowiązany także do innych świadczeń na rzecz klasztoru, co roku ma dostarczyć na stół braci 2 tłuste krowy, 2 garnce masła wartości 4 złotych, 2 kopy sera i 100 łokci płótna (50 łokci płótna konopnego, 50 lnianego). Ma też wypełniać wszystkie zobowiązania, prace i daniny wobec króla, które zgodnie z tradycją należą do [urzędu grodzkiego] Biecza. Może korzystać na swoje potrzeby z lasów przynależnych do tych dóbr. Jeśli coś nowego zbuduje, to nie ma z tego tytułu żądać odszkodowań. Wyjątkiem ma być stary i opuszczony staw za wsią, koło wsi królewskiej Mszanka ? jeśli dzierżawca go odrestauruje, to mają być mu zwrócone wydatki zgodnie z szacunkiem dwóch świadków reprezentujących strony. Może też wykupić role trzech kmieci, Gubuli, Śliwki, Sperki, i dołączyć je do folwarku we wsi Za górzany. Wykup ten pozostanie w przyszłości własnością klasztoru. W razie śmierci Jana Sułowskiego przed upływem 10 lat pozostałe lata arendy pod zwykłymi warunkami sprawować będzie jego przyszła żona, gdyby zmarł bezżenny ? najbliższy krewny z linii ojca. Po upływie arendy nienaruszone dobra mają wrócić do klasztoru tynieckiego. Ma też, opuszczając te dobra, zostawić w nich 20 krów, jeden bróg pszenicy, jeden stóg siana, jeden bróg owsa lub w miejsce owsa 100 korców jęczmienia, i po 8 korców grochu (pisae), gryki (cicero) i prosa. Ma też pozostawić wysiew zimowy i zapas żywności. Wadium w sprawie wynosi 1 000 złotych. W dokumencie występuje lista braci, świadków umowy: opat Andrzej Brzechwa, przeor Klemens Sieradzki, podprzeor Augustyn Brzezina, spowiednik Piotr Myszkowski, skarbnik Jakub z Pilzna i prokurator Andrzej Chodakowski. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 361-365
SMK III, nr 362
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0720.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0721.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0722.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0723.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0724.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0725.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0726.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0727.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0728.html

1588.04.22
Król potwierdza zeznanie Mikołaja Wydżgi, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Wydżga ustapił w nim z dóbr odziedziczonych po ojcu, położonych we wsi Rzeczyca Mniejsza (Inferior) na rzecz Andrzeja Rzeczyckiego, instygatora królewskiego i pisarza ziemi łukowskiej. Otrzymuje on całość dóbr Wydżgi, mianowicie pół łanu ziemi z siedzibą i wszystkimi zabudowaniami, 1 łanu, na którym osiedlony jest Marcin Urzędowski, połowę łanu, na którym osiadł Kantoliński, wraz z łąką położoną naprzeciw tej ziemi. Ponadto dwie łąki położone pod groblą stawu oraz należącą do Mikołaja Wydżgi część stawu i młyna. Dobra zostają przekazane wraz z wszystkimi przynależnymi dochodami, daninami i korzyściami. Sądem właściwym w sprawie jest sąd ziemski łukowski lub grodzki lubelski. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 365-366v
SMK III, nr 363
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0728.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0729.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0730.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0731.html

1588.04.22
Król potwierdza zeznanie długu dokonane w kancelarii koronnej przez Andrzeja Rzeczyckiego, instygatora i pisarza ziemskiego łukowskiego. Jest on winny na rzecz Mikołaja Wydżgi 200 złotych, który to dług zapisuje na swoich dobrach dziedzicznych, mianowicie na 3 półłankach ziemi znajdujących się we wsi Rzeczyca Większa (in villa Rzeczyca Superiora), na których osiedli chłopi: Stanisław Książek, Jan Ambrożek i wójt Zygmunt. Rzeczycki zobowiązuje się zwrócić dług do 21 maja 1589 r. (die et festo Pentecostes). Wadium w sprawie wynosi 200 złotych, a sądem właściwym jest sąd grodzki lubelski. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 366v-367
SMK III, nr 364
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0731.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0732.html

