Uwaga dla korzystających z zespołów i zbiorów ksiąg metrykalnych i akt parafialnych w AGAD

Archiwum Główne Akt Dawnych przypomina, że nie udostępnia się w żadnej postaci do osobistego wglądu ksiąg urodzeń i akt z nimi związanych, od których zamknięcia nie upłynęło 100 lat oraz ksiąg ślubów i zgonów, od których zamknięcia nie minęło 80 lat (Prawo o aktach stanu cywilnego z 28 XI 2014 r., Dz. U., poz. 1741, z późn. zmianami), w związku z czym galerie skanów w inwentarzach, dołączone do sygnatur, dotyczących ksiąg, w których część wpisów podlega nadal cezurze czasowej nie obejmują tych kart wpisowych. Galerie są sukcesywnie uzupełniane o kolejne lata wpisowe, po upływie okresu wymaganego ustawą. Przy przeglądaniu galerii prosimy o sprawdzanie datacji jednostek aktowych.

Uwaga ta dotyczy głównie zesp. 298 (księgi obrządku greckokatolickiego), w mniejszym stopniu zesp. 300 (księgi mojżeszowe), 299 i 439 (księgi ewangelickie).