ZDPerg., nr 10.jpg
29 marca 1329, Płock. Jan Luksemburski, król czeski i polski nadaje Wacławowi, księciu mazowieckiemu i płockiemu ziemie jego z grodami Płockiem, Wyszogrodem i Gostyninem na prawie lennym.
ZDPerg., nr 13.jpg
22 listopada 1311, Inowrocław Gerward z Ostrowa, biskup włocławski, zawiera ugodę z Przemysłem i Kazimierzem, książętami kujawskimi. Zwalnia książąt i ich głównych współpracowników z ekskomuniki i przebacza wszystkim, którzy wyrządzili krzywdy biskupowi i duchowieństwu z diecezji włocławskiej.
ZDPerg., nr 16.jpg
1 maja 1356, Praga. Karol IV Luksemburski, cesarz rzymski i król czeski, transumuje dokumenty Ludwika Andegaweńskiego, króla węgierskiego z daty: Buda, 27 maja 1353 r.: 1. dotyczący zrzeczenia się praw do księstw świdnickiego i jaworskiego; 2. oddania Byczyny i Kluczborka za rezygnację cesarza Karola IV z księstwa płockiego.
ZDPerg., nr 2133.jpg
1285, b.m. Jakub Świnka, arcybiskup gnieźnieński, powierza klerykowi Mikołajowi i bratu jego Piotrowi osadzenie miasta Kurzelowa w pow. chęcińskim na prawie średzkim.
ZDPerg., nr 2340.jpg
3 lipca 1304, Lateran. Benedykt XI, papież, poleca biskupowi krakowskiemu [Janowi Muskacie] zbadać sprawę udzielenia przez kapitułę bożogrobców w Miechowie dóbr i dochodów klasztornych różnym osobom.
ZDPerg., nr 2350.jpg
22 sierpnia 1347, Sandomierz. Kazimierz III Wielki, król polski, pozwala klasztorowi norbertanek w Busku na przeniesienie wsi Kotarszyn, Nosów i Piotrów w ziemi sandomierskiej z prawa polskiego na średzkie.
ZDPerg., nr 4383.jpg
23 lutego 1318, Awinion. Jan XXII, papież, poleca biskupowi ozylskiemu [Hartungowi] oraz kapitułom ozylskiej i ryskiej, by w przeciągu 6 miesięcy wysłali namiestników w celu poinformowania papieża o stanie ziem i spraw kościelnych w Inflantach.
ZDPerg., nr 4976.jpg
15 lutego 1278, Kraków Bolesław Wstydliwy, książę krakowski i sandomierski, nadaje Prokopowi, kanclerzowi małopolskiemu, wieś Czystebrzegi (Wola Boturzyńska).
ZDPerg., nr 4980.jpg
1330, Kraków Władysław Łokietek, król polski potwierdza dokument Wacława II, króla Czech, księcia krakowskiego i sandomierskiego oraz margrabiego Moraw z daty, Kraków, 8 listopada 1292 r., w którym zezwala wójtowi Bartoldowi i Arnoldowi synom Tyrmanda, na lokację na prawie magdeburskim miasta Nowy Sącz na terenie wsi Kamienica.
ZDPerg., nr 5528.jpg
14 lutego 1369, Buda. Ludwik Andegaweński, król węgierski, przyrzeka dotrzymać układów sukcesyjnych z Kazimierzem III Wielkim, królem polskim, oraz wystąpić wspólnie przeciw cesarzowi Karolowi Luksemburskiemu.
ZDPerg., nr 583.jpg
1263, Inowrocław Kazimierz I, książę łęczycki i kujawski, wyraża zgodę w toczącym się sporze z Zakonem Krzyżackim na wyznaczenie czterech sędziów polubownych.
ZDPerg., nr 6197.jpg
4 lutego 1367, Lwów. Kazimierz III Wielki, król polski, pozwala [arcy]biskupowi Grzegorzowi osiedlić się we Lwowie, wyznawać swoją wiarę i sprawować jurysdykcję nad Ormianami zamieszkałymi w Polsce.
ZDPerg., nr 6303.jpg
24 czerwca 1292, Łęczyca. Kazimierz, książę łęczycki, nadaje immunitet i prawo średzkie wsiom klasztoru cystersów w Sulejowie: Górze, Puczniewowi i Kępie.