1588.04.23
Król, na prośbę pewnych doradców, potwierdza sprzedaż czynszu wykupnego dla kościoła św. Anny w Krakowie. Piotr Myszkowski, starosta oświęcimski, zobowiązany jest płacić prałatom, kanonikom i całej kapitule kolegiaty 67 złotych i 15 groszy zapisanych na swoich dobrach dziedzicznych, wsiach: Bachowice, Grodzisko i Miejsce w księstwie zatorskim (districtu seu ducatu zathoriensis). Zapisu tego dokonano najpierw do ksiąg grodzkich a potem do ziemskich krakowskich 9 stycznia 1584 (feria secunda post festum Sanctorum Trium Regum). Myszkowski na tych samych dobrach i tego samego dnia zapisał też inny czynsz ? 32 złotych i 15 groszy dla Wawrzyńca Krosno (Crosno), altarysty ołtarza Ducha Świętego kościoła NMP w Krakowie, spadkobiercy Czarnewoysko.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 367v-368v.
SMK III, nr 365
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0733.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0734.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0735.html

1588.04.23
Król potwierdza zeznanie dokonane przez Piotra Strzałę z Sosnowic, burgrabiego krakowskiego, sędziego ziemi zatorskiej, dotyczące zapisu długu. Jest on winny Annie Pelczynie, wdowie po Stanisławie Pełce, łowczym sanockim, 5 000 złotych, którą to sumę zapisuje na wszystkich swoich dobrach. Zobowiązuje się zwrócić dług do 23 kwietnia 1591 r. (pro die et festo sancti Adalberti episcopi). Wadium w sprawie wynosi 5 000 złotych, a sądem właściwym jest sąd grodzki krakowski. Z powodu choroby Strzały zeznanie przyjął w miejscu jego pobytu Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 368v-370
SMK III, nr 366
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0735.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0736.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0737.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0738.html

1588.04.23
Król potwierdza zeznanie dokonane przez Piotra Strzałę z Sosnowic, burgrabiego krakowskiego i sędziego ziemi zatorskiej. Zeznał on przekazanie w dzierżawę wsi Krzeczyn, z dworem i folwarkiem, położonych w ziemi zatorskiej. Strzała wydzierżawia wieś Annie Pelczynie, wdowie po Stanisławie Pełce, łowczym sanockim na okres 3 lat: od 23 kwietnia 1588 (die et festo sancti Adalberti episcopi) do 23 kwietnia 1591, wraz z wszystkimi płynącymi stąd korzyściami i dochodami. Zgadza się na wwiązanie w dobra. Wadium w sprawie wynosi 1 000 zł a sądem właściwym jest sąd grodzki krakowski. Zeznanie przyjął Stanisław Sieciński pleban lubaczowski, sekretarz królewski.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 370-372
SMK III, nr 367
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0738.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0739.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0740.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0741.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0742.html

1588.04.24
Król potwierdza dożywocie na sołectwie (wójtostwie) we wsi królewskiej Stróże w kasztelanii krakowskiej dla Stanisława Grzymka Wróblewskiego. Dobra te trzymali uprzednio zmarli rodzice Stanisława, Jan Grzymek Wróblewski i Katarzyna, którzy posiadali przywilej na Stróże od kasztelana krakowskiego Sebastiana z Mielca, zatwierdzony przez króla Zygmunta Augusta.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 372-373
SMK III, nr 368
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0742.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0743.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0744.html

1588.04.25
Król nadaje w dożywocie Mikołajowi Rogozińskiemu i jego żonie Annie z Potworowskich wieś Dupie (Dup) w województwie sieradzkim, wraz z wójtostwem. Nadanie uzasadniono zasługami wojskowymi Rogozińskiego za króla Stefana Batorego oraz potwierdzeniem króla Stefana Batorego cesji wsi Dup przez Pawła Potworowskiego na korzyść Rogozińskich, która zapisana została w księgach grodzkich sieradzkich. Król potwierdził także cesję praw do wójtostwa z należnymi sumami, zapisaną przez duchownego Jakuba Praweckiego w księgach grodzkich krakowskich na rzecz Rogozińskich. Ujęta zostaje czwarta część sum zapisanych na wsi, zaś ich spadkobiercy nie zostaną pozbawieni tych dóbr, zanim nie zostaną spłaceni z sum zapisanych lub sum stwierdzonych w wyniku wyceny komisarycznej.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 373-374
SMK III, nr 369
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0744.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0745.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0746.html

1588.04.26
Król powołuje Pawła Garwaskiego na urząd pisarza ziemskiego płockiego po śmierci Sebastiana Kobiernickiego. Został on wybrany z czterech kandydatów przedstawionych królowi przez szlachtę województwa płockiego. Podaje się do wiadomości dygnitarzy, urzędników i szlachty województwa płockiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 374-374v
SMK III, nr 370
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0746.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0747.html

1588.04*
Król mianuje Stanisława Radzymińskiego, kasztelana czerskiego, starostę liwskiego i kamienieckiego wojewodą podlaskim w miejsce zmarłego Mikołaja Kiszki. Awans ten władca uzasadnia zasługami Radzymińskiego tak politycznymi, jak i wojennymi za króla Stefana Batorego. Podaje się do wiadomości dygnitarzy, urzędników i szlachty województwa podlaskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Zostawione puste miejsce na datę. Zob. też Urzędnicy podlascy XIV ? XVIII wieku. Spisy?, nr 1386.
MK 134, k. 374v-375
SMK III, nr 371
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0747.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0748.html

1588.04.29
Król, w uznaniu zasług, zatwierdza Bernarda z Gertten, mieszczanina dorpackiego, w dożywotnim posiadaniu dwóch i pół haków ziemi, jednego w powiecie helmeckim, zaś drugiego, zamienionego, w dorpackim. Zachowane mają być prawa króla i Rzeczypospolitej.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 375-375v
SMK III, nr 372
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0748.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0749.html

1588.05.02
Król zatwierdza Kaspra Slaszę w dożywotnim posiadaniu wójtostwa we wsi Boguszyce w starostwie rawskim. Zachowane mają być prawa Królestwa i kościoła.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 375v-376
SMK III, nr 373
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0749.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0750.html

1588.05.04
Król mianuje Andrzeja Boksę Radoszewskiego chorążym wieluńskim w miejsce zmarłego Antoniego Masłowskiego*. Podaje się do wiadomości dygnitarzy, urzędników, szlachty ziemi wieluńskiej.
łac.
Actum: Kraków ; * Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI ? XVIII wieku. Spisy?, nr 1559.
MK 134, k. 376-376v
SMK III, nr 374
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0750.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0751.html

1588.05.05
Król nadaje Reinholdowi z Dreven dobra w powiecie lemzalskim z dwunastoma rodzinami kmiecymi w lenno. Dreven odznaczył się wiernością w czasach Stefana Batorego, podczas najazdu moskiewskiego na Inflanty. Służył w rocie Macieja Dembińskiego, starosty bebelskiego i sancelskiego. Dowodził czterokonnym pocztem dobrze wyćwiczonych żołnierzy i 80 piechurami niemieckimi, na których czele wsparł oblężone Wenden. Brał też udział w obleganiu Ascheraden i Lennewarden. W czasie bezkrólewia przebywał w twierdzy Dünamunde, pełniąc straż. Kmiecie, których ma dostać, zwą się Jan Aven Kerten, Hans Jones Braman, Jan Gercke, Wolters Kersten, Hans Kurlen, Semmencks, Jaumzen, Areniort, Anniet, Koszen, Timmerman. Do dóbr zaliczają się pastwiska zwane Kletisch i Hisch, prawo połowu w stawie i role, Gorichska Wacke i trzy inne haki roli tejże Wacke, wytyczone kiedyś przez Jana Rumpa, dawnego ich właściciela, a także trzy inne haki zwane przez chłopM 3w Rauneton, Appenek i pusty hak Stitman.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 376v-377v.
SMK III, nr 375
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0751.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0752.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0753.html