ZDPerg., nr 6420.jpg
[1232–1233], b.m. Konrad I, książę Mazowsza i Kujaw, zwraca Michałowi biskupowi kujawskiemu wieś Chełmce, sprzedaje wieś Kicko i zamienia wieś Bętkowo.
ZDPerg., nr 6456.jpg
1282, b.m. Władysław Łokietek i Kazimierz, książęta łęczyccy i kujawscy, przysądzają Brodzisławowi i jego bratu Mściwojowi młyn zbudowany na rzece Zgłowiątka pomiędzy wsiami Chalno i Świerczyn w powiecie brzeskim, o który była sprawa sądowa pomiędzy nimi a biskupem włocławskim, Albierzem.
ZDPerg., nr 6457.jpg
[30 września–5 października] 1282, Świecie. Mściwoj II, książę pomorski, zamienia z Albierzem biskupem włocławskim (kujawsko-pomorskim) i kapitułą port zwany Mosty oraz wymienione wsie.
ZDPerg., nr 6464.jpg
14 października 1287, Kraków. Leszek Czarny, książę krakowski, sandomierski i sieradzki przysądza klasztorowi bożogrobców w Miechowie wieś Smroków nad rzeką Szreniawą, o której zwrot pozwali prepozyta Piotra przed sąd książęcy bracia Mikołaj i Wojciech z Gręboszowa w pow. wiślickim.
ZDPerg., nr 6465.jpg
1289, Kalisz. Przemysł II, książę wielkopolski, nadaje miastu Kalisz wszystkie kramy, jakie zostaną wybudowane w pobliżu rynku.
ZDPerg., nr 6469.jpg
6 stycznia 1291, Kalisz. Przemysł II, książę wielkopolski i krakowski, nadaje miastu Kalisz czynsz z kramów sukienniczych znajdujących się na rynku.
ZDPerg., nr 6481.jpg
14 kwietnia 1325, Brześć Kujawski Władysław Łokietek, król polski potwierdza cystersom w Byszewie (Koronowie) przywileje nadane im przez poprzednich władców oraz stan posiadania w kasztelani nakielskiej i zezwala na lokację dóbr klasztornych na prawie niemieckim z dodaniem różnych wolności.
ZDPerg., 7222.jpg
4 marca 1298, Kalisz. Władysław Łokietek, książę Królestwa Polskiego, pan Pomorza, Kujaw, Łęczycy i Sieradza, potwierdza darowiznę wsi Koszuty, dokonaną przez komesa Gerwarda syna Boguszy, na rzecz opata i klasztoru cystersów w Lądzie.
ZDPerg., nr 7226.jpg
20 stycznia 1339, Włodzimierz. Bolesław Jerzy II Trojdenowic, książę i dziedzic królestwa Rusi, nadaje wiernemu współpracownikowi, Bartkowi z Sandomierza, wójtostwo w Sanoku na prawie magdeburskim; mieszkańcy zostają zwolnieni z opłat przez 15 lat, a później mają płacić czynsz roczny w wysokości 15 gr.
ZDPerg., nr 8.jpg
30 kwietnia 1334, Malbork. Luter, książę brunszwicki i wielki mistrz, wraz z najwyższymi urzędnikami Zakonu Krzyżackiego, przedłuża zawieszenie broni z królem polskim Kazimierzem III Wielkim, zawarte w Toruniu 18 kwietnia 1333 r., najpierw do 24 czerwca bieżącego roku, a następnie do tegoż dnia następnego roku.
ZDPerg., nr 812.jpg
1 maja 1309, Toruń. Henryk von Plötzkau, mistrz krajowy w Prusach, stwierdza, że Przemysław Ziemowitowic, książę kujawski, namiestnik z ramienia Władysława Łokietka na Pomorzu, w dzielnicy świeckiej, sprzedał Zakonowi Krzyżackiemu dobra między Nogatem a zalewem Świeżym.
ZDPerg., nr 8482.jpg
27 lipca 1336, b.m. Jadwiga królowa Polski i pani sądecka, wdowa po królu Władysławie Łokietku, przenosi trzy wsie w ziemi sądeckiej: Gródek, Glinik i Przydonica, należące do podkoniuszego krakowskiego Giedki z Giedczyc h. Gryf, z prawa polskiego na niemieckie.