1588.05.04
Król pozwala Stanisławowi Sierakowskiemu z Bogusławic, kasztelanowi lądzkiemu i staroście przedeckiemu, na wykup zastawionych wsi, wójtostw, sołectw i młynów królewskich w starostwie przedeckim. Sierakowski będzie mógł je posiadać dożywotnio.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 377v-378
SMK III, nr 376
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0753.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0754.html

1588.05.06
Król potwierdza zeznanie Andrzeja Borkowskiego, pisarza ziemskiego lubelskiego, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on odstąpienie na korzyść Joachima Ocieskiego z Ocieszyna, starosty olsztyńskiego, wszystkich praw, korzyści, potrojonych wadiów przypadających mu w procesie w sądzie ziemskim lubelskim o zajęcie jego ziemi we wsi Witoszyn przez dobra Wierzchoniów. Prawa przypadły mu w drodze egzekucji w urzędzie grodzkim lubelskim od Zofii z Marszowic, wdowy po Janie Ocieskim, kanclerzu. Zapisy te dotyczą dóbr Bochotnica, Wierzchoniów, Stok (Sthok) w ziemi lubelskiej. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 378-379
SMK III, nr 377
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0754.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0755.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0756.html

1588.05.08
Król potwierdza zeznanie Joachima Ocieskiego z Ocieszyna, starosty olsztyńskiego, przed aktami kancelarii koronnej. Zeznał on odstąpienie na korzyść Andrzejowi Rzeczyckiemu, instygatorowi koronnemu, pisarzowi ziemskiemu łukowskiemu, dóbr dziedzicznych Bochotnica Dolna, Stok i Wierzchoniów, w ziemi lubelskiej. Nadanie obejmuje wszystkie przynależności z murowaną fortalicją, folwarkiem, spichlerzem nad Wisłą i kmieciami. Zobowiązuje się stawić na wezwanie w sprawie przed sądem ziemskim lub grodzkim sandomierskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 379 -380
SMK III, nr 378
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0756.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0757.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0758.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0759.html

1588.05.09
Król zezwala Filipowi Szlichtingowi na sprzedaż folwarku z przynależnościami koło wsi Brodsak na wielkiej wyspie malborskiej Jakubowi Trunckowi, mieszczaninowi malborskiemu. Trunck ma trzymać folwark takim prawem jak Filip Szlichting i jego ojciec Ambroży. Podaje się do wiadomości urzędników zamku malborskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 380-381
SMK III, nr 379
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0759.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0760.html

1588.05.09
Król zatwierdza Grzegorza Hesego, mieszczanina malborskiego, w dziedzicznym posiadaniu dwóch włók we wsi Nidaw na dużej wyspie malborskiej, przynależnej do zamku malborskiego, zwalniając go jednocześnie od zaległych podatków i ciężarów. Te dwie opuszczone włóki trzymał kiedyś prawem dziedzicznym uprawiał chłop Walenty Heling, nie uiszczając należnych ciężarów zamkowi malborskiemu. Przez ten czas narósł mu dług niemożliwy do spłacenia i Jan Kostka, w tym czasie czasu kasztelan gdański i skarbnik Prus Królewskich, odebrał mu tę ziemię, dając ją w dzierżawę mieszczaninowi malborskiemu Tomaszowi Hesemu z zaznaczeniem, że przejmuje ciężary poprzedniego posiadacza. Po jego śmierci Tomasza ziemia przechodzi na jego syna, Grzegorza Hesego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 381-382.
SMK III, nr 380
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0760.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0761.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0762.html

1588.05.10
Król nadaje miastu Sandomierzowi prawo budowy mostu na słupach na rzece Czarna Woda, blisko Wisły, ze względu na zły stan traktu przecinającego koryto rzeki Wisły ku wsi Gorzyce. Często na środku Wisły powstają ławice piasku i przeszkadzają przeprawie przez wyspę koło sandomierskiego zamku. Naraża to kupców na straty, zwłaszcza w czasie wylewów. Król wydłuża też coroczny tygodniowy jarmark od święta nawrócenia św. Pawła Apostoła (25 styczeń) o dodatkowy tydzień od dnia św. Pryski (18 styczeń). Przez te dwa tygodnie towary uwolnione są od myta. Natomiast cotygodniowe targi, które wyznaczone są w przywilejach miasta Sandomierza na piątek, przenosi na sobotę, zachowując zwyczajowy drugi targ we wtorki.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 382-383
SMK III, nr 381
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0762.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0763.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0764.html

1588.05.10
Król zgadza się na wykup sołectwa w Klikoszowej (Klikuszowej) w powiecie sądeckim przez Jana Pieniążka z Krużlowej, podczaszego krakowskiego, rotmistrza. Sołectwo jest nieobsadzone po śmierci ostatniego posesora Stanisława Klikoszowskiego zwanego Wilk. Pieniążek zgodę na wykup sołectwa od spadkobierców i dożywocie tamże uzyskał w uznaniu zasług wojennych za króla Stefana podczas wypraw moskiewskich i w bitwie pod Byczyną.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 383-384
SMK III, nr 382
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0764.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0765.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0766.html

1588.05.12
Król nadaje Janowi Leśniowolskiemu z Obór, kasztelanowi zakroczymskiemu i staroście parnawskiemu, kasztelanię czerską. Kasztelania zawakowała po awansie Stanisława Radzymińskiego na wojewodę podlaskiego. Podaje się do wiadomości dygnitarzy, urzędników, szlachty powiatu czerskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 384-384v
SMK III, nr 383
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0766.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0767.html

1588.05.11
Król, za wstawiennictwem doradców, zgadza się na wykup przez Walentego Niewiarowskiego wójtostwa w Goniądzu od Justyny, córki zmarłego Jana Grajewskiego, chorążego wiskiego, żony Andrzeja Harynka, od Dobrogosta, Piotra i Jana synów zmarłego Stanisława Grajewskiego, Jana i Bartłomieja, synów zmarłego Jakuba Grajewskiego oraz Jana, Stanisława i Jakuba, synów Stanisława Grajewskiego. Zapłacić ma sumy zastawne lub wycenione komisarycznie. Po wykupie będzie dożywotnim dzierżawcą wójtostwa.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 384v-385
SMK III, nr 384
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0767.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0768.html

1588.05.12
Król zgadza by Piotr Cieciszowski, starosta grabowiecki, mógł odstąpić dożywotnie prawa do wsi i wójtostwa Miączyn, a także do sum na tych dobrach zapisanych, swemu synowi Jerzemu. Cesji dokonać może przed dowolnymi księgami wieczystymi Królestwa.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 385-385v
SMK III, nr 385
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0768.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0769.html

1588.05.14
Król potwierdza zapis dokonany przez Stanisława Tarnowskiego, kasztelana sandomierskiego, starosty stobnickiego, przeniesiony do ksiąg kancelarii koronnej z ksiąg grodzkich sandomierskich. Tarnowski, wykonując postanowienia umowy, zeznał dług w wysokości 6 000 złotych, zaciągnięty u Dawida Andrzeja (in. Andrzeja) Gawrońskiego, pod zastaw wsi Dzików i Zakrzów z przynależnościami. Spłata długu nastąpić miała w najbliższy dzień św. Pryski Dziewicy przed aktami ziemskimi sandomierskimi. Wpisu do ksiąg grodzkich 1 lutego 1587 r. (feria quarta post festum Conversionis Sancti Pauli Apostoli 1587) dokonał podstarości sandomierski Krzysztof Podlodowski. Zapis poświadczyła za zgodą męża Zofia Ocieska, żona Stanisława Tarnowskiego, przy składaniu jej zeznania obecni byli: jej brat Joachim Ocieski, starosta olsztyński i Mikołaj Lutomirski współrodowcy (amici clenodialis). Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 385v-389v
SMK III, nr 386
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0769.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0770.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0771.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0772.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0773.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0774.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0775.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0776.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0777.html

1588.05.14
Król potwierdza zapis dokonany przez Stanisława Tarnowskiego, kasztelana sandomierskiego, starosty stobnickiego, przeniesiony do ksiąg kancelarii koronnej z ksiąg grodzkich sandomierskich. Tarnowski zapisał szlachetnemu i sławetnemu (nobilus et famatus)* Stanisławowi Szlachetce na wszystkich swoich dobrach sumę 3 000 złotych długu, zobowiązał się zwrócić ją do 19 stycznia 1589 (feria quinta post festum S. Priscae Virginis). Wadium w sprawie wynosi 3 000 złotych, wszystkie wynikające z niej spory mają być prowadzone przed sądem grodzkim sandomierskim lub Nowego Miasta Korczyna. Wpisu do ksiąg grodzkich dokonał 3 lutego 1587 (feria tertia in crastino festi Purificationis BMV) pisarz Krzysztof Podlodowski. Zapis poświadczyła za zgodą męża Zofia Ocieska, żona Stanisława Tarnowskiego, a przy składaniu jej zeznania obecni byli: jej brat Joachim Ocieski, starosta olsztyński, i Mikołaj Lutomirski współrodowcy (amici clenodialis). Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Tytulatura Szlachetki na k. 390, na k. 389 v. występuje tylko jako famatus.
MK 134, k. 389v-391
SMK III, nr 387
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0777.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0778.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0779.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0780.html

1588.05.14
Król potwierdza zapis dokonany przez Stanisława Tarnowskiego, kasztelana sandomierskiego, starosty stobnickiego przeniesiony do ksiąg kancelarii koronnej z ksiąg grodzkich sandomierskich. Tarnowski zapisuje Sebastianowi Gładyszowi na wszystkich swoich dobrach sumę 4 000 złotych długu, zobowiązuje się zwrócić ją do 20 stycznia 1589 (feria sexta post festum S. Priscae Virginis). Wadium w sprawie wynosi 4 000 złotych, wszystkie sprawy związane z tym zapisem mają być prowadzone przed sądem grodzkim krakowskim lub bieckim. Wpisu do ksiąg grodzkich dokonano 24 stycznia 1587 (sabbato post festum S. Agnetis proximo). Zapis poświadczyła za zgodą męża Zofia Ocieska, żona Stanisława Tarnowskiego, przy składaniu jej zeznania obecni byli: jej brat Joachim Ocieski, starosta olsztyński i Mikołaj Lutomirski współrodowcy (amici clenodialis). Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 391-393
SMK III, nr 388
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0780.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0781.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0782.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0783.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0784.html

1588.05.14
Król przyjmuje zeznanie Stanisława Gawrońskiego ze Strawczyna (Strachczin), złożone przed aktami kancelarii koronnej. Gawroński zeznał odstąpienie pewnych praw bratu, Dawidowi Andrzejowi Gawrońskiemu. Prawa te wynikały z zapisu Krzysztofa Gawrońskiego, brata Stanisława. Krzysztof odstąpił Stanisławowi zapis na 2 500 złotych uczyniony przez Marcina Ossolińskiego, starostę krzeczowskiego, na swojej wsi Zakrzów oraz w imieniu swoim i braci rodzonych, Zbigniewa, Hieronima, Andrzeja, Piotra i Mikołaja Ossolińskich i na wsi Nawodzice. Zezwala na wwiązanie w dobra. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 393-393v.
SMK III, nr 389
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0784.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0785.html

1588.05.14
Król przyjmuje zeznanie Stanisława Gawrońskiego ze Strawczyna, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Stanisław zeznał uwolnienie brata, Dawida Andrzeja Gawrońskiego, z zapisów w księgach ziemskich chęcińskich i z wadiów na rzecz brata Krzysztofa Gawrońskiego, a także pokwitowanie Krzysztofa z długu 1 000 złotych i z innego długu w wysokości 60 złotych, wynikających z dzierżawy części wsi Nawodzice, Zakrzów. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 393v-394
SMK III, nr 390
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0785.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0786.html

1588.05.15
Król zgadza się, by Krzysztof Kostka ze Sztemberku (Stangenbergk), wojewoda pomorski, starosta golubski i kościerzyński, mógł odstąpić swoje prawa do dzierżawy kościerzyńskiej swojemu synowi Krzysztofowi Kostce przed jakimikolwiek księgami wieczystymi Królestwa.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 394-394v.
SMK III, nr 391
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0786.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0787.html

1588.05.15
Król przyjmuje zeznanie braci, Kaspra, kanonika krakowskiego i Andrzeja z Więcborka (Wieczborgk) Zebrzydowskich, złożone przed aktami kancelarii koronnej. Bracia zeznali dług wobec Sebastiana Lubomirskiego, żupnika i burgrabiego krakowskiego, starosty dobczyckiego, który wynosi 16 000 złotych. Sumę tę zapisują na wsiach Wyszka, Skawa, Zaryte (Zarithe), Rdzawka i połowie wsi Spytkowice, a także na całych wsiach Toporzysko, Bystra, Hrobacze i na połowie miasta Jordanów z folwarkiem Wysoka i młynami, dobrach położonych w ziemi i powiecie krakowskim. Dług zobowiązują się spłacić na Zielone Święta 1589 r. Jeśli tego nie uczynią, Lubomirski będzie pozostawał w posiadaniu dóbr aż do pełnej spłaty. Wadium odpowiada wysokości długu. Andrzej Zebrzydowski zobowiązuje się, że jego żona Agnieszka z Białośliwia* z dwoma świadkami z rodu ojczystego zezna w sprawie w ciągu jednego roku przed aktami autentycznymi Królestwa mającymi moc akt wieczystych, pod wadium 16 000 złotych. Strony zobowiązują się stawić na wezwanie w sprawie w grodzie krakowskim lub nowokorczyńskim. Relacja podkanclerzego Baranowskiego.
łac.
Actum: Kraków ; * Agnieszka z Łukowa Białośliwska, W. Dworzaczek, Genealogia. Tablice, Warszawa 1959, nr 134.
MK 134, k. 394v-397
SMK III, nr 392
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0787.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0788.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0789.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0790.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0791.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0792.html

1588.05.16
Król, za wstawiennictwem doradców, potwierdza zezwolenie Stefana Batorego, na przekazanie przez Andrzeja Baranowskiego na rzecz Stanisława Jabłkowskiego praw dożywotnich do dwóch wsi; Borzatów i Dęblowo, położonych w powiecie gnieźnieńskim. Dokumenten był zapisany w księgach kancelarii mniejszej koronnej. Jabłkowski otrzymuje te wsie dożywotnio, wraz z wszystkimi przynależnościami. Jednocześnie Zygmunt III przyznaje prawo dożywotniego posiadania tych wsi żonie Jabłkowskiego, Dorocie Mielińskiej. Sumy zapisane na wsiach zostają pomniejszone o Ľ.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 397-398
SMK III, nr 393
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0792.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0793.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0794.html

1588.05.17
Król nadaje Jerzemu Broniewskiemu z Bieździedzy w uznaniu jego zasług, doświadczenia wojskowego i za udział w wyprawach wojennych Stefana Batorego przeciw Moskwie oraz za walkę z arcyksięciem Maksymilianem, wieś, zwaną Hanusz Dicker Moyza, w powiecie dorpackim. Była ona mocą mandatu Stefana Batorego złączona z ekonomią dorpacką. Wieś tę Broniewski otrzymuje dożywotnio, z wszystkimi przynależnymi korzyściami i zyskami płynącymi z jej posiadania. Zobowiązany jest z niej do takich posług wojskowych jak pozostała szlachta inflancka.
łac.
Actum: Kraków
MK 134, k. 398-398v
SMK III, nr 394
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0794.html
http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0134/PL_1_4_1-134_0795.html

1588.05.18
Król zatwierdza Franciszka Krasińskiego, wojskiego ziemi różańskiej, na urzędzie sędziego ziemskiego ciechanowskiego, który to urząd zawakował po śmierci Andrzeja Krasińskiego z Krasnego. Franciszek Krasiński otrzymuje tę godność w uznaniu zasług jego rodziny dla Jagiellonów, z którymi król jest spokrewniony, i za odważną służbę pod Pskowem podczas wojny Stefana Batorego z Moskwą. Krasiński został wskazany jako jeden z kandydatów na to stanowisko przez zjazd ziemi ciechanowskiej. Podaje się do wiadomości dygnitarzy, urzędników i szlachty ziemi ciechanowskiej.
łac.
Actum: Kraków
MK 134,